Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina3/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.
De Pacificatie van Gent, 1576-1976, gezien door Michel Bracke.
Kunstmap met de tekst van de Pacificatie van Gent, samengesteld door J. Decavele, P. Van Peteghem, L. De Poorter, B. De Laat En R. David. De map bevat zes lino's en één zeefdruk door M. Bracke, twee foto's en de afdruk van een gravure.

Moderne Tijden
De Petroleumindustrie in de Gentse Haven, (Gentse Haven- en Kanaalzone. Industriële steekkaart)

G.O.V. Heraut, jg. 20, (nov. 1985), 12 blz.

Na een inleiding over aardolie en een historische nota over de Royal Dutch/Shell Group en de Belgian Shell Company, volgt een kronologisch overzicht van de oprichting en ontwikkeling van Belgian Shell te Gent. De vestiging te Gent dateert van 1929 en in 1934 viel de beslissing om er de eerste distillatieeenheid te bouwen. Vanaf 1935 wordt ook bitumen geproduceerd. Verdere uitbreidingen volgden in 1947 en 1979, 1981. Er wordt tevens ingegaan op de produktieaktiviteiten van Shell.

Industriële Archeologie, Scriptophilie
De pomp op de Zandberg

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 5, p. 271-273.

Weergave van de fiche die in 1899 door Prosper Claeys werd samengesteld voor de Inventaire Archéologique - Fiche nr. 108 onder de rubriek Burgerlijke Bouwwerken - Zandberg - XIXe eeuw (1810). De beschreven pomp werd op de Zandberg geplaatst in 1810 naar ontwerp van stadsarchitekt Pierre De Broe. De adelaar die het monument bekroont is het werk van de Gentse beeldhouwer Charles van Ophem. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
De Rode Verleiding. Een eeuw socialistische affiches

Bijdragen. Museum van de Vlaamse Sociale Strijd. Nr. 3-4). (A.M.S.A.B. -Gent) (Provinciebestuur Oost-Vlaanderen), Gent, 1985, 2 dln., 142 en 209 blz.

De Rode Verleiding werd samengesteld ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling die plaats greep in het Centrum voor Kunst en Cultuur (27 april - 23 juni 1985). Het eerste deel (F. UYTTERHAEGEN ed.) omvat, na een inleiding door H. BALTHAZAR, een overzicht van de kunsthistorische en technische evolutie van de socialistische affiche door L. HOSTE. De affiches van de koöperatieve worden besproken door M. VERMOTE. N. DE BEULE bespreekt de affiches van de éénmeivieringen, terwijl G. VANSCHOENBEEK het tema jeugdbeweging onder de loupe neemt. D. DE WEERDT schetst het beeld van de vrouw in de socialistische affiche. L. JANSSENS behandelt de affiches afkomstig van diverse stromingen die zich links van de sociaaldemokratie ontwikkeld hebben. De syndikale propaganda wordt door W. STEENHOUT in het licht gesteld. H. GOOSSENS onderstreept het belang van de affiche bij het antifascisme en antimilitarisme. Opnieuw W. STEENHOUT heeft het over de massapsychologie en propaganda in het Plan van de Arbeid - Plan De Man. Met kritisch apparaat. Het tweede deel werd samengesteld door L. HOSTE en kan als een repertorium van de affiches bewaard in het A.M.S.A.B. worden gezien. In de inleiding daarop worden de historiek van de A.M.S.A.B.-kollektie, de uitbreiding van het eigen bestand en de verwerking, de restauratie en konservatie, beschrijving en de heuristische problemen behandeld. Het repertorium wordt gevolgd door een lijst van biografieën van de kunstenaars en indices. Beide delen zijn zeer rijk geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd
De Schelde in de schilderkunst van midden 19de tot midden 20ste eeuw

Stadsbestuur van Sint-Niklaas. Stedelijk Museum Sint-Niklaas, Sint-Niklaas, 1986, 142 blz.

Op deze tentoonstelling, die van 2 maart tot 17 mei 1986 plaats vond, werden ook Gentse Scheldegezichten en werken van Gentse meesters getoond. Met illustraties.

Kunst, kultuur
De Schone Schijn. Art Nouveau Prentkaarten

Stad Gent. Culturele Animatie, Gent, 1981, 56 blz.

Tentoonstellingscatalogus door Norbert POULAIN betreffende een vijfhonderdtal prentkaarten uit de Art Nouveau-periode. Met inleiding over de prentkaart door Frans VAN BOST. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
De trap van het gewezen klooster der geschoeide carmelieten

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 5, p. 255-256.

Vertaling van de fiche uit de Inventaire archéologique door H. VAN DUYSE. Met illustratie.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeldDe vlasfabrieken te Gent

Gentse Vereniging voor Scriptophilie. Berichtenblad, jg. 2, (1983), nr. 3, p. 3-7.

Bondig geschiedkundig overzicht. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie
De voormalige kerk der paters Capucijnen (nu Protestantse tempel)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 4, p. 229-231.

Weergave van de fiche in 1898 opgesteld door Victor Van der Haeghen in de rubriek Religieuze bouwwerken. Brabantdam, nr. 69 - XVII eeuw (1632) voor de Inventaire Archéologique - Fiche nr. 106. De kerk werd gebouwd in 1632 op de plaats van de vroegere St.- Christoffelkapel, welke afhing van het hospice van de volders en in 1589 aan de Capucijnen was toegewezen. Geïllustreerd.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken
De vroegste geschiedenis en het ontstaan van de stad Gent,

HMGOG, XXVI, (1972), 5-39

Zoals het voor de meeste steden het geval is, weet men zeer weinig over het ontstaan van Gent. Sinds de studies van F. BLOCKMANS (3) (3) Blockmans F., Het Gentse stadspatriciaat tot omstreeks 1302, (Univ. Gent, Werken uitgeg. Fac. Wijsbeg. en Letteren, 85), Antwerpen-'s-Gravenhage 1938 - Blockmans F., De twee opeenvolgende Gentsche „portus", Handelingen van het Genootschap „Société d'Emulation" te Brugge, LXXXII, (1939), 52-83., die de „traditionele theorie" resumeerden, aangevuld met een eigen nieuwe hypothese, zijn echter heel wat nieuwe zaken bijgekomen in dat verband. In 1954 reeds resumeerde H. VAN WERVEKE (4) (4) Van Werveke H., Opgravingen en navorsingen in verband met de oudste geschiedenis van de stad Gent, Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, IX, (1954), 33-37. de vernieuwingen aangebracht door A. VERHULST (5) (5) Verhuist A., Over de stichting en de vroegste geschiedenis van de SintPieters- en Sint-Baafsabdijen te Gent, HMGOG, VII, (1953), 1-51. en M. GYSSELING (6) (6) Gysseling M., Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen, Antwerpen 1954. – en enkele resultaten van de opgravingen onder liet Gravensteen in 1951-1954. In 1960 verscheen de opmerkelijke studie van H. VAN WERVEKE en A. VERHULST over castrum en Oudburg (7) (7) Van Werveke H. & Verhuist A., Castrum en Oudburg te Gent. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van de Vlaamse Steden, HMGOG, XIV, (1960), 3-62. --, Voor een synthese van alle nieuwe gegevens sinds BLOCKMANS moesten we wachten tot in 1972 VERHULST A., Die Frühgeschichte der Stadt Gent, in : Die Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen. Bonn-Röhrscheid 1972, blz. 108-137. Nederlandse versie Deze bijzonder opmerkelijke studie bouwt verder op de vroegere verworvenheden, maar verwerkt ook de resultaten van de opgravingen te Destelbergen ondernomen door de ploeg van S.J. DE LAET (zie daarover verder), en bevat tevens veel originele elementen. Het resultaat is een geheel nieuwe visie op de wordingsgeschiedenis van de stad. Een continuïteit tussen de door DE LAET ontdekte Gallo-romeinse vicus Ganda en het latere Gent is er niet geweest. Wel werd de in het tweede kwart van de zeventiende eeuw gestichte Sint-Baafsabdij opgericht in of nabij de overblijfselen van het Romeins castrum of castellum dat in de vierde eeuw bij de vicus gebouwd werd. In de zevende eeuw bestond meer stroomopwaarts van de Schelde, in de buurt van de huidige Sint-Baafskathedraal, een agrarische nederzetting, die in de vroege negende eeuw gedeeltelijk een portus-karakter kreeg : dit zou het oudste Gentse portus zijn. De troebelen van de tweede helft van de negende eeuw (Noormannen) waren enerzijds de oorzaak van en onderbreking in de ontwikkeling van het portut, en gaven anderzijds aanleiding tot het oprichten van een nieuwe versterking op de linkeroever van de Leie (het latere Gravensteen). Ten zuiden van dit castrum ontstond op de beide Leie-oevers een tweede portus. dat in de tiende eeuw al flink ontwikkeld was, terwijl het oude negende-eeuwse portza opnieuw tot ontwikkeling kwam. In de loop van de tiende eeuw groeiden de beide kernen naar elkaar toe.

Het oude Gent
Dekenij "De Kerkwijk"

Marka. Notulenblad, nr. 88, (1988), p. 1-16 en nr. 91, (1989), p. 1-15.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie
Der Vrijheid laatste Hope.

Antwerpen, 1976, 125 blz.

In dit kunstboek heeft A. Gailliaerde zijn talrijke tekeningen van Gentse monumenten en stadsgezichten omringd met historische teksten en impressies van A. Wyffels, A. Van De Walle, R. d'Exteyl, J. Decavele, D. Berbiers en Ginsberg.

Kunst en Kultuur
Derde Colloquium voor Nederlandse en Belgische rechtshistorici

Centrum voor Rechtsgeschiedenis van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen en het Nederlands Centrum voor rechtshistorische documentatie te Den Haag.

Vijf voordrachten gehouden op het Derde Colloquium voor Nederlandse en Belgische rechtshistorici te Antwerpen op 2 en 3 mei 1978, werden gebundeld en uitgegeven door het Centrum voor Rechtsgeschiedenis van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen en het Nederlands Centrum voor rechtshistorische documentatie te Den Haag. De lezers van dit tijdschrift zullen bijzonder geïnteresseerd zijn in de bijdrage van J. Monballyu, Het beroep tegen de vonnissen van de lagere rechtbanken bij de Raad van Vlaanderen (1450-1550). In enkele lijnen wordt de oprichting van de Raad van Vlaanderen die zich in 1498 definitief te Gent vestigt, geschetst. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de verschillende vormen van beroep (appel en reformatie) en over de wijze waarop hij de Raad van Vlaanderen beroep kon aangetekend worden tegen vonnissen die in lagere rechtbanken in Vlaanderen (o.a. de schepenbank van Gent) geveld waren.Verdere bijdragen in deze bundel zijn : G. van Dievoet, De Hervorming van het burgerlijk procesrecht door lozef II in de Zuidelijke Nederlanden en de School van het Natuurrecht ; P.L. Nève, Een achttiendeeeuws dossier uit Witrem (eens Limburgs leen, later Rijksgraafschap) ; J. Drost, De samenstelling van een Gelderse placalenlijst over de periode 1740-1815 ; J.A. Ankum, Wetgeving betreffende de rechtspositie van minderjarigen in de achttiende eeuw. Het boek is te verkrijgen door storting van 300 B.F. (f 20) op postrekening 727236 van het Nederlands Centrum voor Rechtshistorische documentatie te Amsterdam.

Biografische artikels en nota's
Desteldonk vroeger

Gent, 1981, 20 blz.

Tentoonstelling georganiseerd door het Gentse Stadsbestuur ter gelegenheid van de plaatselijke kermis, 11-14 september 1981. Catalogus door K. DEPOORTER en R. MERTENS, o.l.v. J. DECAVELE. Na een inleiding over de geschiedenis van Desteldonk volgt de bespreking van 151 nummers betreffende de historische ontwikkeling, het dorp en de dorpssamenleving, het oorlogsverleden.

Heemkunde
Dienst van het stroomgebied der Schelde. 1ste Directie. Gent 1907-1982. (Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen),

Gent, 1982, 39 blz.

Begeleidende brochure bij een tentoonstelling door deze dienst ingericht ter gelegenheid van haar 75-jarige werking. In korte hoofdstukken wordt de essentie van de werking uiteengezet. Na een overzicht van de evolutie van de organisatie van de Openbare Werken in België, wordt de historiek geschetst van de Bijzondere Dienst van het Stroomgebied der Schelde te Gent. Een derde hoofdstuk geeft de historiek van de waterlopen beheerd door de Dienst van het Stroomgebied der Schelde, nl. de Boven-Schelde, Leie ; Kanaal Gent-Terneuzen ; Ringvaart om Gent ; Kanaal Gent-Oostende, vak Gent-Brugge ; Afleidingskanaal van de Leie ; Leopoldskanaal ; Dender. Geïllustreerd. Met bibliografie.

Industriële Archeologie, Scriptophilie
Een „Aenspraek" in 1846

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 5, p. 295-297.

Uitgave van een toespraak gehouden tijdens de tweede vergadering van de vereniging van gewezen kulders te Gent op 10 mei 1846.

Heemkunde, volkskunde
Een eeuw zorg om monumentenzorg.

Tentoonstelling ingericht door het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas in samenwerking met het Stadsbestuur van Gent, Gent, 1981, 223 blz.

Deze catalogus met bijdragen van P. CONGS, J. VAN CLEVEN, G. VAN DOORNE, J. JANSSENS, N. DE WAELE, L. DE VOS e.a. geeft de historien van het Sint-Lucasonderwijs te Gent en bespreekt het werk van de in deze instelling gevormde leerlingen. De SintLucasschool werd opgericht omstreeks 1861 met het doel naar het voorbeeld van het middeleeuwse gildewezen ambachtslui met een artistieke opleiding te vormen. De eigen esthetiek van Sint-Lucas was voor een belangrijk deel te danken aan baron J.B. Bethune, een fervent aanhanger van de neogotische beweging. Een sterke expansie van de school had plaats tussen 1875 en 1914, volledig in het teken van de neogotiek. Eerst na 1918 zette zich een langzame ontvoogding van de neogotiek door. Omstreeks 1930 kende het modernisme zijn doorbraak bij de Sint-Lucas-architecten. Na 1945 kende het instituut de evolutie van vakschool naar hogere onderwijsinstelling, waarin gedurende de laatste jaren bijzonder aandacht gaat naar de zorg om de sociale en culturele leefbaarheid van de stad. In de catalogus wordt aandacht besteed aan talrijke Gentse feiten en monumenten, o.m. het Sint-Lucas- en Sint-Jozefgild te Gent ; Belfort en Lakenhalle ; Sint-Pietersabdij ; Sint-Baafsabdijkerk ; SintNiklaaskerk ; Stadhuis ; het Toreken ; Bejaardentehuis Lousbergkaai ; de heraldiek van het Postgebouw ; het frescotransfert in de Sint-Niklaaskerk (1981), enz. In bijlage : Selectie voordrachten, gehouden in de studiekring in verband met monumentenzorg. Rijk geïllustreerd. Met personenregister en tijdsband.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Een Gentse ACEC-afdeling gespecialiseerd in electro-mechanica

Gentse Vereniging voor Scriptophilie. Berichtenblad, jg. 2, (1983), nr. 6, p. 3-7.

De werkhuizen Carels werden in 1912 herdoopt tot Fabrieken Gebroeders Carels en in 1920 tot SEM (Société d'Electricité et de Mécanique). De vroegere werkhuizen Vanden Kerchove werden in 1934 door SEM opgeslorpt. In 1960 had de samensmelting plaats tussen SEM en ACEC (Charleroi).

Industriële Archeologie, Scriptophilie
Een nagelaten notitie van prof. Baur. Senaat 1946 - 1954. (Brieven en Documenten)

De Oost-Oudburg, Jaarboek XVIII, 1981, p. 103-110.

Geïllustreerd

Biografische artikels en nota's
Een postzegelontwerp uit 1896 van Jules Van Biesbroeck Jr.

De Draeke, jg. 7, (1983), vol. 1, p. 11-19.

Ter gelegenheid van een internationale tentoonstelling in 1897 te Brussel werd een nationale wedstrijd voor het ontwerpen van een postzegel uitgeschreven. Verscheidene Gentenaars namen eraan deel, nl. Armand Heins (1856 - 1938), Felix-Raphaël Metdenpenningen (1867 - 1937), Constant Montald (1862 - 1944) en Jules Van Bies-broek Jr. (1873 - 1965). Voor de auteur is het de gelegenheid een uitvoerige levensbeschrijving met tal van anecdoten over deze laatste te geven. Geïllustreerd. Met bronvermelding.

Heemkunde
Een stad van burgers. Gent na de Belgische Omwenteling, 1830-1860.

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 29, (1980), nr. 3, p. 59-66, geïllustreerd.

Een schets van de Gentse stadsgeschiedenis tijdens de eerste decennia na de Belgische Onafhankelijkheid.

Hedendaagse Tijden
Een toeristische uitstap doorheen de Wereldtentoonstelling van Gent op 9 augustus 1913

Gent, 1983, 8 blz.

Brochure als leidraad voor een tentoonstelling over de wereldtentoonstelling te Gent in 1913, met een voorwoord door J. DECAVELE ; 207 nummers.

Heemkunde
Een toren voor boeken 1935-1985. Henry van de Velde en de bouw van de Universiteitsbibliotheek en het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde te Gent

Centrale Bibliotheek Rijksuniversiteit Gent. Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Gent, 1985.

Catalogus samengesteld naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling die plaats had van 20 oktober tot 24 november 1985. Vijftig jaar geleden immers werden de definitieve plannen opgemaakt voor de nieuwe Gentse Universiteitsbibliotheek en het daarbij aansluitende Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. De ontwerper van dit imponerende torengebouw, Henry van de Velde (18631957), had van de aanvang af geopteerd voor de oprichting van een Amerikaans geïnspireerd torenmagazijn in gewapend beton. De catalogus plaatst de aktiviteiten van Van de Velde in een breed kader tijdens de zogenaamde „tweede Belgische periode" (1926-1947). Bovendien wordt de bouwgeschiedenis van de bibliotheek uitvoerig belicht en wordt nagegaan welke de impakt was van het gebouw op literatuur, kunst en reklame (N. POULAIN). Anderzijds wordt het gebouw door L. ZABEAU - VAN DER VERREN bibliothekonomisch doorgelicht. Een portret van Van de Velde als lesgever en de betekenis van Henry van de Velde voor het architektuuronderwijs geven een kijk op de figuur zelf. De teksten werden samengebracht door B. BAILLIEUL, I. CAZAERCK, D. LAPORTE en L. HEYVAERT. De catalogus wordt afgerond met een kronologie Henry van de Velde en met een grondige bibliografie. Rijk geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Een verdwenen kasteel

Driemaandelijks Tijdschrift Land van Rode, 18, (1990), nr. 1, p. 12-18 en nr. 2, p. 28.

Betreft het Braunkasteel te Gentbrugge. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Een vreemde eend in de Belgische bijt. Gent in de periode 1830-1860,

Gent, Dienst voor Culturele Zaken, 1980, 155 blz.

Catalogus van een tentoonstelling die werd georganiseerd door het Gentse Stadsarchief van 28 juni tot 14 september 1980 in het Museum Arnold Vander Haeghen te Gent. Deze catalogus valt uiteen in vier grote hoofdstukken : het stadsbeeld, de politieke evolutie, rijkdom en armoede, het socio-kulturele leven. Rijk geïllustreerd ,: bibliografie.

Hedendaagse Tijden
Eigen Kunstbezit van de Provincie. Aanwinsten 1980

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen 1980, jg. 34, p. 140-154.

Biografische nota's van de kunstenaars Myriam Eykens (° Wondelgem, 1938); Geo Vindevogel (° Gentbrugge, 1923 - Deurle, 1977); Helena De Reuse (° Wachtebeke, 1892 - Gent, 1979). Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
Even memoreren : 175 jaar geleden werd Louis Van Houtte geboren

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 4, p. 225-229.

Kort artikel over de tuinbouwer Louis Van Houtte (1810-1876), die als patriot, bloemist en burgemeester zijn stempel drukte op de geschiedenis van Gentbrugge. Geïllustreerd.

Biografische nota's
Even memoreren : 250 jaar geleden stierf Franciscus Rooman

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 1, p. 45-49.

Korte biografische schets van de Gentse predikheerarchitekt Franciscus Rooman (Francois Romain). Geboren in 1647, trad hij in 1672 als lekebroeder in het klooster van de predikheren te Maastricht binnen. Broeder Francis Rooman bouwde aldaar in 1683 een brug over de Maas. Ook de Pont Royal te Parijs is van zijn hand. Stierf in het Dominicanenklooster te Parijs op 7 januari 1735. Geïllustreerd.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina