Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina33/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   70

Kunst, kultuur

DHANENS E.

Tussen de Van Eycks en Hugo Van Der Goes

Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten, jg. 45, (1984), nr. 1, 98 blz. Overdruk

De auteur wil een antwoord geven op de vraag „Wat is de kunst te Gent geweest in de tijd tussen de voltooiing van het Lam Godsretabel, 1432, en de schijnbaar plotse emersie rond 1465 van de twee grote kunstenaars Joos van Wassenhove en Hugo van der Goes, een periode die in de kunstgeschiedenis in een onverklaarbare black-out is gehuld terwijl de archieven en andere bronnen nochtans gewag maken van een intense artistieke bedrijvigheid". In deze bundel wordt gepoogd enig licht te werpen in dat „zwarte gat". Uit het betoog blijkt dat sommige vastgeroeste kunsthistorische stellingen dringend moeten herzien worden, o.m. zijn de schilderijen die sinds het einde van de 19de euw onder de noodnaam „Meester van Flemalle" werden gegroepeerd niet het werk van een enkele schilder. Ze zijn integendeel de getuigen van wat de auteur een „zwarte stijl" noemt, die zich onder invloed van het Lam Godsretabel manifesteerde en waarvan het epicentrum te Gent moet worden gesitueerd. Het onderzoek gebeurt in vijf hoofdstukken : de vier Frankfurtse panelen, werk van een Gentse meester ; de allegorische gerechtigheidstaferelen in het Gentse stadhuis ; de heilige Antonius met geknielde stichter te Kopenhagen ; Onze-Lieve Vrouw met vlinder en Antonius de Gandavo te Luik ; het De Villa-triptiek in de ABEGG Collectie door Daneel De Rijke. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

DHANENS E.,

Hugo van der Goes : Das Wiener Hausaltárchen

Academiae Analecta. Klasse der Schone Kunsten, 51, (1991), nr. 1, p. 1-18.

In het Kunsthistorischen Museum te Wenen wordt een diptiekje van Hugo vander Goes bewaard, dat de zondeval en de bewening van Christus voorstelt. Het is waarschijnlijk op vraag van een Gentse burger tijdens de Gentse periode van de kunstenaar ontstaan. Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

DHANENS E.,

Le scriptorium des Hiéronymites à Gand,

Scriptorium XXIII, (1969), 361-379.

Over het scriptorium van de broeders Hiëronimieten die zich in 1429 bij de Sint-Janskerk vestigden. Een cultureel centrum dat gesteund werd door de rijke Gentse families, en dat - hoewel weinig handschriften er uit bekend zijn - ongetwijfeld zeer actief moet zijn geweest.

Kunst en kultuur

D'HOKER M. FLABA M., HELLINCKX W. en MORTEL-MANS I.

Het kind in de inrichting. 150 jaar residentiële zorg voor kinderen met psychosociale problemen. Catalogus

K.U.L. Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Afdelingen Historische Pedagogiek en Orthopedagogiek, Leuven, 1986, 106 blz.

Kinderen met psychosociale problemen kunnen wegens gedragsmoeilijkheden of milieuomstandigheden niet in hun natuurlijk gezin blijven en moeten opgevangen worden in speciale instellingen. De tentoonstellingskataloog geeft een overzicht van de geschiedenis van de opvoeding in deze gestichten. Heel wat besproken stukken zijn van Gentse oorsprong. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

D'HOLLANDER J.

De Roelandbeiaard, parel aan de Gentse kroon

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 32, (1983), nr. 1, p. 1-12.

De auteur stelt dat de Gentse klokke Roeland de basis vormde van de belfortbeiaard, tot in Haarlem en Breda toe. Gent bezat inderdaad een zeer grote klokken- en beiaardtraditie van in de middeleeuwen. De eerste klokluider wordt met name vermeld in 1321.

Kunst en Kultuur

D'HONDT E.

Armand Heins, Kunstenaar en esteet (1856-1938),

Kultureel jaarboek voor Oost-Vlaanderen, 1973. 27, Gent, 1974, dl. I, p. 217-232.

A. Heins wordt voorgesteld als illustrator, etser, lithograaf, historicus en oudheidkundige. Geïllustreerd.

Biografische nota's, nekrologieën, enz.

D'HONDT G.,

Briefwisseling van arbeiders gedurende de beide wereldoorlogen in het Gentse,

De Rode Postzegel Club, Gent, (1992), 110 blz.

Studie over het postgebeuren en de ontwikkelingen te Gent. Met fotokopies van poststukken, oude foto's en prentbriefkaarten.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

D'HONDT J.

De Gentse Sint-Jacobskerk en haar kunstschatten vanaf haar ontstaan tot omstreeks 1700

RUG, 1955.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DHONDT L.

De „andere omwenteling" van 1790: de plattelandsopstand in Zuid-Vlaanderen en de Gentse Collatiebeweging LORETTE J. P. LEFEVRE en P. DE GRYSE, (eds.), Handelingen van het colloquium over de Brabantse Omwenteling 13-14 oktober 1983,

Centrum voor Militaire Geschiedenis. Bijdragen 18, Brussel, 1984, p. 167-184.

Beschrijving van twee opstanden uit 1790 tegen de patriotten. Eind mei 1790 ontstond op het Zuidvlaamse platteland een oproer ten gunste van keizer Jozef II en de Derde Stand. Door een snelle reaktie konden de patriotten de orde herstellen. In Gent kwam het in datzelfde jaar tot ongeregeldheden in verband met de vernieuwing van de stadsmagistraat door de Collatie of Stadsgemeente. Met bijlagen en Franse samenvatting.

Moderne Tijden

DHONDT L. en M. FREDERICQ-LILAR

Het culturele leven in onze provincies in de 18de eeuw. Oost-Vlaanderen

Gemeentekrediet van België, jg. 36, nr. 139, (1982), p. 15-42.
Kunst en Kultuur

D'HONDT M.

Verleden en heden van de Gentbrugse Poppentheaters

Heemkundig Genootschap Land van Rode, Jaarboek VI, 1979, p. 81-94.
Kunst en Kultuur

D'HOOGHE C. en BALTHAU E.

Een bijdrage tot de studie van het stadspatriciaat in de late middeleeuwen : de Brugse familie De Vos in de 14de-15de eeuw

Castellum, VI, (1989), nr. 2, p. 4-81.

De familie De Vos, die een uitgebreid grond- en goederenbezit verwierf - onder meer ook de heerlijkheid Laarne - kende een Gentse vertakking langs Boudin IV de Vos. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

DHOORE B.

Onderzoek naar de invloed van de film. Film te Gent 1919-1930 en de bioskoopbezoeker

Oostvlaamse Zanten, LXIII, (1988), nr. 3, p. 141-156.

Geïllustreerd

Kunst, kultuur

D'HUYS B.

Gent en zijn begijnhoven : een 750-jarig huwelijk

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 33, (1984), nr. 4, p. 99-106.

Korte historiek van de Gentse begijnhoven : het St.-Elisabethbegijn-hof (sinds de verhuis van 1874 Groot Begijnhof Sint-Elisabeth te Sint-Amandsberg), het Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie en het Sint-Aubertusbegijnhof. Met illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

D'HUYS B.

Inventaris van de Voorgeboden. Regesten op de 18de eeuwse Voorgeboden registers, reeks 108 nrs. 4 tot 8,

Stad Gent. Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Stadsarchief, Gent, 1985, 172 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DIERICK A.

José de Poortere. "Zonder beelden duizel ik",

Oostvlaamse Literaire Monografieën, IX, (1989), p. 33-64.

De Poortere (Sint-Niklaas, 1935-) publiceerde tot hiertoe negen dichtbundels, twee romans, enige kortverhalen en essays. Geïllustreerd.

Biografieën

DIERICK A.L.

Van Eyck - Botanicus

Monumenten en Landschappen, jg. 5, (1986), nr. 4, p. 38-39.

Bondig overzicht van de bomen, struiken, bloemen en kruiden die door Van Eyck op het Lam Gods werden geschilderd. Geïllustreerd.

Kunst en kultuur

DIERYNCK L.

De provinciale medische commissie van Gent en de epidemieën in Oost-Vlaanderen, 1847-1878

KUL, 1973.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DOGAER G.

Het getijdenboek van bisschop Juan Rodriguez de Fonseca (Saragossa, Real Seminaria de San Carlos), met een inleidende studie over de z.g. Gents-Brugse school

KUL, 1969, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DOGAER G.

Het getijdenboek van bisschop Juan Rodriguez de Fonseca, een belangrijk handschrift der z.g. Gents-Brugse school

KUL, 1964.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DONCHE P.

Enkele aanvullingen bij de levensbeschrijving van Jacob Donche, raadsheer bij de Raad van Vlaanderen (j. Dendermonde 1492)

HMGOG, XL, (1986), p. 77-84.

Aanvullingen bij een eerder verschenen artikel in HMGOG (1982) over Jacob Donche, die een woonhuis bezat in Gent en waarvan een grafschrift bekend is in de Augustijnenkerk. Geïllustreerd.

Biografieën

DOOREMONT F.

De houding van de politieke partijen te Gent tegenover de Vlaamse Beweging, 1919-1925

RUG, 1974.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DOUXCHAMPS H.

Gentse notabelen uit 1467

Vlaamse Stam, 25, (1989), nr. 7-8, p. 395-396.
Middeleeuwen

DUBOIS M

Een woonmachine te Gent in 1931. Architect Gaston Eysselinck

De woonstede door de eeuwen heen, 63, (1984) nr. 3, p. 22-27.

Bespreking van de woning van de modernistische architekt Eysselinck op de hoek van de Vaderlandstraat en de Fleurusstraat te Gent. Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DUBOIS M.

Albert van Huffel 1887-1935. Een oeuvre van gevoel en rede

in Monumenten en Landschappen, jg. 2, (1983), nr. 6, p. 32-44.

Van Huffel studeerde aan de Gentse akademie en was werkzaam als architekt en ontwerper. De Basiliek van Koekelberg werd zijn levenswerk. Met illustraties. Dit artikel sluit aan bij de monografie Albert van Huffel 1877-1935. Een oeuvre van gevoel en rede (1983) van dezelfde auteur.

Biografische nota's en biografieën

DUBOIS M.

Tussen Art Nouveau en Art Deco. Interieur Renson te Gent 1914-1915, architect Albert Van Huffel,

De Woonstede door de Eeuwen heen, (1991), nr. 90, p. 23-28.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DUBOIS M. (red.)

Kerk Sint-Pieters-Buiten 50 jaar

C.A.O. Sint-Lucas Gent, Gent, 1987, 12 blz.

De kerk Sint-Pieters-Buiten werd ontworpen door de Gentse architect Valentin Vaerwick (1882-1959) en plechtig ingewijd op 4 oktober 1937 De brochure bevat een biografie van Vaerwick en een bouwhistorische beschrijving van de kerk. Met illustraties. Zie ook het bijhorende Parochiekerk Sint-Pieters-Buiten Gent 1937-1987, Gent, 1987, 16 blz.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DUBOIS M. en L. DAENENS

'Ter Vaart'. Een cottage van Paul Hankar in de Gentse haven

Monumenten en Landschappen, jg. 1, nr. 4, 1982, p. 50-57.

Interessant artikel over een cottage in Art Nouveau-stijl aan de oever van het zeekanaal naar Terneuzen in Wondelgem. Deze cottage werd in 1897 gebouwd in opdracht van de Gentse textielfabrikant en kunstschilder Georges Buysse (1864-1916) en ontworpen door architect Paul Hankar (1859-1901). Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

D'UDEKEM D'ACOZ J.

Quelques aspects de la vie en Flandre au XVIIIe siècle

Gent, 1989, 541 blz.

De meeste aandacht gaat uit naar Gentse ontwikkelingen. Geïllustreerd.

Moderne Tijden

DUMON M.

The registers of the magistraten of Ghent and Antwerp, a source of social and economic history (ca. 1490-1507) PREVENIER W. R. VAN UYTVEN en E. VAN CAUWENBERGHE, (eds.), Sociale structuren en topografie van armoede en rijkdom in de 14e en 15e eeuw. Methodologische aspecten en resultaten van recent onderzoek,

Studia Historica Gandensia 267, Gent, 1986, p. 89-97.

Zowel in Antwerpen als in Gent zijn de jaarregisters van de schepenkolleges van uitzonderlijk belang voor de sociaal-ekonomische geschiedenis. De auteur wijst op verschillende historische onderwerpen waarbij deze bronnen kunnen gebruikt worden.

Middeleeuwen

DUMON M.

Verkoop en berenting van huizen te Gent op basis van de schepenregisters van de kenre, 1493-1503. Een bijdrage tot de kennis van de socio-economische structuren van de stad

RUG, 1978.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DUPAS M.

Gent, Sint-Niklaaskerk. Analyse van kalkverflagen

Stadsarcheologie, 11, (1987) nr. 2, p. 50-52.

Beschrijving en resultaten van de chemische analyse van de acht monsters van kalklagen in het interieur van de Sint-Niklaaskerk. Geïllustreerd.

Archeologie

DURNEZ E.

L'Association Flamande pour la Vulgarisation de la Langue Française. Een verzetsbeweging tegen de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit te Gent (1898-1914)

RUG, 1974.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DUTHOY J.J.

Quelques édifices neoclassiques en Belgique d'après l’album Goetghebuer

Revue du Nord, LXVIII, (1986) nr. 271, p. 867-868.

De Gentse architekt Pierre Jacques Goetghebuer (1788-1866) publiceerde in 1827 het album Choix des monumens, édifices et maisons les plus remarquables du royaume des Pays-Bas. Het boek bevat gravures van thans verdwenen neoklassieke gebouwen, die het werk zijn van Franse architekten of plaatselijke architekten, die de Franse bouwtrant propageerden.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DUTHOY J.J.,

Le XVllle siècle, áge d'or de l'architecture civile à Gand,

Revue du Nord, LIII (1971). 681-690.

Interessante vergelijking tussen Rijsel en Gent.

Bouwers en gebouwen

DUVERGER E.

De kunstverzamelingen en de kunsthandel te Gent in de XVIIe en in de eerste helft van de XVIIIe eeuw

RUG, 1957.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DUVERGER E.

De Potjesmarkt in Gent geschilderd door David II Teniers

De Leiegouw, XXIX, (1987), afl. 1-2, p. 119-127.

Op het Gentse Sint-Pietersplein werd jaarlijks van 22 juli af de Potjesmarkt ingericht. Men verkocht er allerlei tweedehandsartikelen en aarden potten en pannen. David II Teniers vervaardigde een schilderij van deze markt. Met foto van het schilderij.

Kunst, cultuur

DUVERGER E.

Kunsthandel en kunstverzamelingen te Gent (ca. 1600 tot ca. 1850)

RUG, 1961, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DUVERGER E.

Nadere gegevens over de Antwerpse periode van jan Porcelis.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. jaarboek 1976, p. 269-279.

Deze Gentse marineschilder week in 1584, na de verovering van Gent door Parma samen met zijn ouders uit naar het Noorden. In 1615 was hij opnieuw in Antwerpen, waar hij voornamelijk schilderde voor de kunsthandel van Adriaan Delen.

Kunst en Kultuur

DUVERGER E. en N. POULAIN

De Gentse tapijtwever Gaston Woedstad (1886-1950) en het renouveau van de Vlaamse tapijt  weefkunst

Artes Textiles. Bijdragen tot de geschiedenis van de tapijt-, borduur- en textielkunst, X, 1981, p. 249-280.

Gaston Woedstad is een belangrijke figuur geweest in het streven naar de herleving van de Vlaamse tapijtweefkunst. Na studies aan de Nijverheidsschool te Gent, behaalde hij verscheidene onderscheidingen als textieltekenaar en -ontwerper. Hij deed ervaring op te Parijs. Van 1912 tot 1927 was hij werkzaam als leraar aan de Gentse Nijverheidsschool. In 1920 had Woedstad in de Eggermontstraat te Ledeberg de „Vakschool voor Textielkunst". Deze werd in 1921 door de Staat en de Provincie aangenomen. Alhoewel deze school in 1941 fel werd bekritiseerd door de onderwijsinspectie uit Brussel, werd er nog tot 1947 les gegeven. Woedstad streefde fel naar een herleven van de Vlaamse tapijtkunst. In 1909 had hij overigens te Gent de eerste Belgische studio voor textielkunst, die onafhankelijk van een weverij werkte, opgericht. Men realiseerde in zijn atelier vooral kopieën en interpretaties van bekende schilderijen van oude meesters. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

DUVERGER G.

Borduurwerkers en borduurwerk te Gent

RUG, 1958.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DUVERGER J.

Adriaen van der Gracht (ca. 1520-1575). Een bijdrage tot de tapijtnijverheid te Gent in het midden van de 16de eeuw,

Artes Textiles, VIII, (1974), p. 34 e.v.

De aandacht gaat o.m. uit naar een fragment van een groot wandtapijt „Ontmoeting van David en Goliath", toegeschreven aan het Gents atelier van Adriaen van der Gracht (Cfr. Id., Tapijtwerkers en Tapijtwerk te Gent, in Gent, Duizend jaar Kunst en Cultuur, dl. III, Gent, 1975, p. 503-557.)

Kunst en Cultuur,

DUVERGER J.

Frans Witspaen, tapijtwener en tapijthandelaar te Oudenaarde en te Gent

Artes Textiles. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tapijt-, Borduur- en Textielkunst, IX, 1978, p. 26-48.

Interessant artikel over de Vlaamse tapijtkunst (einde 16de - begin 17de eeuw).

Kunst en Kultuur

DUVERGER J.

Tapijtwerk van Frans, Cesar en Alexander De Moor of uit hun omgeving

Artes Textiles, VIII, (1974), p. 123-141.

Gegevens over deze Gents-Oudenaardse tapijtwevers uit de 17de eeuw. Geïllustreerd

Kunst en Cultuur,

DUVOSQUEL J.M. (red.),

Albums de Croÿ. Valleien van Samber en Leie

Brussel, 1989, 333 blz.

De albums werden eind 16de-begin 17de eeuw aangelegd door hertog Karel van Croÿ om een overzicht te verkrijgen van zijn uitgestrekte bezittingen. Het boekdeel bevat onder meer een inleidende beschrijving door E. THOEN over de Leie van Wervik tot Gent (57-71) en bekommentarieerde platen betreffende Gent (318-323). Geïllustreerd.


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina