Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina50/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   70

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

NUYTTENS M.

Prieuré de Sainte-Marguerite dit Bethléhem á Deinze, puis Gand

Monasticon beige. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Quatrième volume, (Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis), Luik, 1984, p. 845-858.

Het verlaten begijnhof van Deinze werd in 1423-1424 ingenomen door enige religieuze vrouwen. Sinds 1456 vormden ze er een besloten gemeenschap volgens de regel van Sint-Augustinus. Na de 16de eeuwse godsdiensttroebelen werd de priorij naar Gent overgebracht. De zusters openden er een kostschool. Het klooster werd in 1796 definitief afgeschaft. Overzicht van bronnen, literatuur, kloosterbibliotheek, ikonografie en sigillografie, en met een historiek en biografieën van de opeenvolgende priorinnen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

NUYTTENS M.

Tempelorde in Vlaanderen van 1128 tot 1307

KUL, 1971.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

NYABENDA L. en VAN DOORNE G.

Wandelen in de Sint-Jansparochie

Stad Gent

Korte handleiding bij de stadswandelingen georganiseerd door de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie in samenwerking met de Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen, tijdens de Gentse Feesten 1984 in de Sint-Jansparochie. Volgende monumenten of particuliere gebouwen werden bezocht : Geraard de Duivelsteen, bovensacristie van Sint-Jans, Kapittelhuis van Sint-Baafs, Bisschoppelijk Seminarie, Achtersikkel en Grote Sikkel, Kleine Sikkel, Hotel Vander Meersche, in stituut Piers de Raverschoot, Huis De Raeve. Geïllustreerd. Met bibliografie.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

ÖDBERG F.O.,

De geschiedenis van de "Papeterie Anglaise" (19021989) en van haar uitbaters,

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 3, p. 130-140.

Op 30 juni 1989 sloot in de Voldersstraat te Gent de Papeterie Anglaise haar deuren. De zaak was in 1902 gesticht door Angèle de Keukelaere. Het mooiste schrijfpapier kwam toen uit Engeland, vandaar de naam. Geillustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

ONGHENA M.J.

In memoriam professor Dr. Jozef Duverger (18991979)

Artes Textiles. Bijdragen tot de geschiedenis van de tapijt-, borduur- en textielkunst, X, (1981), p. 3-18.

J. Duverger was jarenlang professor aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. Hij was zeer actief op zeer verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis maar zijn belangstelling ging toch vooral uit naar de geschiedenis van de textiele kunsten, vooral van de tapijtkunst. Naast vele andere publicaties zijn voor Gent zijn studies, gewijd aan de problemen rond de Van Eycks en hun herkomst, van fundamentele betekenis geweest. Te citeren vallen Het grafschrift van Hubrecht van Eyck en het quatrain van het Gentse Lam Godsretabel (1945), alsook De navorsing betreffende de Van Eycks. Een balans (1954). Op zijn initiatief kwam in 1951 het Centrum voor de Geschiedenis der Textiele Kunsten tot stand met haar orgaan Artes Textiles. Met bibliografie van professor Dr. J. Duverger.

Biografische artikels en nota's

OOST T

Rammelaars in z.g. Andenne-aardewerk.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 3, p. 9-14

Identifikatie van een wandscherf in z.g. Andenne-aardewerk, die gevonden werd in een laat-middeleeuwse afvalput in de Bennesteeg. Gelijkaardige vondsten uit Antwerpen laten toe het Gentse fragment te identificeren als afkomstig van een rammelaar. Geïllustreerd

Archeologie

Oost-Vlaanderen.

De provincie vroeger en nu,

Uitgave Gemeentekrediet van België), Brussel, 1976, 93 blz., 113 illustraties.

Deze bijdrage belicht de geschiedenis (vanaf het graafschap Vlaanderen tot 1975) en de hedendaagse toestand van de provincie OostVlaanderen en schetst het ontstaan en de funchtie van het provinciebestuur. Als dusdanig is ze ook voor de geschiedenis van Gent belangrijk. Geen vermelding van auteur(s), geen inhoudstafel.

Algemeen

OSSIEUR E

Sneeuw- en ijsperikelen en voor het eerst meeuwen in de stad. Honderd jaar geleden (1885)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 3, p. 156-157.
Heemkunde

OSSIEUR E.

Studenten en hun examens in de faculteit Geneeskunde R.U.G. (1829-1835),

Uit het verleden van de R.U.G., Gent, 1978, 42 blz.

Alfabetische lijst van de studenten tijdens de aangeduide jaren, met korte bespreking.

Universiteit

OSSIEUR E.G., J.B.

Jacobs. chirurgijn. verloskundige en auteur (17341790),

HMGOG, XXVI, (1972), p. 68-89.

Gedetailleerd onderzoek naar het leven en werk van deze geneesheer, bibliofiel, rariteitenverzamelaar en auteur van leerboeken over verloskunde.

Biografische nota's, necrologieën, gedenkboeken, enz. Geneesheren

OSSIEUR E.G.R.

De borgstellers in de staten van goed te Gent: een verwaarloosde genealogische bron

Vlaamse Stam, 26, (1990), nr. 5, p. 293-307.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

OSSIEUR E.G.R.

De Status Animarum van de Gentse Sint-Niklaasparochie van 1681,

Vlaamse Stam, 27, (1991), nr. 5, p. 193-222 en nr. 6, p. 249-270.

Uitgave van een Status Animarum, opgemaakt door pastoor Roger Nottingham en onderpastoor Jacob Pieron. Een Status Animarum is een lijst van de gezinnen in de parochie met kerkelijke gegevens over de gezinsleden. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

OSSIEUR E.G.R.

Tien blussers bleven in de brand. Gent 1675,

Vlaamse Stam, 27, (1991), nr. 6, p. 288.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

OSSIEUR E.G.R.,

Nog drie kraaiende rode hanen te Gent

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 1, p. 33-37.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

OSSIEUR E.G.R.,

Oorlogs- en ander leed door geweldpleging in de Gentse stadsrekeningen (1648-1713),

Vlaamse Stam, 28, (1992), nr. 6, p. 303-317.

Uitgave van subsidieposten uit de stadsrekeningen met betrekking tot de oorlogshandelingen tussen het verdrag van Westfalen en de Vrede van Utrecht.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

OSSIEUR E.G.R.,

Primus Hubertus Raellen en zijn inhaling te Gent in 1677

Vlaamse Stam, 27, (1991), nr. 11-12, p. 489-495 en 28, (1992), nr. 9, p. 443-452.

Raellen werd primus in de filosofie aan de universiteit van Leuven. De Gentse magistraat organiseerde op 18 november 1677 een feestelijke inhaling. Met genealogische schets van de gevierde en illustraties.

Kunst, cultuur

OTTE E.

Analyse van de gerechtelijke procedure in de kasselrij Oudburg in de XVIlle eeuw

HMGOG, XLI, (1987), p. 149- 179.

De procesbundels van de kasselrij Oudburg uit de periodes 1715- 1724 en 1775-1784 werden geanaliseerd. Onderzocht zijn : het aantal processen en de duur ervan, de omvang of het aantal verhoorde slachtoffers en getuigen en de bewijsvoering en verdediging. Met bijlagen.

Moderne Tijden

PAIRON E.

De financiële organisatie van de Sint-Baafsabdij te Gent in de 14e en 15e eeuw

RUG, 1978.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

PAIRON E.

De financiën van de Sint-Baafsabdij in de 14e - 15e eeuw

HMGOG, XXXV, (1981), p. 61-79.

In de Benediktijnerabdijen ging men reeds in de 9de eeuw over tot een opsplitsen van de bezittingen van de abdij zodat zowel de abt als de communiteit over een eigen inkomen konden beschikken. In de meeste kloosters kwam men in het begin van de 11de eeuw tot een dienstensysteem, waarbij de monnik die een bepaalde taak moest uitvoeren ook onmiddellijk over inkomsten kon beschikken. In de St.-Baafsabdij bestonden vóór het begin van de 14de eeuw negen diensten die over eigen inkomsten beschikten. In de eerste helft van de 14de eeuw bevindt de abdij zich op dit gebied in een overgangsstadium. Belangrijke uitgaven die vroeger gescheiden waren, gebeurden nu van uit één kas, onder controle van de abt. Na 1350 ressorteerden schier alle abdij bezittingen onder één bestuur. De rekeningen van deze centrale dienst werden door enkele monniken opgesteld en daarna aan de controle van de abt onderworpen. Het gevaar voor fraude werd aldus sterk verminderd. Deze toestand bleef behouden tot de opheffing van de abdij door Karel V. Het dienstensysteem in de St.-Baafsabdij kende een eigen ontwikkeling. De auteur bespreekt uitvoerig de aalmoezenie (verplichte armenzorg), de pitancie (voedselaankopen in de vastentijd); wijnpitancies en „pensioenen", de kosterie, verantwoordelijk voor onderhoud van kerkgebouwen en liturgische benodigdheden ; de fermerie of infirmerie ; de cantorie welke zorgde voor de liturgische bibliotheek ; de centrale dienst (voedselaankoop, schuldenbetaling). Besluitend wordt gesteld dat de monniken tamelijk hoge geldbedragen ontvingen waarbij een stap werd gezet naar privé-bezit. Met kritisch apparaat.

Middeleeuwen

PAIRON E.

Regesten op de Jaarregisters van de Keure. Schepenjaar 1403-1404. (Stad Gent.),

Gent, 1983, 309 blz.

Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Stadsarchief De regesten zijn chronologisch gerangschikt. Met index van persoonsnamen, straten en andere plaatsaanduidingen, huizen in stellingen, toponiemen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

PARAVICINI W.

Guy de Brimeu. Der burgundische Staat und seine adlige Führungsschicht unter Karl dem Kühnen.

Pariser Historische Studien), 12, Bonn, 1975, 807 blz.

Guy de Brimeu, beter gekend onder de naam heer van Humbercourt (1433134-1477), raadsheer van Carel de Stoute, werd tijdens de opstand van Gent tegen Maria van Bourgondië ter dood gebracht.

Middeleeuwen

PASSEMIERS R.

Twintig jaar Teater Vertikaal

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks. Nr. 13), Gent, 1981, 104 blz.

Het Gents voorstadtheater „Vertikaal" ging van start op zondag 27 december 1959 te Melle, ontstaan uit een kleine groep van toneelliefhebbers uit Melle, Merelbeke en Gentbrugge. De in 1970 overleden Wilfried de Langhe kan niet alleen als stichter beschouwd worden, maar was gedurende lange tijd ook de promotor van het gezelschap. In de periode 1964-1966 groeide „Vertikaal" langzaam uit van liefhebbers- naar kamertoneel. In de zeventiger jaren kan het als een volwaardig beroepstheater beschouwd worden. Geïllustreerd. Met bibliografie, naamregister, bijlagen (overzicht van gespeelde stukken, regisseurs, voorstellingen en publiek ; evolutie van aantal toeschouwers).

Kunst en Kultuur

Patershol Gent. Faades
Dekenij Patershol. D.M.S.A.), Gent, 1988, 171 blz.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

PATOOR W

Gentbrugge. Straten die een persoonsnaam dragen (7)

Land van Rode, 14, (1986), nr. 4, p. 173-175.

Bespreking van de Jules Van Biesbroeckstraat en de Henri Pirennelaan.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

PATOOR W.

Gentbrugge. Straten die een persoonsnaam dragen

Driemaandelijks Tijdschrift van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, 15, (1987), nr. 1, p. 15-17; nr. 3, p. 55-56; 16, (1988), nr. 2, p. 39-40; nr. 3, p. 50-51; nr. 4, p. 80-81; 17, (1989), nr. 1, p. 15-16 en nr. 2, p. 39.

Omtrent de Gustave Lefevere de Tenhovelaan, de Louis van Houttestraat, de Jef Vandermeulenstraat, de Prosper van Langendonckstraat, de Jacob van Arteveldestraat, de Sint-Eligiusstraat, de Jozef Wautersstraat, de Tineke van Heulestraat, de Leon de Loofstraat, de Jules Persijnstraat, de Emiel Verhaerenlaan en de Jules de Saint-Genoisstraat.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

PATOOR W.

Gentbrugge. Straten die een persoonsnaam dragen (3)

Land van Rode, jg. 13, (1985), nr. 3, p. 54-56.

Bespreking van de Jean Jaureslaan en de Raf Verhaeststraat.

Heemkunde, volkskunde

PATOOR W.

Gentbrugge. Straten die een persoonsnaam dragen (4)

Land van Rode, jg. 14, (1986), nr. 1, p. 95-96.

Bespreking van de Valerius De Saedeleerstraat.

Heemkunde, volkskunde

PATOOR W.

Gentbrugge. Straten die een persoonsnaam dragen (5 )

Land van Rode, jg. 14, (1986), nr. 2, p. 115-117.

Bespreking van de Jan Oscar De Gruyterstraat en de Anton Van Dyckstraat.

Heemkunde, volkskunde

PATOOR W.

Gentbrugge. Straten die een persoonsnaam dragen (6)

Land van Rode, jg. 14, (1986), nr. 3, p. 141-144.

Bespreking van de Emiel Hullebroeckstraat en van het P.J. Triesthof.

Heemkunde, volkskunde

PATOOR W.

Gentbruggebrug

Driemaandelijks Tijdschrift van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, 15, (1987), nr. 2, p. 38.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

PATOOR W.

Het Toneelgezelschap „De Korenaar" te Gentbrugge : ontstaan, groei en bloei

Heemkundig Genootschap Land van Rode, Jaarboek VI, 1979, p. 58-80.

Enkele voorbeelden tonen aan dat er reeds in de 18de eeuw toneelopvoeringen plaats hadden op de Grote Dries. In de 19de eeuw hadden verscheidene muzikale verenigingen en fanfares heel wat aktiviteiten. In de lokalen naast de in 1879 gebouwde Sint-Antoniuskapel in de Van Houttestraat, kwam weldra een toneelbond tot bloei. Een toen reeds bestaande toneelvereniging werd herdoopt in „De Korenaar" en sloot zich bij de toneelbond in de Van Houttestraat aan. Reeds in 1894 had de eerste toneelopvoering plaats. Een van de eerste jonge elementen van de toneelbond was de latere toondichter Emiel Hullebroeck. Sindsdien heeft de toneelbond tot heden toe talrijke aktiviteiten en optredens gekend.

Kunst en Kultuur

PATOOR W.

Straten te Gentbrugge met een persoonsnaam

Driemaandelijks Tijdschrift Land van Rode, 18, (1990), nr. 1, p. 19-21.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

PATOOR W. en DE VOCHT R.

G. Rigelle

Driemaandelijks Tijdschrift Land van Rode, 17, (1989), nr. 2, p. 30-33.

Zie ook POULAIN N. RIGELLE A. en RIGELLE E. Het kunstwerkhuis van glasversieren G. en H. Rigelle, Interbellum. Cahier, 5), Gent, 1989, 39 blz

Kunst, kultuur

PAUWELS H.

Aspecten van de burgerlijke architectuur te Gent in de Rococo-periode

RUG, 1948.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

PAUWELS H.

De ontwikkeling van de burgerlijke architectuur te Gent van de XVIe tot het einde van de XVIIIe eeuw

RUG, 1950, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

PAUWELS L.

Recht en plicht. Honderd jaar christelijk syndicalisme in de textiel, 1886-1986(

Gent-Leuven), 1986, 191 blz.

Op 18 december 1886 startten de Gentse textielbewerkers te Gent met een nieuwe vakvereniging, die tot de Antisocialistische Katoen-bewerkersbond werd gedoopt en waarvan Leo Bruggeman deel uit-maakte. Onder stimulans van de Algemene Bond van Werklieden en Burgers, die eerder in 1886 was gesticht en voor de theoretische onderbouw zorgde, zette deze bond zich af tegen de opkomst van het socialisme. De stichtingsdatum van de Antisocialistische Katoen-bewerkersbond is niet enkel de aanzet van de Christelijke Textiel-centrale, maar wordt ook beschouwd als het begin van de kriste-lijke vakbeweging. De syndikale werking van de eerste Gentse vakver-enigingen met kristelijke inslag werd door René Debruyne zoveel mogelijk gecentraliseerd. Samen met pater Rutten, vanaf 1900 even-eens te Gent in de voorste linie, opende hij de weg naar een na-tionale kristelijke beroepscentrale. Het kwam tot een centraal ver-bond der Christelijke Textielbewerkers, dat verder bevruchtend werkte voor de oprichting van een Algemeen Secretariaat der Christene Beroepsverenigingen (1904), en later voor het Algemeen Christelijk Vakverbond (1912). Na 1918 zou Emiel Verheeke het Centraal Verbond uitbouwen tot de sterkste vakcentrale van het A.C.V. en een grote rol spelen bij de centralisatiebeweging binnen het A.C.V. De gedurfde hervormingsplannen van Verheeke brachten hem echter in konflikt met de A.C.V.-top. De syndikale akties van het Centraal Verbond, en later van de Chris-telijke Centrale der Textiel- en Kledingbewerkers liepen over 't algemeen vrij gekoördineerd. De strijd tegen de vier getouwen o.l.v. Maurits Van Lierde, de krisisperiode van de jaren '30, het totstandkomen van het Textielplan werden gekenmerkt door een doorgedreven overleg tussen de sociale partners en de overheid. Met noten, bronnen, bibliografie. Rijk geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

PEENE - DEJONGHE W.

175 jaar geleden werd Hippolyt van Peene geboren

Vlaamse Stam, jg. 22, (1986), nr. 1, p. 43-45.

Biografische schets met genealogische gegevens betreffende de Gentse geneesheer Van Peene, tekstschrijver van de „Vlaamse Leeuw".

Biografische nota's en biografieën

PEETERS F.

Jan Oscar de Gruyter en het Vlaamse Volkstoneel 1920-1924. Een theaterhistoriografische studie

Vlaams Theater Instituut, Leuven, 1989, 568 blz.

Het Vlaams Volkstoneel was een rondreizend katholiek theatergezelschap met De Gruyter als kunstleider. In het boek worden de eerste vier speeljaren van het gezelschap gedetailleerd bestudeerd, gesitueerd in het toenmalige theatersysteem en geplaatst tegenover de politieke, sociaal-ekonomische en kulturele ontwikkelingen. Met illustraties.

Kunst, kultuur

PEIRE M.

Beschrijving en analyse van originele ontwerpen voor edelsmeedwerk van de firma Bourdon (1811-1967) bewaard in het Seminarie voor Kunstnijverheid (RUG)

RUG, 1976.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

PENNING E.D.A.

De touwtjes los, de wereld in. Twintig jaar teater Taptoe

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nr. 27), Gent, 1988, 80 blz.

Historiek van het poppentheater. Met woord vooraf door J. VAN SCHOOR. Nederlandse, Franse en Engelse samenvattingen en illustraties.1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina