Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina47/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   70

Industriële archeologie, scriptophilie

MACHIELS J.

Catalogus van de boeken gedrukt vóór 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent, 2 dln.

Gent, 1979, 1045 blz.

Met index der drukken, uitgevers en boekhandelaars en index der herkomsten der voornaamste boekbanden en lijst van de meest geciteerde bibliografische naslagwerken.

Inventarissen, bibliografieën, katalogen

MACHIELS J.

Het eerste Gentse boek

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 2, p. 67-73.

Op 8 april 1983 was het precies vijfhonderd jaar geleden dat te Gent de eerste gedateerde druk van de pers kwam. Het betreft het Verdrag van Atrecht, gedrukt door Arend de Keysere. Deze had reeds in 1480 te Oudenaarde Hermannus de Petra gedrukt. Andere werken die kort na het Verdrag van Atrecht te Gent werden gedrukt zijn : Rhetorica divina, (1483), het Psalterium (1487), maar vooral de beroemde Boethius (1485). Arend overlijdt in 1490. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

MACHIELS J.

Robert en Pieter de Keysere als drukker

Archief­ en Bibliotheekwezen in België, XLVI, (1975), p. 1-32

De auteur geeft een kronologische analyse van de drukken toegeschreven aan de Gentse humanist en drukker (of financier?) Robert de Keysere (ca. 1470 - vóór 1534). Daarop volgt een overzicht van de drukken van Pieter de Keysere (als boekbinder vermeld in 1511). Ook het door deze drukker gebruikte typografisch materiaal, de merken, titelborduur en houtsnede-illustraties worden besproken (Cfr. Machiels J., De boekdrukkunst te Gent, in Gent, Duizend jaar Kunst en Cultuur, dl. II, p. 3-113.)

Boekdrukkunst, bibliotheken

MACHIELS J. en P. VAN PETEGHEM

Kan men het incunabelbezit in Zuid-erbibliotheken tot rond 1500 samenstellen op grond van de herkomst vermelding?,

Archief- en Bibliotheekwezen in België, (1974), extranummer 11, p. 327-366

Wat Gent betreft wordt een opsomming gegeven van de inkunabelen die aanwezig waren in de bibliotheken van de Hiëronymieten, Karmelieten, Benediktijnen (St.-Baafs ; St.-Pieters).

Boekdrukkunst, bibliotheken

MACHIELS J.,

Meester Arend de Keysere, 1480-1490,

HIGRO, Gent, 1973.

Deze luxeuitgave is een bijdrage tot de herdenking van de vijfhonderdste verjaardag van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Ze wil in de eerste plaats een grondig typologisch onderzoek leveren over de Keysere (ca. 1450-1490) als drukker en naar de wijze waarop hij drukte. Het werk is voorzien van bibliografie, tabellen, afbeeldingen van houtsneden en watermerken en talrijke reproducties.

Kunst en Kultuur

MACKEN R.

Bibliotheca Manuscripta Henrici de Gandavo,

Ancient and Medieval Philosophy. De Wulf - Mansion Centre. Series 2

dl 1 : Introduction. Catalogue A - P, Leuven-Leiden, 1979, 677 blz. ,: dl. 2 : Catalogue Q - Z. Répertoire, Leuven-Leiden, 1979, 678-1305 p. + illustraties

Middeleeuwen

MACKEN R.

Lectura ordinaria super sacram scripturam. Henrico de Gandavo adscripta

Antient and Medieval Philosophy. De Wulf - Mansion Centre, Series 2, Leuven- Leiden, 1979, 290 blz
Middeleeuwen

MACKEN R. en L. HÖDL (eds.)

Henrici de Gandavo Summa (Quaestiones ordinariae) art. XXXI-XXXIV,

Ancient and Medieval Philosophy. De Wulf-Mansion Centre, series 2, Leuven, 1991, CLVIII + 266 blz.

Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

MADDENS N.

De beden in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van Keizer Karel V (1515-1550)

KUL, 1975, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

MADDENS N.

De invoering van de „Nieuwe Middelen" in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van Keizer Karel V.

Belgisch Tijdschrift voor filologie en Geschiedenis, jg. 57, (1979), p. 342-363 en p. 861-898.

In 1543 slaagde Karel V erin een onrechtvaardig belastingstelsel in Vlaanderen te doen vervangen door de zgn. „nieuwe middelen", welke een einde maakten aan het vigerend aanslagstelsel en aan de basis lagen van het Vlaams financiewezen tijdens de Moderne Tijden. Dat dit nieuwe belastingsstelsel niet zonder slag of stoot kon ingevoerd worden bewijst de houding van de Gentse Collatie. Met kritisch apparaat.

Moderne tijden

MADDENS N.

De opstandige houding van Gent tijdens de regering van Keizer Karel V (1515-1540).

Appeltjes van het Meetjesland, 28, (1977), pp 203-234.

Analyse van de politieke, economische en sociale achtergronden van het verzet tegen de beden die door de landvoogdes werden gevraagd. Vooral het conflict van 1537 had een sterk demokratisch en sociaal accent, zodat het uitgroeide tot een opstand van het proletariaat. Het ongemeen zwaar ingrijpen van Karel V in 1540 had vooral tot doel de invloed en de macht van Gent in het graafschap te beknotten. Met kritisch apparaat.

Moderne Tijden

MAERTENS J.

De structuurontleding van de symfonieën van Karel Miry (1823-1889)

RUG, 1968.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

MAES D.

150 jaar jaar-, paarden- en veemarkt te Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1988), p. 21-40 Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.

Archiefrepertorium Drongen. Deel 1, Rijksarchief Gent

Heemkundige Kring Dronghine), Drongen, 1988, 115 blz.

Overzicht van de dokumenten die bewaard worden op het Rijksarchief te Gent met betrekking tot de geschiedenis van Drongen. Met woord vooraf door H. COPPEJANS-DESMEDT, inleiding en index op persoons- en plaatsnamen.

Inventarissen, bibliografieën

MAES D.

Archiefrepertorium Drongen. Deel 2, Stadsarchief Gent. Deel 3, Archieven R.U.G. - buiten Gent

Heemkundige Kring Dronghine), Drongen, 1988, 79 + II + 36 blz.

Overzicht van de dokumenten die bewaard worden op het Stadsarchief van Gent, op de bibliotheek van de R.U.G. en op andere archiefdepots buiten Gent met betrekking tot de geschiedenis van Drongen. Met woord vooraf door R. DE HERDT en J. VANNIEUWENHUYSE, inleidingen en indices op persoons- en plaatsnamen.

Inventarissen, bibliografieën

MAES D.

De bende Van Hoe en Verstuyft

Ghendtsche Tydinghen, 18, (1989), nr. 3, p. 134-142; nr. 4, p. 210-220 en nr. 5, p. 261-266. Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.

De bende Van Hoe en Verstuyft

Ghendtsche Tydinghen, 18, (1989), nr. 6, p. 338-344 en 19, (1990), nr. 1, p. 5-11.

Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.

De moord in het Valkenhuis,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 2-11.

Krantenverslagen over de moord op Elodia Vander Stegen-De Schuyter (14 juni 1912). Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.

De reis van Dulle Griet

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 2, p. 87-88.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.

De waard van St. Anthone werd slachtoffer van de erfenisoorlog

Dronghine. Jaarboek, (1988), p. 83-86.

Omtrent een conflict tussen Drongense burgers en Franse soldaten in 1710 Met kaarten.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.

De wonderbare genezing van Jacob Clou te Gent

Ghendtsche Tydinghen, 18, (1989), nr. 6, p. 358-360.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.

Drongenaren in het gildeboek van het gilde van de gelovige zielen van Vinderhoute

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 134-136.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.

Een monument voor Karel Waeri

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 2-9.

Het standbeeld van de volkszanger Waeri (Gent, 1842-1889) werd vervaardigd door Walter de Buck en bevindt zich Bij Sint-Jacobs. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

MAES D.

Een zelfmoord in de abdij van Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1989), p. 12-15.

Antonius de Stoop, abt van de abdij van Drongen, pleegde zelfmoord op 3 augustus 1767. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

MAES D.

Heeft het „Huizeken van Maastricht" zijn vierde uitgave te Gent gemist?

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 5, p. 296-297

Aanvulling bij het artikel dat verscheen in Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, p. 64-73.

Heemkunde

MAES D.

Het hongerjaar 1847

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 87-91.

Uittreksels uit de Gazette van Gent.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.

Het huizeken van Maastricht

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 2, p. 64-73.

Omstreeks 1497 had in Gent het tweede Groot Schietspel van de Sint-Jorisgilde plaats. Op de Schelde werd toen door de delegatie van Maastricht een „burcht" opgericht. Dit was een huisje boven op een paal aangebracht. Het begon te draaien wanneer men het wilde beklimmen. Dit „huizeken van Maastricht" werd ook nog in de 16de eeuw gebruikt. Maar ook in Maastricht zelf werd dit „burchtstormen" nog veel toegepast. In 1983 werd deze vorm van vermaak tijdens feestelijkheden te Maastricht in ere hersteld. Geïllustreerd. Met bijlage.

Heemkunde

MAES D.

Het stond in de krant. Gazette van Gent - Zondag 25 juli 1847: waterfeest te Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 32.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.

Langs Drongense wegen kwam men ook de bende van Hoe en Verstuyft tegen

Dronghine. Jaarboek, (1987), p. 17-20.

Raymond van Hoe en de gebroeders Edmond en Renaat Verstuyft pleegden met hun bende verschillende inbraken en moordaanslagen in het Gentse gedurende de jaren 1918-1920. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde

MAES D.

Lieven van Pottelsberghe en de Rokerels

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 4, p. 234-241.

Op 25 juli 1521 gingen de echtgenoten Lieven van Pottelsberghe - Lievine van Steelant over tot het oprichten van een beurzenstichting waarbij tien arme kinderen op hun kosten mochten onderwijs volgen en dit voor een termijn van vier jaar. Deze kinderen werden „Les rouges robes" of de Roockeerels clerckens genoemd. Geïllustreerd. Met voetnoten.

Middeleeuwen

MAES D.

Nog iets meer over de gebeurtenissen van 1678 en de erfenisoorlog

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 13, (1984), nr. 3, p. 171-175.

De belegering van Gent in 1678 door de Franse troepen bracht voor de bewoners van de omliggende dorpen heel wat hinder mee. 't Zelfde kan gezegd van de krijgsverrichtingen in de Erfenisoorlog (1701-1713). Dit wordt inzonderheid onderzocht voor de bewoners van Vinderhoute.

Moderne tijden

MAES D.

Toen de aarde ook te Gent beefde

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 4, p. 217-222.

Overzicht van de tussen 1301 en 1760 in Gent bekende aardbevingen.

Heemkunde, volkskunde

MAES D.

Toen de rode haan ook te Gent kraaide,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 2, p. 58-77.

Met lijst van branden in de 18de eeuw en illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.

Van die beroerlicke tijden te Drongen

Dronghine, jaarboek, (1985), p. 1-12.

Bondig overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen te Drongen in de tweede helft van de 16de eeuw. Inzonderheid gaat de aandacht naar de plunderingen van de abdij van de H. Maria tijdens de eerste (augustus 1566) en de tweede (september 1578) beeldenstorm.

Heemkunde, volkskunde

MAES D.

Vliegtuigongevallen te Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 111-118.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.,

Adriaan Walckiers wou afstand doen van zijn recht op het "beste hoofd",

Dronghine. Jaarboek, (1992), p. 111-114.

Met oude tekstuitgaven in bijlage.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.,

Een Russisch anarchist schrijft een zwarte bladzijde Gentse geschiedenis

Ghendtsche Tvdinghen, 21, (1992), nr. 5, p. 266-283.

Verhaal van de anarchist en "bommenmaker" Abraham Hartenstein die in 1909 te Gent twee politiemannen neerschoot. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.,

Het Drongenveer : een bron van ergernis voor de inwoners van de Assels

Dronghine. Jaarboek, (1992), p. 17-43.

Met reproducties van foto's, prentbriefkaarten, kaarten en met bijlagen.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES D.,

Lijst van straten met een persoonsnaam-Stad Gent. Naschrift,

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 1, p. 25-32 : nr. 2, p. 109-117 en nr. 5, p. 317-318.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAES H.,

Dr. Adriaan Martens (1885-1968)

Bijdragen tot de Geschiedenis der Stad Deinze, LVIII, (1991), p. 55-118.

Biografie van professor-dokter Martens (Bocholt, 1885-Astene, 1968), die onder meer ijverde voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Met reproducties van oude foto's en bijlagen.

Biografieën

MAES M.

Kledij als teken van marginaliteit in de late middeleeuwen PREVENIER W. R. VAN UYTVEN en E. VAN CAUWENBERGHE, (eds.), Sociale structuren en topografie van armoede en rijkdom in de 14e en 15e eeuw. Methodologische aspecten en resultaten van recent onderzoek,

Studia Historica Gandensia 267, Gent, 1986, p. 135-156.

Ook in de middeleeuwse samenleving werden bepaalde minderheidsgroepen niet getolereerd. Om een duidelijk onderscheid te maken met de rest van de gemeenschap, dienden deze groepen een speciale kledij of kenteken te dragen. Onder deze bepaling vielen joden en ketters, prostituees, overspeligen en veroordeelden, leprozen, bedelaars en armen.

Middeleeuwen

MAES M.C.

De orde van het Gulden Vlies,

G.O.V.-Heraut, 24, (1989), nr. 2, 7 blz.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

MAHIEU L.

Choleraepidemieën te Gent in de 19de eeuw

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 8, jg. 2, (1984-1985), nr. 4, p. 17-23.

Gent kreeg in de 19de eeuw zesmaal te maken met een choleraepidemie. In de jaren 1849-1866 en 1832 vielen de meeste slachtoffers. Ook werd Gent veel zwaarder getroffen dan de drie andere grote Belgische steden. Naast verontreinigd water en gebrekkige hygiëne kunnen als bijkomende oorzaken ondervoeding, uitputting en alcoholmisbruik aangeduid worden. Het saneren van onhygiënische arbeiderswijken, waar de cholera het felst toesloeg, deed de frekwentie en ernst van de epidemieën verminderen. In 1892 en 1893 werd Gent voor de laatste keer getroffen door de cholera. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

MALFAIT - DE CLERCQ F.

Bedenkingen bij de viering van het geboortejaar van Albert Servaes (1883 - 1966). De meest controversiële figuur onder onze Vlaamse kunstenaars

G.O.V. Heraut, jg. 18, (nov. 1983), 12 blz.
Kunst en Kultuur

MALFAIT - DE CLERCQ F.

Bedenkingen bij de viering van het geboortejaar van Albert Servaes (1883 - 1966). De meest controversiële figuur onder onze Vlaamse kunstenaars

G.O.V. Heraut, jg. 18, (maart 1983), 6 blz.
Heemkunde

MAMPUYS J.

De propaganda van pater Rutten voor de christelijke vakbeweging 1900-1914

Leuven, 1986, p. 105-135.

In E. GERARD en J. MAMPUYS, (eds.), Voor kerk en werk. Opstellen over de geschiedenis van de christe-lijke arbeidersbeweging 1886-1986. Voór 1900 was er van een algemene beweging van het kristelijk syndikalisme nog geen sprake. Slechts enkele kleine vakverenigingen — een zwaartepunt lag hierbij in de Gentse textielindustrie — poogden de belangen van hun leden te verdedigen. Na 1900 konstateert men een streven naar eenheid binnen de vakbeweging zelf en een ijveren voor erkenning binnen de katholieke gemeenschap. De grote promotoren hiervan waren pater Rutten en zijn in 1904 opgericht Algemeen Secretariaat der Christelijke Beroepsverenigingen, dat ge-vestigd was in de Holstraat te Gent. Vanuit Gent zou de dominikaan George (Ceslas) Rutten (° Dendermonde 1875) een jarenlange propagandaveldtocht starten die in vier punten kan samengevat worden : —de oorzaken en gevolgen der sociale wantoestanden —waarom wij kristelijke vakverenigingen oprichten —over vooroordelen en misverstanden t.o.v. de kristelijke vakbeweging —doel en middelen ter versterking van de kristelijke vakbeweging Met bijlage : voornaamste publikaties van G.C. Rutten voór 1914. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

MANDERYCK M.

Enkele historische aspecten omtrent het Lam Godsretabel in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Opstelling en beveiliging in het verleden

Monumenten en Landschappen, jg. 5, (1986), nr. 4, p. 12-20.1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina