Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina60/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   70

VAN BOST F.

Indeling der prentkaarten van de Gentse uitgever Th. De Graeve

De Draeke, jg. 4, vol. 2, (1980), p. 58-61 en jg.; 4, vol. 3, (1981), p. 73-79 ; jg. 4, vol. 4, (1981), p. 122-125 en jg. 5, vol. 1, (1981), p. 18-21.VAN BOST F.

Indeling der prentkaarten van de Gentse uitgever Th. De Graeve.

De Draeke, jg. 4, vol. 1, 1980, p. 19-26

Onderzoek naar de uitgaven van Theo De Graeve die in de periode 1904-1913 meer dan 23.000 prentkaarten uitgaf.

Heemkunde en Folklore

VAN BOST F.

Numismatiek

De Draeke, 10, (1986-1987), p. 69-72 ; 11, (1987-1988), p. 3-6, p. 26-29 .

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN BOST F.

Oude Prentkaarten

De Draeke, 11, (1987-1988), p. 65-70.

Enkele gegevens over de drukkers van porseleinkaarten G. Jacqmain - P. Vande Steene (1841-1843) ; G. Jacqmain (Brussel 1815 -Gent 1897) en Vande Steene Frères (Gent).

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN BOST F.

Prentkaarten

in De Draeke, 11, (1987-1988), p. 48-51.

De eerste officiële postkaart verscheen in 1869 bij de Oostenrijkse post. Vanaf 1892-1893 braken de prentbriefkaarten met afbeeldingen in fototypie door. De eerst zichtkaarten met betrekking tot Melle verschenen in 1898 Lijst van de prentkaarten gedrukt i.v.m. Melle en lijst van de plaatselijke verkopers.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN BOST F.

Prentkaarten,

De Draeke, 14, (1990-1991), nr. 2, p. 18-23: nr. 3, p. 7-11 en nr. 4, p. 10-15.

Bespreking en lijst van prentkaarten uitgegeven door T. De Graeve (Gent), onder meer betreffende Afsnee.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN BOST F.

Prentkaarten. Uitgever M. Nonkel: De prentkaartenreeks van Gent en Sint-Amandsberg.

De Draeke, jg. 3, (1979), vol. 2, p. 33-38

Vervolg van het artikel verschenen in De Draeke, jg. 3, (1979), vol. 1, p. 5-11.

Heemkunde en Folklore

VAN BOST F.

Prentkaartenrubriek,

De Draeke, 12, (1988-1989), nr. 4, p. 77-80: 13, (1989-1990), nr. 1, p. 13-17 en nr. 2, p. 13-15.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN BOST F.

Tentoonstelling Oude Prentkaarten. Verzameling Frans Van Bost

Gent, 1983.

Catalogus in brochurevorm, 4 blz.

Heemkunde

VAN BOSTRAETEN H. Ch.,

De nederzetting Sloten en de Merovingische begraafplaats te Gent - Port Arthur.

Pro Civitate. Historische Uitgaven, 25), Brussel, 1972.

Op de vlakte van Port Arthur werden reeds heel wat belangrijke archeologische overblijfselen gevonden : artefacten uit het mesoliticum, neolithische resten, een bronzen lanspunt, een rijk vrouwengraf met talrijke sieraden uit de Hallstatt-C tijd, Romeinse oudheden en ook een Merovingische begraafplaats. Het is aan dit grafveld dat de auteur deze zeer degelijke studie heeft gewijd. In een eerste deel wordt het vondstmateriaal dat in 1917 werd opgegraven in de nabijheid van het Groot Dok gecatalogeerd en gedateerd. Vervolgens wordt gepoogd de necropool te reconstrueren in zijn oorspronkelijke toestand. Dit laat de auteur tevens toe te peilen naar de maatschappelijke achtergronden van de nederzetting waarbij het grafveld hoorde. In een tweede deel wordt dieper ingegaan op de geschiedenis van Sloten. De necropoolnederzetting wordt met de nederzetting Sloten vereenzelvigd. Steunend op geschreven en ongeschreven bronnen gaat de auteur tenslotte over tot het opstellen van een definitieve lokale geschie denis van Sloten vanaf het ontstaan tot op het einde van de Vroege Middeleeuwen. Met bibliografie, foto's en platen.

Het oude Gent, toponiemen

VAN BOXELAER M.

Bijdrage tot de studie van de merklappen uit Gent en omstreken

RUG, 1977.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN BRUWAENE C

Krankzinnigenzorg te Gent, Sint-Niklaas, Kortrijk en Geel (1795-1880) Het openbaar initiatief van de gemeenten in België 1795-1940. Handelingen. Volume I,

Gemeentekrediet. Historische uitgaven in -8°. Nr. 71), Brussel, 1986, p. 449460.

Korte schets van de krankzinnigenverpleging tijdens de 19de eeuw in de vier voormelde steden en het gemeentelijk beleid dienaangaande. De Gentse toestand wordt beschreven op p. 452-454. Dezelfde thematiek wordt ook behandeld in VAN WAESBERGHE W. Het Belgische krankzinnigenbeleid in de XIXde eeuw Annalen van de Belgische Vereniging voor de Geschiedenis van de Hospitalen en de Volksgezondheid, XXII, (1984), p. 69-96.

Hedendaagse Tijd

VAN BRUWAENE C.

Een mens leert niet op school alleen

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 37, (1988), nr. 2, p. 39-42.

Voorstelling van enige educatieve projecten in de Gentse musea en culturele instellingen. Met illustraties.

Kunst, cultuur

VAN BRUWAENE C.

Een nieuw en merkwaardig museum te Gent : museum Dr. Guislain

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 35, (1986), nr. 3, p. 56-60.

In het Centrum Dr. Guislain te Gent werd een museum geopend dat de psychiatrische zorgenverlening door de eeuwen heen in beeld brengt. De opstelling omvat vijf delen, nl. de voorgeschiedenis van de moderne psychiatrie ; het werk van kanunnik Triest ; de baanbrekende akties van doker Jozef Guislain ; de verdere evolutie van de geestelijke gezondheidszorg en de ontwikkelingen in het psychiatrisch centrum Dr. Guislain ; een beeld van de relatie tussen kunst en waanzin. Geïllustreerd.

Kunst en kultuur

VAN BRUWAENE C.

in de voetsporen van keizer Karel

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 37, (1988), nr. 1, p. 21-26.

Overzicht van de materiële relicten in de stad, die verwijzen naar keizer Karel V. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN BRUWAENE C.

Keizer Karel achterna. Gent in de eerste helft van de 16de eeuw. Educatieve wandelgids,

Dienst voor Culturele Zaken. Educatieve Dienst, Gent, 1990, 29 blz.

Wandelgids uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling Keizer tussen stropdragers. Karel V en de Gentse opstand van 1539-1540. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN CAENEGEM R.

Het charter van graaf Gwijde van Dampierre over de Gentse rechtspraak (10 juli 1294)

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, (Koninklijke Academie van België), CL, Brussel, 1984, p. 415-452.

Op 10 juli 1294 werd in het kader van een tijdelijke verzoening tussen graaf Gwij de van Dampierre en het Gentse stadsbestuur een overeenkomst bezegeld welke tot de interessantste getuigen van het Gentse rechtsverleden behoort. De auteur bespreekt de inhoud, handschriften en uitgaven, datum. Naast het origineel dat zich in het Gentse Rijksarchief bevindt, wordt tevens een 15deeeuwse versie weergegeven. Met kritisch apparaat.

Middeleeuwen

VAN CAENEGEM R.C.

De Gentse februari-opstand van het jaar 1128.

Spiegel Historiael, 13, (1978), p. 478-483.

Analyse van de opstand van Gent tegen burggraaf Wenemaer en graaf Willem Clito. Deze opstand is de eerste van een lange reeks die Gent, als stad met emocratische ideeën, zou voeren van de 12de tot de 16de eeuw tegen haar vorsten.

Middeleeuwen

VAN CAENEGEM R.C.

De Gentse justitiekeure van 1294: een commentaar, in Liber Amicorum Achiel De Vos,

Evergem, 1989, p. 189-195.

De keure van 1294 werd gezamenlijk uitgevaardigd door graaf Gwijde van Dampierre en de magistraat. Ze bevat duidelijke afspraken betreffende de jurisdiktie van de schepenen over de stad en buiten het schependom. Daarnaast omschrijft ze de rechten van de landvorst. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

VAN CAENEGEM R.C.

De Pacificatie van Gent (1576-1976).

HMGOG, XXX, (1976), p. 3-7.

Toespraak gehouden tijdens de Akademische Zitting in de Pacificatiezaal van het Stadhuis te Gent op 8 september 1976. Deze toespraak werd eveneens gepubliceerd in J. Decavele, Eenheid en Scheiding in de Nederlanden, 1555-1585, Gent, 1976.

Moderne Tijden

VAN CAENEGEM R.C.

In memoriam dr. H. Nowé

HMGOG, XL, (1986), p. 5.

Henri Nowé overleed op 15 maart 1986. Hij was stadsarchivaris en konservator van de musea te Gent. Van 1944 af en tot aan zijn overlijden bekleedde hij bestuursfunkties in de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.

Biografieën

VAN CAENEGEM R.C.

In memoriam prof. dr. H. Van Werveke (1898-1974)

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschienis der Nederlanden, 90, (1975), p. 80-83.
Biografische nota's, nekrologieën, enz.

VAN CAENEGEM R.C.

Recht en politiek : de „Precepta" van graaf Filips van de Elzas voor de stad Gent uit het jaar 1178
In Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de middel-eeuwen en de nieuwe tijd, Liber Amicorum Jan Buntinx. Symbolae series A I vol. 10, Leuven, 1981, p. 51-62. De „Precepta" van Filips van de Elzas bevatten aanvullingen en pre-ciseringen bij de Grote keure (1165-1177). De tekst zelf werd reeds eerder kritisch uitgegeven door de auteur in samenwerking met L. MILIS in de HMGOG van 1979. Dit artikel analyseert de „Precepta" inhoudelijk en situeert deze in de relatie tussen de graaf enerzijds en de Gentse schepenen en de bevolking anderzijds.

Middeleeuwen

VAN CAENEGEM R.C. en L. MILIS,

Kritische uitgave van de „Grote Keure" van Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, voor Gent en Brugge (1165-1177), (Studia Historica Gandensia, nr. 222).

Handelingen van de Kon. Commissie van Geschiedenis, CXLIII, 1977, p. 207-257, Gent, 1978. Overdruk uit -:

Kritische uitgave van deze belangrijke grafelijke verordening. Door een aantal bepalingen over strafrecht, strafprocesrecht en gerechtelijke organisatie werd een grondige vernieuwing ingevoerd in het stedelijk gerechtsleven.

Middeleeuwen

VAN CAENEGEM R.C. en L. MILIS,

Kritische uitgave van de „precepta" van graaf Filips van de Elzas voor de stad Gent (1178).

HMGOG, dl. XXXIII, (1979), p. 99-115

Kritische uitgave van de grafelijke ordonnantie uit oktober 1178 voor de stad Gent, waarbij de uitvoeringsmodaliteiten worden uitgevaardigd in verband met de Grote Keure. Na bespreking van aard en inhoud, volgt een juridische analyse, een overzicht van handschriften en vroegere edities en de eigenlijke tekstuitgave

Middeleeuwen

VAN CANEGHEM - SCHOONE

Gentse fabrikanten van kaartspelen

De Draeke, jg. 6, vol. 1, p. 13-17.

De vroegere Gentse kaartfabrikanten zijn weinig gekend. Toch was Gent tijdens de tweede helft van de 18de eeuw tot halfweg de 19de eeuw een belangrijk centrum van kaartspeelnijverheid. Reeds in 1685 vroeg Adrien de Baus, een handelaar in speelkaarten en papier te Parijs aan de Gentse magistraat de toelating om een fabriek van speelkaarten op te richten. Dat was het begin van de vestiging van „fabriquen" te Gent. Geïllustreerd.

Heemkunde

VAN CAUWENBERGHE R.

Wandelgids voor Gent

Gent, 1980, 153 blz.

Handig uitgegeven, doch al te oppervlakkige toeristische handleiding over de belangrijkste Gentse bezienswaardigheden.

Heemkunde

VAN CLEVEN J.

Het boudoir of de zgn. "Blauwe Kamer" in het Hotel Lousbergs-de Hemptinne in Gent

Vlaanderen, 38, (1989), nr. 4, p. 33-36.

De textielbaron Ferdinand Lousbergs liet in 1842 onder de leiding van architekt L. Eyckens een woning optrekken aan de Keizer Karelstraat. Pronkstuk ervan werd het boudoir. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN CLEVEN J.

Het huis Minard Grote Huidevettershoek, Gent,

Monumenten en Landschappen, (1991), extranr., p. 57-58.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN CLEVEN J.

Prinsenhof 27 - Atelier Bethune

Stadsarcheologie, jg. 6, (1982), nr. 1, p. 34-47.

J.B. Bethune (1821-1894) was de bekende voorman van de neogotiek in onze gewesten. In 1858 komt hij zich vestigen in het Prinsenhof te Gent. Het herenhuis op nr. 27 komt nog steeds in grote trekken voor zoals Bethune het moet gekend hebben. Interessant is vooral het neogotisch atelier met sobere muurversiering en glasramen in neogotische stijl. Dit atelier werd waarschijnlijk in 1858 gebouwd, de glasramen dateren mogelijk van 1881 en zouden van de hand kunnen zijn van Arthur Verhaegen. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN CLEVEN J., POULAIN N. en VAN SANTVOORT L.

Kunstenaarsateliers

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 25, (1987), nr. 1, p. 2-39.

Bevat onder meer besprekingen van de ateliers van Arthur Verhaegen (Brandstraat), Albert Baertsoen (Albert Baertsoenkaai), Bressers (Peperstraat), Bressers-Blanchaert (Sint-Denijs-Westrem), JeanBaptiste Bethune (Prinsenhof), Georges Buysse (Wondelgem) en Oscar Hoge (hoek Koning Albertlaan-Meersstraat). Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DAMME D.

Universiteit en volksontwikkeling. Het „Hoogex onderwijs voor het volk" aan de Gentse universiteit (1892-1914),

Archief R.U.G. Uit het verleden van de R.U.G. Nr. 14), Gent, 1983, 166 blz.

Tijdens de laatste jaren van de 19de eeuw ontstond in burgerlijke milieus de idee dat de arbeidersklasse niet door strijd, maar door een geleidelijke intellektuele en kulturele ontwikkeling tot ontvoogding kon komen. In het verlengde van die opvatting ontstond het „Honger onderwijs voor het volk" aan de Gentse universiteit. Met bijlagen.

Hedendaagse Tijd

VAN DAMME J.

232 Maatschappijen te Gentbrugge. Association royale la Gantoise. Royal rating club Gent

Land van Rode, 14, (1986), nr. 4, p. 160-168.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN DAMME J.

Het kerkhof van Gentbrugge Sint-Sebastiaansgilde

Land van Rode jg. 14, (1986), nr. 2, p. 117-124.
Heemkunde, volkskunde

VAN DAMME J.

Uit ons archief

Driemaandelijks Tijdschrift van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, 16, (1988), nr. 2, p. 41-46.

Over een handboek van Jan Baptiste vander Vennet, handelaar in dierevellen (1720-1770). Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN DAMME L

De Kunsttaan. Het manifest van een Nieuwe Slijter.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 2, p. 41-48, geïllustr

Onder impuls van E. Braun werd het zuiden van Gent op het einde van de 19de eeuw omgevormd tot een residentieel kwartier, ver van het nieuwe arbeidersmilieu ten noorden van de stad. In opdracht van E. Van Landeghem ontwierp architekt A. Van Hoecke (° Ledeberg 1871 - t Brussel 1919) een reeks huizen in Nieuwe Stijl. De auteur ziet in de Kunstlaan een unieke kans om te Gent een Nieuwe Stijlstraatbeeld te vrijwaren. Met kritisch apparaat.

Gebouwen en stadsbeeld

VAN DAMME L.

Woonhuizen in de nieuwe stijl te Gent

RUG, 1978.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN DAMME R.

De Koninklijke en Ridderlijke Sint-Sebastiaansgilde van de Edelen Handboog

Land van Rode, jg. 14, (1986), nr. 3, p. 135-
Heemkunde, volkskunde

VAN DAMME R. (+)

Kinderspelen uit het Gentse,

Driemaandelijks Tijdschrift Land van Rode, 19, (1991), nr. 1, p. 17-22.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN DAMME R. (+),

Kinderspelen uit het Gentse (2),

Driemaandelijks Tijdschrift Heemkundig Genootschap Land van Rode, 19, (1991), nr. 2, p. 34-41.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN DAMME R. WAEYTENS G.en PATOOR W.

Beknopte geschiedenis van Gentbrugge

Driemaandelijks Tijdschrift van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, 15, (1987), nr. 4, 11 blz.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN DAMME R.C.

Watertoren Gentbrugge 50 jaar

Driemaandelijks Tijdschrift van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, 15, (1987), nr. 3, p. 60-61.

Met tekening van het bouwwerk

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DE CASTEELE J.

Les intellectuels de Lootenhulle,

Wetenschappelijke Tijdingen, L, (1991), nr. 2, p. 117-126.

Een francofone schaar van Gentse intellectuelen, o.a. de leden van de Société de Médecine de Gand, negeerde de Nederlandstalige wetenschappers. Dit kwam o.m. tot uiting bij de weigering van een prijs voor een Nederlandstalige studie aan de student Martens tijdens de vergadering van 2 juli 1912.

Hedendaagse Tijd

VAN DE CASTEELE J.

Zeppeliniana

Heemkundig Nieuws, jg. 9, (1981).

Wetenswaardigheden over de Duitse Zeppelin LZ 37 die door de Engelse piloot Warneford op 7 juni 1915 boven Sint-Amandsberg werd neergehaald.

Heemkunde

VAN DE CASTEELE J.,

Een meldenswaardig dokument

Dronghine. Jaarboek (1992), p. 125-131.

Reproductie, transcriptie, vertaling en bespreking van een oorkonde uit 1183-1192, waarbij Arnulf van Landas, heer van Eine en zijn echtgenote hun onderhorige Siger van Hecke schenken aan de heilige Mauritius, patroon van de kerk van Nevele.


1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina