Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina34/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   70

Moderne Tijden

EDMOND M.

Stakingen te Gent est in de kanaalzone 1918-1927.

RUG, H. Balthazar, 1976.
Verhandeling

EECKHOUT P

Albert Baertsoen (1866-1922). Retrospectieve Tentoonstelling

Museum voor Schone Kunsten Gent (28 oktober 1972 - 7 januari 1973)

Catalogus, Gent, 1972, 174 blz

Varia en Personalia.

EECKHOUT P

Emile Claus (1849-1924). Retrospectieve Tentoonstelling, Catalogus,

Mu­seum voor Schone Kunsten Gent (7 september - 3 november 1974). Gent, 1974, 68 blz., 35 platen.

Bevat naast biografische gegevens en een lijst van de voornaamste werken tevens een bijdrage door G. VAN SEVEREN, Emile Claus en zijn vrienden-schrijvers.

Varia en Personalia.

EECKHOUT P.

Un tableau de Philippe de Champaigne retrouvé : La translation des reliques de Saint Arnould

Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, LIV, (1985), p. 5-16.

Het schilderij wordt toegeschreven aan Philippe de Champaigne en stelt de translatio van Sint-Arnoldus voor. Het hing eertijds in het gildehuis van de brouwersambachtsgilde te Gent en werd thans in de kunsthandel teruggevonden. Met bespreking van het schilderij, illustraties en een Engelse samenvatting.

Kunst, kultuur

EECKHOUT T.

De hulp aan republikeins Spanje uitgaande van de B.W.P. Afdeling Gent-Eeklo, meer specifiek de opvang der Spaanse kinderen (1936-1939)

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XV III, (1987), nr. 1-2, p. 243-274.

Op 12 mei 1937 kwam een eerste groep kinderen uit republikeins Spanje te Gent aan. Leden van de B.W.P. Afdeling Gent-Eeklo namen de kinderen ofwel in hun huiskring op of kwamen financieel tussen voor een plaatsing in een home. Bij het einde van de Spaanse burgeroorlog op 1 april 1939 werden de meeste kinderen naar hun ouders teruggebracht. Met lijst van de kinderen uit de eerste groep en de pleegouders en met kaarten.

Hedendaagse Tijd

EGGERMONT W.

Cercle Artistique et Littéraire de Gand

Scriptophifie, jg. 5, (1986), nr. 1, p. 4-5

De Koninklijke Kunst en Letterkundige Kring of Cercle Artistique et Littéraire is ontstaan in 1879 uit een samensmelten van de Société Littéraire de Gand (gesticht in 1835) en de maatschappij Kunstgenootschap (gesticht in 1842). Korte historiek. Met afbeelding.

Kunst en kultuur

ELAUT L.

Drie episoden in de geschiedenis van het geneeskundig hoger onderwijs te Gent,

Uit het verleden van de R.U.G.nr. 6, Gent, 1977, 39 blz.

Bondige monografieën over : de kopzorgen van professor Jozef Kluyskens over de toestand in de verloskundige kliniek van de Gentse universiteit in 1832 ; professor Richard Boddaert en zijn zorg voor een practicum in het fundamenteel geneeskundig onderwijs ; de leermeesters van Elaut in de farmakologie (Jan Frans Heymans (18591932) en Korneel Heymans (1892-1968)).

Universiteit

ELAUT L.

Een epos. Het Gentse Akademisch Ziekenhuis. (VVA Monografie).

Antwerpen-Amsterdam, 1977, 83 blz.

De strijd voor het Academisch Ziekenhuis met als achtergrond de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Sinds 1818 gevraagd, werd in 1937 met de werken begonnen. Eerst in 1959 con de eerste afdeling in gebruik genomen worden en in 1975 waren alle klinische afdelingen vertegenwoordigd

Hedendaagse Tijd

ELAUT L.,

Een dapper strijder tegen de cholera : van het Akademisch Ziekenhuis naar de Senaat,

Appeltjes van het Meetjesland, XXIII, (1972), p. 127-142.

Levensschets van de medicus-politicus Joseph Guillaume de Block (overleden in 1862), professor aan de Gentse Rijksuniversiteit.

Biografische nota's, necrologieën, gedenkboeken, enz. Geneesheren

ELAUT L.,

Het Leven van de Gentse Ziekenhuizen vanaf hun ontstaan tot op heden,

Gent, 1976, 239 blz., 122 illustraties.

Na een inleiding over het ziekenhuiswezen in de Oudheid, peilt de auteur naar de oudst bekende ziekenhuizen te Gent om vervolgens van de vroegere en hedendaagse gasthuizen, ziekenhuizen en poliklinieken één voor één de geschiedenis te schetsen en hun werking te bespreken.

Algemeen

ELAUT L.,

Het mollenwerk van een Gents geneesheer uit de patriottentijd, in Handelingen.

Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. XXV, (1971), p. 117-134.

Over J.B. Vervier (1750-1817).

Biografische nota's, necrologieën, gedenkboeken, enz. Geneesheren

ELAUT L.,

Komplementaire verzamelingen rondom de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Een getuigenis!,

Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 34, (1975), col. 10-28.
Hedendaagse Tijd (o.m. sociale geschiedenis, industriële archeologie)

ELEWAUT G.

Herberg en overheid. Politionele en fiskale aspekten van het overheidsoptreden betreffende herbergen in de Zuidelijke Nederlanden en in het bijzonder te Gent, 17de-18de eeuw

HMGOG, XL, (1986), p. 111-158.

Aan de hand van verordeningen uitgaande van het landsbestuur en de Gentse magistraat wordt de relatie tussen de drankhuizen en de overheid in de 17de en 18de eeuw geanalyseerd. De kerk veroordeelde het herbergbezoek, de centrale overheid had vooral aandacht voor de politionele aspekten, terwijl het stadsbestuur dat aksijnzen op het drankverbruik hief het tolerantst was. Naar het einde van de 18de eeuw toe begon ook de stad Gent op te treden tegen het hoge drankverbruik en het groot aantal herbergen. Geïllustreerd, met bijlagen en een Engelse en Franse samenvatting.

Moderne Tijden

ELKHADEM H.

George Sarton : ses années de formation et ses réalisations académiques à travers sa correspondance avec Irénée Van der Ghinst

Academiae Analecta. Klasse der Wetenschappen, 47, (1985), p. 103-125.

George Sarton (1884-1956) studeerde wis- en natuurkunde aan de Gentse universiteit en werd lesgever aan de Harvard University te Cambridge (USA).

Biografieën

ELKHADEM H.

La correspondance d'Adolphe Quetelet avec Sir John Herschel: un exemple de la richesse du fonds Quetelet, (Adolphe Quetelet 1796-1874. Hommage et contributions).

Brussel, 1975, p. 46-57.
Biografische artikels en nota's

ELOY A.

Bibliografie A.G. Homblé

Oostvlaamse Zanten, LXI, (1986), nr. 3, p. 188-196.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

ELOY A.

De schoorsteenveger, een terreinverkenning

Gent, 1983.

Interessante monografie over het schouwvegersambacht : ontstaansgeschiedenis, kledij, gereedschap, schouwvegersafbeeldingen en reklamekaarten, de magie rond het schoorsteenvegen, wie werd schoorsteenveger. Voor Gent wordt een lijst gegeven van 1836 tot 1914.

Heemkunde

ELOY A., HOLLEBOSCH-VAN RECK Y., MEILLANDER V.

Een visie op de dood 1790-1914. Kerk - Vrijdenkerij - Esoterie - Spiritisme

Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen (KBOV). Museum voor Volkskunde. Stad Gent, Gent, 1986, 168 blz.

Deze annex bij de tentoonstelling Rendez-vous met Magere Hein. Doods- en rouwgebruiken in de 19de eeuw omvat drie grote hoofdstukken : de dood in het dagelijks leven ; de reis naar de hemel ; de dood, een intellektuele uitdaging (niet-kerkelijke opvattingen over de dood).

Heemkunde, volkskunde

EMBRECHTS K.

Functie van de sport en de sportinformatie in de pers te Gent, 1894-1914.

RUG, R. van Eenoo, 1977.
Verhandeling

EMBRECHTS K. en DESEYN G.

Burgersport - arbeiderssport?

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 10, jg. 3, (1985), nr. 2, p. 2-7.

Het artikel onderzoekt in hoever de lagere bevolkingsklassen te Gent rond de eeuwwisseling de materiële en financiële mogelijkheid hadden om een sport te beoefenen. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

EMBRECHTS K. en DESEYN G.

Sport en sportinformatie in de Gentse pers (1884-1914)

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 10, jg. 3, (1985), nr. 2, p. 8-18.

Dit artikel is een samenvatting door G. DESEYN van de licentiaatsverhandeling Sport en funktie van sport en sportinformatie in de Gentse pers (1884-1914) door K. EMBRECHTS. In het begin van de bestudeerde periode kon de sport op weinig belangstelling bogen vanwege de diverse kranten. Enkel kranten met meer begoede lezers zoals La Flandre Libérale, Le Bien Public en de Gazette van Gent brachten enige sportinformatie, inzonderheid over paardensport en roeien. „Vooruit" en „Het Volk" als sterk ideologisch gerichte strijdbladen besteedden vrijwel geen aandacht aan de sport. De toestand van de arbeiders rond de eeuwwisseling was bovendien niet van dien aard om aktieve sportbeoefening te veronderstellen. Naar het einde van de periode 1884-1914 toe valt het op dat alle kranten, ook de arbeidersbladen, meer „sportieve informatie" afdrukken. Men mag aannemen dat er een stijgende belangstelling voor sport was vanwege de lezers. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit in de groep van de arbeiders het gevolg zou zijn van aktieve sportbeoefening. Rijk geïllustreerd

Hedendaagse Tijd

ENEMAN A.M.

De cisterciënzerinnenabdij van Doornzele (Ever-gem). Ontstaansgeschiedenis en domaniale evolutie tot 1492

KUL, 1971.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

ERNE B.H. en. VAN DIS L.M

De Gentse spelen van 1539

's Gravenhage, 1982, 2 dln., 647 blz.

In 1539 vond in Gent een rederijkersfeest plaats. De toneelteksten van de negentien deelnemende retorikakamers werden in het boek uitgegeven en van kommentaar voorzien.

Kunst, kultuur

ERVYNCK A.

Archeozoölogisch onderzoek op het laboratorium van paleontologie (R.U.G.),

Archaeologia Mediaevalis, 13, (1990), p. 9-12.

Met korte nota over het onderzoek van beenderresten uit het Ryhovesteen te Gent.

Archeologie

ERVYNCK A.

Botmateriaal uit de Kammerstraat. Een steekproef in middeleeuws keukenafval ?,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 2, p. 45-48.

Geïllustreerd

Archeologie

ERVYNCK A.

Een jaar vol botten, knoken en beenderen,

Archaeologia Mediaevalis, 14, (1991), p. 10-11.

Onder meer in verband met vindplaatsen in de Gouvernementstraat en de Kammerstraat te Gent.

Archeologie

ERVYNCK A.

Een snorrebot uit de 9de-11de eeuw. Beenderresten uit de Gouvernementstraat,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 39-42. Geillustreerd.
Archeologie

ERVYNCK A.

Zwarte ratten bevolkten eens het Patershol. De mummies uit Rodekoningstraat 5

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 2, p. 32-37.

Geïllustreerd

Archeologie

ERVYNCK A. M.C. LALEMAN A. LENTACKER en P. RAVESCHOT

Dobbelslot-ridderslot.

Tentoonstelling Volkskliniek-Gent, Gent, 1991, 17 blz.

Ontwikkelingsgeschiedenis van de stadswijk in en om Dobbelslot. Aan de hand van opgegraven materiële relicten con de geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot op heden gereconstrueerd worden.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

ERVYNCK A.,

Archeozoölogisch onderzoek

Archaeologia Mediaevalis, 15, (1992), p. 11-13.

Betreft ondermeer het site Dobbelslot te Gent.

Archeologische kronieken

ERVYNCK A.,

The economy of food in medieval flemish towns: getting rid of the simple explanations,

Urbanism, (Medieval Europe. Pre-printed Papers, nr. 1), York, 1992, p. 133-138.

Kritische beschouwingen rond de conclusies van vroegere archeozoölogische studies, in het bijzonder met betrekking tot de voedseleconomie en de zogenaamde 'Verrinderung' in Vlaamse steden. Bespreking van diverse Gentse vondstenensembles, onder meer uit het Gravensteen, de Sint-Pietersabdij en het Dobbelslot.

Middeleeuwen

ERVYNCK A., P. RAVESCHOT en S. VAN BELLINGEN,

Een laatMerovingische waterput uit Gent (O.-Vl.),

Archaeologia Mediaevalis, 15, (1992), p. 2.

De waterput werd gevonden aan de Nieuwe Beestenmarkt.

Prehistorie, Romeinse en Merovingische Tijden

ERVYNCK G.

De Staten van Goed van de Burggravie Gent.

Gent, 1975, 68 blz

Een regest van vierhonderdzevenentwintig staten van goed van 1608 bob 1796 uit heb „Fonds Burggravie" in heb Rijksarchief te Gent. Met lijst van namen.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten, catalogi

ERVYNCK G.

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en Gent. Hoe het begon

V.V.F. Informatieblad-Afdeling Gent, 9, (1990), nr. 1, p. 8-14.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

ERVYNCK G.,

Een aanvulling op de parochieregisters van Sint-Pieters Gent,

Vlaamse Stam, VIII, (1972), p. 166-169.

Een hiaat in het begraafboek van het kerkhof van de O.-L.-V.-kerk van de St.-Pietersabdij (6 april 1668 - 12 september 1668) wordt gedeeltelijk aangevuld door gegevens uit een register dat de begrafeniskosten weergeeft.

Regestenlijsten. bronnenuitgaven

ESTHER J.-P.

Orde en maat in het Gentse classicisme. De Gulden Snede bij 18de-eeuwse gevelontwerpen

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 1, p. 4-44.

Aan de hand van talrijke architektuurontwerpen wordt aangetoond dat de verhouding van de Gulden Snede in het 18de-eeuwse Gent bekend was en graag werd toegepast als middel om een harmonische gevelordonnantie te bekomen. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

ESTHER J.P.,

Architectuurgids. Romaans in België

AntwerpenBaarn, 1992, 298 blz.

Nieuw overzicht van romaanse architectuur in België, met verwijzing naar de kerk van Afsnee, de romaanse kerken en middeleeuwse gebouwen in Gent.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

EVERAERT G.

De Grote Steur - Groentenmarkt 16

Stadsarcheologie, jg. 6, (1982), nr. 2, p. 37-44.

Historiek en restauratiebespreking van een gebouw, waarvan de restauratie betoelaagd werd door het Gentse stadsbestuur in het kader van het voorschrift op de subsidiëring van restauratiewerken aan niet-beschermde merkwaardige huizen. Dit huis was in het begin van de 15de eeuw bewoond door Jacob de Ketelboetere, de vleeschhouwer-visverkoper die in 1448 schenker was van de muurschildering in de kapel van het Groot Vleeshuis. De oorspronkelijke houten gevel werd in 1663 met stadstussenkomst in steen herbouwd. In 1884 werd de ,,,Grooten Steur" voor het eerst gerestaureerd. Een tweede maal werd het gebouw gerestaureerd in 1981. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

EVERAERT G.

Het huis met de houten gevel. Studie van een Gents interieur

Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, jg. 9, (1985), nr. 2, p. 2-15.

Het huis met houten gevel, gelegen in de Jan Breydelstraat, dateert uit de 15de eeuw. De inwendige opbouw van het voorgebouw is een typevoorbeeld van een laatmiddeleeuwse houtkonstruktie. Tussen twee stenen brandmuren werd een houtstruktuur opgetrokken, bestaande uit moer- en kinderbalken. Omstreeks 1500 werd het gebouw uitgebreid. Dit gebeurde volledig in laatmiddeleeuwse bouwstijl, waarbij de tot op heden bekende houten achtergevel opgetrokken werd. De voorgevel van het gebouw is pas in de loop van de 17de eeuw „versteend". In dezelfde periode werd de kelder van het voorgebouw overwelfd. Op het einde van de 18de eeuw zou het interieur van het gebouw ingrijpend gewijzigd worden. In de 19de eeuw gebeurde een opsplitsing en verbouwing : vele typische kenmerken van de 17deeeuwse architektuur gingen in die periode verloren. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

EVERAERT G.

Kunstig geschilderd. Een Gentse beschilderde houten balkenzoldering

Stadsarcheologie, 11, (1987) nr. 1, p. 1921.

In een klein diephuis, deel uitmakend van de gebouwen in restauratie op de hoek van de Vrijdagmarkt en het Groot Kanonplein werd onder de zoldervloer beschilderd spreidsel gevonden. Geïllustreerd.

Archeologie

EVERAERT G.

Patershol. Een gewoon burgershuis

Stadsarcheologie, jg. 3, 1979, nr. 1, p. 18-28.

Archeologische studie van het heden verwaarloosde burgershuis Zeugstraat 5, waarvan nog een verbouwingsaanvraag uit 1760 is bewaard. Geïllustreerd.

Heemkunde en Folklore

EVERAERT G. VAN DOORNE G.en VERTONGEN L.

Gent, steenrijk

Ronde tafel. Gent 68, Gent, 1985, 99 blz.

Bundel in verband met de Gentse architektuur. Volgende onderwer  pen worden behandeld : verdwenen stadsgezichten in Gent, onoordeelkundige gevelverbouwingen en bepleisteringen tijdens de 19de eeuw en geslaagde restauraties van gevels en interieurs. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

EVERAERT G.,

Gentse "ghesellen vander conste" en Sint-Valentijn

Oostvlaamse Zanten, LXVII, (1992), nr. 2, p. 152.

In het 15de-eeuwse Gent voerde een gezelschap van volkse zangers en spelers op halfvasten spektakelstukken ten tonele.

Kunst, cultuur

EVERAERT J.

De familie Maelcamp. Fortuin zoeken in Spanje en Oost-Indië (ca. 1660-ca. 1730)

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 2, p. 58-60.
Biografieën

EVERAERT J.


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina