Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina36/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   70

Heemkundig Nieuws, jg. 12, (1984), nr. 3/4, p. 7-8.

De oorspronkelijke „Rietgracht" vormde de grens tussen Gent en Oostakker. Door de aanleg van de havendokken en de daarbij horende superstruktuur werd de Rietgracht in de eerste helft van deze eeuw verscheidene malen verlegd. Op het grondgebied van de deelgemeente Sint-Amandsberg is de Rietgracht nog steeds een open waterloop. Met kaart.

Heemkunde

GARDEYN R.

Rond de Gentse waterwegen. De Reep weer open

G.O.V. Heraut, 23, (1988), nr. 2, 6 blz.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

GAUBLOMME D en TAVERNIER L.

Jean Ray of de werkelijkheid voorbij een stad

Museum Arnold Vander Haeghen. Stadsarchief, Gent, 1989, 107 blz.

Kataloog van een literair-biografische tentoonstelling over Jean Ray (Gent, 1887-1964). Met illustraties.

Biografieën

GAUBLOMME D.

François Laurent (1810-1887). De ongelukkige liefde van een liberaal vechtjas voor de kinderen van het volk

Stadsarchief, Gent, 1987, 83 blz.

Catalogus van een biografische tentoonstelling over de liberale politicus, jurist en professor François Laurent (Luxemburg, 1810 - Gent, 1887). Geïllustreerd en met voorwoord door schepen G. BRACKE. Zie ook COLLUMBIEN H. François Laurent in Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 2, p. 81-86.

Biografieën

GAUS H.

De funktie van de geschreven fiktie in het maatschappelijk proces. Onderzoek naar de relatie tussen de reële wereld van de lezer en de fiktionele wereld van zijn lektuur. Casus : de lektuur van de geschreven fiktie te Gent in de periode 1836-1860

RUG, 1973, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

GAUS H.

De literatuurreceptie bij arbeiders in het midden van de negentiende eeuw te Gent,

A. DEPREZ en W. GOBBERS (red.), Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw, Utrecht, 1990, p. 171-181.

De Herinneringen van Pol de Witte (1898) bevatten heel wat informatie over de aanwezigheid van literatuur in het arbeidersmilieu.

Kunst, kultuur

GAUS H.

Pers, Kerk en geschreven fictie. Groeiproblemen en conflicten in een democratiseringsproces (Gent 1836-1860),

Rijksuni­versiteit te Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte. Aflevering 158, Brugge, 1975.

De auteur peilt naar het belang van de geschreven fiktie in de periode 1836-1860. In een eerste hoofdstuk wijst hij op de eersterangs rol van de pers als distributiekanaal (vooral vanaf 1839) waarbij opvalt dat liberale bladen meer aandacht besteedden aan fiktie dan de katholieke pers. Hij stelt bovendien de hypothese voorop dat de behoefte aan fiktie daalde naar­mate de mogelijkheid tot konkrete aktie toenam. Ook de grootte van het Gentse krantenlezend publiek wordt bepaald. Vervolgens onderzoekt H. Gaus de kerkelijke aktie tegen de geschreven fiktie in het hoofdstuk „de normatieve kontekst". Hij konkludeert dat de Kerk weigerig stond tegenover fiktie omdat ze principieel het beroep op de verbeelding veroordeelde. De fiktie werd in oorsprong als een konkurrentiële vorm gezien. Eerst later zou de Kerk deze in geoorloofde banen trachten te leiden. In een derde hoofdstuk, de „materiële kontekst", worden de verschillende andere mogelijkheden buiten de pers om zich van fiktie te voorzien nagegaan : leeskabinetten, openbare veilingen van boeken, bibliotheken van verenigingen, kolportage, boekhandels. Daaruit blijkt dat de krant niet alleen het goedkoopste distributiekanaal was, maar tevens een monopolie­positie bezat ten opzichte van de andere verspreidingsmogelijkheden. Met index van auteurs- en persoonsnamen en bibliografie

Pers

GAUS H. en VANSCHOENBEEK G., (eds.),

Pol de Witte. Alles is omgekeerd. Hoe de werklieden leefden (1848-1918)

., Leuven, 1986, 310 blz.

Pol de Witte (1848-1929) was een Gents kleermaker die een belangrijke rol speelde in de ontluikende socialistische beweging en onder meer de auteur was van Geschiedenis van Vooruit sedert 1870 (1898). Dit laatste boek werd geschreven na een ruzie met Edward Anseele. De memoires of „herinneringen", die eindigen in december 1924, beschrijven een autentiek arbeidersleven uit de 19de eeuw en tonen een halve eeuw geschiedenis vanuit de belevingswereld van een gewone man.

Hedendaagse Tijd

GAUS H.,

Identificatie van het lezerspubliek der Gentse dagbladen van het midden der 19e eeuw door een analyse van de advertenties,

HMGOG, XX, (1966), 43-80.

Gezien de nagenoeg totale afwezigheid van andere inlichtingen-bronnen over de sociale structuur van het krantenlezerspubliek, heeft de auteur de publiciteit in zeven Gentse kranten rond 1840 als vertrekpunt genomen. Hij slaagde er aldus in de belangrijkste sociale groepen onder de lezers van die kranten af te leiden, en de grote verschillen tussen de diverse kranten op dat gebied aan te tonen.

Pers

GAUTIER A.

Dierlijke resten uit een kuil in het Hof van Ryhove te Gent (eerste helft 13de eeuw),

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 1, p. 50-53.

Geïllustreerd

Archeologie

GAUTIER A.

Vertebratenresten van de mote te Drongen. Eind 14de - begin 15de eeuw.

Stadsarcheologie, jg. 5, nr. 3, (1981), p. 2-4.

Aansluitend bij het artikel van M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT, Drongen. Een middeleeuwse more in Stadsarcheologie, 1981, jg. 5, nr. 2, p. 2-27 wordt hier een inventaris gegeven van de vertebratenresten afkomstig van de mate te Drongen. Het onderzochte monster duidt in de richting van een landelijk produktiecentrum waar varkens en runderteelt erg belangrijk waren. De aanwezigheid van verscheidene melkteilen spreekt dit niet tegen. Vergelijking met andere landelijke sites in de omgeving van Gent zou toelaten meer definitieve besluiten te trekken.

Archeologie

GELLE H.,

La „Famine du coton" 1861-1865. Effets de la guerre de sécession sur l'industrie cotonnière gantoise. Brussel, 1967

Centre d'Histoire économique et sociale).

De Secessieoorlog veroorzaakte de zwaarste crisis die de Gentse katoenindustrie in de negentiende eeuw doormaakte. Dit facet van de Gentse katoennijverheid was nog niet behandeld geworden, zodat dit artikel een zeer welkome aanvulling is. Sommigen kunnen het betreuren dat het sociale aspect niet beter uit de verf komt in deze overigens puike studie.

Economie

GENDEBIEN O.

Emile Claus Vie et oeuvre, principalement période de Londres (1915-1919)

UCL, 1973.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

GERARD E. (red.)

De christelijke arbeidersbeweging in België, 1891­1991,

KADOC-Studies, 11, Leuven, 1991, 2 dln., 388 + 628 blz.

Nieuw synthesewerk over de christelijke arbeidersbeweging, uitgegeven naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum. Met illustraties.

Hedendaagse Tijd

GERITS J.

In memoriam prof. Dr. Jozef Duverger (1899-1979)

Ons Heem, jg. 34, (1980), 193-194.

Korte biografische nota over deze Gentse hoogleraar.

Heemkunde

GERLO A.

Dagboek van een scholier. Koninklijk Atheneum Gent 1929-1932

Kapellen, 1987, 62 blz.

Dagnotities van Aloïs Gerlo als leerling aan het Atheneum te Gent. De oorspronkelijke nota's zijn aangevuld met een recent geschreven commentaar. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

GERMONPREZ F.

Bouwmeester Pierre Nicolas Croquison

De Leiegouw, jg. XXVI, (1984) , afl. 2-3, p. 185-193.

P.N. Croquison was gedurende tien jaar in de leer bij de Gentse bouwmeester L. Roelandt (1786-1848). Op 24 februari 1838 werd hij door het Gentse gemeentebestuur benoemd tot inspecteur „bij de bouw van de Franse schouwburg en van het justitiepaleis". In 1842 werd hij aangesteld als stadsbouwmeester te Kortrijk. Geïllustreerd.

Biografische nota's

GEVAERT C.

Lima te Latem

G.O.V. Heraut, jg. 21, (1986), nr. 1, 3 blz.
Industriële archeologie, scriptophilie

GEVAERT G

Het kasteel Puttenhove te St.-Denijs-Westrem.

G.O.V. Heraut, Gidsenbond Oost-Vlaanderen, jg. 15, (1980), nr. 3, p. 1-12, geïllustreerd.

Wellicht een jachtkasteel van de Graven van Vlaanderen, werd Puttenhove in 1840 aangekocht door ridder Florent Soenens. Bespreking van de kunstschatten.

Heemkunde en Folklore

GEVAERT G

Maaltebrugge, historisch belangrijkste gehucht van Sint-Denijs-Westrem

G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 1, (1982), p. 15-24 en jg. 17, nr. 2, (1982), p. 18-24, jg. 17, nr. 3, (1982), p. 17-20.

Sint-Denijs-Westrem loopt historisch terug tot een eerste officiële vermelding in 939. Over de „Maelte" liet Lotharius een brug aanleggen voor de oude Romeinse heirweg die Gent met Kortrijk verbond. Er wordt een beeld gegeven van de evolutie van deze wijk. Meer gegevens over de kapel „Het Putje", het kasteel Maaltebrugge en de familie De Hemptinne, het Don Bosco-Instituut, de kliniek Maria Middelares, de kunstenaarskolonie van Maaltebrugge (Auguste Pugin junior, Eugène Violett-le-Duc, baron Jean-Baptiste de Bethune, Leopold Blanchaert, Edouard Bourbon, L. Firlefijn), het Vliegveld en de kazerne Cyrille Jacquemin. Geïllustreerd.

Heemkunde

GEVAERT G.

De Aula van de Gentse universiteit

G.O.V. Heraut, jg. 21, (1986), nr. 6, 4 blz.

Ontstaan, bouw en beschrijving van de Aula. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

GEVAERT G.

Edgard Gevaert (1891-1965). Zijn leven en werk

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 4, 8 blz.

Gevaert (Oudenaarde, 1891-Sint-Martens-Latem, 1965) was bedrijvig als kunstschilder en politiek-filosoof. Geïllustreerd.

Biografieën

GEVAERT G.

Maaltebrugge, historisch belangrijkste gehucht van Sint-Denijs-Westrem.

Berichten van de Heemkring Scheldeveld, VIII, (1976), p. 51-61.

Met gegevens over het „Putje' en het kunstatelier Bressers.
GEVAERT M.

Regesten op de Jaarregisters van de Keure. Schepenjaar 1406-1407. (Stad Gent.),

Gent, 1983, 276 blz.

Inventaris gepubliceerd door het Stadsarchief . Met index van persoonsnamen, plaatsnamen

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

GEYSEN C.

O.-L.-Vrouw met de Inktpot en haar Symboliek

G.O.V. Heraut, jg. 21, (1986), nr. 1, 3 blz.

De O.-L.-Vrouw in de noordervleugel van het Groot Vleeshuis is voorgesteld als de „Maria Medeverlosseres" : het Jezuskind schrijft de verlossingsbrief waardoor de zondeschuld van de mens wordt kwijtgescholden. Het beeld werd ook in verband gebracht met enkele folkloristische verhalen. Geïllustreerd. Met bibliografie.

Heemkunde, volkskunde

GHYSSENS J.

Le monnayage d'argent en Flandre, Hainaut et Brabant au début de la guerre de cent ans,

Revue belge de Numismatique et de Sigillographie, CXX, (1974), p. 109-191.

Bevat een aantal gegevens over de muntslag te Gent.

Ekonomische geschiedenis

GIBSON M

Warneford, VC

, Friends of the Fleet Air Arm Museum, 1979, 128 blz., geïllustreerd.

Boek over de vliegtuigpionier Warneford, waarin op p. 82-95 de beroemde aanval tijdens Wereldoorlog I van Warneford op de LZ 37 (zeppelin) wordt beschreven. De LZ 37 die bescherming poogde te vinden bij de Duitse luchtdoelkanonnen van St.-Denijs-Westrem stortte na de aanval van Warneford's toestel neer te St.-Amandsberg.

Heemkunde en Folklore

GIELE S.

Théophile Van Rysselberghe. Années de formation et période impressioniste 1877-1887/8

UCL, 1964.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

GOEDEME G.,

Het amateurtoneel in Oost-Vlaanderen 1982-1990

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 44, (1990), p. 66-75.

Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

GOEDLEVEN E.

De prijs van veiligheid : 8 jaar palaver, 5 maand werk

Monumenten en Landschappen, jg. 5, (1986), nr. 4, p.21-28.

Toen het Lam Gods in 1951, na restauratie terug in de Sint-Baafskathedraal te Gent werd geplaatst, werden de panelen opgesteld in een metalen bandstruktuur. Om ze uit deze struktuur te verwijderen diende een geheim systeem toegepast, dat regelmatig omwille van de veiligheid bij brand, ingeoefend werd. Tijdens een dergelijke oefening in 1978 werd het Johannespaneel zwaar beschadigd. Dit was het begin van het zoeken naar een betere beveiliging die zou resulteren in de huidige oplossing van 1986. Een overzicht van de voorbereidende werkzaamheden. Geïllustreerd.

Kunst en kultuur

GOEME C.

De Norbertijnen te Drongen, 1138-1796.

Bijdragen van de Heemkundige Kring Dronghine, Drongen, 1972. Geïllustreerd.
Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

GOEME C.

Staten van goed Drongen

Westvlaams Genootschap voor Familie- en Wapenkunde en V.V.F. - Afdeling Gent, s.l., 1987, 263 blz.

Genealogische ontledingen van staten van goed van Drongen, die bewaard worden op het Rijksarchief te Gent. Met alfabetische klapper op de familienamen.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

GOEMÉ C.

Veerstraatmolen

Dronghine. Jaarboek, (1984), p. 7-34.

De bouw van de molen wordt gesitueerd omstreeks 1793-1794. In 1861 werd deze korenwindmolen afgebroken. Met aanduiding der bronnen.

Heemkunde, volkskunde

GOEMINNE L.

De oudste gekende industriewindmolen te Gent : een schorswindmolen te Sint-Pieters-Aalst (Gent) in 1323

Molenecho's, 13, (1985), nr. 1, p. 12.
Middeleeuwen

GOEMINNE L.

Had Gent stenen windmolens rond 1480 ?

Molenecho's, 16, (1988), nr. 5-6, p. 168-169.
Middeleeuwen

GOEMINNE L.

Molenbestand in het Meetjesland in 1570, 1780 en 1850

Molenecho's, 16, (1988), nr. 4, p. 140-146.

Artikel gebaseerd op de licentiaatsthesis van B. DE WILDE. Molenbestand in het Meetjesland rond 1570 en in het midden van de 19de eeuw. Molinologie en haar sociaal-economische aspekten doorheen de Nieuwe Tijden (R.U.G. 1988). De Gentse deelgemeenten Mariakerke, Sint-Kruis-Winkel en Wondelgem worden in dit verband behandeld. Met kaarten en tabellen.

Algemeen

GOEMINNE L.

Pachtvoorwaarden van een watermolen te Aaigem (bij Gent) in 1170

Molenecho's, jg. 12, (1984), nr. 6, p. 426-429.

Afdruk van het pachtkontrakt in een uitgave van A. VAN LOKEREN, met bespreking. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

GOEMINNE L.

Waar stond de windmolen vermeld in de Reinaert

Heemkundig Nieuws, 7, 1979, 3, p. 10-11

In een kort betoog poogt de auteur aan te tonen dat met de windmolen in het Reinaert-verhaal de dorpsmolen van Lochristi bedoeld wordt.

Heemkunde en Folklore

GOETHALS - DE RIDDER H.

Bijdrage tot de kennis van de stadsversterkingen in het oud graafschap Vlaanderen tot ongeveer 1800, vooral gesteund op graphische documenten

RUG, 1958, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

GOETHALS O. en VAN IMPE D.

Hotel Goethals te Gent

De Woonstede door de Eeuwen heen, (1988), nr. 2, p. 30-37.

Na het indienen van bouwaanvragen in 1764 en 1766 trok architect David 't Kindt het huis De Vijf helmen op aan de hoek van de Korenlei en de Drabstraat. In 1986 werd de woning gerestaureerd. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

GOLINVAUX D.

Maurice Dupuis 1882-1959. Een dichterlijke, poëtische schilder

G.O.V. Heraut, jg. 19, (maart 1984), 12 blz.

De schilder Dupuis was een tijdlang werkzaam in de Phoenixfabriek en bij de firma Van den Kerchove aan de Coupure, vermoedelijk als technisch tekenaar. In 1914 werd Dupuis leraar op de Nijverheidsschool en onderwees er tot 1937 tekenen met de vrije hand, ornamentiek, werktuigtekenen en beschrijvende meetkunde. In 1937 volgde Dupuis Frits Van Loo op als conservator van het Museum voor Schone Kunsten te Gent. In de bespreking van zijn oeuvre gaat de aandacht in het bijzonder naar zijn „Zelfportret" (1912); „Petit au déjeuner" (1923); „Les Renoncules" (1923); de „Eitjes" ((1927) en „Le Bouquet" (1932). Geïllustreerd, met bibliografie.

Biografische nota's

GOODGAL D.

Joos Vijd : donateur de l'Agneau Mystique

Dessin sousjacent et autres techniques graphiques. Colloque V, Louvain-la-Neuve, 1985, p. 25-52.
Kunst, cultuur

GOOSSENS H.

De klandestiene pers in Oost-Vlaanderen tijdens de tweede wereldoorlog.

RUG, H. Balthazar, 1978.
Verhandeling

GOOSSENS J. TRIO P. en VAN MINGROOT E.

Prieuré de Sainte-Agnès á Gand

Monasticon belge. T ome VII, Province de Flandre Orientale. Quatrième volume, (Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis), Luik, 1984, p. 799-828.

In 1435 vestigden zich enige religieuzen uit het klooster Sion van Oudenaarde te Gent. De gemeenschap werd op 10 juli 1454 een besloten klooster volgens de regel van Sint-Augustinus. In 1545 openden de zusters op de Gansdries een kostschool voor meisjes van goeden huize. In 1783 werd het klooster gesloten. Bevat een overzicht van de bronnen, de literatuur, de kloosterbibliotheek, de ikonografie, de sigillografie en epigrafie, een historische nota en biografieën van de priorinnen.

Kerkgeschiedenis, kloosters


1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina