Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina51/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   70
Kunst, kultuur

periode.

PERNEEL P.

Een Gents formulierboek als spiegel van de 13e eeuw.

RUG, 1974
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

PERSOONS E.

Handschriftelijke en gedrukte albums van kloosterklederdrachten uit de Nederlanden

in COCKX-INDESTEGE E. en F. HENDRICKX, (red.), Miscellanea Neerlandica. opstellen voor dr. Jan Deschamps. III, Leuven, 1987, p. 203-211.

Albums van Gentse kloosterklederdrachten werden getekend door L. De Clercq (1805-1823), F. De Vigne (s.d.) en A. Dillens (1839-1843).

Kerkgeschiedenis, kloosters

PIETERS E.

Het pastoraal beleid van Antoon Triest. 5de Bisschop van Brugge (1616-1620)

Het Land van Beveren, jg. XXV, 1982, nr. 3, p. 55-71.

Antoon Triest, die in 1622 bezit zou nemen van de Gentse bisschopszetel, was van 1616 tot 1620 ook bisschop van Brugge. Er wordt dieper ingegaan op de bisschoppelijke investituur, op de verhouding tot het Brugse Vrije en het stadsmagistraat, op de visitatie van het bisdom, de verering voor Karel Borromaeus, de relatie van de bisschop met de clerus en met de lekengemeenschap. Met kritisch apparaat.

Moderne tijden

PIETERS M.

Aardwetenschappen als partnerwetenschappen van de archeologie in Oost-Vlaanderen : een status quaestionis,

VOBOV-Info, (1990), nrs. 38-40, p. 82-90.

Met kaart.

Archeologie

PIETERS M.

Omtrent het Lokers begijntje Judoca Schelf houdt, in N. VAN CAMPENHOUT (red.), Lokeren vroeger. Een huldeboek voor wijlen Eerwaarde Pater Dr. Vedastus Verstegen o.f m. (1906-1989),

Brugge, 1990, p. 67-75.

Judoca Schelfhoudt (Lokeren, 1708-Gent, 1730) was vanaf 1724 begijntje in het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent. Geillustreerd.

Biografieën

PIJNENBURG W.J.J., ROELANDTS K. en VANACKER V.F., (red.)

Feestbundel voor Maurits Gysseling. Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag

Instituut voor Naamkunde), Leuven, 1984, XI -I- 421 blz.

Naast de opstellen bevat de bundel een ten geleide en biobibliografie van Maurits Gysseling door K. ROELANDTS. Gysseling (Oudenburg, 1919-) studeerde Germaanse filologie aan de R.U.G. (1939- 1945) en behaalde het diploma van archivaris-paleograaf (1946). In enkele jaren tijd excerpeerde hij in binnen- en buitenlandse archieven een groot aantal handschriften. Hiermee legde hij een verzameling aan van alle plaats- en persoonsnamen en van alle teksten in de volkstaal, die opgetekend werden vóór 1226 en betrekking hebben op de Nederlanden. Met dit materiaal gaf hij historische en filologische standaardwerken uit. In 1949 werd Gysseling archivaris op het Algemeen Rijksarchief te Brussel en van 1950 tot 1961 op het Rijksarchief te Gent. In 1961 volgde zijn benoeming tot fakulteitsgeaggregeerde bij de leerstoel Nederlandse taalkunde van de R.U.G. Met foto van de gevierde.

Biografische nota's en biografieën

PINET A.

Het Lam Gods,

Parijs-Antwerpen, 1987 63 blz.

Omtrent de symboliek van het Lam Godsretabel. Met illustraties.

Kunst, cultuur

PISTERS I.

Gentse woninginterieurs uit de 18de eeuw. Bedden, tafels, toilet-, zit- en opbergmeubels. Eenvoud en luxe

Oostvlaamse Zanten, LXIII, (1988), nr. 2, p. 71-80.

Onderzoek naar de woonomstandigheden en de levensstijl binnenshuis bij de verschillende sociale groepen in het 18de-eeuwse Gent op basis van de staten van goederen. Geïllustreerd.

Moderne Tijden

PISTERS J.

Wonen in Gent in de 18de eeuw

Spiegel Historiael, jg. 21, (1986), nr. 1, p. 14-21.

In dit artikel staat het leven binnenshuis in Gent in de 18de eeuw centraal. De elementen die hierover informatie kunnen geven zijn o.a. het aantal kamers en hun funkties, de inrichting van afzonder-lijke vertrekken, het meubilair en de dekoratie. Dit alles geeft ons een idee van het kader waarin het gezinsleven zich afspeelde. De bron bij uitstek daarvoor vormen de boedelinventarissen. Door in het onderzoek twee periodes te betrekken, 1737-1739 en 1786-1788 was het mogelijk evoluties na te gaan. Geïllustreerd. In 't algemeen kan gezegd worden dat in de loop van de 18de eeuw het streven naar meer komfort en huiselijkheid groter werd. Ook de lichaamsverzorging kreeg meer aandacht.

Moderne Tijden

POELMAN G.

De „Banque de Flandre" eerste van de grote Gentse Banken, bakermat van de Generale Bankmaatschappij

Gentse Vereniging voor Scriptophilie, Berichtenblad, jg. 1, nr. 1, (1982), p.1-7.

De Banque de Flandre werd gesticht in 1841 onder de benaming „Banque des Flandres ou Gantoise". Ze vestigde zich aan de Kouter te Gent. Deze openbare financiële instelling bezat uitgifterecht van bankbiljetten aan toonder tot 1950. Deze bank werd, ondanks de concurrentie van de in 1881 opgerichte Banque de Gand, zowat de financiële slagader van de Gentse industrie. In 1928 versmolten Banque de Flandre en Banque de Gand tot Banque de Flandre et de Gand. Van 1934 af werd de bedrijvigheid van deze laatste bank overgenomen door de Bank van de „Société Générale de Belgique" welke haar activiteiten vanaf 1965 verderzette onder de benaming Generale Bankmaatschappij. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

POELMAN G.

De Beurs

Gentse Vereniging voor Scriptophilie. Berichtenblad, jg. 1, nr. 5, (1982), p. 3-9.

In het pakhuis aan de Korenmarkt werd in 1801 de Handelsbeurs van Gent opgericht. Vanaf 1901 werd de Beurs ondergebracht in het Sint-Jorishof en in 1919 in het gebouw van de Militaire Hoofdwacht aan de Kouter, het huidige Beursgebouw.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

POELMAN R.

150 Jaar geleden werd Napoleon Destanberg geboren

Heemkundig Nieuws, 7, 1979, 1, p. 10-16.

Biografische nota over de Gentse journalist, letterkundige en volksdichter Napoleon Destanberg (° Gent, 1829, f Gent, 1875). Er wordt o.m. de nadruk gelegd op de verdiensten van Destanberg als toneelauteur, akteur en regisseur. Geïllustreerd.

Biografische artikels en nota's

POELMAN R.

Aloïs De Beule (1861-1935)

Heemkundig Nieuws, jg. 10, nr. 3/4, (1982), 3 blz.

Biografische schets van deze Vlaamse beeldhouwer, geboren te Zele in 1861. De Beule maakte naam als beeldhouwer van religieuze taferelen, maar ook de boerenkrijgmonumenten van Mol en Overmere (1898) zijn van zijn hand. In 1912 ontwierp hij samen met Domien Ingels „Het Ros Beiaard". Zeer opvallend is het „Praalgraf van Me-juffer Constance Teichmann" in de Sint-Eligiuskerk te Antwerpen. Ook de torenwachters op het Belfort en de koningsbeelden op de voorgevel van het postgebouw zijn van hem. Na de eerste wereldoorlog leverde hij tal van oorlogsmonumenten. Zijn laatste indrukwekkend monument is de grote calvarieberg nabij de Bareldonkkapel te Overmere. De Beule overleed in 1935.

Biografische artikels en nota's

POELMAN R.

Beknopte levensschets van E.H. Angelus Poelman (1785-1863)

Heemkundig Nieuws, jg. 11, (1983), nr. 3/4, 5 blz.

Angelus Poelman werd als vijfde zoon van landbouwer Macharius Poelman uit Oostakker geboren. Na college in Tielt (1805) en seminarieopleiding (1809) te Gent, werd hij als seminarist onder escorte naar Parijs gevoerd (1813) omdat hij weigerde de door Napoleon aangeduide kapittelvicaris de la Brue te erkennen. Tenslotte zou hij van 1829 tot 1863 pastoor zijn te Heurne, nabij Oudenaarde. Geïllustreerd met bidprentje.

Heemkunde

POELMAN R.

Betekenis, organisatie en werking van een heemkundig dokumentatiecentrum

Ons Heem, 33, 1979, p. 85-89.

Bespreking van de betekenis, de organisatie en de werking van een dokumentatiecentrum.

Heemkunde en Folklore

POELMAN R.

Bisschoppen van Gent

Heemkundig Nieuws, jg. 11, (1983), nr. 3/4, 2 blz.

Volledige lijst der Gentse bisschoppen vanaf 1565 tot heden.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis

POELMAN R.

De dienst Winterhulp in de Oost-Oudburg

Heemkundig Nieuws, 16, (1988), nr. 2, p. 1-5.

Naamlijsten van de medewerkers aan de dienst Winterhulp in de gemeenten Beervelde, Destelbergen, Desteldonk, Heusden, Lochristi, Oostakker, Sint-Amandsberg, Zaffelare en Zeveneken.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

POELMAN R.

De eerste landbouwschool te Oostakker

Heemkundig Nieuws, jg. 11, (1983), nr. 6, p. 14-16.

In de bestaande kostschool van Armand Geers wordt in 1850 een landbouwafdeling opgericht. Naast het sociaal-economisch aspect van de algemene opleiding werden de leerlingen vooral onderwezen in de landbouwpraktijk.

Heemkunde

POELMAN R.

De kleine geschiedenis van de Gentbruggebrug

Heemkundig Nieuws, jg. 14, (1986), nr. 6, p. 9-12.

De brug werd als verbinding tussen Sint-Amandsberg en Gentbrugge gebouwd in 1890-1893. Z,e werd hernieuwd in 1947.
POELMAN R.

De oorlog, de Poolse troepen en Winterhulp

Heemkundig Nieuws, 16, (1988), nr. 3-4, p. 7-8.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

POELMAN R.

De reuzen van het Heilig Hart

Heemkundig Nieuws, 16, (1988), nr. 5, p. 10-12 en nr. 6, p. 9-11.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

POELMAN R.

Een opmerkelijke gedenkzuil op het Campo Santo

Heemkundig Nieuws, 18, (1990), nr. 1, p. 1-6.

Omtrent de herinneringsobelisk van de oud-wapenbroeders onder Napoleon. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

POELMAN R.

Eigendommen der familie Limnander in ons werkgebied (1768)

Heemkundig Nieuws, jg. 10, nr. 6, (1982), 9 blz.

In 1981 werd een staat van goed van Jonkheer Hiëronimus Oliverius Limnander aangekocht door L. GOEMINNE. Deze staat van goed maakt het mogelijk na te gaan welke eigendommen en bezittingen de familie in de achttiende eeuw bezat te Oostakker, Desteldonk en Mendonk. Alleen in deze gemeenten komt dit neer op 29 ha, zodat deze familie als één van de belangrijkste grootgrondbezitters van Vlaanderen kan beschouwd warden.

Heemkunde

POELMAN R.

Geschiedenis van de Negenmeimarkt van 1795 tot heden

De Oost-Oudburg, jaarboek XXIII, (1986), p. 88-94.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde

POELMAN R.

Herberg "Het Goed Leven" zorgt voor verrassingen

Heemkundig Nieuws, 20, (1992), nr. 1, p. 12-14.

Enkele gegevens uit de 17de, 18de en 19de eeuw betreffende een herberg op Slotendries (Oostakker).

Heemkunde, volkskunde, genealogie

POELMAN R.

Herbergen en brandewijnhuizen op de Sint-Baafsheerlijkheid in 1779

Heemkundig Nieuws, jg. 12, (1984), nr. 2, p. 2-10.

Lijst van herbergen en brandewijnhuizen. Het origineel bevindt zich in het Rijksarchief Gent in het „Fonds Leenhof van Sint-Baafs, Nummer 33".

Heemkunde

POELMAN R.

Het „Maegher Goet" te Oostakker

Heemkundig Nieuws, 7, 1979, 2, p. 14-16.

Bondige historische schets van de hoeve, die de oudste nog oorspronkelijke hoeve van Oostakker is, gelegen op een mote. Geklasseerd bij Koninklijk Besluit van 11 augustus 1978.

Heemkunde en Folklore

POELMAN R.

Het molenaarsgeslacht Auman te Destelbergen

De Oost-Oudburg. Jaarboek XXII, (1985), p. 28-45.

Historiek van het molenaarsgeslacht Auman. De stenen korenwindmolen in de Brandemanstraat te Laarne werd ook als de Aumanmolen aangeduid. Met kritisch apparaat en bijlagen en glossarium.

Heemkunde, volkskunde

POELMAN R.

Het Prosper de Keerewandelpad te Sint-Amandsberg

Heemkundig Nieuws, 17, (1989), nr. 1, p. 4-8.

Met biografische gegevens over de politicus De Keere (Moerbeke, 1901-Sint-Amandsberg, 1969) en wandelpadbeschrijving.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

POELMAN R.

Het Werk van de Akker te Sint-Amandsberg

Heemkundig Nieuws, 17, (1989), nr. 5, p. 6-16.

De sociale vereniging voor volkstuinders werd in 1932 te SintAmandsberg opgericht.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

POELMAN R.

Huizen en herbergen te Oostakker in 1672.

Heemkundig Nieuws, jg. 9, (1981).

Een bespreking van huizen en herbergen in het vroegere Oostakker op basis van een landboek uit 1672.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

POELMAN R.

In memoriam Jozef de Geest

Heemkundig Nieuws„ jg. 11, (1983), nr. 3/4, 2 blz.

Jozef de Geest (° Overmere, 1910 - † Gent, 1983), was gewezen redacteur en archivaris van dagblad Het Volk.

Biografische artikels en nota's

POELMAN R.

In memoriam Prof. Dr. Robert Van Pottelberghe

Heemkundig Nieuws, jg. 10, nr. 3/4, (1982), 2 blz.

Korte levensschets van Robert Van Pottelberghe (1901-1982), sinds november 1925 professor in de Griekse filologie aan de Gentse Rijksuniversiteit. Hij maakte de vernederlandsing van de Gentse universiteit van nabij mee en was ook politiek aktief. Van 1951 tot 1970 was hij burgemeester te Sint-Amandsberg. Geïllustreerd.

Biografische artikels en nota's

POELMAN R.

Jacob van Zevecote

Heemkundig Nieuws, jg. 9, (1981).

Biografie van Jacobus Zevecotius, die in 1596 in de Lange Steenstraat te Gent werd geboren, rechten studeerde te Leuven en zich later als advokaat in Gent vestigde. Een onbereikbare Gentse schone werd door hem bezongen onder de naam Thaumantis. Zijn onbeantwoorde liefde deed hem besluiten bij de Paters Augustijnen binnen te treden. In 1623 werd hij aanhanger van de gereformeerde godsdienst, huwde, promoveerde in 1635 te Leiden tot doctor in de rechten. Hij overleed te Harderwijk op 17 maart 1642. De gedichten van deze amoureuze rechtsgeleerde werden voor het eerst verzameld door Philip BLOMMAERT en uitgegeven te Gent in 1840.

Heemkunde

POELMAN R.

Jan Rooms als gemeentearchitect van Sint-Amandsberg,

Heemkundig Nieuws, 19, (1991), nr. 3, p. 10-14.

De architect Rooms was van 1909 tot 1946 gemeentelijk bouwmeester in Sint-Amandsberg.

Biografieën

POELMAN R.

Jozefus Judocus de Weweirne, soldaat van Napoleon

Heemkundig Nieuws, 18, (1990), nr. 2, p. 11-14.

De Weweirne (Gent, 1787-1866) was fuselier van het keizerlijk leger in Spanje en Oostenrijk. Met foto van zijn grafmonument op het Campo Santo.

Biografieën

POELMAN R.

Kunstschilder Lieven van den Dorpe (1904-1987)

Heemkundig Nieuws, 18, (1990), nr. 5, p. 3-10.

Van den Dorpe (Sint-Amandsberg, 1904-Lovendegem, 1987) schilderde monumentale doeken met religieuze inslag. Geïllustreerd.

Biografieën

POELMAN R.

Maurice Maeterlinck en Oostakker.

Jaarboek van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, XIV, (1977), p. 28-51.

Valt uiteen in : een korte biografische nota (1862-1949), Maeterlinck als Nobelprijswinnaar, Maeterlinck en het Nederlands, Maeterlinck en Oostakker.

Biografische artikelen en nota's

POELMAN R.

Misdaad en straf in het oude Gent

De OostOudburg. Jaarboek, XXVI, (1989), p. 17-90.

Overzicht van het strafrecht, de soorten misdaden en de bestraffing te Gent door de eeuwen heen. Geïllustreerd.

Algemeen

POELMAN R.

Misdaad en straf in het oude Gent. Deel 11

De Oost-Oudburg. Jaarboek XXVII, (1990), p. 5-57.

Bespreking van de strafmethoden toegepast bij misdadigheid te Gent tot vóór de 19de eeuw. Naast de doodstraf kende men lijfstraffen, schandstraffen, verbanningen, strafbedevaarten, gevangenisstraffen en geldboetes. Voor de lijfelijke straffen stond de scherprechter of stadsbeul in.

Algemeen

POELMAN R.

Nieuws over Domien Geens

Heemkundig Nieuws, jg. 10, nr. 3/4, (1982), 1 blz.

Domien Geers werd geboren te Oostakker in 1727 en was pensionaatsdirekteur in de Bredestraat en van 1846 tot 1849 burgemeester te Oostakker. Hij overleed in 1849.

Biografische artikels en nota's

POELMAN R.

Oostakker in de 19e eeuw.

s.l.,1976, 152 blz.

De auteur haakt in op het boek dat in 1974 door M. Gysseling werd gepubliceerd, nl. de Geschiedenis van Oostakker en Sint-Amandsberg tot 1794. In een zeventiental hoofdstukjes wordt de geschiedenis van Oostakker in de negentiende eeuw geschetst (Sint-Amandsberg zou eerst in 1872 een zelfstandige gemeente worden). Achtereenvolgens worden behandeld: de gemeentelijke administratie; het gemeentehuis; de openbare orde en veiligheid; het onderwijs; de armenzorg; de bevolking; de ekonomische bedrijvigheid; het verenigingsleven; lokale feesten, markten en kermissen; Oostakker en het kanaal Gent-Terneuzen; de militaire conscriptie in de Franse tijd; de netelige kwestie der Heirnismeersen; de afscheiding van Sint-Amandsberg; de Sint-Amanduscapel en het Campo Santo te Sint-Amandsberg; de openbare werken en het wegennet; het openbaar vervoer.

Hedendaagse Tijd

POELMAN R.

Oostakker in de 20e eeuw

(s.l.), 1981, 264 blz.

Geïllustreerde kroniek van de recentste geschiedenis van Oostakker tot aan de fusie met Gent (1 januari 1977).

Hedendaagse Tijd

POELMAN R.

Paardenhandel Henri de Smet te Sint-Amandsberg

Heemkundig Nieuws, 16, (1988), nr. 5, p. 12-18.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

POELMAN R.

Pauselijke zoeaven in ons werkgebied

Heemkundig Nieuws, 17, (1989), nr. 6, p. 2-7.

Betreft de zoeaven C.F.E. Mastraeten (Leuven, 1835-Destelbergen, 1895) en B. Farasijn (Meulebeke, 1843-Oostakker, 1913). Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

POELMAN R.

Pauselijke Zouaven uit de Oost-Oudburg

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXII, (1985), p. 5-27.

Na een algemene inleiding over het bronnenmateriaal betreffende de pauselijke zouaven, over de politieke toestand in de 19de eeuw, het waarom van de zouaven, hun rekrutering en het verloop van de door hen gevoerde strijd, volgt een korte biografische nota over een vijftiental zouaven. Met voetnotenapparaat.

Hedendaagse Tijd

POELMAN R.

Sint-Amandsberg en het jubeljaar 1947

Heemkundig Nieuws, 16, (1988), nr. 3-4, p. 10-14.

Omtrent de feestelijkheden naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de gemeente Sint-Amandsberg.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

POELMAN R.

Sloten, van nederzetting tot bedevaartsoord.

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg V.Z.W., jaarboek XIII, (1976), 3-44.

De auteur bespreekt in dit artikel de eerste bedevaarten naar het „Vlaamse Lourdes" (1874), wijdt uit over de godsdiensthaat en spotternij om daarna aandacht te vragen voor belangrijke bedevaarten naar dit bedevaartsoord, voor de eeuwfeestviering in 1973, voor het commerciële aspect van de bedevaarten. Vervolgens gaat hij dieper in op de genezingen die te Oostakker-Lourdes plaats grepen, in het bijzonder de genezing van Rosa Petiet (1906), deze van Pieter De Rudder (1875), welke voor het „Vlaamse Lourdes" de weg opende naar een erkenning van volwaardig bedevaartsoord. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Heemkunde

POELMAN R.

Verklaring der straatnamen te Desteldonk, Oostakker en Sint-Amandsberg

De Oost-Oudburg. Jaarboek XIX, (1982), p. 114-163.

Het opzet van de auteur wordt beperkt tot 277 straten van de gemeenten Desteldonk, Oostakker en Sint-Amandsberg, omdat deze voormalige gemeenten deel uitmaken van het werkgebied van de Oud-Oostburg. Met lijsten van de oude en dus gewijzigde straatnamen te Sint-Amandsberg.

Heemkunde

POELMAN R.

Woningnood en noodwoningen in Sint-Amandsberg,

Heemkundig Nieuws, 19, (1991), nr. 4, p. 12-18.

Behandelt de periode 1921 tot heden. Geillustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

POELMAN R.,

Jef Crick en zijn Campo-Santo-uitgaven

Heemkundig Nieuws, 18, (1990), nr. 1, p. 7-10.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

POELMAN R.,

Promotors van het Campo Santo. Een historische terugblik op het kerkhof van Sint-Amandsberg

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXVlll, (1991), p. 18-50.

Pastoor Jozef van Damme (Gent, 1804-1874) was stichter en Jef Crick (Aalst, 1890-Sint-Amandsberg, 1965) de grote promotor van deze begraafplaats voor verdienstelijke Vlaamse figuren. Met foto's van prentbriefkaarten.

Kerkgeschiedenis, kloosters

POPULER M.

Le conflit de 1447 à 1453 entre Gand et Philippe le Bon. Propagande et historiographie,

HMGOG, XLIV, (1990), p. 99-123.

Het conflict tussen Gent en hertog Filips de Goede, die een sterk centraal gezag in het Bourgondische rijk voorstond, eindigde met een nederlaag voor de stad (de Vrede van Gavere).

Middeleeuwen

POSTMA F

Henricus Schotanus te Orléans. Enkele notities bij zijn inscriptie in het Liber Amicorum van Joannes Perez de Malvenda. Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden voor de bibliotheek der Vrije Universiteit,

Assen, 1980, p. 225-276

Henricus Schotanus (1548-1605) was de eerste professor Juris aan de Franeker Academie in Nederland. Bij de scribenten in het Liber Amicorum dat toebehoord heeft aan Joannes Perez, een student te Orléans, worden verschillende Gentenaars vermeld

Moderne Tijden

POULAIN N. (ed.),

Emiel Poetou. Gent 1885 -Drongen 1975

Interbellum, Gent, 1986, 96 blz.

Rijkelijk geïllustreerd drietalig boek met artikelen over de experimentele beeldhouwer Poetou. Met bijdragen van J.F. BLET, E. DE BLOCK, Y. DE SMET en N. POULAIN. Het boek bevat ook biografische gegevens, een lijst van werken in openbaar bezit, een lijst van tentoonstellingen en een bibliografie.

Biografische nota's en biografieën

POULAIN N. (ed.)

Gent en architektuur. Trots, schande en herwaardering in een overzicht

Brugge, 1985, 168 blz.

Het prachtige boek kan als de neerslag gelden van de architektuurhistorische en archeologische studies die de laatste decennia over Gent werden gepubliceerd. In een achttal hoofdstukken, kronologisch op elkaar volgend, geven diverse auteurs aldus een nieuwe visie op de stedebouwkundige groei van Gent en de architektuurevolutie in de stad. M.C. LALEMAN behandelt de ontwikkeling van de Gentse architektuur in de preromaanse en romaanse tijd, F. VAN TYGHEM peilt naar de dominanten in de middeleeuwse stadskern en onderzoekt de stedebouw en architektuur in 16de en begin 17de eeuw, M.C. LALEMAN behandelt de architektuur in de 17de eeuw. M. FREDERICQ-LILAR buigt zich samen met J. VAN CLEVEN over de Lodewijkstij len in de 18de eeuw. Deze laatste onderzoekt tevens de urbanisatie en architekturale ontwikkeling in de 19de eeuw. Hetzelfde wordt voor de twintigste eeuw gedaan door M. DUBOIS. G. DESEYN tenslotte buigt zich over de industriële architektuur. Met verklarende woordenlijst van vaktermen, bibliografie, index op persoonsnamen, index op Gentse plaats- en zaaknamen, herkomst van de afbeeldingen.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

POULAIN N. en G. CAESE,

Topografische catalogus van de bibliotheek,

Museum voor Sierkunst. Stad Gent), Gent, 1975, 255 blz.

Met een alfabetische lijst van de periodieken en indices op de persoons­namen en de rubrieken.

Varia en Personalia

POULAIN N. en L. ZABEAU-VAN DER VERREN (red.),

De universiteit bouwt 1918-1940,

Centrale Bibliotheek RUG. Interbellum, Gent, 1991, X + 170 blz.

Naast de Centrale Bibliotheek en het H.I.K.O. van Henry van de Velde werden in de beschouwde periode door de U.G. grote bouwprojecten opgezet. De belangrijkste waren het Technicum of de Technische Laboratoria aan de Sint-Pietersnieuwstraat, de Veeartsenijschool aan de Coupure, het Akademisch Ziekenhuis nabij de De Pintelaan en de toendertijd onafhankelijke Rijkslandbouwhogeschool eveneens aan de Coupure. Met bio-bibliografie van hoofdbibliothecaris August van den Brande (1930-). Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

POULAIN N. J. VANDENBROUCKE en M. VAN MULLEM,

Joris Vandenbroucke en het poppenspel,

Interbellum. Cahier, 6, Gent, 1990, 40 blz.

Priester Vandenbroucke (Maldegem, 1896-Gent, 1980) stichtte het poppenspeltheater Spelleke van de Muide. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

POULAIN N. RIGELLE A. en RIGELLE E.

Het kunstwerkhuis van glasversieren G. en H. Rigelle

Interbellum. Cahier, 5), Gent, 1989, 39 blz

Gustave Rigelle (Gent, 1908-1981) was een kunstenaar die vooral bekendheid verwierf met zijn zandstraaltechniek en een atelier uitbouwde. Geïllustreerd. Zie ook PATOOR W. en DE VOCHT R , G. Rigelle, in Driemaandelijks Tijdschrift Land van Rode, 17, (1989), nr. 2, p. 30-33.

Kunst, kultuur

POULAIN N.,

Challenge Maurice Lippens

Interbellum, 12, (1992), nr. 2, p. 8-11.

Geo Verbanck (Gent, 1881-Aartselaar, 1961) ontwierp in 1925 een wisselbeker voor de roeivereniging Club nautique de Gand. Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

POULAIN N.,

Reclameontwerpen van Jan Mulder,

Interbellum, 12, (1992), nr. 1, p. 7-12.

De kunstenaar Mulder (Gent, 1897-1962) publiceerde geregeld reclameboodschappen in Gand artistique. Met afbeeldingen van de reclameontwerpen.

Kunst, cultuur

PREVENIER W.

Bevolkingscijfers en professionele strukturen der bevolking van Gent en Brugge in de 14de eeuw, (

Studio Historica Gandensia, nr. 196), (Overdruk uit Album Charles Verlinden, p. 269-303), Gent, 1975.

De methodes voor Gent toegepast door H. VAN WERVEKE en D.M. NICHOLAS (The population of fourteenth-century Gent, in HMGOG, XXIV, (1970), p. 97-111.) worden met elkaar vergeleken. Hun gegevens en werkwijze worden aan een nieuw kritisch onderzoek onderworpen. Aldus komt de auteur tot een resultaat dat dit van Nicholas sterk benadert, nl. een bevolking van tekstiel-producenten van minstens 60 % op geheel de bevolking. Ook naar de verhouding binnen de tekstielsektor wordt gepeild. Uit een vergelijking tussen Brugge en Gent blijkt dat Gent kon doorgaan als uitgesproken industrieel centrum. Brugge daarentegen was meer op handelsfunkties afgestemd.

Demografie

PREVENIER W.

Briefwisseling tussen de Vier Leden van Vlaanderen en Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en diens echtgenote Margareta van Male, over de inbreuken op de Vlaamse privileges door vorstelijke ambtenaren en instellingen (1398 - 1402)

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, (Koninklijke Academie van België), Brussel, 1984, p. 506-522.

In 1959 werden door de auteur de Handelingen van de Leden en Staten van Vlaanderen tussen 1384 en 1405 uitgegeven in de 4de reeks van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Deze Handelingen worden in voorliggend artikel aangevuld met vier brieven, waarin ook de stad Gent is betrokken. Uitgave van de brieven met kritisch apparaat.

Middeleeuwen

PREVENIER W.

Confiscatie van Gentse leliaards in 1314-1316, in Liber Amicorum Achiel De Vos

Evergem, 1989, p. 155-159

Tijdens het heropflakkerend konflikt tussen Vlaanderen en Frankrijk in 1314-1316, liet de Vlaamse graaf de goederen van de leliaards konfiskeren. Heel wat Gentse namen uit het konfiskatiedossier zijn in verband te brengen met families die rond 1300 reeds als leliaard bekend waren.

Middeleeuwen

PREVENIER W.

De charmes van de diplomatie : centraliserende hertogen van Bourgondië in de (machts-)balans met een autonomistisch Gents stadspatriciaat 1379-1438

Instituut voor Naamkunde, Leuven, 1984, p. 293-300.

In PIJNENBURG W.J.J. K. ROELANDTS en V.F. VANACKER, (red.), Feestbundel voor Mau-rits Gysseling. Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Het naar autonomie strevende Gent kwam tussen 1379 en 1438 her-haaldelijk in botsing met zijn vorsten (graaf Lodewijk van Male en nadien de Bourgondiërs). Telkens was het de landsvorst die een cen-traliserende maatregel, tegen de aloude stedelijke vrijheden en pri-vileges in, trachtte door te drukken. De reakties van de stad liepen soms uit op wapengeweld, maar meestal op verbaal geweld. Toch slaagden de hertogen van Bourgondië er telkens weer in door hun diplomatiek optreden de konflikten af te ronden. Van 1385 af en gedurende bijna 70 jaar lang kon de vrede aldus gehandhaafd worden.

Middeleeuwen

PREVENIER W.

In memoriam Hans van Werveke

Tijdschrift voor Geschiedenis, 88, (1975), p. 1-5.
Biografische nota's, nekrologieën, enz.

PREVENIER W.

Inzicht van kritische tijdgenoten in de sociale facetten der fiscaliteit en in sociaal-politiek onrecht in Vlaanderen (13de-15de eeuw) in Arbeid in veelvoud. Een huldeboek aangeboden aan prof. dr. J. Craeybeckx en prof. dr. E. Scholliers van de Vrije Universiteit Brussel

V.U.B., Brussel, 1988, p. 51-60.

Over sociale klachtenbundels opgesteld in Vlaanderen tijdens de 13de, 14de en 15de eeuw. Voor Gent worden onder meer klaagteksten besproken in verband met de afzetting van de schepenbank van de XXXIX (1275-1301).

Middeleeuwen

PREVENIER W.

La Bourgeoisie en Flandre du Xllle siècle, (Studta Historica Gandensia, nr. 231). (Overdruk uit : Revue de l'Université de Bruxelles), 1978, nr. 4, p. 407-428,

Gent, 1979

De rol en de macht van de Vlaamse en in belangrijke mate oude Gentse bourgeoisie in de 13de eeuw : sociale typologie ,: de machtsinstrumenten ,: de samenvoeging van socio-ekonomische en politieke elementen op het einde van de 13de eeuw ,: de val van het dertiendeeeuws patriciaat

Middeleeuwen

PREVENIER W.

La démographie des villes du comté de Flandre aux XlVe et XVe siècles. Etat de la question. Essai d'interprétation

Revue du Nord, LXV, (1983), p. 255-275.

Schets van de Vlaamse demografie tijdens de late middeleeuwen. Niet alleen de grote steden Gent, Brugge en Ieper komen afzonder-lijk aan bod, maar ook de kleinere en de plattelandskasselrijen. Tot slot wordt een globale interpretatie van de gegevens in het geheel van de Nederlanden gebracht. Met twee kaarten. Ook verschenen als nummer 256 van Studia Historica Gandensia.

Middeleeuwen

PREVENIER W.

Motieven voor leliaardsgezindheid in Vlaanderen in de periode 1297-1305.

De Leiegouw, XIX, (1977), p. 273-288.

Tevens verschenen als overdruk in Studio Historica Gandensia, nr. 216, Gent, 1977. Een onderzoek naar de motieven voor de keuze tussen enerzijds de trouw aan de onmiddellijke landvorst, graaf Gwijde van Dampierre en anderzijds het sympatizeren met het regime van de Franse koning. Adel, stedelingen, ambtenaren en clerus hadden elk hun eigen beweeg­redenen om ofwel voor de partij van de graaf ofwel voor de koning te kiezen. De auteur steunt in belangrijke mate op Gentse toestanden en geeft o.m. een opsomming van de Gentse leliaards in 1297-1302

Middeleeuwen

PREVENIER W. en BAERTEN J.

Nieuwe inzichten van Duitse mediëvisten over de sociale en politieke spanningen in een aantal laat-middeleeuwse steden (Gent, Keulen, Mainz, Braunschweig en Lübeck)

Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LX, (1982), p. 339-354.

Vooral het eerste gedeelte van dit artikel door W. PREVENIER is hier relevant. Het behandelt het boek van R. MARTINS, Wertorientierungen und wirtschaftliches Erfolgsstreben mittelalterlicher Grosskaufleute. Das Beispiel Gent im 13. fahrhundert (1976). Deze monografie wordt origineel genoemd in haar vraagstelling naar de waarde-oordelen en de motieven tot handelen op politiek en sociaal-ekonomisch vlak van de 13de eeuwse Gentse kooplieden. Ze bevat heel wat nieuwe thesen in verband met deze bevolkinsgklasse, die kritisch belicht worden.

Middeleeuwen

PREVENIER W.,

Euregio "avant la lettre". Rond de Noordzee in de late middeleeuwen, i

Gent Werkt, 90, (1992), p. 66-67.
Middeleeuwen

PREVENIER W.,

Francqui-Prijs 1974,

De Brug. Tijdschrift van de Rijksuniversiteit te Gent, XVIII, (1974), p. 88-91.

Geschreven ter gelegenheid van de toekenning van de Francqui-prijs aan prof. dr. R. Van Caenegem.

Biografische nota's, necrologieën, gedenkboeken, enz.

PREVENIER W., K. DEBLONDE-COTTENIER en L. VAN DAMME-DE MEY,

Prijzen en lonen in de domeinen der Gentse abdijen. St. Pieters en St. Baafs (13e- 14e eeuw). in C. VERLINDEN e.a., Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant. Dl. IV : (XIIIe-XIXe eeuw).

Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte. A fl. 156. Brugge, 1973, p. 230-325.

De historicus vindt hier prijzen- en lonenreeksen die opgesteld werden op basis van de bewaarde veertiende-eeuwse rekeningen van de Gentse St.Pieters- en St.-Baafsabdijen. De reeksen slaan niet enkel op Gent maar ook op het Land van Aalst, het Kortrijkse, de Vier Ambachten, Brabant en Noord-Frankrijk. In de inleiding verneemt men meer over de aard van de bronnen, de gebruikte methoden, de waarde van de gegevens, nadere toelichtingen bij een aantal producten, enz.

Regestenlijsten. bronnenuitgaven

PUIMÈGE G.

Primitief verwarmingssysteem voor begoniakweekkassen in het Gentse

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 9, jg. 3, (1985), nr. 1, p. 17-20.

Bespreking van de begoniateelt in het Gentse met een nische gegevens over eenvoudige verwarmingssystemen toegepast. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

PUIMÈGE G.

Verwarmingsinstallatie voor broeikassen, geschikt voor azaleakweek, vóór het gebruik van acetyleenlassen. Een proeve van mondelinge geschiedenis

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 9, jg. 3, (1985), nr. 1, p. 11-16.

Georges Puimège (° 1915), zoon van koperslager Alfons Puimège vertelt hoe hij zijn vader en broers de hoefijzervormige verwarmingsketels in serres van de Gentse azaleakwekerij en omstreeks 1900 zag maken en plaatsen. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

PUIMEGE G.,

Het Gentse stadspatriciaat investeerde zijn rijkdom te Zaffelare in schapendriften,

De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Jaarboek X, (1972), p. 22-140.
Economie

QUAGHEBEUR P.

Welzijn door vooruitzicht. Een kijk op de christelijke mutualiteitsbeweging in het arrondissement Gent tijdens de 19de en 20ste eeuw

Verbond der Christelijke Mutualiteiten van het arrondissement Gent. KADOC, Gent, 1986, 248 blz.

In 1906 werd het Verbond der Ziekenbeurzen van het arrondissement Gent opgericht. Het groepeerde aanvankelijk uitsluitend de landelijke ziekenkassen van het arrondissement. De Gentse stedelijke ziekenbeuzen daarentegen waren gegroeid uit de Maatschappijen van Onderlinge Bijstand, die kort na de Franse tijd in de ambachtelijke milieus ontstonden. Met woord vooraf van senator W. CLAEYS, bijlagen, registers van persoonsnamen eBoscocollege. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

QUIENEN A.

Houten visserstreiler: N. 106, Zeemanshoop,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 104-109.

Beschrijving van een vissersboot gebouwd in 1942 op de werf van de gebroeders Coppens te Drongen. Met illustraties.

Industriële Archeologie

QUINTYN J.

Wereldnamen van bij ons: uitvinders, ontdekkers, pioniers.


QUINTYN J.P.,

Metdepenningen. Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van de Vlaamse Conferentie der Balie bij het Hof van Beroep te Gent op zaterdag 23 oktober 1971.

Rechtskundig Weekblad, 1971-1972).

Degelijke biografische schets over deze jurist, advocaat, gemeentepoliticus, publicist en leider van het Gents orangisme (1799-1881).

Biografische nota's, necrologieën, gedenkboeken, enz. Rechtsgeleerden

R.V.

In memoriam Jerome Rieux

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 6, p. 332-333.

Jerome Rieux (° Gent 1906 - † Gent 1983) was volkskundige en stijlmeubelmaker. Mede-oprichter van de „Heemkundige en Historische Kring Gent" op 22 oktober 1972. Korte biografische nota.

Biografische artikels en nota's

R.V.

Onze Gentse keukenrubriek

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 1, p. 52-59.

Deze rubriek is een heruitgave van de Gentse Keukenrubriek uit Palmarès. De tekst is van de folklorist Richard VAN KENHOVE. De illustraties van François ZENNER. Ghendtsche Tydinghen startte met de heruitgave in 1982, nr. 3

Heemkunde, volkskunde

R.V.

Onze Gentse keukenrubriek (vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 1, p. 49-52.

Deze Gentse keukenrubriek verscheen een twintigtal jaren geleden in het nu verdwenen tijdschrift „Palmarès". De tekst is van de gekende folklorist wijlen Richard Van Kenhoven. De illustraties zijn van de hand van François Zenner.

Heemkunde

R.V.

Onze Gentse keukenrubriek (vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 2, p. 91-94.

Aandacht voor lever, nieren, maag.

Heemkunde

R.V.

Onze Gentse keukenrubriek (vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 3, p. 169-172.
Heemkunde

R.V.

Onze Gentse keukenrubriek (vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 4, p. 240-244.
Heemkunde

R.V.

Onze Gentse keukenrubriek (vervolg)

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 14, (1985), nr. 5, p. 307-309.
Heemkunde

R.V.

Onze Gentse keukenrubriek (vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 6, j. 357-360.
Heemkunde

R.V.

Onze Gentse keukenrubriek (vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 2, p. 105-108.

Bespreking van de recepten : peperkoek, marsepein, konijn, de rug (ráble) van het konijn, konijnenpastei, jong konijn met hesp, gehakt konijnenvlees in 't vet, konijn met „saudeses".

Heemkunde, volkskunde

R.V.

Onze Gentse keukenrubriek (vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 3, p. 162-164.

Bespreking van Gentse gerechten : rode kolen op zijn Gents ; schaapsragoilt of schaapshutsepot ; chocoladepudding ; eiwitpudding met groseillesaus ; de Gentse Waterzooi van kip : iedere man zijne veugel of zijn halve veugel.

Heemkunde, volkskunde

R.V.K.

Onze Gentse keukenrubriek

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 3, p. 175-179.
Heemkunde

R.V.K.

Onze Gentse keukenrubriek

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 5, p. 333-336.

Vervolg van de Gentse keukenrubriek. Uitleg over kruiden en gerechten. Geïllustreerd.

Heemkunde

R.V.K.

Onze Gentse Keukenrubriek

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 6, p. 361-365.
Heemkunde

R.V.K.

Onze Gentse keukenrubriek (vervolg)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 2, p. 127-131.
Heemkunde

R.V.K.

Onze Gentse keukenrubriek (vervolg),

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 4, p. 242-246.
Heemkunde

RAES R.

Ons Verbond. Historiek van een studententijdschrift 1945-1976

Archief R.U.G. Uit het verleden van de R.U.G. nr. 27), Gent, 1987, 67 blz.

Historiek van het tijdschrift van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond Gent (K.V.H.V.). Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

RAES R. en SIMON-VAN DER MEERSCH A.M.

De bladen van de Vlaams-Nationale Studenten Unie Gent (1957-1981), met een inventaris van het archief van de V.N.S. U.

Archief R.U.G. Uit het Verleden van de R.U.G., nr. 29), Gent, 1989, 71 blz.

Geïllustreerd

Hedendaagse Tijd

RAMBAUT A.

De gewezen refuge van de Drongense Norbertijnen in het Gentse Patershol 1327-1987

Museum voor Volkskunde. Dekenij Patershol Binnenstraten, Gent, 1987, 22 blz. Geïllustreerd.
Kerkgeschiedenis, kloosters

RAMON R.

Wandeltocht langs de kastelen van Destelbergen.

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg V.Z.W., Jaarboek XIII, (1976), p. 106-130.

Korte historiek van de kastelen „Notax", „Succa", „Ter Saelen", „Te Lande", „Crabbenburg".

Heemkunde

RAVESCHOOT P.

Het ceramische materiaal uit de Sint-Niklaaskerk

Stadsarcheologie, 11, (1987) nr. 2, p. 44-49

Deze middeleeuwse scherven worden gedateerd van ver& de bouw van de gotische kerk. Dit schervenmateriaal spreekt een datering van deze bouwfase in het tweede of derde kwartaal van de 13de eeuw niet tegen. Geïllustreerd.

Archeologie

RAVESCHOT P

Ceramiek uit het Verre Oosten. Vroeg-middeleeuwse import te Gent.

Stadsarcheologie, jg. 3, (1980), nr. 3, p. 18-21, geïllustreerd.

In 1974 kwam tijdens opgravingen in de buitentuin van de SintPietersabdij te Gent een fragment zandsteengoed met aan één zijde een groenachtige deklaag te voorschijn. Drie dergelijke scherven kwamen eveneens aan het licht in 1978 en 1979 op het terrein van de Sint-Baafsabdij in de Sint-Machariuswijk. Ze werden aangetroffen in een „zwarte laag" die zowel Gallo-Romeins als middeleeuws materiaal bevatte. Datering door N. De Bisscop en M. Tregear wees op de 8ste of 9de eeuw. Daarop aansluitend worden de mogelijkheden van handelskontakt nagegaan tussen China en het Karolingische Westen. Ongetwijfeld geschiedde dit langs de Islamlanden om

Archeologie

RAVESCHOT P.

De geschiedenis achter de Made. Bodemonderzoek in de tuin van Kammerstraat 14

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 2, p. 22-30.

Geïllustreerd

Archeologie

RAVESCHOT P.

De oudste middeleeuwse vondsten. Gent, Gouvernementstraat 30-32,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 28-38.

Geïllustreerd.

Archeologie

RAVESCHOT P.

Dobbelslot / 6. Mestput 1

Stadsarcheologie, jg. 8, (1984), nr. 2, p. 2-9.

Deze mestput ligt enkele meters ten noorden van de ringgracht van het Tempelhof (cfr. Stadsarcheologie, jg. 4 (1980), nr. 1, p. 20-26) in Gent. Hij leverde vierhonderdvijfendertig keramiekscherven, eenentwintig lederfragmenten, vijf metalen voorwerpen, vier glasscherven, een wetsteen en wat beenderresten. Deze relikten worden gedateerd tussen de tweede helft van de 14de en het midden van de 15de eeuw. Zowel naar recipiënten als naar aantal scherven vormt het rood aardewerk de grootste groep. Bovendien valt een sterke stijging op van het aantal braadpannen en het aantal bekers in vergelijking met vondsten uit Mestput II en Oudburg 19. Geïllustreerd. In een afzonderlijk aanhangsel bespreekt An LENTACKER de gevonden beenderresten.

Archeologie

RAVESCHOT P.

Een eerste archeologisch onderzoek naar een middeleeuwse gracht in Gent,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 12-20.

Onderzoek naar de gracht van de vermoedelijk oudste middeleeuwse versterking in Gent. De grachtenstructuur werd ontdekt ten zuiden van de Borreputsteeg en de Jodenstraat: ze doorsnijdt de Gouvernementstraat. Geïllustreerd.

Archeologie

RAVESCHOT P.

Een middeleeuwse schoenmaker in de Kammerstraat

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 2, p. 39-41.
Archeologie

RAVESCHOT P.

Het glas uit de beerput van Oudburg 21

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 3, p. 35-45.

Geïllustreerd

Archeologie

RAVESCHOT P.

Industrieel-archeologisch onderzoek aan de Minnemeers

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 5, (1987), nr. 3-4, p. 57-59.

Verslag van een eerste beperkte opgraving nabij de gedempte Minnemeers. Met illustraties.

Industriële archeologie

RAVESCHOT P.

Middeleeuwse sporen bij Sint-Baafs. Archeologisch onderzoek op de hoek Lange Kruisstraat - Limburgstraat

Stadsarcheologie, 11, (1987), nr. 4, p. 2-20.

Op de hoek van de Lange Kruisstraat en de Limburgstraat werden sporen uit de prehistorie en de Romeinse periode teruggevonden. Uit de 10de of 1 lde eeuw dateren een greppel en kuil (cfr. ontdekking in de nabijgelegen Gouvernementstraat). Bovendien werden de resten van een tot nu toe nog onbekend steen uit de eerste helft van de 13de eeuw geregistreerd. Geïllustreerd.

Archeologie

RAVESCHOT P.

Over het gebruik van kwantitatieve gegevens bij de studie van middeleeuwse ceramiek

VOBOV-INFO, 1984, nr. 14, p. 35-39.

Het artikel gaat dieper in op de mogelijkheden die de kwantitatieve analyse van keramiekvondsten biedt. Aan de hand van deze methode poogt men nieuwe gegevens te verzamelen over diverse aspekten van de samenleving zoals gebruiken, komfort, woonpatronen, ekonomische bedrijvigheden, status, distributiesystemen enz. Met voorbeelden betreffende Gent.

Archeologie

RAVESCHOT P.

Spaans aardewerk met tinglazuur gevonden op de terreinen van 2 Gentse kloosters

Heemkundige Vereniging De Gonde, 16, (1988), nr. 1, p. 31-40.

Bespreking van 15 aardewerkscherven met tinglazuur gevonden op terreinen in het Dobbelslot en aan het Fratersplein. Met illustraties.

Archeologie

RAVESCHOT P.

Spaanse majolica in Gent

VOBOV-INFO, nr. 18-19, (1985), p. 24-30.

Tot heden toe werden op een achttal plaatsen in Vlaanderen fragmenten van Spaanse majolica ontdekt. In Gent was tot voor kort enkel een Spaans kannetje bekend, dat in 1842 op het Sint-Veerleplein te voorschijn kwam. Sindsdien leverden vier nieuwe vindplaatsen scherven Spaanse majolica (13de - 16de eeuw) op. Geïllustreerd. Met noten.

Archeologie

RAVESCHOT P. en VAN DE WALLE R.

Een kuil onder het Hof van Ryhove

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 1, p. 45-49

Korte bespreking van de gevonden potscherven (13de eeuw), waarvan de meerderheid scherven in rood aardewerk waren. Geïllustreerd.

Archeologie

RAVESCHOT P. en VANMOERKERKE J.

Het Scheldegebied ten Oosten van Gent. Vondsten vanaf het mesolithicum tot nu.

Stadsarcheologie, jg. 5, nr. 1, (1981), p. 38-41.

Uit baggerwerken en zandwinningsputten collecteerde W. VAN DAMME in 1976 en in 1977 op de grens van de gemeente Destelbergen, Gentbrugge en Heusden voorwerpen uit verschillende periodes, o.m. een mooie speld uit de Bronstijd, vuurstenen artefacten uit het Mesolithicum, een ijzeren lanspunt uit de middeleeuwen, enz. Geïllustreerd.

Archeologie

RAVESCHOT P.,

De beerput in de Schepenhuisstraat,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 3, p. 5-7.

Voorstelling van een beerput met post-middeleeuws vondstenensemble. Gedeeltelijke uitwerking van een opgraving uit 1989. Geïllustreerd.

Moderne Tijden

RAVESCHOT P.,

Het steengoed uit de beerput van de Schepenhuisstraat

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 3, p. 30-33.

Voorstelling van het steengoedmateriaal uit een post-middeleeuws vondstenensemble. Geïllustreerd.

Moderne Tijden

RAVESCHOT P., LALEMAN M.C. en BOCKSTAEL P.

Vondsten uit de merovingische periode in Gent. Spaanse majolica in Gent. Stadsarcheologisch onderzoek in Gent. Onderzoek in de gemeente Drongen

Archaeologia Mediaevalis, jg. 8, (1985), p. 6-8, 72-73, 84-86.

Overzicht van de archeologische prospekties in 1984 en van de onderzoeksresultaten.

Archeologie

RAVESCHOT P., SEMEY J. en VANMOERKERKE J.

Circulaire structuren aan de Hogeweg

Stadsarcheologie, jg. 8, (1984), nr. 1, p. 2-36.

In 1983 werden bij middel van luchtfotografische prospektie circu-laire strukturen gevonden nabij de Hogeweg (Sint-Amandsberg - Gent). De opgravingen die erop volgden en de interpretatie ervan leerden dat het grafheuvels of -velden betrof uit de bronstijd (1700 tot 700 voor Kristus), die met rituele grachten omheind waren. Met bijlagen van C. VERBRUGGEN, F. DE CONINCK en I. HEYSE. Geïllustreerd.

Archeologie

REDANT F.,

Het N. T G. bestaat 25 jaar

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 44, (1992), p. 86-96.

Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

REININGHAUS W.

Kooplieden uit Iserlohn in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de achttiende eeuw,

HMGOG, XLIV, (1990), p. 139-149.

Kooplieden uit Iserlohn (Westfalen-Duitsland) onderhielden vanaf ca. 1700 handelscontacten met Antwerpen, Brussel en Gent. Ze verhandelden vooral textielwaren. Met kaart.

Moderne Tijden

RENARD H.

Le Privilège accordé par Marie de Bourgogne à la Flandre en 1477

ULB, 1977.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

RENDERS L.

Het Rederijkersfeest van Gent in 1539.

Bijdragen tot de geschiedenis der Stad Deinze en van het Land aan Leie en Schelde, XLIV, 1977, p. 17-31.

Belichting van het aandeel van de rederijcerskamer „De Nazareenen" van Deinze aan het rederijkerstornooi te Gent in 1539. Dit tornooi geldt algemeen als een maatstaf voor de toen heersende onrust in de Nederlanden waar het protestantisme zich begon te verspreiden.

Kunst en Cultuur

REUSENS B.

Verkoop en berenting van huizen te Gent op basis van de schepenregisters 1483-1493. Een bijdrage tot de kennis van de socio-economische structuren van de stad

RUG, 1977.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

REYNAERT J.

Catalogus van de middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent. I, De handschrif-ten verworven vóór 1852

( Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, afl. 171, Gent, 1984, 156 blz.

Kataloog van dertig handschriften met middelnederlandse teksten bewaard in het „Fonds der Handschriften" van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent. Naast gebeds- en devotieteksten, een kroniek van Vlaanderen en een genealogie van de koningen van Frankrijk en Duitsland, beschrijft de auteur „de oude costume van Ghendt" uit de 14de - 15de eeuw (p. 23-28). Met een woord vooraf van A. DEROLEZ, een inleiding, een literatuuropgave en diverse registers.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

REYNEBEAU M.

De Gentse Universiteit als catalysator in het politieke groeiproces (1846-1870),

Uit het Verleden van de R.U.G. Redactie : K. DE CLERCK. Nr. 10, Gent, 1979, 100 blz.

In dit boekje wordt nagegaan welke rol bepaalde professoren en studenten vervulden in het politieke gebeuren van de stad Gent tijdens de periode 1846-1870. In 1846 werd aan de Gentse universiteit een „denkgroep" gesticht rond de figuur van prof. Francois Huet, waarin allerlei politieke, sociale en filosofische problemen van discussie waren. De auteur ziet de vorming van deze club als één van de kristallisatiepunten van de progressieve stromingen die rond 1848 de kop opstaken, waarmee tezelfdertijd een reeks fundamentele veranderingen in het politieke leven van start gingen. Eén ervan was de kiesrechtuitbreiding tot de lagere burgerij. De politieke oriëntering van deze sociale groep, en de hele politieke ontwikkeling die ermee gepaard gaat, vindt een eerste eindpunt rond 1870. In het eerste hoofdstuk wordt de aandacht toegespitst op de zgn. „Société Huet"; in het tweede wordt de rol van sommige leden van de universitaire gemeenschap in een welbepaald politiek proces belicht, meer bepaald de teloorgang van het zgn. „unionisme"; het derde hoofdstuk behandelt de studentenorganisatie „'t Zal wel Gaan"; in het laatste hoofdstuk wordt nagegaan hoe twee professoren, Gustave Callier (schepen van onderwijs van 1858 tot 1863) en François Laurent (gemeenteraadslid 1863-1872) optraden als schepen en als gemeenteraadslid van de stad Gent. Deze laatste was vooral begaan met het arbeidersprobleem, hetwelk hij benaderde vanuit een vrijzinnig standpunt. Hij nam verschillende initiatieven om de arbeiders te „verzedelijken" via een verbetering van de materiële welstand welke de arbeiders konden bekomen door sparen. Met kritisch apparaat en bibliografie.

Hedendaagse tijd

REYNEBEAU M.

Het Vlaemsch Verbond als politiek experiment (Gent, 1861-1862)

Overdruk uit BMGN, jg. 96, afl. 3 (1981), p. 491-508.

In de jaren 1850 en 1860 werden enkele pogingen ondernomen om het strakke bipartisme, meer bepaald de katholieke en de liberale partij, van de Belgische 19de eeuwse politiek te doorbreken. In verschillende Gentse middens werd in 1861 gepleit voor de vorming van een brede, onafhankelijke en radicale Vlaamse politieke formatie. Het Vlaemsch Verbond zou een exponent zijn van de opeenstapeling van het ongenoegen, o.m. veroorzaakt door de stugge houding en de onwil van de regering tegenover de eisen van de arbeidersgroepering en flaminganten. Op 5 april 1861 verscheen een oproep in het Gentse volksweekblad 'Het Zondagsblad', eigendom van de liberaal georiënteerde flamingant en democraat Constant Leirens om een „Vlaemsch Verbond" op te richten, waarbij de Vlaamsgezinde verenigingen en persorganen zonder onderscheid van politieke overtuiging zouden kunnen aansluiten. Het nieuw tijdschrift Het Vlaemsch Verbond, waarvan het eerste nummer verscheen op 13 mei 1861, steunde het Verbond waarbij spoedig talrijke verenigingen aansloten. In Gent bestond er bijna dadelijk een splitsing in een groep Leirens Vuylsteke en een groep Snellaert, die respectievelijk een „Algemeene Afdeeling van het Vlaemsch Verbond" en een „Hoofd-Afdeeling van het Vlaemsch Verbond" oprichtten. Het aandeel van arbeiders en vertegenwoordigers van de geringe middenstand in dit laatste was opvallend. Beide afdelingen zouden tot in 1864 blijven bestaan, als exponenten van respectievelijk een liberale en een niet-partijgebonden Vlaamse werking. Met de oorspronkelijke idee van een Vlaemsch Verbond hadden ze evenwel niets meer te maken.

Hedendaagse tijd

REYNEBEAU M.

Literatuur, pers en politiek, een relatie. (Gent 1848 - 1869)

HMGOG, dl. XXXVI, (1983), p. 227-237.

In het midden van de 19de eeuw was de relatie literatuur, pers en politiek veel nauwer dan dit nu het geval is. Het tijdvak 1848 - 1849 is volgens de auteur een relevante periode om deze verhouding na te gaan. Vooral de rol van de pers als medium van literatuur en politiek blijkt zeer belangrijk te zijn. Met kritisch apparaat.

Nieuwste Geschiedenis

REYNEBEAU M.

Politieke oriëntatie te Gent. De strijd om de gemeenteraad, 1848-1869.

RUG, R. Van Eenoo, 1977.
Verhandeling

ROEGIERS J.,

De oprichting en de beginjaren van het bisschoppelijk seminarie te Gent (1569-1623),

HMGOG, XXVII, (1973), p. 3-192.

Na het inventariseren van het seminariearchief ging de auteur over tot de bestudering ervan. Hij gaat dieper in op de seminariewetgeving, de rol van het kapittel van St.-Baafs en deze van de bisschoppen, de persoonlijkheid van de bestuurders, de resultaten van het seminarieonderwijs. Bijlagen, illustraties en indices ronden deze studie af.

Kerk1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina