Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina52/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   70
ROEGIERS J.,

Inventaris van het archief van het bisschoppelijke seminarie te Gent, Brussel 1970.
Met goede inleiding en index van plaats- en persoonsnamen. Niet alle fondsen werden evenwel opgenomen.

Kerk

ROELANDT D.,

De voedingsgewoonten in de Gentse Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij tijdens de Late Middeleeuwen, i

HMGOG, XXVI, 1972), p. 41-68.

Steunend op rekeningen van beide abdijen uit de veertiende en vijftiende eeuw wordt de voedingstoestand geschetst. Men verneemt meer over de organisatie van de voedselbevoorrading, de organisatie van de keukendienst, de eetgewoonten, het menu, en het verbruik van de verschillende voedselprodukten.

Abdijen, kloosters en begijnhoven

ROELS R.

Sint-Coleta 100 jaar (1888-1988). Jubileumboek, Gent,

1988, VI + 183 blz.

Historiek van de Gentse Sint-Coletaparochie, die in 1888 opgericht werd om de arbeiderswijk ten zuiden van de Heuvelpoort te bedienen. Op 27 februari 1890 werd de neogotische kerk, gebouwd naar een ontwerp van Auguste Van Assche, plechtig ingewijd. Met illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

ROETS A.M.

Vrouwen en criminaliteit : Gent in de achttiende eeuw

Tijdschrift voor Geschiedenis, 95, (1982) nr. 3, p. 363-378.

De kriminaliteit bij vrouwen week sterk af van de mannelijke misdadigheid. Tijdens de 18de eeuw daalde het aantal vermogensdelikten bij vrouwen, terwijl het bij mannen toenam. Seksuele misdrijven daarentegen namen bij vrouwen toe en bij mannen af. Het aantal vermogensdelikten vermeerderde bij beide groepen. Voor de bewegingen van de vrouwelijke kriminaliteit werden verklaringen gezocht in de sociale en ekonomische situatie van de vrouw tijdens die periode.

Moderne Tijden

ROETS A.-M.

Misdaad en straf te Gent in de 18de eeuw

Spiegel Historiael, jg. 17, nr. 10, (1982), p. 528-533.

In dit artikel wordt nagegaan welke straffen te Gent in de 18de eeuw werden uitgesproken, welke evolutie in het bestraffingssysteem plaatsvond en in welk maatschappelijk kader deze wijzigingen te plaatsen zijn. Meer bepaald worden aan een onderzoek onderworpen : de diverse misdrijfgroepen ; de evolutie van de criminaliteit ; de repressie die gericht was op bepaalde misdrijfgroepen ; de verschillende soorten straffen ; de oprichting van een provinciaal correctiehuis in 1773 en de functie van de repressie. In de 18de eeuw constateert men een wijziging in veroordeling en bestraffing. De vervanging van geseling en verbanning door het opsluiten in een tuchthuis vanaf 1750 en vooral na 1770 was te Gent onderdeel van een nieuwe politiek, die erop gericht was de lagere klassen aan het nieuwe fabrieksleven „aan te passen". De oprichting van een correctiehuis leidde tot arbeidsregulering. De Gentse overheid trad streng op tegen diegenen die een 'ongeregeld' leven leidden en poogde hen door heropvoeding een nieuwe arbeidsethos bij te brengen. Geïllustreerd.

Moderne tijden

ROETS E.

Comparatief onderzoek naar de zuigelingensterfte in Oosten West-Vlaanderen (begin 19de eeuw), in M. CLOET en C. VANDENBROEKE (red.), Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen,

Gemeentekrediet. Historische uitgaven, reeks in-8°, nr. 79), Brussel, 1989, p. 193-206.

De sterftecijfers van de zuigelingen tijdens de Franse en Hollandse periode worden in kaart gebracht per arrondissement. Verklaringen voor de verschillen worden gezocht bij de sociaal-ekonomische en kulturele toestanden in de besproken regio's. Met kaarten en tabellen.

Hedendaagse Tijd

ROGGE M. H. THOEN en F. VERMEULEN

Oost-Vlaanderen in de Romeinse tijd,

VOBOV-Info, (1990), nrs. 38-40, p. 55-70.

Geïllustreerd.

Archeologie

ROGGE M.,

Een bijdrage tot de studie van het gallo-romeins wegennet in de streek tussen Schelde en Dender

, Helinium, XI, (1971), 124153.

Niet speciaal in verband met Gent alleen, maar toch interessant in het kader van het voorgaande is

Het oude Gent

ROGGHE

P., Gent in de XIVe en XVe eeuw. De Gentse politiek en politici. Stad en vorst. Gentse koppigheid en fierheid,

Appeltjes van het Meetjesland, XIX, (1968), 227-304 ; Geloof en devotie, aldaar, XX, (1973), 102-145.

Ondanks een niet steeds voldoening schenkend gebruik van de bronnen en van de bestaande litteratuur, brengen de bovenstaande artikels toch een interessante schets van een belangrijke periode uit de geschiedenis van Gent.

Politici en politiek

ROGGHE P.

Judith, stammoeder der eerste graven van Vlaanderen.

Gent, 1977.

Heruitgave van deze boeiende monografie van wijlen P. ROGGHE. Kunstig geïllustreerd met twaalf pentekeningen door V. Stuyvaert

Middeleeuwen

ROGGHE P.,

De Gentse Bouwmeesters en Metselaars tijdens de Calvinistische republiek,

Appeltjes van het Meetjesland, XIX, (1968), 108-129.

Belicht o.m. de rol van de verschillende dekens van de metselaars uit die tijd.

Bouwers en gebouwen

ROGGHE P.,

De Joden en hun geschiedenis te Gent.

Ghendtsche Tydinghen, II, (1973), p. 51-61.

Origineel artikel over het wel en wee van de Gentse joden, van in de middeleeuwen tot heden.

Diversen

ROGGHE P.,

De Orangistische Putsch van 28 oktober 1577 te Gent,

Appeltjes van het Meetjesland, XVIII, (1967), 143-181.

Weerlegt een aantal vroegere, onjuiste opvattingen. Interessante gegevens betreffende de vooraanstaande rol die een aantal Gentse families in die tijd bleven spelen.

Politici en politiek

ROGGHE P.,

De Tempelridders en hun Hof te Gent,

Appeltjes van het Meetjesland, XXI (1970), 133-157.

Niet zozeer de Tempelridders worden hier behandeld, als wel het leven van burggraaf Sohier II van Gent die hun een schenking deed.

Diversen

ROGGHE P.,

Gent in de XIVe en XVe eeuw. De geestelijkheid en haar tijd,

Appeltjes van het Meetjesland, XXIV, (1973), p. 102-145.

Door het belichten van de mooie, maar vooral van de kleine kanten van de reguliere en seculiere geestelijkheid tracht de auteur een beeld op te hangen van de geestelijkheid in het laat-middeleeuwse Gent.

Kerk

ROMBAUT H.,

Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. Deel III,

Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis), Gent, 1991, VI + 502 blz.

De middeleeuwse documenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen, die bewaard bleven in stads- en O.C.M.W.archieven, worden voorgesteld. Voor het Stadsarchief van Gent zie p. 49-127.

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

ROMBAUTS W. en HOEBEKE M.

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (1886-1986)

Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1986, 68 blz.

In een beknopt historisch overzicht wordt uitgelegd hoe reeds Jan Frans Willems en Jan Baptist David, zonder succes overigens in 1836 en in 1839 hadden geijverd voor de oprichting van een akademie. Daarnaast groeide de gedachte om een gemeenschappelijke akademie voor Zuid en Noord op te richten teneinde de taaleenheid te bevorderen. Toen dat door Nederland werd afgewezen ging minister A. Beernaert in 1886 over tot het instellen van een Vlaamse Akademie met zetel te Gent. In 1892 kon de Akademie het Dammansteen, het oude huis van de heren van Oombergen, Koningstraat 18, betrekken, waar zij heden ten dage nog gevestigd is. Haar aktie was niet alleen gericht op de taalwetenschappen en letterkunde, maar ook op de emancipatie van de Nederlandse taal en van het Vlaamse geestesleven (Th. Coopman en F. de Potter). Op de vooravond van de eerste wereldoorlog was de Akademie geëvolueerd in de richting van een akademie voor wetenschappen en voor onderwijs, omdat ze wilde beantwoorden aan de behoeften van de Vlaamse Beweging. Na de oprichting in 1938 van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, kon de Akademie zich weer ten volle wijden aan haar oorspronkelijke taak, nl. het behartigen van de belangen van de taal en de letterkunde. Dit leidde tot een herziening van het nieuw huishoudelijk reglement, dat werd goedgekeurd door het K.B. van 10 december 1951. In 1946 kwam de Akademie ook in het bezit van het kasteel Beauvoorde te Wulveringem, dat haar door jonkheer Arthur Merghelynck bij testament van 1905 was geschonken. In een tweede deel wordt de Akademie van vandaag ontleed : de opdracht ; de struktuur ; de werking ; fondsen, legaten en fondsprijzen ; publikaties (met een kronologisch overzicht van de publikaties van de diverse kommissies); de gebouwen van de Akademie.

Kunst en kultuur

ROOS R.

Het muziekleven te Gent in de XVIle en XVIIIe eeuw , RUG, 1949.licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

ROOSEN J.P.

Antoon van den Heuvel 1600-1677

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 2, 2 blz

Bespreking van het schilderij "Aanbidding der herders".

Kunst, kultuur

ROOSEN J.P.

De toeristische mogelijkheden van Sint-Amandsberg

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXVI, (1989), p. 91-110.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

ROOSEN J.P.

Het huis aan de waterkant te Gent

G.O.V. Heraut, 24, (1989), nr. 4, 6 blz.

Over het rococohuis uit 1753, dat gelegen is in het Gentse Hoefslagstraatje nr. 1. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

ROTTIER H.

Twee belangrijke fasen in de historisch-geografische ontwikkeling van het Zeeuws-Vlaamse landschap

Oudheidkundige Kring „De Vier Ambachten", jaarboek 1976-1977, Hulst, s.d., p. 11-26.

De historisch geografische ontwikkeling in de middeleeuwen en in de 17de en 18de eeuw, onrechtstreeks belangrijk voor de Gentse havengeschiedenis. Geïllustreerd.

Heemkunde

RUMMENS M.

O.I.P. R.I.P.,

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 8, (1990), nr. 2, p. 24-35.

Historisch overzicht van het Gentse bedrijf voor optische instrumenten O.I.P., gesticht door André Callier in 1919. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

RUMMENS M.,

Honderd jaar stedelijke basisschool Désiré van Monckhoven 1892-1992,

Gent, 1992, 222 blz.

De stad Gent kocht in 1889 uit de nalatenschap van Van Monckhoven een stuc grond nabij de Kortrijksepoort om er van 1892 tot 1911 een kosteloze gemengde kleuter- en basisschool in te richten. Van 1911 tot 1959 werden de gebouwen ingenomen door een betalende kleuter- en basisschool voor jongens. Thans omvat de school een dagverblijf en gemengde kleuter-, lagere- en wijkafdelingen. Met biografische schetsen, tabellen van de leerlingencijfers en fotoreproducties.

Hedendaagse Tijd

RUTTEN M.

Gent en de gebroeders Karel en Gustave van de Woestijne. Proeve van een vergelijkend psychosociologisch studieprogramma

Jaarboek "De Fonteine", XXXV-XXXVI, (1985-1986), p. 249-256.
Kunst, kultuur

RUYS R.

Tot heil van mens en dier. Populaire heiligen in het bisdom Gent

Gent, 1989, 183 blz.

Met voorwoord door bisschop L.A. VAN PETEGHEM. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

RUYS R.

Veer en Veerdienst in Oost-Vlaanderen vroeger en nu

Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen en Verbond voor Heemkunde Gouw Oost-Vlaanderen, Gent, 1979, 190 blz.

Belangrijke volkskundige studie over alles wat met het veer in Oost-Vlaanderen samenhangt. Ook talrijke vermeldingen in verband met de veren en veerdiensten te Gent. Met bibliografie en plaatsnaamregister. Rijk geïllustreerd.

Heemkunde

RYCKAERT M.

Het Goed te Meerlare in Zomergem

Appeltjes van het Meetjesland, nr. 32, (1981), p. 5-82.

Het Goed te Meerlare, één van de oudste pachthoeven van Zomergem, dagtekent uit de 14de eeuw en behoorde oorspronkelijk toe aan het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent. In 1403 werd voor de schepenen van de Keure te Gent de akte verleden waardoor de Infirmerie of het Hospitaal van het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent in het bezit kwam van een „behuisd goed" met 17 bunders bijgaande landerijen, weiden en meersen, gelegen in de wijk Meerlare te Zomergem. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

RYCKAERT M.,

Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1969 - 1973,

HMGOG, XXVII, (1973), p. 253-264
Inventarissen, bibliografieën, catalogi

S. HOFFSUMMER P.,

La charpente de la salle des malades de l'hôpital de la Byloque à Gand

Actes Lie Congrès de la Fédération des Cercles d'Archéologie et d'Histoire de Belgique I, Luik, 1992, p. 9495.

Eerste resultaten over het archeologisch en dendrochronologisch onderzoek van de 13de-eeuwse dakconstructie boven de Ziekenzaal van de Bijloke.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

SANTY F en OSAER A.

Met vlag en wimpel. De banistiek van de Christelijke Arbeidersbeweging in Vlaanderen

Bijdragen. Museum van de Vlaamse Sociale Strijd — Nr. 1 en 2, KADOC - Leuven), Gent, 1984, 2 dln. 152 en 190 blz.

Standaardwerk uitgegeven door het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen ter gelegenheid van een tentoonstelling onder dezelfde naam in het Centrum voor Kunst en Cultuur te Gent (.).Het eerste deel omvat een schets van de geschiedenis van de Christelijke Arbeidersbeweging ; de geschiedenis van vlaggen en borduurders ; de vervaardiging van de vlag ; de ikonografische ontwikkeling van de vlaggen en vaandels ; met banistische terminologie, bibliografie, lijst van illustraties en indices. Het tweede deel kan als een repertorium worden beschouwd, met aandacht voor o.m. diverse Gentse vlaggen. Rijk geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

SAS G.

Het Collegium medicum van Gent in de 17e en 18e eeuw

KUL, 1971.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

SCHALCK-VAN DE VELDE C.

Onze kwartierstaat: Placide de Paepe, minister van Sociale Voorzorg en burgemeester van Gent (Appelterre-Eichem, 1913-Gentbrugge, 1989)

Vlaamse Stam, 26, (1990), nr. 3-4, p. 145-148.

Met foto.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

SCHAUBROECK A.

Bijdrage tot de studie van het werk van Paul van Gysegem, inzonderheid de tekeningen

VUB, 1977.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

SCHEERDER J

De Hervorming te Deinze (1534-1569). Bijdragen tot de Geschiedenis der Stad Deinze, dl. XLVII,

1980, p. 25-88

De hervorming te Deinze stond in belangrijke mate onder invloed van de Gentse gebeurtenissen. De beeldenstorm te Deinze in 1566 was er zelfs hoofdzakelijk het werk van Gentse beeldenstormers. Gegevens in verband met Gent op p. 29, 30, 35, 36, 44, 45, 49, 52, 58 en 71.

Moderne Tijden

SCHEERDER J.

De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent.

HMGOG, XXX, (1976), p. 16-59.

Na een algemene inleiding volgt de eigenlijke bespreking. Vijfenvijftig handschriften berusten in het Fonds van de Handschriften, drieëntwintig berusten in het Fonds Gandavensia. Met concordantietafel en chronologisch overzicht van de inhoud der beschreven handschriften.

Kunst en Kultuur

SCHEERDER J.

Het wonderjaar te Gent (1566-1567),

KUL, 1971, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

SCHEERDER J.

Honderd jaar vrij katholiek onderwijs te Sint-Martens-Latem

Heemkring Scheldeveld, jaarboek IX, 1979-1980, p. 89-143

Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Heemkunde

SCHEERDER J.

Nicasius van der Schuere. Een aanvoerder van de Beeldenstorm te Turnhout

Taxandria, nieuwe reeks, LVII, (1985), p. 51-64.

De Gentenaar Nicasius van der Schuere was een hervormde predikant die in het Wonderjaar (1566) eerst optrad te Gent tijdens de hagepredikaties, nadien te Turnhout.

Biografische nota's en biografieën

SCHEERDER J.

Schoolmeesters en schoolmeesteressen te Gent tijdens het wonderjaar (1566-1567),

HMGOG, XXXV, (1981), p. 115-128.

Begin 1567 waren er te Gent een veertigtal scholen waarvan de ligging soms zeer nauwkeurig bekend is. Naast armenscholen, naast internaten voor „eerlicke lieden" waren er minimum twaalf „Latijnsche scholen", en twee „Waalse scholen". Er waren meer dan vijftig met name bekende schoolmeesters, waarvan er slechts vijf in de matrikels van de Leuvense Universiteit voorkomen. Zeker elf schoolmeesters kregen in 1566-67 van de stadsmagistraat verbod nog langer les te geven omdat zij hun leerlingen psalmen leerden zingen of naar de Calvinistische predicatie leidden. Toch kan slechts van een drietal leraars met zekerheid gezegd worden dat ze tot de hervormden behoorden, o.m. Christiaan de Rijcke, die op 11 september 1566 zijn leerlingen meenam naar de predicatie „op den Driesch" achter de Karthuizers te Rooigem. De stadsmagistraat verzocht hem een lijst te maken van de vijfentwintig leerlingen die door hem naar de predicatie geleid waren. Begin 1567 werden, na bevel van de regentes om strenger op te treden, alle schoolmeesters en schoolmeesteressen, waarvan de lijst bewaard is gebleven, door de magistraat ontboden en werd hen het bevel gegeven geen verboden boeken noch Calvinistische catechismus in hun onderwijs te gebruiken. Op basis van de bewaarde lijsten van leerlingen en onderwijzers wordt door de auteur de situering van de scholen en worden ook de schooltypes onderzocht.

Moderne tijden

SCHELSTRAETE A.

De familie Schelstraete,

Wetteren, 1987, 223 blz.

Geschiedenis van deze Drongense familie. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie


1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina