Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina44/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   70

Archeologie

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P.

Onder Gent slaapt nog rijk verleden

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 35, (1986), speciale uitgave, p. 25-29.

In Gent vormt het uitgestrekte stedelijk terrein het werkterrein van de stadsarcheologie. Alhoewel Gent de stad is waar deze jonge wetenschap het verst ontwikkeld is, gaat een vergelijking met het buitenland nauwelijks op. Het dagelijks leven van de vroegere Gen-tenaren, leefgewoonten, bouwen en wonen komen bij het stads-archeologisch onderzoek ruimschoots aan bod.

Archeologie

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P.

Stadsarcheologisch onderzoek in Gent (O.-Vl.)

Archaeologia Mediaevalis, 10, (1987), p. 55-56.

Kort overzicht van de archeologische prospecties in 1986 en van de belangrijkste resultaten.

Archeologie

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P.

Stadsarcheologisch onderzoek in Gent (O.-Vl.)

Archaeologia Mediaevalis, 11, (1988), p. 65-67.

Overzicht van de archeologische prospecties en de onderzoeksresultaten in 1987 Met illustratie.

Archeologie

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P.

Stadsarcheologisch onderzoek in Gent (O.-Vl.)

Archaeologia Mediaevalis, 12, (1989), p. 57-59.

Overzicht van de archeologische prospekties in 1988 en van de voornaamste onderzoeksresultaten. Geïllustreerd.

Archeologie

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P.

Steen voor steen. Het onderzoek naar het middeleeuwse huis in Gent en de bijdrage van Armand Heins,

Gent, 1988, 70 blz.

Vier hoofdstukjes : de Gentse stenen (bouwmateriaal, huizenbouw, perceelsstructuur, groei van een stad, chronologie, bevoorrechte stadsbewoners, hoogmoed der Gentenaren, concurrentie, andere stenen) ; Armand Heins (biografie, artistiek oeuvre, de Gentse stenen); wandeling van steen tot steen en literatuuroverzicht.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P.

Wat 'n leven binnen die muren ! Gent 1100-1350

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie. Stad Gent, Gent, 1986, p. 117-126.

In de opgegeven bibliografie wordt gepoogd om alles wat over stadsarcheologisch onderzoek in de binnenstad van Gent verschenen is, inklusief vondstmeldingen en kroniekteksten, samen te brengen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P.

Wellingstraat 103. Onderzoek van een laat-middeleeuwse woning

Stadsarcheologie, jg. 8, (1984), nr. 3, p. 18-38.

Technisch gezien kan deze studie opgevat worden als een zeer beperkte archeologische interventie, met name de kontrole van de ontmanteling van een kleine stadswoning als voorbereiding voor de restauratie. Het bodemarchief en het muurwerk leverden echter belangrijke gegevens op voor de kennis van het Gentse verleden. Onder meer konden brandsporen (verbrande huttenleem en brandsporen op ceramiek) verbonden worden met de vermoedelijke brand die de wijk buiten de Zandpoort in 1360 teisterde. De studie van het muurwerk laat toe om voor het eerst een eenvoudige laat-middeleeuwse woning in haar totaliteit te rekonstrueren. Bovendien kan het verstevigingsproces van deze woning en de architectonische ontwikkeling vrijwel stap voor stap gevolgd worden. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C. en RAVESCHOT P. (eds.),

Wat 'n leven binnen die muren! Gent 1100-1350

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie. Stad Gent), Gent, 1986, 129 blz.

Deze catalogus van de gelijknamige tentoonstelling die werd opge-steld in het Centrum voor Kunst en Cultuur te Gent van 7 november 1986 tot 18 januari 1987 valt uiteen in vijf onderdelen. In de inleiding wordt ingegaan op de essentie van de stadsarcheolologie en wordt een stadsarcheologische inventaris voor Gent opge-maakt. Een eerste hoofdstuk schetst vervolgens het ontstaan en de groei van de stad. Daarna wordt het stadsbeeld weergegeven van 1100 tot 1350. Het derde deel gaat in op leven en werken in de middeleeuwse stad (stadswoningen ; vlees en vis ; handel en nijver-heid ; eredienst en dodenbestel). Tenslotte wordt naar de toekomstmogelijkheden van de stadsarcheologie gepeild. De aandacht kan gevestigd worden op de zeer uitvoe-rige Bibliografie. Hierin wordt gepoogd om alles wat over archeo-logisch onderzoek in de binnenstad van Gent verscheen, inklusief de vondstmeldingen en kroniekteksten, samen te brengen. Rijk geïllustreerd.

Archeologie

LALEMAN M.C. LIEVOIS D.en RAVESCHOT P.

De geschiedenis achter de façade. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek aan de Kammerstraat

Stadsarcheologie, 12, (1988), nr. 4, p. 2-38.

Analyse van het bouwblok begrepen tussen de Kammerstraat, de Belfortstraat, de Onderstraat en de Serpentstraat. Geïllustreerd.

Archeologie

LALEMAN M.C.,

De Sint-Pietersabdij te Gent. Dertien eeuwen geschiedenis en cultuur, International Club of Flanders

Gent, 1992, 159 blz.

Beknopte monografie van de geschiedenis en van het gebouwenpatrimonium van de Sint-Pietersabdij, met inbegrip van de verdwenen Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Sint-Pietersplein. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

LALEMAN M.C.,

The development of medieval stone houses in Gent: an introduction to the use of building stone in Flanders, 11th14th century

Technology and Innovation, (Medieval Europe. Preprinted Papers, nr. 3), York, 1992, p. 69-72.

Samenvatting over de kennis van de middeleeuwse stenen stadshuizen in Gent op basis van meer dan 175 archeologische structuren, met verwijzingen naar de politieke en sociaal-economische context.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C.,

Van materieel spoor tot boek. Nieuwe wegen voor het huizenonderzoek in Gent

Stadsarcheologie, 16, (1992), nr. 2, p. 5-8.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LALEMAN M.C., LIEVOIS D. en RAVESCHOT P.

De stadsversterking bij de Zandpoort. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

Stadsarcheologie. Bodem en Monumenten in Gent, jg. 9, (1985), nr. 2, p. 16-41.

Naar aanleiding van enkele verbouwingswerken in een partikuliere woning tussen de Zandpoortstraat en de Houtleigracht werd een vrij beperkt archeologisch onderzoek verricht. De inlichtingen bekomen via de archeologische bevindingen en het parallel verlopend historisch onderzoek brachten een verscheidenheid van facetten aan het licht in verband met de middeleeuwse stadsversterkingen, de Gentse tegelproduktie, het beggardenkonvent, het weversgodshuis, kalkovens, suikerraffinaderijen en textielfabrieken. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Archeologie

LALEMAN M.C., RAVESCHOT P. en SWIMBERGHE P.

Tussen kranen en graafmachines ligt Gents verleden. Archeologisch onder-zoek op bouwwerf in het stadscentrum

Toerisme in Oost-Vlaan-deren, jg. 34, (1985), nr. 4, p. 91-94.

Kort verslag van het archeologisch onderzoek op een terrein tussen de Hoogpoort, de Stadhuissteeg en het Goudenleeuwplein. Thans staat hier het „Novotel". Als oudste sporen kwamen prehistorische scherven aan het licht. Imposanter echter waren de restanten van middeleeuwse „stenen" en kelders. Met illustraties.

Archeologie

LALEMAN M.C., RAVESCHOT P. en VAN DE WALLE R. (eds.)

De Sint-Pietersabdij te Gent. Deel 2. Het rijke leven van zieke monniken. Twee afvalputten uit de infirmerie (1600-1780),

Stad Gent. Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie. Afdeling Stadsarcheologie. Archeologische Monografie nr. 2, Gent, 1985, 134 blz.

In de oostsektor van de Sint-Pietersabdij vonden opgravingen plaats tussen 1972 en 1976. In 1979 kwam het o.l.v. conservator J. VANDENHOUTE tot een eerste publikatie, nl. De Sint-Pietersabdij te Gent. Historisch en archeologisch onderzoek, waarin het globale onderzoek aan bod kwam. Het vondstenmateriaal kon echter eerst in dit boekdeel gepubliceerd worden. Wat de periode na de middeleeuwen betreft, brachten de opgravingen in 1974-75 twee afvalputten uit de infirmerie aan het licht. De inhoud van deze afvalputten levert heel wat gegevens over de geschiedenis van en de levensgewoonten in de ziekenzorgzalen. Een algemeen beeld daarvan wordt geschetst door M.C. LALEMAN en P. RAVESCHOT in een eerste deel De twee afvalputten uit de infirmerie. Een tweede deel bestudeert Het vondstenmateriaal uit de af valputten. Diverse specialisten bespreken de gevonden artefakten : Rood Aardewerk (V. VAN DOORNE); Wit Aardewerk (V. VAN DOORNE), Steengoed (P. RAVESCHOT), Aardewerk met tinglazuur (R. VAN DE WALLE), Pijpen (R. VAN DE WALLE), Porselein (N. DE BISSCOP), Glas (R. VAN DE WALLE), Metaal (A. STROOBANTS), Bouwmaterialen (M.C. LALEMAN), Munten en penningen (W. VANDERPIJPEN), Varia (M.C. LALEMAN, P. RAVESCHOT en R. VAN DE WALLE), Dierresten (A. GAUTIER). Met afbeeldingen en bibliografie.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LAMBERT L.

Soldatenverdriet,

Gent, 1990, 112 blz.

Levensverhaal van Emile van der Eist, met onder meer herinneringen aan een Gentse volksbuurt uit de periode 1914-1945. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

LAMBERTS E.

Joseph de Hemptinne : een kruisvaarder in redingote

KADOC), Leuven, 1984, p. 64-109.

in LAMBERTS E. (red.), De kruistocht tegen het liberalisme De Gentse katoenindustrieel De Hemptinne (1822-1909) was een voorname figuur in het plaatselijk Sint-Vincentius-a-Paulogenootschap. Dit genootschap trachtte de geestelijke en materiële noden van de armere gezinnen te lenigen. De Hemptinne was ook medestichter van het dagblad „Le Bien Public" en zette zich in voor talrijke katholieke werken. Hij wierp zich op tot woordvoerder van de antiliberale en ultramontaanse stroming binnen het katholicisme. Hij wees het Belgisch staatsbestel af en streefde naar een konfessionalisering van de samenleving. Met illustraties.

Biografische nota's en biografieën

LAMBERTS E.,

De Heilige Stoel en de zaak Laurent-Brasseur,

Belgisch Tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, II, (1970), 83-111.

De zaak van twee professoren van de R.U.G. die beschuldigd werden van het zwaar krenken van de gelovigen onder hun studenten ; en de rol die toen gespeeld werd door het Vaticaan en de Kerk in België, die van de gelegenheid wilden gebruik maken om zich meester te maken van het hoger onderwijs. Op basis van Vaticaanse archieven.

Diversen

LAMBERTS E.,

De pogingen tot fusie tussen de Gentse katholieke kranten (1838-1839). Religieuze en politieke achtergronden,

Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, XL, (1969), 389-467.

Gedetailleerde uiteenzetting over het verloop van de zaak, de rol van de bisschop en vooral van de ultramontanen.

Pers

LAMBERTS E.,

Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857). Bijdrage tot de studie van het liberaal-katolicisme en het ultramontanisme.

Universiteit te Leuven. Werken op gebied van de Geschiedenis en de Filologie. Reeks V. Dl. 8, Leuven, 1972.

Alhoewel de unie „liberalen - katholieken" langzaam uiteenviel, ontkomt de auteur niet aan de indruk dat althans in het bisdom Gent de voorwaarden voor een duurzamer verstandhouding aanwezig waren.

Kerk

LAMBRECHT J.

Differentiatie en inrichting van de binnenruimte der burgerlijke woonstede te Brugge, Gent en Ieper van de XIle tot de XVe eeuw. Archeologisch onderzoek

VUB, 1974.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

LAMBRECHTS D.

George Minne. Zijn betekenis in de vernieuwing van de beeldhouwkunst

KUL, 1977.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

LANCKROCK R.

In memoriam Paul Rogghé

Jaarboek. Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent, XXIII-XXIV, (1973-1974), p. 183-186.
Biografische nota's, nekrologieën, enz.

LANCKROCK R.

Prosper de Smet

Oostvlaamse Literaire Monografieën, VI, (1983), p. 129-160.

De Smet (Gent, 1919-) was werkzaam bij het dagblad „Vooruit" en schrijft kursiefjes, poëzie, proza en toneel. Met illustraties.

Biografische nota's en biografieën

LANCLUS K.

De Opera van Gent

Monumenten en Landschappen, 6, (1987), nr. 1, p. 49-57.

De Gentse opera werd in 1837-1840 gebouwd naar plannen van de stadsarchitect Louis Roelandt. Architect Charles Van Rysselberghe breidde het oorspronkelijk neoclassicistisch gebouw in de huidige Schouwburgstraat nog uit met een inkomhal en een portaal (1911). Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LANCLUS K.,

Het voormalige gymnasium van de jezuïeten in Gent

Monumenten en Landschappen, 11, (1992), nr. 4, p. 43-45.

Korte voorstelling van het gebouw en het interieur van het gewezen Jezuietencollege (17de eeuw) in de Voldersstraat. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LANGENDRIES E.

De „Vlaamsche Hoogeschool" te Gent (19161918)

Archief R.U.G. Uit het verleden van de R.U.G. Nr. 19, Gent, 1984-1985, 2 dln., 852 blz.

Bronnenpublikatie in verband met de vernederlandsing van de Gentse universiteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met register van persoonsnamen.

Hedendaagse Tijd

LANGENDRIES E.

De weerslag van de Vlaamse Beweging op de Gentse politiek (1900-1912).

RUG, R. Van Eenoo, 1975.
Verhandeling

LAPORTE D.

Het Patershol. Metamorfose van een woning

Stadsarcheologie, jg. 7, (1983), nr. 2, p. 17-28.

Het Patershol ondergaat geleidelijk een vernieuwing. Twee overheidsingrepen hebben hiertoe bijgedragen. In de eerste plaats het optrekken van de stedelijke subsidies bij restauratie. In de tweede plaats de klassering van het Patershol als stadsgezicht op 3 september 1981. Ook het pand dat zich bevindt op de hoek van de Lange Steenstraat 60-66 en het Drongenhof 42 zal gerestaureerd worden. Vermoedelijk bestond dit pand tot in de 18de eeuw uit hout. In 1712 werd een bouwaanvraag ingediend door een „coopman in weynen" voor de bouw van een barokgevel met vijf traveeën en drie bouwlagen. Ondertussen onderging het pand ingrijpende verbouwingen, zodat aan een restauratie van de 18de-eeuwse toestand niet meer kan gedacht worden. Binnenin bevindt zich een Art Nouveau- en neoclassicistisch getint interieur. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Biografische artikels en nota's

LAPORTE D.

Openbare werken aan de voormalige Lievekom te Gent

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, jg. 1, (1983), nr. 3, p. 2-13.

Tussen 1583 en 1611 werd de Lievekom aangelegd als terminushaven. De aanleg ervan bracht belangrijke openbare werken met zich mee. Achtereenvolgens worden besproken : de bouw, de watertrappen ; de meerpalen ; borstweringen ; baggerwerken. Op de kraan die aan de Lieve stond wordt uitvoerig ingegaan. Met voetnoten. Rijk geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

LAPORTE W

75 jaar lichamelijke opvoeding aan de R.U.G.

Archief R.U.G. Uit het verleden van de R.U.G. Nr. 17, Gent, 1984, 100 blz.

Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

LARDINOIS P.

Diplomatische studie van de akten van vrijwillige rechtspraak te Gent van de 13e tot de 15e eeuw

RUG, 1976.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

LARDINOIS Ph.

Symptomen van een middeleeuwse clan : de erfachtige lieden te Gent in de 1e helft van de 14e eeuw.

HMGOG, XXXI, (1977), p. 65-76.

Een inhoudelijke en formeel diplomatische vergelijking tussen de akten van vrijwillige rechtspraak gepasseerd voor de erfachtige lieden en deze gepasseerd voor schepenen van de Keure. Het blijkt dat de erfachtige lieden zich bij oorkonding voornamelijk tot hun standgenoten wendden. Gewone burgers deden beroep op de schepenen van de Keure. De akten van de viri hereditarii waren steeds in chirograafvorm opgesteld en betreffen vooral schuldbekentenissen en transacties van onroerende goederen.

Middeleeuwen

LAUREYS B.

Openbare bibliotheken in Gent (1891-1921)

De Leiegouw, XXIX, (1987), afl. 1-2, p. 173-179.

Rond de eeuwwisseling was er in Gent een wildgroei aan openbare bibliotheken. Deze instellingen werden meestal wel door cultureel-politieke verenigingen (Davidsfonds, Willemsfonds, enz.) om propagandistische redenen opgericht, maar toch hadden ze een belangrijke opvoedende functie : het cultureel bewust maken van de arbeiders. In diezelfde periode waren er te Gent ook reeds afzonderlijke kinderbibliotheken.

Kunst, cultuur

LEEMAN K.

Inventaris van het archief van KSA-Oost-Vlaanderen 1928-1987

KADOC. Reeks inventarissen en repertoria, nr. 22), Leuven, 1989, 113 blz.

Naast de eigenlijke beschrijving van de bescheiden en dossiers werd een inleiding opgenomen en een klapper.

Inventarissen, bibliografieën

LEENAERTS R.J.,

Gazette van Gend. Gentse drukkersgeslachten en aanverwanten. Rechtstreeks of in familiaal verband betrokken bij de uitgave van het oudste Gentse nieuwsblad (1667-1940)

Vlaamse Stam, 24, (1988), nr. 3-4, p. 111-116.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

LEFEBURE J.

Het Gentse colliseum wettelijk onbeschermd. Enkele theoretische beschouwingen

Stadsarcheologie, jg. 10, (1986), nr. 1, p. 28-35.

Naar aanleiding van de verloedering van het Colliseum te Gent en de onmacht van de monumentenverzorgers pleit de auteur voor een geëngageerde monumenten- en landschapszorg. Met voetnoten. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

LEFEVER G.

François Laurent (1810-1887) als historiograaf en geschiedenis-filosoof. Bijdrage tot de studie van zijn leven en werk

KUL, 1980.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

LEHOUCK F.

Adolphe Quetelet en de sociologie

Politica, XXIV,(1974), p. 185-193.

Dit artikel vangt aan met een biografische schets. Verder wordt ingegaan op enkele aspekten van zijn visie op de mens. Quetelet geloofde in een sociale wetmatigheid met als basisbegrip „het gemiddelde". De gemid­delde zich mens is geen fysische maar een sociale realiteit. Als dusdanig stelt zich ook het probleem van de wilsvrijheid.


1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina