Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina53/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   70

SCHELSTRAETE C.

Dienstarbeid in de Vlaamse steden tijdens de aanloop naar het industriële tijdperk, 1750-1850,

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 5, jg. 2, (1984), nr. 1, p. 2-7.

Er worden een aantal gegevens over Gent vermeld. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

SCHELSTRAETE C.

Dienstpersoneel in Vlaanderen 1700-1850

Spiegel Historiael, jg. 21, (1986), nr. 2, p. 72-78.

Enkele gegevens over Gent waar 71 procent van het personeel jonger dan dertig jaar was en 84 procent de leeftijd van 35 nog niet bereikt had.

Moderne Tijden

SCHEPENS E.L.

Het kasteel van Laarne en de wereldtentoonstelling te Gent in 1913

Castellum, V, (1988), nr. 2, p. 5-13.

Het toeganspaviljoen van het kasteel van Laarne werd nagebootst in het kwartier "Oud-Vlaanderen" van de wereldtentoonstelling te Gent. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

SCHEPENS E.L.,

Willem Huijghe, abt en heer van Drongen en Floris van Schoutheete van Zuylen, heer van Erpe,

Dronghine. Jaarboek (1992), p. 147-156.

Omtrent processen in 1504 en 1508 over lenen te Erpe, afhangend van het leenhof van Drongen. Met oude tekstuitgaven in bijlage.

Moderne Tijden

SCHÖFFER I.

De Pacificatie van Gent, op tweeërlei afstand bezien.

HMGOG, XXX, (1976), p. 9-14.

Rede uitgesproken op de Academische Zitting in de Pacificatiezaal van het Stadhuis te Gent op 8 september 1976. Deze toespraak werd eveneens gepubliceerd in J. Decavele, Eenheid en Scheiding in de Nederlanden, 1555-1585, Gent, 1976.

Moderne Tijden

SCHOLLIERS E

De Gentse textielarbeiders in de 19de en 20ste eeuw: reactie.

Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 93, (1980), nr. 2, p. 261-263

In een recensie verschenen in jg. 92, (1979) van het Tijdschrift voor Geschiedenis, p. 187-192, gaf J. DE BELDER een bespreking van het onderzoek van het Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel naar de levensstandaard van de Gentse textielarbeiders in de 19de en 20ste eeuw. E. SCHOLLIERS zet in dit artikel een aantal tekortkomingen van DE BELDER recht. Vijf onderverdelingen : De waarde van de gepubliceerde loongegevens ,: De problematiek rond de loonverdeling tussen spinner en helpers ,: De waarde van de gepubliceerde prijzen ,: Het concept van de bedrijfsgeschiedenis ,: „Externe" elementen.

Industriële Archeologie

SCHOLLIERS M.,

De Gentse textielarbeiders in de 19e en 20e eeuw. Dossier : 2. Bedrijfsgeschiedenis van de Firma A. Voortman - N.V. Texas,

Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis), (Vrije Universiteit Brussel), Brussel, s.d., 150 blz.

De bedrijfseconomische geschiedenis van de firma A. Voortman - N.V. Texas (1790-1907) valt uiteen in drie perioden : een eerste kenmerkt zich door de groei van de katoendrukkerij (in 1790 door A. Voortman opgericht in associatie) tot geïntegreerde katoenonderneming en de gunstige weerslag hiervan (tot ca. 1860). Daarop volgt te beginnen met de Amerikaanse Secessieoorlog een periode van stagnatie. Tijdens deze periode wordt de firma in 1876 omgezet in N.V. Texas. Dank zij belangrijke investeringen volgt vanaf het einde der negentiger jaren een periode van nieuwe bloei. De auteur gaat tevens aan de hand van grafieken en tabellen uitvoerig in op de evolutie van de verkopen en van de winst, alsook op de evolutie van het aandeel der loonkosten in het totaal der productiekosten. Tenslotte wordt een vergelijking gemaakt tussen de evolutie bij A. Voortman - N.V. Texas en de ontwikkeling van de Belgische industrie en katoennijverheid (1800-1907)

Hedendaagse Tijd (o.m. sociale geschiedenis, industriële archeologie)

SCHOLLIERS M.,

Het Katoenbedrijf A. Voortman en de Secessieoorlog,

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, VI, (1975), p. 117-144.

Dit interessant artikel valt uiteen in drie gedeelten, nl. de geschiedenis van de firma A. Voortman vóór de crisis van 1861-1866 ; het algemeen conjunctuurbeleid ; de toestand van het bedrijf tijdens de Amerikaanse Secessieoorlog. Het zou tot 1868 duren alvorens de firma zich aan de gevolgen van de Secessieoorlog zou kunnen onttrekken.

Hedendaagse Tijd (o.m. sociale geschiedenis, industriële archeologie)

SCHOLLIERS P.

De Gentse metaalbewerkers in de 19e eeuw : de enquête van L. Varlez

Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis. Vrije Universiteit Brussel, Brussel, 1985, 298 blz.

De Gentse advokaat Louis Varlez (1868-1930) is in de historische wereld vooral gekend door zijn twee lijvige studies over de lonen enerzijds in de Gentse katoennijverheid, anderzijds in de Gentse vlasnijverheid. Onlangs werd een uitgebreid nietgepubliceerd dossier betreffende de Gentse metaalbewerkers ontdekt. Alhoewel het een aantal lacunes vertoont, sluit het wat inhoud en presentatie betreft erg aan bij de dossiers over katoen- en vlasnijverheid. P. SCHOLLIERS gebruikte dit materiaal om te peilen naar de specificiteit van de Gentse metaalarbeiders. In de mate van het mogelijke werden bestaande lacunes aangevuld. De auteur maakt van de gelegenheid gebruik om de theorie van de arbeidersaristokratie te belichten en deze te toetsen aan de konkrete situatie van de Gentse metaalbewerkers. Hiertoe geschiedt een uitsplitsing in drie basisaspekten : 1. de ekonomische voedingsbodem : de zware machinekonstruktie tot 1914, waarbij gewezen wordt op de Gentse voorsprong tussen 1860 en 1900 ; 2. de sociale voorwaarden : produktieprocédés en arbeidsmarkt enerzijds, de inkomens en bestedingen anderzijds ; 3. ideologie en syndikalisme. Er wordt gekonkludeerd dat, alhoewel de theorie van de arbeidersaristokratie zeker fundamentele bijdragen heeft geleverd tot de gegeschiedschrijving van de arbeidersbeweging, deze op zich niet voldoet. Met kritisch apparaat en dertien bijlagen, o.m. de resultaten van de „Enquête spéciale" van L. Varlez, 1899 en de individuele fiches van de gerecenseerde metaalbewerkers.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

SCHOLLIERS P.

Een gelukkig toeval: de brand van de spinnerij van N.V. Texas in 1880

Handelingen. Vijfde Nationaal Kongres voor Industriële Archeologie. Textiel. Gent, 26-27 november 1977, Gent, 1979, p. 77-84.

In maart 1880 brandden de gebouwen van de spinnerij tot op de grond af. Voor de direktie was dit een gelegenheid om deze totaal verouderde afdeling geheel te vernieuwen. Bewijzen dat de direktie een hand in de brand had zijn er niet. De modernisering van de spinnerij die werd doorgevoerd onder ekonomisch gunstige omstandigheden, bracht de N.V. Voortman er opnieuw bovenop. Voor de arbeiders bracht de modernisering weinig verbetering : de arbeidsduur steeg, liet loon bleef konstant.

Sociale geschiedenis

SCHOLLIERS P. en AVONDTS G.

Herkomst, huisvesting, arbeids- en levensomstandigheden van de werkkrachten van het bedrijf A. Voortman-N.V. Texas.

Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschie­denis. De Gentse Textielarbeiders in de 19e en 20e eeuw. Dossier 6, Brussel, 1977, 243 blz.

Onderzoek naar de situatie van de katoenarbeider in zijn fabriek, in zijn woning en in zijn gezin. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

SCHOLLIERS P. en P. VIAENE,

Bibliografie industriële archeologie en industrieel erfgoed in België,

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 9, (1991), nr. 3, p. 1-33.

Met een aanvulling tot mei 1992 in Tijdschrift voor Industriële Cultuur, 10, (1992), nr. 3, p. 16-27. Geïllustreerd.

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

SCHOLTEN W.H.P. (red.)

Beelden uit het industrieel verleden van de kanaalzone,

Goes, 1990, 79 blz.

Het Zeeuwse gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen kwam vooral tot ontwikkeling na de aanleg van de spoorlijnen Gent-Terneuzen (in 1869) en Mechelen-Terneuzen (in 1871). Naast beschrijvingen van de kanaalinfrastructuurwercen zijn verschillende bedrijfsgeschiedenissen in de bundel opgenomen. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

SCHOORENS D.

Veertig jaar Davidsfonds Mariakerke,

Marka. Notulenblad, nr. 96, (1990), z.blz.

Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

SCHOUPS I.

Een aanzet van gecomputeriseerd historisch onderzoek

Studia Historica Gandensia 257, Gent, 1983, p. 41-58.

in DE BELDER J. W. PREVENIER en C. VANDENBROEKE, (eds.), Sociale mobiliteit en sociale structuren in Vlaanderen en Brabant van de late middeleeuwen tot de 20e eeuw. De auteur stelt een komputeronderzoek voor van de akten opgenomen in de 15de eeuwse Gentse jaarregisters van de schepenen van de keure en van gedele. Alle interessante elementen uit die akten worden opgeslagen in een „databank". Daar kunnen ze gekoppeld worden aan gegevens uit andere bronnen en volgens een hiërarchische struktuur of relatie met elkaar verbonden worden. De bedoeling hiervan is de Gentse sociale geschiedenis van de 15de eeuw langs de prosopografie te benaderen. Deze werkmethode tracht door systematisch biografische gegevens in een historische kontekst te gebruiken tot verklaringsmodellen te komen. Met bijlagen.

Middeleeuwen

SCHOUPS I.

Un mode de traitement des regietres échevinaux gantois, fin XVe siècle PREVENIER W. R. VAN UYTVEN en E. VAN CAUWENBERGHE, (eds.), Sociale structuren en topografie van armoede en rijkdom in de 14e en 15e eeuw. Methodologische aspecten en resultaten van recent onderzoek

Studia Historica Gandensia 267, Gent, 1986, p. 7-11.

In het artikel wordt een mogelijkheid voorgesteld om de jaarregisters van de Gentse schepenen van de keure en van gedele met de komputer te bewerken.

Middeleeuwen

SCHWILDEN T. en JOSEPH S.

Désiré van Monckhoven (1834- 1882). Son r6le dans le développenzent de la photographie

Technologia, jg. 5, (1982), nr. 2, p. 31-46 en jg. 7, (1984), nr. 1, p. 29-32.

De Gentenaar Van Monckhoven was een belangrijk onderzoeker en uitvinder op het gebied van de fotografie in de tweede helft van de 19de eeuw. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

SEGAL S.

Die Pflanzen im Genter Altar in HORODISCH A. (red.), De arte et libris. Festschrift Erasmus 1934-1984

Amsterdam 1984, p. 403-420.

Bespreking van de plantenwereld, die door Van Eyck aangebracht werd op het Lam Godsretabel en de symbolische betekenis ervan. Met illustraties.

Kunst, cultuur

SERLET A.

Auguste de Moere-Limnander, radikaal flamingant - Baron Auguste de Moere d'Aertrycke, katalysator van het project „Brugse Zeeharen", 1826-1900.

RUG, R. Van Eenoo, 1976.
Verhandeling

SERVAES L.

Analyse van de verkiezingspropaganda voor de wetgevende verkiezingen te Gent, 1878-1890.

RUG, R. Van Eenoo, 1975.
Verhandeling

SHERMAN R.M.

The continental origins of the Ghent family of Lincolnshire.

Nottingham Mediaeval Studies, XII, (1978), p. 23-35
Middeleeuwen

SIERENS M.

De Amerikaanse revolutie in de 'Gazette van Gend', 1770-1789.

KUL, R. de Schryver, 1977
Verhandeling

SIJS G. en MUREZ J.

Maurice Sijs

Gent, 1981.

Kunstmonografie gewijd aan deze Gentse kunstschilder die in 1972 op 91-jarige leeftijd overleed. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

SIMOENS L.

De dichter Rainer Maria Rilke in Gent

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p, 187-196.

In de zomermaanden van 1906 reisde Rilke van Parijs naar Godesberg over België. Op 15 augustus 1906 is hij te Gent. Hij schreef erover het monumentale gedicht Die Marien - Prozession. Vanuit dit gedicht wordt uitgelegd welke geweldige indruk de processie en Gent op de dichter gemaakt hebben. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

SIMON - VAN DER MEERSCH A.M.

De eerste generaties meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit te Gent (1882/1883 tot 1929/ 1930)

Uit het verleden van de R.U.G., Redactie K. DE CLERCK, nr. 13, Gent, 1982, 314 blz.

Op 6 december 1882 schreef Sidonie Verhelst zich als eerste studente in aan de Gentse universiteit. De auteur stelde een onderzoek in naar de eerste generaties meisjesstudenten. Na uitvoerige bibliografie en overzicht van bronnen en onderzoeksmethode, worden vooropleiding en toelatingscriteria onderzocht; daarna volgen : de verschillende aspecten van het onthaal, evolutie, studiekeuze van de meisjesstudenten; de rol van de meisjesstudenten en de vernederlandsing; de sociale afkomst ; het latere beroepsleven ; biografische gegevens. met personenregister, plaatsnaamregister, lijst van de tabellen. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

SIMON F.

De Vrije Liberale School te St.-Amandsberg (1886-1896).

HMGOG, XXXI (1977), p. 191-224.

Na een algemene kijk op de schoolpolitiek van de liberalen die vanaf 1870 een aantal vrije scholen stichtten, volgt een overzicht van het onderwijs te Sint-Amandsberg (1872-1886). Daarna volgt de bespreking van het liberaal experiment. In 1885 begon men in de Molenstraat met de bouw van een liberale school, die tussen 1886 en 1890 haar bloeiperiode zou kennen (tot 300 leerlingen). Na de liberale verkiezingsnederlaag van 1890, waarbij de progressisten zich van de liberale partij afscheurden kreeg de school die niet meer gesteund werd door de doctrinairen, geleidelijk een socialistische inslag. Het leerlingenaantal verminderde. In 1896 werd de school gesloten. Het gebouw werd in 1900 door de H. Hartparochie aangekocht.

Hedendaagse Tijd

SIMON H.

De verfransing van het stedelijk lager onderwijs te Gent

Wetenschappelijke Tijdingen, 39, (1980), p. 153-165.
Hedendaagse tijd

SIMONS L.

Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. De negentiende eeuw. De twintigste eeuw

Tielt-Weesp, 1984-1987, 2 dln., 208 -I- 252 blz.

Overzicht van 150 jaar boekenbedrijvigheid in Vlaanderen. De belangrijkste Vlaamse uitgeverijen en uitgeverscentra worden in een chronologische orde uitvoerig besproken. Vooral in de 19de eeuw blijkt Gent een toonaangevende rol gespeeld te hebben. Opvallend is verder de nauwe band tussen de boekenwereld en de Vlaamse Beweging met haar ontvoogdingsideaal. Met registers en illustraties.

Kunst, cultuur

SIMONS W.

Bedelordekloosters in het graafschap Vlaanderen. Chronologie en topografie van de bedelordeverspreiding vóór 1350

Stichting Jan Cobbaut, Brugge, 1987, 207 blz.

Voor Gent zijn opgenomen : de Franciscanen (p. 31-40), Dominicanen (p. 72-74), Zakbroeders (p. 89-90), Augustijnen (p. 105109), Karmelieten (p. 117-119), Clarissen van Gentbrugge (p. 130135) en de Derde Orde (p. 156-158, 173-174, 175, 176, 177, 183-185). Zie ook het algemeen sinthesewerk van ID., Stad en apostolaat. De vestiging van de bedelorden in het graafschap Vlaanderen (ca. 1225-ca. 1350), (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België nr. 121), Brussel, 1987, 291 blz.

Middeleeuwen

SIMONS W.

Een zeker bestaan : de Zuidnederlandse begijnen en de Frauenfrage, 13de-18de eeuw,

Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 17, (1991), nr. 2, p. 125-146.

Onderzoek naar de eeuwenlange aantrekkingskracht van de begijnen­beweging en analyse van de motivaties tot toetreding. De auteur vergelijkt de vrouwenpopulatie in de begijnhoven (o.m. de Gentse) met het bevolkingsverloop tussen stad en platteland. Met tabellen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

SIMON-VAN DER MEERSCH A.M.

Inventaris archief R.U.G. (1817-1981),

Archief R.U.G. Uit het verleden van de R.U.G., Gent, 1985, 44 + 280 blz.

De nieuwe inventaris van het archief van de Rijksuniversiteit Gent vervangt drie andere publikaties (1978-1981) en enige voorlopige klassementen van aanwinsten. Nog altijd echter blijft het archieffonds onvolledig, omdat verschillende universitaire diensten zelf archieven bijhouden. Met woord vooraf van K. DE CLERCQ, verantwoording, inleiding en zeer uitvoerige bijlagen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

SIMON-VAN DER MEERSCH A.M. LANGENDRIES E. en VANDENABEELE J. (red.)

20 jaar RUG-studenten in actie 1968-1988

Rijksuniversiteit Gent), Gent, 1988, 64 blz.

Geïllustreerd

Hedendaagse Tijd

SIMON-VAN DER MEERSCH A.M., E. LANGENDRIES en I. SCHELSTRAETE,

175 jaar Universiteit Gent. Ghent University 1817-1992. Een verhaal in beeld

Universiteit Gent. Stichting Mens en Kultuur, Gent, 1992, 336 blz.

Becommentarieerd fotoboek.

Hedendaagse Tijd

SIVERY G.

Le bassin Scaldien et la géographie de la circulation au XIIIe siècle.

Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, jg. 58, (1980), p. 797-832.

Een benadering van handel en scheepvaart op Schelde, Scarpe, Leie en Deule, Haine, Rupel, Dender, Zenne en Dijk in de 13de eeuw. Er wordt onderzocht welke het belang was van de trafiek in het Scheldebekken op basis van tollen en verhandelde goederen. Extra aandacht gaat naar de Gentse tol van 1199 en deze van 1271, waaruit blijkt dat Gent in die periode een stad in volle expansie was. Ook het type van schepen dat op Schelde en Leie te Gent werd gebruikt komt ter sprake. Met kritisch apparaat.

Middeleeuwen

SLOCK W.

Een "evocatie" van de feestzaal uit het voormalige volkshuis te Brussel,

Monumenten en Landschappen, 10, (1991), nr. 2, p. 36-43.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

SMEESTERS R.

Beknopte historiek van de Koninklijke Roeivereniging „Sport Gent"

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr 2, p. 90-101.

Op 15 april 1983 was het honderd jaar geleden dat de Gentse roeiclub Sport Nautique werd opgericht. Het artikel geeft een overzicht van ontstaan, activiteiten, benaming en bestuur.

Heemkunde

SMET D.

Albert de Hornes, twaalfde bisschop van Gent, vóór zijn episcopaat (1642-1681). Met een inleiding tot de studie van zijn bisschoppelijk beleid (1681-1694)

KUL, 1977.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

SMET J.

"Hannemansgoed" of de "Tiendeschuur" van de SintPietersabdij van Gent in Temse1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina