Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina54/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   70
Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 87, (1984), p. 77-98.

Bespreking van de opeenvolgende benamingen van het pachtgoed, van een pachtkontrakt uit 1350, van de samenstelling van het goed onder meer aan de hand van een opmetingsstaat uit 1634 en van de pachters. Met illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

SMETS L.

Het „Liber de Naturis Rerum Creatarum", in een laat-middeleeuws handschrift uit de librije van Rafael Mercatel

KUL, 1974.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

SNOECK S.

Het drukkersgeslacht Snoeck-Ducaju

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 7, (1989), nr. 1, z.p.

Geïllustreerd

Industriële archeologie

SNOECK S.

Twee eeuwen Snoeck

Gent, 1982

Een bondig overzicht van de geschiedenis van de familiedrukkerij Snoeck, tevens uitgever van de bekende Snoeck's Almanak en van de „Grote Snoeck". Stamvader Petrus Snoeck (1724-1794) uit Meerbeek werd in 1752 als poorter te Gent ingeschreven. Hij begon er een handel in schilderijen. Zoon Jozef Snoeck bracht de drukkerij op gang. Hij huwde met Isabelle Ducaju, vandaar de huidige firmanaam Snoeck-Ducaju. Reeds zeer vroeg werden stuiveralmanakken uitgegeven, doch vanaf 1828 werd het Snoeck's Almanak. Deze almanak bood nuttige informatie en geestelijke ontspanning en was haast de enige bron van literatuur voor het volk. In 1923 verscheen voor het eerst de „Grote Snoeck", een jaaruitgave met literair mengelwerk, essays en foto's. Geïllustreerd. Daarnaast publiceerde de drukkerij talrijke literaire werken en tentoonstellingscatalogi. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

Sociale geschiedenis

SOETAERT P.

De Bergen van Barmhartigheid in de Spaanse, de Oostenrijkse en de Franse Nederlanden (1618-1795),

Gemeentekrediet. Historische uitgaven -8°. Nr. 67, Brussel, 1986, 350 blz.

Exhaustieve studie over de Bergen van Barmhartigheid in de Zuidelijke Nederlanden. De Gentse Berg werd op 29 november 1622 geopend en bleef aktief tot in 1930. Men kon er tegen het inbrengen van een pand geld ontlenen. Bij het pandlossen werd een zekere intrest verrekend. Naast dit systeem was er ook een „gratiekas" in de Gentse Berg, waar voor armen gratis panden beleend werden. Met illustraties, bijlagen, register en een Franse samenvatting.

Moderne Tijden

SOETE L.

De rol van de Gentse universiteit in de afschaffing van de „Ecole normale des sciences" (1870-1890)

Uit het verleden van de R.U.G. nr. 22, Gent, 1986, 126 blz.

De Gentse Rijksuniversiteit richtte vanaf 1852 afzonderlijke scholen op om de toekomstige leraars degelijker pedagogisch voor te bereiden. De opleidingsscholen werden echter concurrentieel met de eigenlijke vakopleidingen. En daar het volgens de heersende opinie de eerste taak van de universiteit was in te staan voor een degelijke wetenschappelijke vorming, werd de Ecole normale des sciences afgeschaft.

Hedendaagse Tijd

SOLY H.

Materiële cultuur te Gent in de 18de eeuw : een terreinverkenning

Oostvlaamse Zanten, LXIII, (1988), nr. 1, p. 3-15.

De auteur bespreekt enkele belangrijke artikels en studies, zowel uit het binnen- als uit het buitenland, die het materiële leven op basis van staten van goederen behandelen. Het belang van deze bronnen en de onderzoeksmogelijkheden worden vooral aangetoond met de voorstelling van vier licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de R.U.G., die de woonomstandigheden (I. PISTERS), de kleding (J. VAN RYCKEGHEM), het kookgerei en het serviesgoed (C. TERRYN) en de decoratieve voorwerpen (I. BOURGEOIS) in het 18de-eeuwse Gent tot onderwerp hadden.

Moderne Tijden

SOMERS M.

Max Rooses in de Vervlaamsingsstrijd om de Gentse Universiteit,

Uit het Verleden van de R.U.G. nr. 7, Gent, 1978, 115 blz.

De rol van dc liberaal Max Rooses (1839-1914) in de vervlaamsing van de Gentse Universiteit.

Universiteit

SONNEVILLE A. en DE LEY H.

Beelden van Zwijnaardes verleden en heden.

Jaarboek van de Heemkring Scheldeveld, VII, (1977), p. 67-68.

Een dertigtal illustraties over gebouwen en straatgezichten, die herinneren aan het Zwijnaarde van vroeger. Met bijhorende verklaringen.

Heemkunde en folklore

SONNEVILLE A. en H. DE LEY,

Zwijnaarde eertijds,

NieuwkerkenWaas, 1992, 104 blz.

Becommentarieerd fotoboek over de deelgemeente.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

SORBER F.

De evolutie van de katoendruk in de Gentse onderneming Voortaan, 1790-1890

Handelingen. Vijfde Nationaal Kongres voor Industriële Archeologie. Textiel. Gent, 26-27 november 1977, Gent, 1979, p. 153-158.

De katoendrukkerij Frans De Vos en Voortman werd opgericht in 1790 en was aktief tot in 1890. Stoffen van zeer hoge kwaliteit werden niet voortgebracht. Eerder langzaam werden de technische en chemische vernieuwingen overgenomen, zodat de firma niet in de mogelijkheid verkeerde te konkurreren met kwaliteitsstoffen uit het buitenland. Geïllustreerd.

Sociale geschiedenis

SORBER F.

Drukblokken uit de Gentse katoendrukkerij Voortman

RUG, 1976.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

SORBER F.

Katoendruk in Vlaanderen 1750-1890

Spiegel Historiael, jg. 19, (1984), nr. 10, pg. 449-451.

In 1753 komt in Antwerpen de eerste moderne textieldrukkerij tot stand, die de markt van bedrukt textiel in de Oostenrijkse Nederlanden vele jaren zal beheersen. Na die tijd verschuift het zwaartepunt van de textieldruk naar Gent. Een aantal ondernemingen uit de laatste jaren van de 18de eeuw zal in de 19de eeuw overschakelen op mechanisch spinnen en weven. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

SORBER F.

Textiel uit een rattennest (Patershol, Gent),

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 2, p. 38.
Archeologie

SORGELOOS C.,

Une reliure gantoise sur un exemplaire de présent dédicacé par Maximilien De Vriendt (1603)

Le Livre et l'Estampe, XXXVIII, (1992), nr. 137, p. 117-125.

De Vriendt of Vrientius (1559-1614) liet in 1603 te Gent zijn eerste werk Epigrammatum libri IX verschijnen. Een exemplaar werd aangeboden aan Jacques Hebberecht, stadssecretaris. De band van het bewaard gebleven boek draagt een stempel met een afbeelding van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Met foto van de band.

Kunst, cultuur

SORGELOOSE W.

André Janssens : een ongekunsteld woordkunstenaar

Heemkundig Nieuws, 15, (1987), nr. 6, p. 8-11.

Biografische gegevens betreffende de schrijver A. Janssens (Sint-Amandsberg 1929-). Met foto.

Biografieën

SORGELOOSE W.

Germain Janssens. Een hedendaags kunstenaar van bij ons

Heemkundig Nieuws, jg. 12, (1984), nr. 6, p. 5-8.

Beeldhouwer en dichter Germain Janssens werd geboren te Gentbrugge op 5 juli 1920. Stichter (1958) van en lesgever aan het Creatief Centrum der Posterijen te Gent.

Biografische nota's

SOSSON J.P.

A propos des „travaux publics" de Bruges, Bruxelles, Damme, Gand, Mons et Y pres aux XlVe et XVe siècles

Parijs, 1985, p. 103-115.

In O. CHAPELOT en P. BENOIT, Pierre et métal dans le bátiment au Moyen Age. Op basis van bewaard gebleven stadsrekeningen uit Brugge, Brussel, Damme, Gent, Bergen en Ieper wordt getracht gegevens te verzamelen omtrent de laat-middeleeuwse openbare werken in de stedelijke milieus van de Zuidelijke Nederlanden. De Gentse stadsrekeningen werden onderzocht van 1351 tot 1364 in de uitgave van A. en H. VAN WERVEKE (1970). Beschreven worden : de herkomst van de verbruikte bouwmaterialen, het aandeel van metalen en steensoorten en de budgettaire implikaties van die openbare werken.

Middeleeuwen

SOUBRY L.,

Vrij groeiend, vrolijk rood. De Kollebloem 1950-1990. Een stuk socialistisch leven in het Gentse,

AMSAB, Gent, 1991, 56 blz.

Het centrum De Kollebloem werd in 1950 te Heusden ingericht om de Gentse vrijzinnige arbeidersjeugd een gezonde en ontspannen vakantie aan te bieden. Met fotoreproducties.

Hedendaagse Tijd

SOUCHAL F.

De quelques influences dans l'architecture des PaysBas méridionaux à la fin du XVIlle siècle

Revue du Nord, LXVIII, (1986) nr. 271, p. 869-875.

De zuidnederlandse architekten haalden op het einde van de 18de en in het begin van de 19de eeuw hun inspiratie hoofdzakelijk bij Franse voorbeelden, die ze vrij interpreteerden. Aan de hand van het album Choix des monumens (1827) van de Gentse architekt Pierre Jacques Goetghebuer bespreekt de auteur het Walckiershuis te Laken en het hotel de Meulenaere te Gent. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

SPATZ H.

Rond de Gentse waterwegen. De Oude Schelde

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 2, 16 blz.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

SPEECKAERT V.

Napoleon Destanberg (1829-1875).

Overdruk uit jaarboek 1975, Deel I, XXV (tweede reeks, nr. 17) van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent, p. 168-170).

Biografische nota over Napoleon Destanberg, journalist, volksdichter en auteur van talrijke toneelstukken en lyrische drama's o.a. Laurens Coster, Boudewijn Hapkin, Maria van Burgondië, Frans Ackerman, Mast en Danneels, Elena.

Biografische artikelen en nota's

STACHURSKI E.

Poolse studenten en navorsers aan de Universiteit te Gent van 1856 tot 1980

Handelingen van het Internationaal Colloquium. Nederlands-Poolse Kulturele Ontmoetingen, Gent, 1985, p. 121-134.

Met grafiek van het aantal inschrijvingen.

Hedendaagse Tijd

STALLAERTS R. en B. HOGENKAMP

Rode glamour. Bioscoop, film en socialistische beweging

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 6), Gent, 1989, 88 blz.

Geïllustreerd

Kunst, kultuur

STALLAERTS R. en SCHOKKAERT L.

Onder dak. Een eeuw volks- en gildehuizen

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 5), Gent, 1987, 240 blz.

Kataloog van een tentoonstelling gewijd aan de socialistische en katholieke volks- en gildehuizen. Niet alleen de architektuur komt in de publikatie aan bod, maar ook het ontspannings-, sport- en volksleven, dat ingericht werd in deze huizen wordt besproken. Met woord vooraf door gedeputeerde E. DE CUYPER en illustraties.

Hedendaagse Tijd

STEEGHERS W

., Personen uit het Land van Dendermonde overleden in het Bijlokehospitaal te Gent (1625-1652)

De V.V.F. in het Land van Dendermonde, jg. 4, (1986), nr. 2, p. 4.
Heemkunde, volkskunde

STEEGHERS W.

Begijntjes van het groot Begijnhof Sint-Elisabeth en het klein begijnhof O.L.Vrouw-ter-Hooie te Gent, afkomstig van de Heerlijkheid Sint-Baafs

Heemkundig Nieuws, nr. 6, (1981), 2 blz.

Het betreft een negental namen van begijntjes uit de 18de eeuw.

Heemkunde

STEEGHERS W.

Begijntjes van het Groot-Begijnhof Sint-Elisabeth te Gent, afkomstig van het ambacht Maldegem

Appeltjes van het Meetjesland, nr. 33, (1982), p. 108-112.

Vermelding van een aantal begijntjes voor de periode 1680-1795.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis

STEEGHERS W.

Brieven van Emmanuel Franciscus Duijkers, soldaat onder Napoleon uit Gent

Vlaamse Stam, 24, (1988), nr. 11-12, p. 575-581.

Uitgave van negen brieven geschreven in 1810 en 1811. Met genealogische schets van de familie Duijckers en illustratie.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

STEEGHERS W.

Bruggelingen gestorven te Gent

V.V.F. krant - afdeling Brugge, XVIII, (1986), nr. 2, p. 17-18.

Deze overleden Bruggelingen werden teruggevonden in de begraafboeken van het Bijlokehospitaal, en van de augustijnen- en ursulinenkloosters.

Heemkunde, volkskunde

STEEGHERS W.

Curiosum uit de parochieregisters: begravingsakte van een doodgeslagen kind op 18 november 1789, begraven op het kerkhof van de augustijnen te Gent

Vlaamse Stam, 25, (1989), nr. 9, p. 474.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

STEEGHERS W.

De familie Rogghé.

Heemkring Scheldeveld, (1976), p. 123-140.

Genealogie van de familie Rogghe (sic). Met biografie van het bekendste lid, nl. Leopoldus Josephus Rogghé (1904-1973), dichter, letterkundige en historicus, met een volledige lijst van de door Rogghé gepubliceerde werken en artikels.

Biografische artikels en nota's

STEEGHERS W.

De heel- en vroedmeester Alexander Joannes Taminiau. Genealogische gegevens

Appeltjes van het Meetjesland, 39, (1988), p. 172-179.

Biografisch-genealogische schets van de chirurgijn Taminiau (Gent, 1772-Oostakker, 1856), die van 1820/1821 tot 1852 te Eeklo werkzaam was. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

STEEGHERS W.

Dodelijk ongeval in het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth te Gent

Vlaamse Stam, 25, (1989), nr. 6, p. 328.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

STEEGHERS W.

Drongen. Overleden personen te Gent

Gent, 1987, z.p.
Heemkunde, volkskunde

STEEGHERS W.

Een dodelijk ongeval in het klooster van de Geschoeide Karmelieten te Gent in december 1720

Vlaamse Stam, 24, (1988), nr. 2, p. 89-90.

Uitgave van de begrafenis- en lijkschouwingsakte van de verongelukte timmerman Michiel Braeckman. Met illustratie.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

STEEGHERS W.

Een kerkgebod van 24 april 1735 uit Wondelgem

Ons Meetjesland, jg. 16, (1983), nr. 4, p. 201.

Kerkgebod uit 1735 in verband met verpachting van de jacht op de parochie Wondelgem door de bisschop van Gent.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis

STEEGHERS W.

Familienaam Goethals voorkomend in de overlijdensregisters te Gent

Gent, 1986, 27 blz.

De naam Goethals komt ook voor in de begrafenisboeken van het Bijlokehospitaal, zie V.V.F. Gent-Informatieblad, IV, (1985), nr. 5, p. 8.

Heemkunde, volkskunde

STEEGHERS W.

Gelegenheidsvondst : een cijnsbrief van 7 maart 1504 uit Middelburg in Vlaanderen

Appeltjes van het Meetjesland, jg. XXXIV, (1983), 2 blz., Overdruk

In het Gentse Stadsarchief bevindt zich in de familiepapieren Mestdagh nr 4178 een cijnsbrief die niet onbelangrijk is voor de plaatselijke geschiedenis, heem- en familiekunde in het noorden van het Meetjesland.

Moderne tijden

STEEGHERS W.

Gelegenheidsvondst : Maldegemnaren die Gents poorter werden

Appeltjes van het Meetjesland, nr. 33, (1982), p. 159-160.

Betreffende de periode 1687-1699.

Moderne Tijden

STEEGHERS W.

Genealogische gegevens betreffende de familie van de kunstschilder Pieter van Hanselaere (1786-1862)

Informatieblad - V.V.F Gent, 8, (1989), nr. 3, p. 44-46.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

STEEGHERS W.

Genealogische gegevens betreffende de familie van de pastoor van Lovendegem, Jacobus Franciscus Abbate

Vlaamse Stam, 25, (1989), nr. 6, p. 331-340.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

STEEGHERS W.

Genealogische gegevens betreffende de familie van de rechtsgeleerde Josephus Bernardus Cannaert

V.V.F. Gent-Informatieblad, 7, (1988), nr. 3, p. 39.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

STEEGHERS W.

Genealogische gegevens betreffende de familie van dokter Jacobus Joannes de Schepper

Vlaamse Stam, 25, (1989), nr. 2, p. 49-54.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

STEEGHERS W.

Genealogische gegevens betreffende de familie van kunstschilder Jacob Godinau

Appeltjes van het Meetjesland, 38, (1987), p. 185-191 .

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

STEEGHERS W.

Genealogische gegevens uit „Wegwijzers der stad Gent" (1826-1868),

Gent, 1987, 28 blz.
Heemkunde, volkskunde

STEEGHERS W.

Genealogische nota's betreffende de familie Cannaert (Canaert) te Gent in de 18de eeuw

V.V.F. Gent-Informatieblad, 7, (1988), nr. 3, p. 38.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

STEEGHERS W.

Genealogische nota's betreffende de familie Mispreuve

Informatieblad - V.V.F. Gent, 8, (1989), nr. 1, p. 10-12.

1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina