Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina62/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   70

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Gent, 1984, 127 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

VAN DEN BOGAERT D.

Repertorium van de Gentse pers 1914-1940.

RUG, R. Van Eenoo, 1975.
Verhandeling

VAN DEN BOSSCHE H

Gent, Gewad 33: een pronkgevel „tot cieraet ende decoratie deler stede"

Monumenten en Landschappen, 5, (1986), nr. 5, p. 26-39.

Bouwhistoriek van het 18de-eeuwse hoekhuis van het Gewad en de Abrahamstraat, met een toelichting bij de recente restauratie ervan. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DEN BOSSCHE H.

Het Hotel vander Meersche,

Monumenten en Landschappen, (1991), extranr., p. 25.

Geïllustreerd.
VAN DEN BOSSCHE H.

Het voormalig schoolmuseum en de plantentuin „Michel Thiery" in Gent

Monumenten en Landschappen, jg. 4, (1985), nr. 4, p. 32-43.

De onderwijzer Leo Michel Thiery (1877-1950) richtte in 1924, na een reeks voorbereidingen, het schoolmuseum aan het Berouw op. Alhoewel gesteund door talrijke professoren van de Rijksuniversiteit kreeg het ook heel wat tegenwind. De dynamische Thiery kon het museum moderniseren en uitbreiden. Bovendien werd een plantentuin aangelegd, waarvoor Thiery in 1942 een gids voor de bezoeker schreef. Deze gids behandelt de vier jaargetijden in de tuin aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van de plantengroei in de verschillende plantengroeperingen en miniatuurlandschappen. Het bleef Thiery's overtuiging dat de universele kennis de essentie van iedere vorming is. Het „encyclopedisch" onderwijs zoals hij het zag was daartoe het middel. In 1967 werd het „Schoolmuseum" overgebracht naar de vroegere kazerne aan het St.-Pietersplein. Op 15 oktober 1980 werd de hortus aan het Berouw beschermd. Sinds 1982 is de herinrichting begonnen. In de gebouwen zal een plantenaardrijkskundig museum gerealiseerd worden. Met voetnoten. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DEN BOSSCHE J.

Het kloosterke van liefde. 75 jaar verpleegkunde

Gent, 1984, 73 blz.

Historiek van het klooster van de zusters van liefde, de Sint-Vincentiuskliniek en de bijhorende verpleegschool, ondergebracht in de oude abdij Terhagen aan de Molenaarsstraat. Met illustraties.

Hedendaagse Tijd

VAN DEN BRANDE A. en J. MACHIELS,

Aanwinsten. Economie en Sociale Wetenschappen, 10 (1978,179),

Rijksuniversiteit te Gent. Centrale Bibliotheek, Gent, 1979, 199 blz.
Inventarissen, bibliografieën, katalogen

VAN DEN BUSSCHE W.

Permeke

Mercatorfonds, Antwerpen, 1986, 415 blz.

De expressionistische kunstenaar Constant Permeke (Antwerpen, 1886 - Oostende, 1952) volgde onder meer lessen aan de Academie te Gent (1906). Tijdens zijn verblijf in de stad legde hij contacten met andere kunstenaars zoals Frits Vanden Berghe, Albert Servaes en Gust en Leon De Smet. In 1909 vestigde hij zich in het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem. Het boek brengt een volledig overzicht van het leven en het werk van de kunstenaar en is rijkelijk geïllustreerd.

Biografieën

VAN DEN EECKHOUT P. en SCHOLLIERS P.

Geld in 't laatje. Arbeid en inkomen van Gentse areidersgezinnen circa 1900 in Arbeid in veelvoud. Een huldeboek aangeboden aan prof. dr. IJ. Craeybeckx en prof. dr. E. Scholliers van de Vrije Universiteit Brussel

V.U.B., Brussel, 1988, p. 192-213.

Studie van het arbeids- en gezinsinkomen in de metaal-, katoen- en vlassector te Gent op basis van de enquête uitgevoerd door advocaat Louis Varlez omstreeks 1900 Met grafieken en tabellen.

Hedendaagse Tijd

VAN DEN HEE DE U.

De kerk van Deurle.

Heemkring Scheldeveld, Jaarboek IX, 1979-1980, p. 145-169.

Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DEN HEULE L.

De bouwgeschiedenis van het begijnhof Onze Lieve-Vrouw te Hooie, Lange Violettestraat, Gent

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN DEN KERKHOVE A.

25 jaar aanwinsten,

Stad Gent. Bijlokemuseum, Gent, 1991, 144 blz.

Geïllustreerd

Kunst, kultuur

VAN DEN KERKHOVE A.

Een Gentse herinnering aan een beroemde Franse steensnijder. (Curiosa in het Bijlokemuseum)

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 31, nr. 1, (1982), p. 14-16.

Vóór 1900 was de aanwezigheid van stenen in de blaas een frequent voorkomende ziekte. De operatieve behandeling van blaasstenen gebeurde tot in de 19de eeuw via het perineum. Een ingreep die zeer snel kon gebeuren. In de tweede helft van de 18de eeuw introduceerde Jean Baseilhac, beter bekend onder de naam Frère Cóme, het zogenaamde „lithotome caché". Dit instrument bestaat uit een mes, gevat in een huls, dat, na een zeer kleine snede in het perineum in de blaas wordt gebracht, waarna het mes uit de hals wordt gedrukt en daardoor de snede vergroot wordt ten einde de steen makkelijk te kunnen verwijderen. Van deze Jean Baseilhac wordt in het Bijlokemuseum te Gent een marmeren beeltenis bewaard. Deze marmeren medaillon zit gevat in een fragment van een eikehouten trapaanzet in Lodewijk XVI-stijl. Geïllustreerd.

Moderne tijden

VAN DEN KERKHOVE A.

Enkele gegevens over de Gentse tinnegieter Andries Delcourt

Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden, Brussel, (1984).

Op Andries Delcourt werd reeds de aandacht gevestigd in de catalogus van de tentoonstelling Gent, 1000 Jaar Kunst en Cultuur. De studie van de inventaris van het sterfhuis van deze tinnegieter, die bewaard bleef in het Gentse Stadsarchief, laat toe een aantal rechtzettingen en nadere gegevens over de persoon zelf (° 1683 -†1739), zijn bezit en zijn bedrijf mee te delen. Er wordt gewezen op vier bewaarde stukken tin die van de hand zijn van Andries Delcourt. Geïllustreerd. Met voetnoten. In voornoemd boek door W.P. DEZUTTER en R. VAN DE WALLE (ed.)

Kunst en Kultuur

VAN DEN KERKHOVE A.

Oude bodemvondsten „Een Goudse Hanzekan".

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 3, p. 49-50.

Bespreking van een Hanzekan uit Gouda (einde 15de of begin 16de eeuw) die zich bevindt in de collectie van het Bijlokemuseum. Geïll.

Kunst en Cultuur

VAN DEN KERKHOVE A. (red.),

Het voorlaatste van de grote Hollandse oorlogsscheepsmodellen. Geschiedenis en restauratie

Bijlokemuseum, Gent, 1990, 96 blz.

Bevat bijdragen van N. KERCKHAERT, Enkele notities over de scheepsbouw te Gent tijdens het Ancien Regime (11-16), van A. VAN DEN KERKHOVE, De geschiedenis van het oorlogsscheepsmodel van het Bijlokemuseum (17-21) en van W. BIRNIE, De restauratie van het oorlogsscheepsmodel (22-62). Met een te geleide door schepen R. VAN QUAQUEBEKE, beschrijvingen van de tentoongestelde stukken en illustraties.

Kunst, kultuur

VAN DEN KERKHOVE A. en BALDEWIJNS J.

Gids voor de bezoeker, Museum voor Stenen voorwerpen. Ruïnes van de SintBaafsabdij

Gent, 1986, 104 blz.

Met Franse, Duitse en Engelse samenvattingen. Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

VAN DEN KERKHOVE A. en BALDEWIJNS J.

Museum voor Stenen Voorwerpen. Ruïnes van de Sint-Baafsabdij

Stad Gent, Gent, 1981, 67 blz.

Na een historiek van de omstreeks 630-639 door Amandus gestichtte Sint-Baafsabdij volgt een bespreking van 219 stenen voorwerpen in volgorde van de plaatsen die in de abdij bezocht werden. Tegelijker. tijd wordt er een beschrijving van gegeven. Te vermelden zijn o.m. de grafsteen van Hubrecht van Eyck, een gebeeldhouwd timpaan van de kapel van het Wenemaersgodshuis, tal van grafstenen, gevelstenen, fragmenten van kolommen, tintelen en kapitelen.

Kunst en Kultuur

VAN DEN KERKHOVE A. en Y. HOLLEBOSCH-VAN RECK,

Het abdijhospitaal van de Bijloke. Stad Gent.

Oudheidkundig Museum van de Bijloke. Tentoonstelling 19 mei - 30 juni 1973, Gent, 1973.

De inleiding belicht de stichting en bouwgeschiedenis van hospitaal en abdij. De eigenlijke katalogus bevat de bespreking van een honderdtal nummers. Met platen, bijlage en beknopte bibliografie.

Inventarissen, bibliografieën, catalogi

VAN DEN KERKHOVE A.,

De muurschildering in het Groot Vleeshuis te Gent,

Ghendtsche Tydinghen, I, (1972), p. 14-20.

Iconografische studie over deze opmerkelijke olieverfschildering van 1448. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

VAN DEN STORME L.

De heilige Amelbergaverering in Oost-Vlaanderen

Oostvlaamse Zanten, LXII, (1987), nr. 3, p. 143-177.

De Gentse Sint-Pietersabdij bewaarde tot in 1578 de stoffelijke resten van Amelberga († Temse, 772). Na de calvinistische tijd kwamen de relieken in Temse terecht, waar ze speciaal vereerd werden. Van ongeveer 714 tot 719 verbleef Amelberga in Mater. Vandaar dat er ook in deze laatste gemeente een Amelbergaverering bestond. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN DER DONCKT - DUVERGER G.

Borduurwerkers en borduurwerk te Gent.

Artes Textiles. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tapijt-, Borduur- en Textielkunst, IX 1978, p. 92-124.

Vervolg van het in 1974 in betreffend tijdschrift (nr. VIII) gepubliceerde artikel. Het borduurwerk in het privaat en openbaar leven te Gent vóór 1800 wordt uitvoerig besproken. Achtereenvolgens worden besproken het borduurwerk voor profaan gebruik, voor kerkelijk gebruik en paramenten voor bijzondere gelegenheden en diensten. Met dokumenten. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

VAN DER DONCKT-DUVERGER G.

Borduurwerkers en borduur­ werk te Gent. Een bijdrage. Deel 1

Artes Textiles, VIII, (1974), p. 142-186.

De Gentse borduurwerkers worden gesitueerd in het ambachtswezen van hun tijd. De rekrutering, getalsterkte, gezagvoerders, het godsdienstig en sociaal leven komen aan bod in hoofdstuk I. Vervolgens krijgt men een overzicht van de gemeentelijke of ambachtelijke voorschriften van tech­nische aard betreffende Gents borduurwerk. Met bijlagen.

Kunst en Cultuur

VAN DER GUCHT K.

Katalogus van de kaartenverzameling, Buitengewone uitgaven van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, dl. 2, 1980, 173 blz.

Interessant voor Gent zijn : Gent, 1874 (Dépôt de la Guerre) en 1940 (Militair Cartografisch Instituut); Bisdom, 1789 (De Vreese Louis); Kanaal Gent-Terneuzen, 1828 (D.J. Vanderhaeghen) ; Gent, Spoorweg naar Antwerpen (19e eeuw).

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

VAN DER HAEGEN G.X.

Drongen Heilig Huizeken. Een mesolitische en neolitische site aan de oever van de Leie

Dronghine. Jaarboek, (1987), p. 51-74.

Sinds de opgravingen en het archeologisch verslag in Stadsarcheologie, jrg. 9, (1985) nr. 1, p. 2-28, werden op het gehucht Heilig Huizeken in Drongen nog 1825 artefakten gevonden. De auteur bespreekt deze bijkomende oppervlaktevondsten en situeert ze in het mesoliticum en het neoliticum. Geïllustreerd.

Archeologie

VAN DER HAGEN G.

Prehistorische en andere stenen werktuigen te Drongen

VOBOV-INFO, Driemaandelijkse kroniek van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen, 1984, (nr. 13), jan., feb., maart, p. 33.

In de periode november 1982 tot oktober 1983 werden een aantal velden te Drongen geprospekteerd. Onder het gerekupereerde materiaal o.a. scherven, Jezusbeeldjes in pijpaarde, pijpestelen, marbels, spinschijfjes wordt enkel het lithisch materiaal in dit artikel besproken. Een onderscheid wordt gemaakt tussen dit afkomstig uit de prehistorie, en een aantal artefakten zoals kloppers en wrijfstenen. Binnen het materiaal dat als prehistorisch werd weerhouden, is aan de hand van een technologische en typologische tabel een inventaris opgemaakt. De vindplaats van ieder artefakt werd zorgvuldig genoteerd. Geïllustreerd.

Archeologie

VAN DER HALLEN E.

Het Gentse meerseniersambacht (1305­1540).

HMGOG, XXXI, (1977), p. 77-149.

Studie over het meerseniersambacht, hetwelk een belangrijke rol speelde in de bevoorrading van de stadsbewoners in zeer gevarieerde producten (spelden, waskaarsen, messen, scheden, bonnetterie). Het onderzoek behelst de rol van de nering in het marktwezen, de leden van de nering, het ambachtsbestuur, de bezittingen van het ambacht, de deelname aan militaire tochten, de sociale status. Met bijlagen.

Middeleeuwen

VAN DER HALLEN E.

Het Gentse meerseniersambacht (14e eeuw -1540)

RUG, 1976.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN DER LAAN P.H.

Gereformeerde predikanten „ten Predick-heeren" 1580-1584

Gereformeerd Kerkcentrum te Gent), Gent, 1984, 40 blz.

Brochure samengesteld bij de herdenking van de sluiting van de kalvinistenschool, die tussen 1580 en 1584 ondergebracht was in het Gentse predikherenklooster. Met voorwoord, literatuuropgave en illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

VAN DER LINDEN R

Bedevaartvaantjes. Volksdevotie rond 200 heiligen op 1000 vaantjes

Brugge, 1986, 304 blz.

Onder meer worden de bedevaartvaantjes besproken van de heiligen Petrus (Afsnee), Godelieve (Gent), Hubertus (Gent), Nikolaas van Tolentino (Gent), Rita (Gent), Kristoffel (Gent en Gentbrugge), Elooi (Gentbrugge), Kornelius (Mariakerke), Bavo (Mendonk), hostiewonder (Sint-Denijs-Westrem), Dionysius (Sint-DenijsWestrem), Katarina van Alexandrië (Wondelgem) en Markoen (Wondelgem). Met illustraties en registers.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN DER LINDEN R.

Gent. Museum voor Volkskunde. Wafelijzer met aanduiding van recept

Oostvlaamse Zanten, jg. 56, (1981), p. 127.

Bespreking van een Duits wafelijzer met op het vuurdeksel een recept. Aanwezig in het Museum voor Volkskunde te Gent.

Heemkunde

VAN DER LINDEN R.

in memoriam Maurits van Wesemael

Oostvlaamse Zanten, LXI, (1986), nr. 4, p. 205-208.

Van Wesemael (Gent, 1900 - Brugge, 1986) was een bekend volkskundige. Hij werkte jarenlang als archivaris-bibliothecaris in de bibliotheek van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen. Met foto en ex-libris van de overledene. Zie ook JANSSENS S. in memoriam Maurits Van Wesemael (1900-1986) in Ons Heem, 41, (1987), nr. 6, p. 227-228.

Biografieën

VAN DER LINDEN R.

in memoriam. Clemens Victor Ignace Trefois

Oostvlaamse Zanten, LX, (1985), nr. 1, p. 3-15.

Trefois (Gent, 1894-1984) was architekt en volkskundige. Hij geldt als een autoriteit op het gebied van de landelijke architektuur in Vlaanderen.

Biografische nota's en biografieën

VAN DER LINDEN R.

Jozef Volckaert.1ste bronvolkskundige in Vlaanderen (1870 Nederhasselt — 1959 Gent). Autenticiteit, eerste bron en aktualiteit

Oostvlaamse Zanten, LXI, (1986), nr. 1, p. 5-10.

Bedenkingen bij de inhoud van het boek En dat alles voor een paar tirannen. Herinneringen aan een socialistische arbeider, (Leuven, 1983), waarin Jozef Volckaert het verhaal beschrijft hoe hij te Gent socialist werd. Een belangrijk tijdsdokument voor de jaren 1870 tot 1942.

Heemkunde, volkskunde

VAN DER LINDEN R.

Mariabedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes

Brugge, 1988, 328 blz.

Met onder meer bedevaartvaantjes van Onze-Lieve-Vrouw van Schreiboom (Gent) en van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (Oostakker). Met illustraties en registers.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN DER LINDEN R. en BROECKHOVE M.

Bibliografie Maurits van Wesemael

Oostvlaamse Zanten, LXI, (1986), nr. 4, p. 208-214.
Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

VAN DER LINDEN R.,

Gekroonde honingkoek, koninklijke peperkoek

Gent, 1991, VIII + 168 blz.

Over de productie en distributie van de honingkoek. Van in de 15de eeuw al zijn er sporen van Gentse "lyfcoucken" of "crucoucken". Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN DER PLAETSEN P.

Beenderen uit de beerput van de Oudburg

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 3, p. 91-96.

In bijlage een inventaris van het beendermateriaal.

Archeologie

VAN DER PLAETSEN P.

Beestig Gent. Archeozoölogie in een stad

Stadsarcheologie. Bodem en Monumenten in Gent, jg. 9, (1985), nr. 3, p. 12-26.

Op basis van dierlijke beenderresten wordt gepoogd enkele algemene evolutielijnen te bepalen. De grootste vleesleverancier voor de vroegmiddeleeuwse stedeling was het varken. Toch voerde men reeds ook zeeschelpen in als aanvulling op het menu. In het 's Gravensteen vond men veel resten van jachtwild. Geleidelijk zou het belang van het varken verminderen, om plaats te maken voor het rund. Dit wijst erop dat het toeleveringsgebied dat aktief werkzaam was voor de stad steeds groter werd. De kweek van de runderen geschiedde zeker buiten de stadspoorten en werd levend naar de stad gebracht, waar een deel werd geslacht in gespecialiseerde bedrijven. Met kaarten, tabel met archeozoölogische analyse van de gegevens, lijst met wetenschappelijke namen en kritisch apparaat.

Archeologie

VAN DER PLAETSEN P.

Het anthropologisch onderzoek in Oost­Vlaanderen,

VOBOV-Info, (1990), nrs. 38-40, p. 103-104.
Archeologie

VAN DER PLAETSEN P.

Het onderzoek van organische resten in Oost-Vlaanderen,

VOBOV-Info, (1990), nrs. 38-40, p. 91-102.

Geïllustreerd.

Archeologie

VAN DER PLAETSEN P.

Opgravingscampagne „Latem Kerkplein" 1979. Verslag met enkele voorlopige resultaten.1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina