Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina63/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   70
Heemkring Scheldeveld, Jaarboek IX, (1979-1980), p. 171-189.

Geïllustreerd.

Archeologie

VAN DER PLAETSEN P.

Vondsten bij wegenwerken. Onderbergen.

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 1, p. 17-22.

Het gevonden materiaal is hoofdzakelijk te dateren tussen de 10de en de 15de eeuw. De straat blijkt vroeger veel smaller te zijn geweest. Geïllustreerd.

Archeologie

VAN DER PLAETSEN P.

Walvissen. in het Gravensteen

Stadsarcheologie, 11, (1987), nr. 1, p. 24-25.

Bij werken in het Gravensteen werden fragmenten aangetroffen van het schouderblad van een walvis. Met tekening.

Archeologie

VAN DER STRAETEN M.

De nieuwe Draak van het Belfort.

G.O.V. Heraut, jg. 16, september 1981, 8 blz.

Op 8 november 1980 werd onder grote volksbelangstelling, de nieuwe draak per helikopter op het Belfort geplaatst. In het artikel geeft de auteur de technische bijzonderheden over deze draak. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DER VLIET L.

De studentenbevolking aan de vervlaamste hogeschool (1916-1918).

RUG, R. Van Eenoo, 1979.
Verhandeling

VAN DESSEL R.

Preferenties van het Gentse filmpubliek als historische broei voor het mentaliteitsonderzoek, 1930-1934.

RUG, R. Van Eenoo, 1977.
Verhandeling

VAN DEYCK L.

De mens tegenover de dood volgens de testamentaire formules (1750-1850) in het Gentse. Proeve van een historisch-linguïstische benadering.

RUG, R. Van Eenoo, 1976.
Verhandeling

VAN DIJK - VANHOOREN L.

Kantwerkje „Dentelle de Gand à réseau varié"

Oostvlaamse Zanten, LIII, 1978, p. 179.
Kunst en Kultuur

VAN DOORNE G

Sint-Afargrietstraat 40-Stucversiering en trappaal.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 2, p. 37-40, geïllustreerd

Deze heden gesloopte huizen behorend tot het middendeel der SintMargrietstraat waren een typische uiting van de neo-classicistische stedebouw. De interieurs illustreerden de evolutie van de late Lodewijk XVI- naar vroege empirestijl. Een merkwaardig schouwstuk in figuratief stucwerk (allegorie op de overzeese handel) en een fragment van de half-cirkelvormige aanzet van een Lodewijk XVI-trap werden gerekupereerd. Met kritisch apparaat.

Gebouwen en stadsbeeld

VAN DOORNE G.

De Gentse stadsversterkingen tijdens het Calvinistisch Bewind

RUG, 1975.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN DOORNE G.

De wedergeboorte van het Hof van Ryhove

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 38, (1989), nr. 4, p. 96-99.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE G.

Het Manneken-Pis van Gent.

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 43-58.

De herstelling van het Gentse Manneken-Pis en het terugplaatsen van een bronzen kopie op 22 november 1980 vormen een aanleiding om de historiek en iconografie en tal van wetenswaardigheden in verband met het beeldje mede te delen. Het Manneken-Pis motief is in onze streken duidelijk veel ouder dan de mode van de Italiaanse renaissancebeeldjes en vertoont raakpunten met de christelijke symboliek. Het Manneken-Pis van Gent blijkt in de 17de eeuw ontstaan te zijn als uithangteken (geen bronbeeld zoals in Brussel of Geraardsbergen). Het werd vervaardigd naar een Grieks voorbeeld, thans bewaard in het Louvre. Langs Rubens om geraakte dit beeldje in de Nederlanden bekend. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE G.

Neringhuis van de Gentse metselaars, Cataloniëstraat.

Stadsarcheologie. Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie V.Z.W., (jg. 1, nr. 1), p. 11-21.

Toen in november 1976 een aanvang werd gemaakt met de sloping van het voormalige metselaarshuis, nam de stedelijke Dienst voor Archeologie en Historische Monumenten het initiatief de voorgevel te ontpleisteren en aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Het resultaat van dit oudheidkundig en bijkomend historisch onderzoek wordt in geciteerd artikel gepubliceerd. Achtereenvolgens krijgt men een bespreking van de ligging van het huis, de oudste bouwonderdelen, die dateren uit de 13de eeuw. In 1526 ontwierp Christoffel Vanden Berghe een nieuwe gevel. Naar het oorspronkelijk uitzicht hiervan werd een onderzoek verricht. Op de eerste verdieping werd een muurpolychromie aangetroffen. Geïllustreerd. Met bijlagen.

Gebouwen, stadsbeeld

VAN DOORNE G.

Stad en monument. Het Metselaarshuis,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 1, p. 54-56.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE G.

Stad en monument/2. Architectuur voor zieken en blinden,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 2, p. 29-31.

Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE G.

Une demeure patricienne du moyen-âge. Een middeleeuwse patriciërswoning. Het Ryhovesteen te Gent.

La Maison d'Hier & d'Aujourd'hui. De Woonstede door de eeuwen heen, juni 1977, nr. 34, p. 38-51.

In dit boeiend artikel wordt niet enkel een geschiedkundige beschrijving van het aloude Ryhovesteen (einde 12de eeuw) in de Onderstraat gegeven, maar krijgt men ook een visie op de stenen en hun belang in het middeleeuwse Gent. Geïllustreerd

Gebouwen, stadsbeeld

VAN DOORNE G.

Waepen van Zeelant te Gent. Waepen van Zeeland à Gand

Maisons d'Hier et d'Aujourd'hui. De Woonstede door de eeuwen heen, (1983), nr. 1, p. 2-23.

De bouwaanvraag van dit huis op de Koornmarkt dateert uit 1702. Opdrachtgever was Pieter Gabriël, een negotiant uit Rijsel. Aan de hand van voorbeelden wordt aangetoond dat het „Waepen van Zeelant" breekt met de lokale topgeveltraditie en tot Rijselse voorbeelden is terug te brengen. Rijk geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE G. BISSCHOP M.-L., DESEYN G., DESMEDT J.,JOOS L.

Volkshuisvesting in Gent

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie, informatiecentrum Stadsvernieuwing, Gent, 1984, 110 blz.

De tachtigste verjaardag van de „Gentse Maatschappij voor de Huisvesting" werd aangegrepen om een retrospektief overzicht te brengen van de volkshuisvesting. Nadat in de Gentse Gemeenteraad op 5 augustus 1901 beslist was een naamloze vennootschap op te richten om de slechte volkshuisvesting te bekampen, kwam op 20 oktober 1904 de „Gentsche Maatschappij der Werkerswoningen" tot stand. Tachtig jaar later hebben een tiental bouwmaatschappijen, de stad Gent en het O.C.M.W. zowat 20.000 woningen in beheer op het grondgebied van de stad. Het hierboven vermeld werk geeft een overzicht van deze ontwikkeling, en van de volkshuisvesting in het algemeen. G. DESEYN belicht de periode van het Ancien Regime, waarbij hij wijst op de arbeidershuisvesting in de 18de eeuw, in zonderheid op het voorkomen van het beluik-fenomeen te Gent in die periode. Dezelfde auteur behandelt ook de 19de eeuw, waar hij o.m. wijst op de invloed van de medische commissies en op de modelwoningbouw. M.-L. BISSCHOP, J. DESMEDT en L. JOOS bespreken daarop de ontwikkeling van de volkshuisvesting in de periode vóór 1914, in het interbellum (de ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in Gent), en de naoorlogse periode. Daarna volgt een situatieschets van de huidige toestand en worden de toekomstperspektieven aangehaald.  Rijk geïllustreerd.

Hedendaagse tijd

VAN DOORNE G. (red.),

De Sint-Baafskathedraal in Gent. Monument en heiligdom, Een kunstkamer,

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 29, (1991), nr. 4, p. 122-159 en 30, (1992), nr. 1, p. 2-39.

Monografie over het ontstaan, de bouwgeschiedenis, de buiten- en binnenarchitectuur en de artistieke uitrusting van de kathedraal. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE G. (red.),

Een stad in opbouw. Il, Gent van 1540 tot de wereldtentoonstelling van 1913

Gent, 1992, 351 blz.

Studie van J. DAMBRUYNE, G. BRAL, A. RAMBAUT en D. LAPORTE over de openbare en private bouwactiviteit in Gent tussen 1540 (de bestraffing van de stad door keizer Karel V) en 1913 (de wereldtentoonstelling). Tevens worden enkele bouwprojecten nader besproken : het hotel d'Hane-Steenhuyse door B. BAILLIEUL (p. 153-161), de abdij van Drongen door G.J. BRAL (p. 163-169), de Aula door A. RAMBAUT (p. 227-235), het kanaal Gent-Terneuzen door R. DE HERDT (p. 237-245) en het Posthotel door P. GODITIABOIS (p. 321-329). Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE G. en B. BAILLIEUL (red.),

Open Monumentendag, 13 september 1992, (D.M.S.A.),

Gent, 1992, 92 blz.

Beknopte voorstelling van de sacristie en het tweede pandhof van de geschoeide karmelieten (Lange Steenstraat), het site De SmetGuequier (Oudevest), de Baudelo-abdij (Ottogracht), de Vrije Handelsschool St.-Joris of St.-Lieven (Steendam), het Toreken (Vrijdagmarkt), het Historisch Archief- en Documentatiecentrum van het stedelijk onderwijs (Klein Raamhof), de Kunsthumaniora Muziek en Dans (Drabstraat), de Koninklijke Vlaamse Academie (Koningstraat), het Koninklijk Muziekconservatorium (Hoogpoort), het St.-Lievenscollege (Zilverenberg), Klein St.-Bavo of het voormalig Bisschoppelijk Seminarie (Biezekapelstraat), de Veeartsenijschool (Coupure), Sint-Lucas Hogere Instituten (Zwartezustersstraat), de Emile Braunschool (Voldersstraat), de Aula van de U.G. (Voldersstraat), Sint-Bavohumaniora (Reep), het Pand (Onderbergen), Het Grootseminarie (Reep), de voormalige School voor Criminologie (Korte Meer), het AMSAB (Bagattenstraat), het Kunstencentrum Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat), de voormalige drukkerij Het Licht en redactielokalen van Vooruit (SintPietersnieuwstraat), het Technicum-labo (Sint-Pietersnieuwstraat), de Bijlokecampus (omgeving Jozef Kluyskensstraat), het Instituut der Wetenschappen (Rozier), de Centrale Universiteitsbibliotheek (Rozier), het P.H.T.I. (Henleykaai), de Sint-Rochusgilde (SintPietersplein), het Crombeeninstituut (Benardstraat), het K.I.H.O. (gebroeders Desmetstraat), de hortus M. Thiery (Berouw), de voormalige Katholieke Jongensschool (Sint-Theresiastraat), de Scholencampus van het Gemeenschapsonderwijs (Voskenslaan), het Sint-Paulusseminarie (Beekstraat-Mariakerke), de Basis- en Middenschool (Armand Casier de ter Bekenlaan-Mariakerke), O.L.Vrouw Presentatie (Langesteenstraat- Ledeberg). Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE G.,

Aanleg van een nieuwe verdedigingsgordel,

Vlaanderen, jg. 25 (juli-augustus 1976, nr. 153), p. 200-206, geïllustreerd.

Interessant artikel over de „Oud-Nederlandse" vestinggordel die tussen 1577 en 1581, naar de plannen van de ingenieurs Jeannin du Buis, Maarten van Thol en Simon Claus werd aangelegd omheen Gent.

Gebouwen, stadsbeeld

VAN DOORNE G.,

Het Metselaarshuis in Gent. Een visuele confrontatie,

Toerisme Oost-Vlaanderen, 41, (1992), nr. 1, p. 19-24.

Over de moderne geveldecoraties van het Metselaarshuis aan de Cataloniëstraat : de moriskenbeelden van Walter de Buck en de beeldengroep "de Stedemaagd" van René Rosseel. Met foto's.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE G.,

Omtrent het Gravensteen in Gent,

Koning Boudewijnstichting. Monumenten "be leven), Brussel, 1992, 64 blz.

Monografie over de Gentse waterburcht vanaf de 10de eeuw tot heden. Het boek bevat naast de geschiedenis van het gebouw, ook een gids voor de bezoeker van het steen en van de Romaanse architectuur in de stad. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE G.,

Stad en monument/3. Een monumentennota voor Gent

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 3, p. 34-35.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE G.,

Stad en monument/4. Het geval d'Alcantara,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 4, p. 42-45.

Bedenkingen bij de sloping van het Hotel d'Alcantara en de unieke druivenserre in de Gouvernementstraat. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DOORNE V

Bennesleeg. Laat-middeleeuwse afvalput.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 2, p. 2-19, geïllustreerd

Het archeologisch materiaal gevonden in deze afvalput uit de tweede helft van de 13de en begin van de 14de eeuw is, alhoewel voor de geschiedenis van Gent niet revelerend, van uitzonderlijk belang vanuit archeologisch standpunt. De vondsten bestaan uit vaatwerk, beenderen, dakornamenten, glas, verbrande kleibrokken, huttenleem, hout fragmenten en ijzer. Ze wijzen op een relatieve rijkdom van de bewoners van de Bennesteeg. Opvallend is de vondst van een nokbekroning in de vorm van een draak. Met kritisch apparaat. Afzonderlijk worden de beenderresten besproken door A. GAUTIER. Deze laatste wijst op een verandering in de Gentse eetgewoonten in de late middeleeuwen (14de of 15de eeuw?). Het betreft een vermindering van de konsumptie van varkensvlees ten voordele van schapevlees.

Archeologie

VAN DOORNE V

Dobbel Slot / Houten Mestvaalt.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 3, p. 2-7

Overzicht van de vondsten afkomstig uit een mestvaaltput gelegen binnen de circulaire gracht van de tempelmotte van het Tempeliersverblijf Dobbel Slot. De vondsten worden voor het grootste deel gevormd uit glasscherven, wat op de rijkdom van de toenmalige bewoners wijst. Het materiaal is te situeren in het midden en de tweede helft van de 13de eeuw. De bedenking wordt gemaakt of de mestvaalt niet in onbruik raakte bij het opheffen van de Tempeliersorde in 1Geïllustreerd

Archeologie

VAN DOORNE V.

Prospectie Gouvernementstraat

Stadsarcheologie, 3, 1979, nr. 2, p. 24-37.

Belangrijk artikel waarin op basis van archeologische vondsten besloten wordt dat de oudste portus van Gent niet lag op de hogere zandrug links van de Schelde (lokalisatie door A. Verhuist) maar iets zuidelijker, meer bepaald naast en ten zuiden van de Sint-Janskerk, de latere Sint-Baafskathedraal. Een overzicht van het historisch onderzoek, beschrijving van de grondsporen, bespreking van de ceramiek, de benen voorwerpen en de dierresten. Dit laatste door Achilles Gautier van het Geologisch Instituut.

Archeologie

VAN DRIESSCHE R

De Sint-Pietersabdij te Gent. Archeologische en Kunsthistorische studie.

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Gent 1980, 382 blz., rijk geïllustreerd.

Overdruk van de vier artikels die in de HMGOG verschenen in 1977, dl. XXXI ,: 1978, dl. XXXII ,: 1979, dl. XXXIII, 1980, dl. XXXIV. Uitvoerige wordingsgeschiedenis en bespreking van de voormalige romaans-gotische kerk, van de Barokkerk, en van de konventuële gebouwen. Aan de stoffering van de Barokkerk wordt een volledig afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Met 123 bijlagen en een architektuurterminologie, literatuurlijst, gedeeltelijke lijst van de abten, register van persoonsnamen, register van plaatsnamen en lijst van afbeeldingen.

Gebouwen en stadsbeeld

VAN DRIESSCHE R

Stoffering van de barokke kerk van Sint-Pieters te Gent.

HMGOG, dl. XXXIII, (1979), p. 3-98, geïllustreerd.

Uitvoerige bespreking van het meubilair, het beeldhouwwerk, de schilderijen, de ijzeren ornamenten en de kerkschat van de St.-Pieterskerk. Met bijlage.

Gebouwen en stadsbeeld

VAN DRIESSCHE R.

De Sint-Pietersabdij te Gent en haar kunstschatten

RUG, 1949, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN DRIESSCHE R.

De voormalige Romaans-Gotische kerk van de Sint-Pietersabdij te Gent.

HMGOG, XXXI, (1977), p. 1-63.

Bouwgeschiedenis, grafische bronnen, monumentale bronnen en situe­ring. De Romaanse kerk deed zich voor als een driebeukig vlak overzolderde pijlerbasiliek met crypte, vieringstoren en westbouw. Aan de hand van het „Redeplan" en de tekeningen van Arent van Wijnendaele zijn de bouwfasen goed te volgen. Rijk geïllustreerd. Bijlagen.

Gebouwen, stadsbeeld

VAN DRIESSCHE R.A.

De barokke Sint-Pieterskerk te Gent

Spiegel Historiael, jg. 18, (1983), nr. 2, p. 78-83.

Na de afbraak van de in 1578 verwoeste, gotische abdijkerk te Gent, werd een nieuw gebouw in barokstijl opgetrokken. Vanaf 1627 draaiden de werken op volle toeren, naar een ontwerp van de jezuïetenbroeder Pieter Huyssens (1577 - 1637). In 1796 en in 1809 werd deze kerk ernstig met afbraak bedreigd. In 1953 werd een grondige restauratie ingeleid. Rijk geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DRIESSCHE R.A.C

De conventuele gebouwen van de Sint-Pietersabdij te Gent

Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XXXIV, (1980), p. 3-107.

De geschiedenis heeft op de gebouwen van de vroegere Sint-Pietersabdij duidelijk sporen achtergelaten. De oudste gedeelten mogen in de 12de eeuw gedateerd worden. De langsmuren en de westgevel van de refter werden gebouwd in de 13de eeuw. Het houten reftergewelf werd in de 14de eeuw opgericht. Het gelijkvloers van het pand gaat terug tot in de 16de eeuw. Het gastenkwartier, de ontvangerij, de proosdij, de prelatuur en de infirmerie horen thuis in de 18de eeuw. De gebouwen werden zonder veel coördinatie opgetrokken en functionaliteit is ver te zoeken. Slopingen kende men tijdens de beeldstormen en in 1811. In dit artikel worden de verschillende gebouwen afzonderlijk besproken. Met bijlagen. Rijk geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN DRIESSCHE R.A.C.

Het mausoleum van Isabella van Oostenrijk (+ 1526) in de Gentse Sint-Pieters abdijkerk,

HMGOG, XLIV, (1990), p. 125-138.

Isabella (Brussel, 1501-Zwijnaarde, 1526) was de jongste zuster van keizer Karel V. Ze werd uitgehuwelijkt aan Christiaan II, koning van Denemarken, Zweden en Noorwegen. Toen in 1523 een opstand tegen koning Christiaan uitbrak, begon ze een zwerftocht die haar in het kasteel van Zwijnaarde bracht, waar ze jong stierf. Ze werd in de Sint-Pietersabdijkerk met grote luister begraven. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

VAN DRIESSCHE R.A.C.

Sprokkelingen uit het archief Een voorname familie in de XVe eeuw

De Souvereinen, 19, (1988), nr. 3, p. 83-86.

Bespreking en uitgave van de Gentse staat van goederen van Olivier van Rysselberghe, heer van het Beverse in Lokeren, en Margriet vanden Penninghen.

Heemkunde, volkskunde, genealogie


1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina