Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina58/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   70

Auteur geeft een overzicht van de oorlogen als een constant ge­geven in Vlaanderen tijdens het Ancien Régime, gaat na waarom het platteland te lijden had onder het krijgsgebeuren, onderzoekt de economische gevolgen van militaire destructie, alsook de sociale weerslag. Dit artikel is ook belangrijk voor de geschiedenis van Gent en van het Gents kwartier.

Moderne Tijden

THOEN H.

Protohistorische en Romeinse vondsten. Gent, Gouvernementstraat 30-32,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 21-27.

Geïllustreerd.

Archeologie

THOEN-WEISSENBORN A.M. en H. THOEN,

Catalogus van het Gallo-Romeinse aardewerk

Stad Gent. Bijlokemuseum), Gent, 1974, 149 blz., 35 platen.

Determinatie en beschrijving van 308 stukken aardewerk meestal afkomstig van grafvondsten uit de Gallo-Romeinse periode. De kern van de beschreven kollektie wordt gevormd door een gedeelte van de verzameling de Renesse, die in de 19de eeuw werd aangelegd in het Luxemburgse en het Rijnland. Met bibliografisch overzicht.

Varia en Personalia

THOMAS A.

Boekenbezit en boekengebruik bij de Dominikanen in de Nederlanden vóór ca. 1550,

Archief- en Bibliotheekwezen in België, (1974), extranummer 11, p. 417-476

We vinden in deze bijdrage vele gegevens over het bibliotheekwezen in het Gentse Predikherenklooster. De auteur geeft een lijst zowel van de hand­schriften als van de drukken uit het vroegere boekenbezit van de Gentse Dominikanen.

Boekdrukkunst, bibliotheken

THOORENS M.

Généalogie, histoire et foi religieuse

Compendium. Bulletin de l'Association généalogique de l'Oise, nr. 152, (1987), p. 29-50.

Genealogisch overzicht en geschiedenis van de Gentse familie Thoorens. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

TITS-DIEUAIDE M.-J.

La formation des prix céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe siècle.

Centre d'Histoire Economique et Sociale. Editions de l'Université de Bruxelles), Brussel, 1975, 406 blz.

Deze waardevolle studie over de graanprijzen, landelijke graanproductie en de graanhandel in het laat-middeleeuwse Vlaanderen en Brabant, bevat ook heel wat gegevens over de graanhandel naar Gent toe, de Gentse graanstapel, de graanprijzen te Gent, de graanaankopen door de Stad enz. Met grafieken, index van personen, plaatsen en zaken.

Middeleeuwen

TOCH M.,

Prijzen uit Gentse instellingsrekeningen (16e eeuw), in C. VERLINDEN e.a., Documenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant. Dl. IV : (XIIIe - XIXe eeuw).

Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte. Afl. 156), Brugge, 1973, p. 326-396.

Prijzenreeksen van levensmiddelen en brandstoffen op basis van de rekeningen van het Bijlokehospitaal, het Godshuis der Wollewevers, het Godshuis der Volders, het Godshuis St.-Jan-ten-Dulle, het St.-Jan- en Paulusgodshuis, het Wenemaershospitaal, de Armenkamer, het St.-Elisahethbegijnhof, het St.-Jakobsgodshuis, de St.-Baafs- en St.-Pietersabdijen, de St.Niklaaskerk, de Rijke Klaren en de Abdij van Nieuwenbos.

Regestenlijsten. bronnenuitgaven

TODTS H.

Felix de Vigne

RUG, 1958
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

TREFOIS C.

De Romaanse Sint-Martinuskerk te Afelle

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, 9, 1978, p. 165-169.

Bespreking van de geschiedenis en architektuur van de middeleeuwse (midden 12de eeuw) kerk te Melle die in 1837 werd gesloopt. De bouwtrant van deze kerk vertoonde parallelle overeenkomsten met de dorpskerken van Kalken, Baaigem, Merendree, Afsnee e.a.

Hedendaagse Tijd

TRIO P.

Armenzorg te Gent. Een onderzoek naar de steunverlening aan armen bij de broederschappen in de late middeleeuwen , in Liber Amicorum Achiel De Vos

Evergem, 1989, p. 181-187.

De broederschappen die gevestigd waren in de parochie- en kloosterkerken steunden in hoofdzaak de eigen leden bij behoeftigheid of ziekte.

Middeleeuwen

TRIO P.

De Gentse broederschappen (1182-1580). Ontstaan, naamgeving, materiële uitrusting, structuur, opheffing en bronnen

Verhandelingen der MGOG, XVI), Gent, 1990, 270 blz.

De besproken 40 Gentse broederschappen waren ondergebracht in parochiekerken, hospitaalkapellen en in klooster- of abdijkerken. Ze hadden tot doel het zieleheil van de leden te bevorderen. Met bijlagen en indices van persoonsnamen, plaatsnamen, instellingen, ikonografie en patroonschappen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

TRIO P.

Statuten van laatmiddeleeuwse broederschappen. Enkele Gentse voorbeelden,

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLV, (1989), afl. 3-4, p. 279-308.

Uitgave van statuten van de Sint-Lievensbroederschap (in de Sint­Baafsabdijkerk), de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw op de Rade (in de Sint-Niklaaskerk) en de broederschap van de Heiligen Pieter en Pauwel (eveneens in de Sint-Niklaaskerk). Deze "wet"-gevende teksten bevatten inlichtingen over de organisatie, de religieuze praktijken en de sociale betekenis van deze instellingen. Met foto van het handschrift.

Kerkgeschiedenis, kloosters

TRIVIER L.

De Gentse Floraliën 1808-1975

Gent, 1975, 48 blz

Een overzicht van de geschiedenis van de tuinbouw te Gent en van de Gentse Floraliën

Diversen

TROBEC A.

L'idée de restauration chez les néogothiques au XIXe siècle

Actes du XLVIle Congrès de la Fédération des Cercles d'Archéologie et d'Histoire de Belgique. IV, Nijvel, 1984, p. 218-223.

Bespreking van onder meer de restauratie van de muurschildering in het Groot Vleeshuis te Gent. Met illustraties.

Kunst, cultuur

TROCH L.

Professor J.F.J. Heremans (1825-1884). Pionier van het moedertaalonderwijs in Vlaanderen

Archief R.U.G. Uit het Verleden van de R.U.G. nr. 16), Gent, 1984, 84 blz.

Heremans bracht het tot hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Gentse universiteit. Daarnaast was hij aktief in de politiek. Hij werd in maart 1879 schepen van onderwijs voor de liberalen in de stad. Gans zijn streven was er op gericht de taalsituatie van de Vlamingen te verbeteren. Met inleiding, bijlagen, bibliografie en illustraties.

Biografische nota's en biografieën

TROMMELMAMS A.

Organisatie van de Middenstand Gent 1890-1914.

RUG, R. Van Eenoo, 1976.
Verhandeling

UYTTEBROECK F.

Quetelet: een wetenschapsman die van mensen hield.

De Vlaamse Gids, LIX, (1975), p. 70-74,.

geïllustreerd

Biografische artikels en nota's

UYTTERHAEGEN F. en de VISSER J.

Arbeidershuisvesting: de Gentse beluiken

Spiegel Historiael, jg. 19, (1984), nr. 5, p. 238-44.

De verstedelijking, die één van de gevolgen was van de 19de eeuwse industrialisatie, veroorzaakte in bijna alle Westeuropese steden huisvestingsproblemen. Een oplossing voor dit probleem was de bouw van de zogenaamde beluiken. Ze werden bewoond door de armste laag van de Gentse bevolking en zijn wellicht een typisch Gents fenomeen. Geïllustreerd. Onjuiste fotoverantwoording.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

V.W., (Van Wesemael)

Eén en ander over de Pierlala-liedjes

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 11, nr. 1, (1982), p. 33-46.

De auteur slaagde erin meer dan honderd Pierlala-liedjes te inventariseren. Het betreft volksliedjes waarin de onbekende of bekende auteurs o.m. Hipp. van Peene, Em. Moyson, Nap. Destanberg, Joh. de Maegt, J. de Geyter, enz. sinds de 17de eeuw lucht gaven aan hun ongenoegen of verdriet om één of andere gebeurtenis. In de meeste gevallen werden dergelijke liedjes aan vliegende blaadjes toevertrouwd, soms kwamen ze ook terecht in almanakken (Snoeck), in jaarboeken (Willemsfonds) of in dagbladen. Een vijftal liedjes worden integraal weergegeven en besproken, nl. een pierlala-liedje gericht tegen de bezetting van de Fransen op het einde van de 18de eeuw ; een liedje ter gelegenheid van de vlucht van de Fransen uit Gent in 1793 ; een respektievelijk liberaal en katholiek getint liedje over de verkiezingen van 13 juni 1882 ; en zelfs een liedje geschredoor Kam. Huysmans en getiteld Pierlala te Brussel.

Heemkunde

V.W., (Van Wesemael)

Van oude blote spijslijsten en van nieuwe aangeklede spijskaarten

Ghendsche Tijdinghen, jg. 11, nr. 5, (1982), p. 214-239.

Bespreking van een aantal menu's, vooral Gentse, van de 15de tot de 19de eeuw. Speciale aandacht voor enkele menus getekend door A. Heins. Geïllustreerd.

Heemkunde

VALCKE J.

Het gouverneurshuis van het Spanjaardenkasteel.

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 3, p. 12-19.

Situering, bespreking van de archeologische steekproeven en van de bouwfasen (10de-13de eeuw ; 16de eeuw ; 18de eeuw en 19de eeuw) van dit verkommerd huis in de Prooststraat. Geïllustreerd.

Gebouwen, stadsbeeld

VAN ACKER A.

Slavische studenten aan de R.U.G. (1855-1914). Een evocatie

Archief R.U.G. Uit het verleden van de R.U.G. Nr. 18), Gent, 1984, 97 blz.
Hedendaagse Tijd

VAN ACKER G.

Abbaye de la Byloke Gand

Monasticon, belge. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Troisième volume, (Natio-naal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis), Luik, 1980, p. 329-353.

Kort na 1200 richtten de uten Hove's in Onderbergen het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal op. Om de hospitaalgoederen te beheren werd in 1215 de abdij Onze-Lieve-Vrouw ten Bos in Lokeren gesticht. In 1228 verhuisde het hospitaal naar Ekkergem. Het beheer over het nieuwe hospitaal werd toevertrouwd aan een nu vanuit Lokeren op-gerichte cisterciënzerinnenabdij „Portus Beatae Mariae". Konkreet oefende de abdij op Ekkergem toezicht uit over de ziekenzorg in het Bijlokehospitaal. Met bespreking van het bronnenmateriaal, de lite-ratuur, de sigillografie, de ikonografie, de epigrafie en de heraldiek, en met een historiek en biografieën van de abdissen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

VAN ACKER K. G.

De librije van Raphaël de Marcatellis, abt van Sint-Baafs en bisschop van Rhosus.

Archief- en Bibliotheekwezen in België, XLVIII, (1977), p. 143-198.

De vondst van twee inventarissen van boeken en manuscripten in de papieren van A. Pinchart, bewaard in de Koninklijke Bibliotheek, maakte het K.G. Van Acker mogelijk een nauwkeurige reconstructie op te stellen van de „librije van abt de Marcatellis". Naast een editie van de beide inventarissen, brengt de auteur een aantal gegevens nopens de verspreiding van de verzameling handschriften sinds de tweede helft van de zestiende eeuw.

Kunst en Kultuur

VAN ACKER K. G.

Incunabelen in de bibliotheek van St.-Baafs in


VAN ACKER K.G.

De „Libertas castrensis operis" van Antwerpen en de Ottogracht te Gent

HMGOG, XLI, (1987), p. 1-9.

Zowel in Brabant als in Vlaanderen was het vanaf de 10de eeuw een verplichting voor de onderdanen mee te werken aan de bouw en het onderhoud van de versterkingen van de lokale heren. Met kaart.

Middeleeuwen

VAN ACKER K.G.

De heren van Munte in een bewogen tijd 962-1150

Merlebeke. Geschiedenis en heemkunde, Merelbeke, 1988, p. 14-41.

Beschrijft de betekenis van de familie van Munte en de Gentse SintPietersabdij voor de vroege geschiedenis van Merelbeke-Munte.

Middeleeuwen

VAN ACKER K.G.

Feestbundel. Aangeboden door zijn medewerkers, Gent, 1979.

Bundeling van artikels van de hand van prof. Dr. K.G. Van Acker, hoofdbibliothecaris aan de Universiteitsbibliotheek te Gent. Anastatische herdrukken. Geïllustreerd.

- De middeleeuwse schouten van Sint-Pieters en Sint-Baafs in hetGentse.- Bijdrage tot de geschiedenis der Voor Gent zijn belangrijk - Historio-geografische studie over het Sint-Pietersdomein tussen Leie en Schelde.Librije van de Sint-Baafsabdij te Gent ; vorming, uitrusting, culturele waarde.- De handschriften der vroegere Sint-Baafslibrije, thans nog bewaardin de Bibliotheek van het Kapittel van de Sint-Baafskathedraalte Gent.- Nieuwe biografische gegevens over Raphaël de Marcatellis, abt van de Sint-Baafsabdij te Gent, bisschop van Rhosus, een post Bourgondisch mecenas, stichter van een librije van verluchte handschriften, 0 1437 - 1508, 3 aug. - Viglius en de librije van Sint-Baafs te Gent.- Iconografische beschouwingen in verband met de 16de-eeuwse ge graveerde portretten der graven van Vlaanderen. - Incunabelen in de bibliotheek van Sint-Baafs in 1572, volgens de catalogi van Gent, Brussel en Lokristi.- De librije van Raphaël de Allarcatellis, abt van Sint -Baafs enbisschop van Rhosus.

Kunst en Kultuur

VAN ACKER K.G.

Geraard de Duivel. Poging tot belichting van een duister figuur

in HMGOG, dl. XXXVIII, (1984), p. 3-15.

De figuur van Geraard De Duivel komt niet duidelijk naar voren uit de relatief schaarse gegevens die tot ons kwamen. In een aantal akten treedt hij op als getuige of als voogd van de minderjarige Jan van Praat, of als begiftiger van kerkelijke instellingen. Uit een viertal akten van staatkundig belang (1229, 1237, 1244 en 1245) blijkt dat hij een gezien figuur was. Volgens de traditie zou hij omstreeks 1235 een reis ondernomen hebben naar Jeruzalem. Hij was gehuwd met de nietedele maar rijke burgersdochter Elisabeth van Sloten. Wellicht overleed hij in 1277. Het Geraard de Duivelsteen zelf kwam wellicht in het midden van de dertiende eeuw tot stand als onderdeel van de verdedigingswerken aan de Brabantse poort. Het feit dat na de dood van Geraard de Duivel de stad als eigenaar van het steen optrad en het gebruikte om militair materiaal in op te bergen, is een aanduiding dat niet Geraard de Duivel, maar de stad het steen zou opgericht hebben. Met kritisch apparaat.

Biografische nota's

VAN ACKER K.G.

Jacob Donche, raadsheer bij de Raad van Vlaanderen, baljuw van Dendermonde. ° Veurne 1432, f Dendermonde 1492

HMGOG, dl. XXXVI, (1982), p. 91-102.

De opstand van de stad Gent tegen Filips de Goede, welke zou eindigen met de nederlaag van de opstandelingen te Gavere in 1453, begon o.m. met de verbanning en de ontzetting uit hun ambt van diegenen die de zijde van de hertog gekozen hadden. Ook Jacob Donche werd ontheven van zijn functie van secretaris van de schepenen van gedele en in 1451 verbannen. Na de nederlaag van Gent echter werd hij in 1454 door Filips de Goede als kiezer van de Gentsche schepenbank aangesteld. Vanaf 1463 trad hij op als commissaris bij de Raad van Vlaanderen, waar hij in 1473 raadsheer zou worden. Huwde ca. 1479 met Filippa Utenhove. Jacob Donche was een typisch vertegenwoordiger van de Bourgondische ambtenaar die in dienst van de hertog steeds hoger wist op te klimmen. Als vertegenwoordiger van de hertogin en van de hertog werd hij o.m. naar het Engelse hof gezonden. Met kritisch apparaat.

Middeleeuwen

VAN ACKER K.G.,

Oud Merelbeke voornamelijk tijdens de middeleeuwen,

Merelbeke, 1992, 176 blz. + 14 kaarten.

Geschiedenis van de heerlijkheid Krombrugge, die sinds 964-966, en van de heerlijkheid Merelbeke, die sinds 1101 aan de Gentse SintPietersabdij toebehoorden. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

VAN ACKER K.G.,

Victor van Crombrugghe en Pieter de Keysere,

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 5, p. 285-289.

Gegevens over de familie Van Crombrugghe in de 16de eeuw en de relatie met drukker Pieter de Keysere.

Biografieën

VAN ACKER L.

Gentse almanakverkopers in 1660

Biekorf, 84, (1984), p. 154-155.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN AERDE R

De kazernen in het Span jaardenkasteel

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 4, p. 176-186.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R

De oefenpleinen in en rond Gent

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 2, p. 68-80.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R

De omwenteling van 1830 te Gent - Dagverhaal.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 9, (1980), nr. 3, p. 123-150, geïllustreerd.

De gebeurtenissen in het Orangistisch Gent tijdens de Belgische omwenteling van 26 september tot 20 oktober 1Met kritisch apparaat.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

VAN AERDE R.

De Brabantse Omwenteling - De Gevechten te Gent

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 3, p. 124-143.

Het artikel verhaalt de inname van Gent door de patriotten op 13 november 1789 en de aftocht van het Oostenrijks leger nadat kolonel de Lunden zich had overgegeven. Geïllustreerd. Met bibliografie.

Moderne Tijden

VAN AERDE R.

De Citadelkazerne aan de Heuvelpoort

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 3, p. 128-142 .

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN AERDE R.

De Gentse pompiers redden de Belgische onafhankelijkheid. De zaak Grégoire 2.2.1831.

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 88-107.

Uitvoerig relaas van de poging tot staatsgreep door de orangisten in februari 1831, waarbij men de prins van Oranje op de troon wilde brengen. De muiters onder leiding van de uit Frankrijk afkomstige geneesheer-avonturier kolonel Grégoire werden te Gent uiteengedreven door de pompiers. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Hedendaagse tijd

VAN AERDE R.

De grote kavaleriekazerne, alias het „Pesthuis"

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 6, p. 313-327.

Tijdens de pestgolf die Gent in de zestiende eeuw kende werd in 1582 een nieuw pesthuis gebouwd tussen het Klein Scheldeken en de Keizerstraat (heden Brusselsepoortstraat). In pestvrije perioden verpleegde men er gewonde soldaten. In 1672 werd er een nieuw gasthuis gebouwd, dat weldra ook gebouwd werd voor het legeren van niet gekwetste militairen. In de 18de eeuw onderging het gebouw verscheidene ingrijpende veranderingen. In 1836 kwam eens te meer een vernieuwde kazerne klaar. Het gebouw had zijn huidig uitzicht aangenomen. Met bibliografie en voetnoten. Geïllustreerd.


1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina