Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina29/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   70
Vlaamse Handboekbindersgilde. Bijdragen betreffende Gent : Y. DEKESEL-DE RUYCK, De Gentse boekbinder Auguste de Decker-Lemaire (p. 73-76) en A.M.B. DE ROOVER, De preservatie, conservatie en restauratie van de parochieregisters van het Gentse Stadsarchief (p. 77-85). Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

DEKEYSER E.

Onze kwartierstaat : Alfons Haché (Gent, 1855-Gent, 1938)

Vlaamse Stam, 26, (1990), nr. 7-8, p. 389-396.

Haché was een sociaal strijder. Hij stichtte onder meer in 1890 de kristelijke metaalbewerkersbond van Gent. Met foto.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DEKEYSER E.,

Napoleon De Keyser. Een voorloper van het socialisme in Vlaanderen en zijn familie te Gent,

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 3, p. 169-171.

Gegevens over de Vlaamse landmeter Napoleon de Keyser die in 1854 Het Natuer-Recht, of de Rechtveirdigheid tot nieuw bestuur als order der saemleving volgens de bestemming van den mensch uitgaf. Hij was in 1847 mede-oprichter van de Assemblée Démocratique, een internationale vergadering van links-revolutionairen rond Karl Marx. Tevens enkele gegevens over Victoria de Keyser (1839-1923), gehuwd met de drukker Eugène vander Haeghen (1829-1880).

Biografieën

DELARUE R.

De kuip van Gent

C.A.O. Sint-Lucas Gent, Gent, 1985, XIX -I- 143 blz.

Naar aanleiding van een ideeënwedstrijd in verband met de kuip van Gent voor architekten werd deze knelpunten- en doelstellingsnota opgesteld. Ze moet de deelnemers aan de wedstrijd toelaten op een snelle wijze kennis te nemen met de basisproblematiek in verband met het Gentse stadscentrum. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DELAUNOIS G.

Nederlandstalig toneel in Gent tijdens het Verenigd Koninkrijk

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „de Fonteine" te Gent. Jaarboek, 1976-1977, dl. I, XXVII, tweede reeks : nr. 19, Gent, 1978, p. 120-136.

De auteur poogt een beeld op te hangen van het Nederlandstalig toneel in Gent om beter het sociaal en politiek klimaat en de toestanden op taalgebied te Gent te leren begrijpen. Het artikel valt uiteen in twee delen : de Hollandse reisvoorstellingen en het toneel gebracht door de Gentse „Fonteine'. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

DELBAERE E

Sint-Denijs-Westrem in beeld. Deel 6, Maaltebrugge,

(s.l.), 1983, 35 blz

Achtereenvolgens worden behandeld : de naam, oorsprong en geschiedenis van Maaltebrugge, de kapel Het Putje en de neogotische kunstateliers in de wijk. Met illustraties. Het boekje sluit aan bij een reeks, waarin reeds eerder verschenen zijn : het gemeenteplein (1979), het vliegveld (1980), dorpsgezichten (1980), de kerk (1981) en het klooster (1981).

Heemkunde, volkskunde

DELBAERE E

Sint-Denijs-Westrem in beeld. DI. Dorpsgezichten, s.l.,

Sint-Denijs-Westrem, 1980, 43 blz., rijk geïllustreerd.

De verschillende wijken komen één voor één aan bod, telkens met een korte bespreking : de Kerkwijk, Steenaarde, de Drie Sleutels, de Belle Vue, de Statiewijk, de Mierenbosch (St.-Rochus), Hemelrijk.

Heemkunde en Folklore

DELBAERE E

Sint-Denijs-Westrem in beeld. DI. Het Gemeenteplein, (s.l., s.d.),

Sint-Denijs-Westrem, geïllustreerd, 35 blz.

Bondige historiek van het gemeenteplein van St.-Denijs-Westrem in brochurevorm. Met facsimile van een strooibiljet uitgegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van het gemeentehuis in 1899.

Heemkunde en Folklore

DELBAERE E

Sint-Denijs-Westrem in beeld. Dl. Het vliegveld, (s.l., 1980), ,

Sint-Denijs-Westrem, geïllustreerd, 42 blz.

Overzicht van de enorm rijke geschiedenis van het vliegveld te St.Denijs-Westrem, maar ook van de geschiedenis van de luchtvaart te Gent, te beginnen met de ballonvaart van Jean-Pierre Blanchard (1785), over de vluchten van Henri Farman (1908), de vliegtuigmotor van Louis Stas de Richelle, de hippodroom (1838), tot de echte doorbraak van het vliegveld met de vlucht van Adolphe Pégoud in 1Verder : de rol van het vliegveld tijdens de eerste en tweede wereldoorlog, de pantserwagenkazerne te Maaltebrugge ,: de vliegmeeting van 1946, enz.

Heemkunde en Folklore

DELEU F.

Norbert Rosseau 1907-1975

Oudenaarde-Gent, 1984, 327 blz.

De auteur stelde een curriculum vitae en een volledige opuslijst samen van de komponist Rosseau (Gent, 1907-1975). Tevens verzamelde hij herinneringsartikelen bij diverse medewerkers en originele dokumenten. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

DEMAREST H.,

Gents-Brugse winden in de "zaek Anna-Bella", 1860-1861. Ontvoering van een minderjarige,

Oostvlaamse Zanten, LXVII, (1992), nr. 2, p. 99-125.

Beschrijving van een berucht proces voor de correctionele rechtbank te Gent. Verschillende volksliedjes behandelden het verloop van de zaak. Met reproducties van liedbladen.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DEMEY A.

Interbellum Architektuur in Oost-Vlaanderen,

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 1990, 32 blz.

De voornaamste architecten uit het Interbellum en hun realisaties in de provincie worden besproken. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DEMEY A.,

Lodewijkstijlen en Oostvlaamse architektuur,

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen), Gent, 1991, 40 blz.

Gids voor de 18de-eeuwse architectuur in Gent en in de provincie. Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DEMEYER M.

Inventaris van archivalia van minister van staat Gerard Cooreman 1852 - 1926

KADOC, Inventarissen en repertoria nr. 16, Leuven, 1987, 24 blz.

Gerard Cooreman (Gent, 1852 - Brussel, 1926) werd in 1892 senator voor het arrondissement Gent. In 1899 was hij voor enkele maanden minister van Nijverheid en Arbeid en in 1918 eerste minister. De inventaris bevat een inleiding, een bibliografie, de eigenlijke beschrijving van de bescheiden en een klapper.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

DEMOEN E.

A la vapeur, dat heet progrès! Liederen van de industriële revolutie

Stad Gent, Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1985, 204 blz.

Catalogus naar aanleiding van een tentoonstelling die onder leiding van R. DE HERDT door het M.I.A.T. werd opgesteld van 20 juli tot 18 augustus 1985. Het populaire en volkse lied speelde een centrale rol in het kultureel leven van de gewone mens in de 19de eeuw. Vele van deze liederen behandelen aspekten die in verband kunnen gebracht worden met de industriële revolutie. De catalogus geeft 88 liederen weer, zo mogelijk met muziek. In een inleidend hoofdstuk gaat de auteur in op de term „volkskultuur" en geeft hij een overzicht van de populaire en volkse liederen in de 19de eeuw. Twee populaire Gentse volkszangers, nl. Pieter Eggerickx en Karel Waeri worden afzonderlijk besproken. Vanzelfsprekend wordt ook ingegaan op de aard zelf van de liederen van de industriële revolutie : het industrieel lied, de arbeidersliederen, de politieke en sociale liederen. Per lied werden zoveel mogelijk gegevens verzameld met betrekking tot de herkomst, de auteurs, de melodieën, de zangers, de datering en de drukkers. Daarnaast werd ook de bron aangeduid (publikatie, liedjesboek, almanak of verzameling van vliegende blaadjes) waar de afgedrukte versie werd teruggevonden. Dit standaardwerk werd vervolledigd met een uitvoerige bibliografie. Rijk geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DEMOEN E.

Liederen der industriële revolutie

Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1987, 2 dln., 813 blz.
Kunst, kultuur

DEMUYNCK G.

De staten van goed van de heerlijkheid „Groot Meirhoute" (Oostakker) 1717-1749

Vlaamse Stam, 24, (1988), nr. 5, p. 241-242.

Genealogische ontleding van 15 staten van goed.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

DEMUYNCK P.

Het getijdenboek voor een lid van de familie Louthe. Bijdrage tot de studie van de Gents-Brugse miniatuurkunst tijdens de tweede helft van de vijftiende eeuw

KUL, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DEN HAESE P.

Ons dorp rond 1840.

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, 8, 1978, p. 131-137.

Op kaart wordt aangeduid wie te Melle in 1840 waar woonde ; met vermelding van het beroep.

Heemkunde en Folklore

DENEWET L.

Geschiedenis, techniek en terminologie van de poldermolens in België. De Hoosmolen, een merkwaardige poldermolen in de Bourgoyenmeersen te Drongen

Molenecho's, jg. 12, (1984), nr. 1, 124 blz.

Na een inleidende geschiedenis van de poldermolens en andere wateropvoerwerktuigen in België, wordt de Hoosmolen („hozen" of opscheppen van water) uitvoerig besproken. Komen aan bod : historiek, beheer en uitbating, struktuur, kostprijs en terminologie van de molenonderdelen ; het stoom- en electrisch gemaal en de nog aanwezige Phoenix-centrifugaalpomp uit 1897. Deze interessante monografie eindigt met een literaire noot van Johan Daisne : „Afscheid van een molen". In een addendum wordt een tekst van pastoor Van den Broecke (1898 - 1980) gepubliceerd over de Bourgoysche Wateringe. Met bibliografie, register op persoonsnamen, zaaknamen en plaatsnamen. Rijk geïllustreerd. Het woordglossarium omvat niet minder dan 600 molentermen.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DENEWET L.

Volmolens voor wol en zeemleder in Vlaanderen en Waals-Brabant. Deel 1, Geografische en chronologische inventaris

Molenecho's, 15, (1987), nr. 2-3, p. 2-158.

De Gentse volmolens worden beschreven op p. 96-105 Met illustraties.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

DENYS J. (t)

Inventaris van het archief van de familie van Pottelsberghe en van de aanverwante families

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Gent, Brussel, 1983, 96 blz.

De familie waarvan het archief hier beschreven wordt had heel wat bezittingen in het Gentse, vooral in Sint-Pieters-Aalst. Met korte inleiding, verwantschapstafel, persoonsindex en plaatsnamen- en instellingenindex.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DENYS L.

Diatomeeënonderzoek middeleeuwse grachtopvulling Gouvernementstraat te Gent,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 51-67.
Archeologie

DEPAEPE R.

De vervlaamsing van de Gentse Universiteit in de spiegel van de Gentse en Antwerpse opiniepers (1910-1921).

RUG, R. Van Eenoo, 1979.
Verhandeling

DEPOORTER I.

Openbaar vermaak te Gent in de Oostenrijkse tijd (1700-1770)

RUG, 1980.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DEPOORTER K. (t), MERTENS R., PAUWELS J. en STEVENS H.

Inventaris van het fonds Napoleon de Pauw

Stad Gent. Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Stadsarchief), Gent, 1982, 3 dln., VI, 30 + 145 + 383 + 37 blz.

Napoleon de Pauw (1835-1922) was een Gents advokaat met belangstelling voor geschiedenis en middeleeuwse literatuur, die heel wat dokumenten daaromtrent naliet. Verder kwamen de bibliotheek en de bedrijfsdokumentatie van Lieven Bauwens in dit archieffonds terecht. Bauwens had immers bij een gedwongen vertrek uit Gent al zijn papieren aan de grootvader van Napoleon de Pauw toevertrouwd. Ook voor de genealogie is het fonds interessant, omdat er meer dan 2000 overlijdensberichten en doodsbrieven in bewaard bleven uit de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Met inleiding, foto van Napoleon de Pauw en index op persoonsnamen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DEPOORTERE W. en DEPREZ A.,

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. De Vlaamsche school 18551901

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum), Gent, 1987, 2 dln., 688 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

DEPREZ A.

De verwerving en de structuur van de bibliotheek van dr. F.A. Snellaert in COCKX-INDESTEGE E. en F. HENDRICKX, (red.),

Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor dr. Jan Deschamps. III, Leuven, 1987, p. 85-96.

Zie ook ID., De bibliotheek van dr. F.A. Snellaert. Rondom de verwerving door de U.B. Gent 1872-1874 in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, (1985), p. 343-391.

Kunst, cultuur

DEPREZ A.

Literaire gids voor Oost-Vlaanderen

Literaire gidsen voor Vlaanderen, 5, Schoten, 1987, 139 blz.

Toeristisch-literaire wandelingen uitgezet in de provincie Oost-Vlaanderen. Met onder meer wandelingen in Gent (9-48), op de Gentse begraafplaatsen (49-60) en in de randgemeenten Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Sint-Amandsberg, Sint-DenijsWestrem, Wondelgem en Zwijnaarde (61-64). Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

DEPREZ A.

Toespraak gehouden op de Campa Santodag te Sint-Amandsberg, 30 oktober 1976. Jan Frans Willems

Jaarboek van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, XIV, (1977), p. 3-27.

Biografische nota over Jan Frans Willems (1793-1846). Geïllustreerd.

Biografische artikelen en nota's

DEPREZ A. (red.)

Karel van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk. Vierde deel

Cultureel Documentatiecentrum, Gent, 1988, 723 blz.
Kunst, kultuur

DEPREZ A. (red.)

Karel van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk. Vijfde deel

Cultureel Documentatiecentrum, Gent, 1990, 724 blz.
Kunst, kultuur

DEPREZ A. (red.)

Karel van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk. Zesde deel, Zevende deel,

Cultureel Documentatiecentrum, Gent, 1990-1991, 2 dln, 699 + 719 blz.
Kunst, kultuur

DEPREZ A. (red.),

Karel Van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk,

Cultureel Documentatiecentrum), Gent, 1986-1988, 3 dln., 671-715-730 blz

Bundeling van de artikels die de letterkundige Van de Woestijne (Gent, 1878 - Zwijnaarde, 1929) schreef voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant tijdens de jaren 1906-1910 Alle mogelijke thema's uit het Belgisch cultureel, sociaal-economisch, politiek en dagelijks leven komen hierin aan bod. Met personen- en zakenregisters.

Kunst, cultuur

DEPREZ A. (red.),

Karel van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk. Achtste deel, Negende deel,

Cultureel Documentatiecentrum), Gent, 1992, 2 dln., 705 + 705 blz.
Kunst, cultuur

DEPREZ A. en BAECK M.

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje 1834 - 1875

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Gent, 1983, 157 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DEPREZ A. en CARLIER M.

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. Nederlandsche Dicht- en Kunst- halle 1878-1897

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Gent, 1985, 256 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DEPREZ A. en CARLIER M.

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. De Taalstrijd Hier en Elders 1884- 1903

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Gent, 1985, 211 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DEPREZ A. en TROCH L

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. Studentenalmanak 't Zal Wel Gaan 1854-1899, gevolgd door Noord en Zuid 1856-1858

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Gent, 1983, 146 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DEPREZ A. en TROCH L.,

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. Nederlandsch museum 1874-1894

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum 't Pand), Gent, 1986, 238 blz.

Analyse van het in Gent verschenen Vlaams-liberale Nederlandsch museum, dat als ondertitel meekreeg „Tijdschrift voor letteren, wetenschap pen en kunst". Met inleiding en auteurs- en trefwoordenregisters.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

DEPREZ A. en VANACKER H.

., Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. Het Taelverbond, Letterkundig Tydschrift 1845-1852. Tydschrift voor Geschiedenis, Tael-, Oudheid-en Letterkunde 1853-1855

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrun 't Pand, Gent, 1985, 72 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DEPREZ A. en VANACKER H.

Vlaemsche Volks-Almanak, 1845-1848. Volks-Almanak van het Willemsfonds, 1853-1880. Lovensche Kerssouwieren-Almanak, 1861-1866. Jaarboekje van het Kerssouwken, 1867-1874. Letterkundige Bijdragen van het Kersouwken, 1896-1913. Gelegenheidsbundels van het Kerssouwken, 1851/1855/ 1871/1923

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften in de Negentiende Eeuw), Gent, 1990, 180 blz.

De Vlaemsche Volks-Almanak en de Volks-Almanak van het Willemsfonds, die bibliografisch ontleend worden, sluiten aan bij de rijke Gentse traditie van almanakken of informatief-literaire jaarboekjes. Met auteurs- en trefwoordenregisters.

Inventarissen, bibliografieën

DEPREZ A.,

Kroniek van Dr. F.A. Snellaert, 1809 - 1872,

Brugge, 1972.

Uitermate interessant voor de geschiedenis van de Vlaamse beweging, van de letterkunde en het politieke leven. Met indices en 111 illustraties.


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina