Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina48/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   70
Er wordt nagegaan hoe het Lam Gods door de eeuwen heen beveiligd werd. Met bibliografie en voetnoten. Geïllustreerd.

Kunst en kultuur

MARCHAL J.-P.

De bevrijding van Gent.

Gent, 1980.

De auteur schetst de bevrijding van Gent in de septemberdagen van 1944. Hiervoor maakt hij in belangrijke mate gebruik van interviews. Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.

Hedendaagse tijd

MARCHAL J.-P.

Gent '40-'45. Aangevulde uitgave van „De bevrijding van Gent"

Gent, 1984, 179 blz.

Op 6 september 1944 werd Gent door de Geallieerden bevrijd. De auteur gaat uitvoerig in op deze bevrijding. De mondelinge geschiedenis komt hierbij aan bod. Drie onderverdelingen : de bezetting (vanaf donderdag 23 mei 1940); de bevrijding (kronologisch van 2 september tot 14 september 1944); de dolle dagen (de periode tot V-dag). Rijk geïllustreerd.

Hedendaagse tijd

MARECHAL G.,

Inventaris van het archief van de abdij van Groenenbriel te Gent,

Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Gent), Brussel, 1975, 51 blz.

Inventaris van het archief van het in de 14de eeuw opgerichte SintMargaretaklooster of klooster van Groenenbriel (in oorsprong gesticht door Simon de Mirabello en Elisabeth van Lierde). Het klooster werd afgeschaft door de wet van 15 fructidor jaar IV (29 augustus 1796). Na een korte inleidende bespreking over de aard van de archiefdocumenten volgt de eigenlijke inventaris die uiteenvalt in : I. Inventaris, Kroniek, Cartularium, Kalendarium ; II. Oprichting van het klooster ; 117. Inrichting van het klooster ; IV. Goederen ; V. Varia. Met concordantietafels en index van persoons- en plaatsnamen.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten.

MARIJNISSEN R.H.

Structuur en behandeling van het plafond van de balzaal in het 18de-eeuwse herenhuis d'Hane-Steenhuyse te Gent

Academiae Analecta. Klasse der Schone Kunsten, 49, (1988), nr. 1, p. 65-74.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

MARKA

Weetjes over het Zandeken verteld door Germain Deschuyter en Adolf Maes

Marka, (Notulenblad van de Heemkundige Kring „Marka" van Mariakerke), nr. 65, (1982), p. 1-12.

Twee bewoners van het Zandeken vertellen over de goede en slechtere tijden die zij op deze volkswijk van Mariakerke hebben meegemaakt.

Heemkunde

MARNEF G.

Een Gentse proost in Keulen: Bucho Aytta en zijn rol in de opstand, 1579-1581 Liber amicorum dr. J. Scheerder. Tijdingen uit Leuven over de Spaanse Nederlanden, de Leuvense universiteit en historiografie

Vereniging historici Lovanienses), Leuven, 1987, p. 75-86.

Bucho Aytta, aartsdiaken van Ieper, proost van Sint-Baafs te Gent en neef van de bekende Viglius, steunde de Spaanse politiek in de 16de-eeuwse Nederlanden.

Moderne Tijden

MARTENS A.

Carel-Frans Martens, prior van het Gents augustijnenklooster (Bellem 1731-Gent 1790)

Land van de Woestijne, 9, (1986), nr. 1, p. 21-34.

Carel-Frans Martens trad op twintigjarige leeftijd in bij de augustijnen te Gent. Hij werd prefekt van het augustijnenkollege en in 1781 prior van het klooster. Op een provinciaal kapittel stelde men hem aan tot definitor van de Vlaams-Belgische augustijnenprovincie. Met illustraties.

Biografieën

MARTENS M.P.J.

De muurschilderkunst te Gent (12de tot 16de eeuw),

Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, nr. 46), Brussel, 1989, 286 blz.

Worden achtereenvolgens behandeld: het ontstaan en de werking van de schildersambachtsgilde, de techniek van het muurschilderen met aansluitend de konserveringsproblematiek, de ikonografie en het architekturaal kader van de schilderingen. Vervolgens zijn alle bekende Gentse muurschilderingen afzonderlijk beschreven en besproken. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

MARTENS M.P.J.

Enkele middeleeuwse muurschilderingen te Gent I, Gegevens op basis van kopieën .

HMGOG, XXXDC, (1985), p. 85-121.

In de loop van vorige eeuw, maar ook meer recent werden heel wat muurschilderingen vernield. Van een aantal kan men zich nog een beeld vormen aan de hand van kopieën en calques. De bijdrage behandelt de muurschilderingen van de St.-Baafsabdij, het Geraard de Duivelsteen, de Wolweverskapel, het St.-Jacobsgodshuis en een schildering van Hugo van der Goes (huis Weytens aan de Muide). Achteraan volgt een katalogus met technische en materiële gegevens. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd.

Kunst en kultuur

MARTENS M.P.J.

Enkele middeleeuwse muurschilderingen te Gent. II, Gegevens op basis van dokumenten

HMGOG, XL, (1986), p. 47-76.

Nadat in een vorige studie in de HMGOG (1985) de Gentse muurschilderingen behandeld werden waarvan enkel kopieën bewaard bleven, bespreekt de auteur thans de schilderingen die bekend zijn door dokumenten. Het betreft muurschilderingen in de Heilig Kerstkerk, de Schipperskapel, de verdwenen Schepenhuizen en het Stadhuis, het Belfort, het Prinsenhof en de Refuge van de bisschop van Kamerijk. Met in bijlage een uitgave van de dokumenten, een katalogus van de besproken kunstwerken en een Engelse samenvatting.

Kunst, kultuur

MARTENS R.

De oude sterrenwacht van de Rijksuniversiteit Gent,

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 8, (1990), nr. 4, p. 3-13.

Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

MARTIN D.

De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 1940-44. Leven met de vijand

Uit het verleden van de R.U.G. Nr. 21), Gent, 1985, 176 blz.

Na mei 1940 was het aan alle Belgische universiteiten tot een snelle werkhervatting gekomen. Te Gent legden de akademische autoritei-ten zich zonder openlijk protest neer bij een aantal ingrepen (som-mige waren onwettig) van de bezetter. Het blijft de vraag of men reeds in 1940 inzag dat de bezetter aan-stuurde op een totale hervorming van het Gentse en Belgische hoger onderwijs. Collaborateurs en verzetslui vormden slechts een kleine minderheid. In 1942-43 kwam het tot felle reakties tegen de verplichte tewerk-stelling van de studenten. Gent werd echter niet als één van de aktieve centra van de Belgische weerstand beschouwd.

Hedendaagse Tijd

MARTIN D.

Gemeentepolitiek en -politici tijdens het Interbellum in de grootste twee Vlaamse steden : poging tot situering,

Driemaandelijks Tijdschrift Gemeentekrediet, 44, (1990), nr. 174, p. 61-76.

Analyse van de plaatselijke politieke ontwikkelingen in Antwerpen en Gent tussen 1921 en 1938. Zowel de politieke partijen als de individuele Raads- en Collegegelden, die hieraan deelnamen met verschillende doelstellingen, worden besproken. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

MARYNISSEN G.

Jauchzet dem Hernn, alle Welt. Twintig jaar Haagenkoor 1965-1985

Mariakerke, 1986, 81 blz.

Historiek van het in 1965 door pater Hendrik Hagen op Kolegem (Mariakerke) gesticht koor.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MASSCHELEIN - KLEINER L.

De verplaatsing van het Lam Gods

Monumenten en Landschappen, jg. 5, (1986), nr. 4, p. 29-30.

Bij de verplaatsing van het Lam Gods in 1986 werd het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium door de kerkfabriek van Sint-Baafs belast met een dubbele opdracht, allereerst het toezien op de veiligheid van de panelen gedurende hun vervoer, en tevens het uitvoeren van een grondig onderzoek van hun huidige toestand vóór de plaatsing in de brandvrije koffer. Een bondig overzicht. Geïllustreerd.

Kunst en kultuur

MEDART G.

André De Pauw vertelt over de Vijfhoek

Marka, (Notulen blad van de Heemkundige Kring „Marka" van Mariakerke), nr. 64, (1981), p. 1-11.

Interview van oud landbouwer André De Pauw, die jarenlang pachter is geweest op een grote hoeve van de familie Kervyn d'Oud Mooreghem op „De Vijfhoek" (kruispunt van de Eeklostraat en de Durmstraat).

Heemkunde

MEDART G.

De fanfares van Mariakerke

Marka. Notulenblad, nr. 87, (1988), p. 7-15.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MEDART G.

De kerkzangers van het doksaal

Marka. Notulenblad, nr. 86, (1987), p. 1-16 en nr. 87, (1988), p. 1-6.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MEDART G.

Mariakerke en de posterijen

Marka. Notulenblad, nr. 90, (1988), p. 1-14.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

MEERSSEMAN S.

Het "Sente Jacopshuus up Nieuwland" te Gent. Godshuis of politieke instelling (ca. 1257-1540),

HMGOG, XLV, (1991), p. 5-32.

Het godshuis bood sinds de 13de eeuw onderdak aan pelgrims op doorreis naar Compostella, aan armen en aan proveniers (personen die zich inkochten). Het werd bestuurd door leden van de broederschap van Sint-Jakob op Nieuwland. De bestuurders behoorden steeds tot de Gentse topelite. In 1540 confisceerde keizer Karel V de instelling en verdeelde voortaan zelf de provenden. Met grafiek en tabellen.

Middeleeuwen

MEERSSEMAN S.

Het Sint-Jacobsgodshuis te Gent,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 75-85.

Bespreking van het godshuis op Nieuwland. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

MEIRESONNE A.

Kijk op 't Patershol

Gent, 1983, 93 blz.

Pentekeningen over deze Gentse wijk, periode 1980-1983.

Heemkunde

MEIRESONNE A. en B. BAILLIEUL

Gentse kastelen,

Gent, 1990, 136 blz.

Pentekeningen van 37 kastelen en buitenplaatsen in en rond Gent werden in een boekwerk gebundeld en van commentaar voorzien. Met Franse, Engelse en Duitse samenvattingen.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

MERLIER J , VAN BEMMEL J, en WILLEMS (red.), D.

Sint-JanBerchmanscollege 1958-1983,.

Sint-Amandsberg, 1985, 143 blz.

Geïllustreerd

Hedendaagse Tijd

MERTENS-DE LANGHE Y.,

De Gentse Katoennijveraars uit het Franse tijdperk,

Vlaamse Stam, VII, (1971), 573-575.

Biografische schetsen over Gentse industriëlenfamilies (Bernard De Paepe en Coleta Speelman ; Bernard De Pauw en Sophie Bauwens).

Economie

MESTDAGH M.

De Vikingen bij ons. Het Grote Leger (879-892) in België en Frankrijk

Stichting Mens en Kultuur, Gent, 1989, 303 blz

Vanuit Fulham (Engeland) staken de Vikingen in 879 over naar het vasteland en legden een winterkamp aan in Gent, van waaruit dan verdere tochten ondernomen werden. In de daarop volgende jaren werden ook op ander plaatsen in het huidige België en Frankrijk telkens volgens eenzelfde patroon Vikingkampen aangelegd. Uit vele van deze kampen blijken zich de middeleeuwse steden ontwikkeld te hebben. Met voorwoord door prof. em. R. DE BOCK-DOEHAERD en illustraties.

Middeleeuwen

METDEPENNINGHEN C.

Genealogie metten Penninghen. I, Metdepenninghen te Gent,

Heemkundige Kring Erpe-Mere), Hove, 1987, 227 blz.
Biografieën

MEULEMEESTER J.L.

Het processie-album van de H. Macarius uit 1867. Brugge en Gent,

Oostvlaamse Zanten, LXVI, (1991), nr. 1, p. 21-25.

Bespreking van een geïllustreerd herdenkingsalbum. Met foto's van enige originele platen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

MEYHOFFER J. (+)

Les pasteurs belges du XVIe siècle,

Bulletin de la Société Royale d'Histoire du Protestantisme Belge, (1990), nr. 105, p. 9-38.

Hoewel de 16de-eeuwse protestantse predikanten in de clandestiniteit leefden en over een gering financieel inkomen beschikten, manifesteerden ze zich toch als bekwame theologen en wetenschappers. Met portretten van predikanten.

Kerkgeschiedenis, kloosters

MEYNS R. en PROVOOST N.

Het Gravensteen in Gent. Een monumentvriendelijke nieuwe fundering onder het oostelijk bijgebouw

Stadsarcheologie, 11, (1987), nr. 4, p. 22-31 .

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

MICHIELS M en VANDERSTRAETEN F.

Sint-Lievens-Kolegem 1963-1988

Gent, 1989, 160 blz.

Geïllustreerd

Hedendaagse Tijd

MILIS - PROOST G.

De kaarten en plans betreffende „Het Scheldeveld" in de verzameling van de Gentse Universiteitsbibliotheek

Heemkring Scheldeveld, Jaarboek IX, 1979-1980, p. 71-88.

Lijst van de kaarten die nuttig kunnen zijn voor de studie van de streek welke door de Heemkring Scheldeveld bestudeerd wordt, nl. de vroegere gemeenten Afsnee, Deurle, De Pinte, Eke, Nazareth, Sint Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem, Zevergem en Zwijnaarde. Bij elke kaart wordt een korte bespreking gegeven van de gegevens die belangrijk zijn voor de streekgeschiedenis. Geïllustreerd.

Heemkunde

MILIS L.

Frans-Vlaanderen en de Gentse liberalen van „Het Volksbelang" in de late negentiende eeuw. - Drie bijdragen,

HMGOG, XXVIII, (1974), p. 115-140.

Een eerste bijdrage is getiteld De Fransvlaming Henri Blanckaert, Het Gentse „Volksbelang" en de oorlog van 1870. Ze behandelt de korrespondentie van een nukkige ontevreden boer uit Zegerskappel aan de redaktie van „Het Volksbelang". Blanckaert hoopte dat de Duitse overwinning van 1870 de afscheiding van Frans-Vlaanderen van Frankrijk en de samenvoeging met België zou veroorzaken. In de tweede bijdrage Julius Vuylsteke en de „Vlaamse Boer" komt de aard van het flamingantisme van de boer tot uiting. De derde bijdrage, Paul Fredericq en de „Verblijders in 't Kruis van Eke" - De prijskamp van 1874 geeft het verslag van een wedstrijd ingericht door de rederijkerskamer van Eke. De verslagen uit „Het Volksbelang" van 12 september 1874 door P. Fredericq en uit diens Reisindrukken (Gentse Universiteitsbibliotheek) worden met elkaar vergeleken. Geïllustreerd.

Pers

MILIS-PROOST G.

Restauratie van oude kaarten

Spiegel Historiael, jg. 19, (1984), nr. 6, p. 272-276.

De oorsprong van het fonds kaarten en plannen van de Gentse universiteitsbibliotheek kan men terugvoeren naar het einde van de 18de eeuw toen door de Franse overheid de bezittingen van kloosters en abdijen werden gekonfiskeerd. Eerst in 1958 werden de kaarten ondergebracht in een afzonderlijke sektie. In 1977 werd gestart met een eigen restauratie-aktiviteit. Principes van restauraties worden bondig besproken. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

MILO J.

Vie et survie du „Centaure"

s.l., 1980, 279 blz.

De geschiedenis van een Brusselse galerij, met heel wat gegevens over Frits Van Den Berghe en Gustave De Smet. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

MINGUET P. e.a.,

Barok en Rococo in België. Baroque et Rococo en Belgique. Baroque and Rococo in Belgium

Luik, 1987, 142 blz.

Het Gentse Rococo wordt besproken door M. FREDERICQ-LILAR (p. 84-112). Rijk geïllustreerd.

Kunst, cultuur

MINNEBO W.

’t Vertrekstroatze, te Sint-Amandsberg in de jaren dertig

Heemkundig Nieuws, jg. 11, (1983), nr. 6, p. 7-10.

Een steegje met twaalf aaneengerijgde, piepkleine huisjes of „vertrekskes" werd weldra „'t Vertrekstroatze" genoemd. Bespreking van het straatje en van de bewoners.

Heemkunde

MINNEBO W.

De Fikke

Heemkundig Nieuws, jg. 15, (1985), nr. 2, p. 15-16.

Korte nota over de folkloristische wafelbakker Victor die woonde in de Hoogstraat (thans Jean Béthunestraat) te St.-Amandsberg, schuins over de toenmalige Cinema Rialto.

Heemkunde

MINNEBO W.

De foor

Heemkundig Nieuws, jg. 14, (1986), nr. 1, p. 12-15.

Bespreking van de foor in de Heilig-Hartparochie in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog.

Heemkunde, volkskunde

MINNEBO W.

Dolf de sjieke

Heemkundig Nieuws, jg. 22, nr. 5, p. 11-13.

Biografische nota van een volkse figuur uit Sint-Amandsberg.

Heemkunde

MINNEBO W.

Twee spekkewinkels

Heemkundig Nieuws, jg. 12, (1984), nr. 6, p. 10-11.
Heemkunde

Moderne Tijden

MOENS J.

De Belgische tuinbouwwereld in de 19de eeuw

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 9, jg. 3, (1985), nr. 1, p. 25-32.

In dit artikel wordt de plaats van de Gentse bloemen- en plantenteelt gesitueerd in de Belgische tuinbouwwereld in de 19de eeuw. Bijzondere aandacht gaat naar de fruit- en boomteelt, de orchideeënkweek, de verenigingen en tijdschriften. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

MOENS L. en K. ULENS

Analyse van Chinees porselein,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 1, p. 52-53. Geïllustreerd.
Archeologie

MOERMAN A.

Hugo van der Goes en de betekenis van zijn werk voor de Nederlandse schilderkunst van het einde der XVe en het begin der XVIe eeuw

RUG, 1956.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

MONTEYNE R. en NAGELS M.


1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina