Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina65/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70

VAN GENT M. (Steels Michel)

Beschryvinghe van het ghene dat vertooght wierdt ter incomste van d'Excellentie des Printen van Oraengien binnen der stede van Ghendt den XXIX decembris 1577.

Ghendtsche Tydinghen, 6, (1977), p. 273-278.

Bespreking van de beschrijving van het bezoek van Willem van Oranje aan Gent door Lucas de Heere (1534-1584).
VAN GHEEM F.

Stakingen te Gent en kanaalzone 1930-1936.

RUG, H. Balthazar, 1976.
Verhandeling

VAN GOETHEM G.

Een geheugen van papier. Gids voor de archieven van AMSAB

AMSAB), Gent, 1989, z.blz.

Overzicht van de archieven, die op het AMSAB ontsloten zijn voor het wetenschappelijk onderzoek. Van elk afzonderlijk archief worden beschreven: archiefvormer, vormelijke en inhoudelijke aspekten, de verwerkingsstaat en raadplegingsvoorwaarden, verwijzingen naar aansluitende dokumentaire bestanden en bibliografie. Met voorwoord, inleiding en verschillende indices.

Inventarissen, bibliografieën

VAN GOETHEM H.

De Annales Gandenses : auteur en kroniek. Nieuwe elementen

HMGOG, dl. XXXV, (1981), p. 50-59.

Sinds in 1959 prof. H. Van Werveke een artikel over deze belangrijke kroniek wijdde en betoogde dat geen autograaf voorhanden is, werd niets meer over de Annales Gandenses gepubliceerd. In dit artikel wordt nagespeurd wie de auteur van de Annales Gandenses kan geweest zijn en wordt het onderzoek naar de kopieën, waaruit we de Annales Gandenses kennen, opnieuw opgenomen. De auteur blijkt een oudere Franciscaan geweest te zijn die in 1308 te Gent verbleef, maar tijdens het schrijven van zijn kroniek naar een andere plaats verhuisde. In ieder geval was hij Vlaams en demokratisch gezind, deed gevorderde studies en was nauw betrokken bij de gebeurtenissen van de Guldensporenslag. In de kroniek geeft hij zeer nauwkeurig de feitelijke gegevens weer. De tekst- en oorspronkelijkheidskritiek leidt naar de vraag naar de autograaf van de Annales Gandenses. In ieder geval blijkt de stemma zoals deze werd samengesteld door Van Werveke niet helemaal exact te zijn (het manuscript Uffenbach was een andere tekst dan die welke door Hartmann werd uitgegeven). Het staat bovendien niet vast dat de tekst voor de periode 1308-1310 op latere datum werd geschreven. Bovendien werden enkele passussen geïnterpoleerd en dienen gewijzigd te worden.

Middeleeuwen

VAN HAGELAND A.

John Flanders en het volksleven. Naar een honderdjarig jubileum 1887-1987

Oostvlaamse Zanten, LXI, (1986), nr. 4, p. 199-201.

Beschrijving van de folklorethema's die in het oeuvre van de Gentse auteur aan bod komen. Met illustratie.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN HAVERBEKE E.A.

Mijn rode voorouders en hun familieleden. August Roets, Adolph van Haverbeke, Leo Vanderhaegen, Gustaaf Wallaert, Adolph Huyshauwer

Oostende, 1988, 120 blz.

Genealogische studie van vijf Gentenaars uit de 19de en 20ste eeuw, die een niet onbelangrijke rol speelden in de plaatselijke socialistische beweging. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN HECKE L.

75 jaar fabriek Rieme 1912-1987

Gent, 1987, z.p.

Geïllustreerd

Industriële archeologie

VAN HEDDEGHEM A.

De oude Bijlokematerniteit 1828-1978. Anderhalve eeuw patiënten, vroedvrouwen, dokters

Gent, 1984, 228 blz.

Het verhaal van de moeizame en trage ontplooiing van deze kraaminrichting, alsook van de strubbelingen sedert 1853 met de Commissie voor het beheer van de burgerlijke godshuizen. De aandacht gaat tevens in sterke mate naar het dagdagelijkse leven, bestuur, klachten van patiënten, geneesheren, ziekenhuiswetgeving, de vroed-vrouwenschool, enz. Met statistieken, kronologisch overzicht en bronvermelding. Geïllustreerd.

Hedendaagse tijd

VAN HEDDEGHEM A.

Een kinderziekenhuis in Gent (1835-1871).

Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis, XIII, (1975), p. 129-149.

In het Sint-Jansgodshuis bij Sint-Jacobs was tussen 1835 en 1871 een kinderhospitaal ondergebracht waarin behoeftige kinderen onder de 10 jaar verpleegd werden. De auteur heeft het uitvoerig over het ontstaan van deze instelling. In dit initiatief van de Commissie der Godshuizen onderstreept hij de rol van kanunnik P.J. Triest, door wiens toedoen de zorg voor de kinderen toevertrouwd werd aan een nieuwe congregatie van hospitaalzusters onder de naam „Zusters der Kindsheid Jesu". Met een capaciteit van eerst 40 bedden, vanaf 1859 van 78 bedden, vervulde het kinderhospitaal een onvervangbare sociale rol. Het werd in 1871 afgeschaft en vervangen door een kinderafdeling in de Bijloke

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

VAN HEDDEGHEM A.

Een Middeleeuws Abdijhospitaal. De Oude Bijloke - Gentse hospitalen en ziekenverzorging, 1146-1797,

Antwerpen, 1978, 323 blz.

De auteur bespreekt niet enkel het Bijlokehospitaal, Bijlokeklooster en de Bijlokeabdij, maat behandelt eveneens het godshuis O.L.V. te Lazerie, het St.-Danshospitaal, de abdijhospitalen van St.-Baafs en van St.-Pieters en de Gentse privé-hospitalen (in de middeleeuwen). Met lijst van de eenendertig abdissen van de Bijlokeabdij, algemene literatuuropgave, bibliografische en archivalische verwijzingen, dokumenten betreffende de ruiling van de Bijlokegrond tegen bouwgrond, de plechtige eerste steenlegging van het nieuwe ziekenhuis De Bijloke (16 september 1976). Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

VAN HEESVELDE P.

De glasnijverheid te Gent, 1693-ca 1730,

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXVII, (1990), p. 58-78.

In 1693 begon Louis Marius een glasblazerij voor luxueuze drinkglazen en in 1709 startte François de Colnet een bedrijf waar flessen werden geblazen. Met de uitwijking van Arnout Colnet de Longchamps naar Brugge kwam een einde aan de Gentse glasblazerij. Met tabellen en grafieken.

Moderne Tijden

VAN HEESVELDE P.,

Een bittere pil ?! Gentse apothekers in het verweer tegen de volksapotheken van Vooruit op het einde van de 19de eeuw

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXVIII, (199 l), p. 118-137.

Tussen 1885 en 1909 openden de socialisten 7 volksapotheken in Gent. Hun succes riep verzet op bij de gevestigde apothekers, verenigd in de Union Pharmaceutique de Flandres (1887). Met tabellen.

Hedendaagse Tijd

VAN HERWAARDEN J.

Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van het opleggen van bedevaarten (met name de stede­lijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300 - ca. 1500).

Assen-Amsterdam, 1978, XXIX + 774 blz.

Dit doctoraatsproefschrift peilt niet naar het cultuurhistorisch aspect van de bedevaarten, maar geeft een inzicht in de praktijk van de opgelegde bedevaarten. Ook de Gentse „zoenpraktijk" en de veroordeling door de schepenen of door de paysierders tot het ondernemen van een bedevaart wordt uitvoerig belicht (p. 73-86).

Middeleeuwen

VAN HOOREWEGHE C.

Het prostitutioneel kader te Gent in de periode 1910-1932,

HMGOG, XLIV, (1990), p. 151-167.

Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de prostitutie te Gent strikt gereglementeerd en gecontroleerd. Niet alleen de reglementen zelf worden in het artikel beschreven, maar ook de levenswijze en de herkomst van de prostituees. Met tabellen.

Hedendaagse Tijd

VAN HOOREWEGHE E.

Sociografisch onderzoek van de studenten in de rechten aan de Gentse Rijksuniversiteit (1817-1830)

RUG, 1976.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN HOUDT T., N. GOLVERS, P. SOETAERT,

Tussen woeker en weldadigheid. Leonardus Lessius over de Bergen van Barmhartigheid (1621). Vertaling, inleiding en aantekeningen

Leuven-Amersfoort, 1992, 142 blz.

Nederlandse vertaling van de hoofdstukken met betrekking tot de Bergen van Barmhartigheid (o.a. deze van Gent) en de problemen van intrest en woeker in het traktaat De iustitia et iure van de jezuiet Lessius.

Kerkgeschiedenis, kloosters

VAN HYFTE F.

Reklame en reklametechnieken van vroeger

Uitgave van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1983, 14 blz.

Algemeen inleidende brochure over reklametechnieken. Met Gentse voorbeelden. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

VAN IMPE D.

Van fabriek tot hotel

Handelingen. Vijfde Nationaal Kongres voor Industriële Archeologie. Textiel. Gent, 26-27 november 1977, Gent, 1979, p. 201-206.

Onderzoek naar de mogelijkheden van de fabriek Schulze (voorheen de Gandt van der Schueren, 1839) de Korianderstraat te Gent. Industrieel-archeologische, struktureel-stedebouwkundige en historische situering. Geïllustreerd.

Sociale geschiedenis

VAN IMPE E.

Marie-Christina van Oostenrijk. Gouvernante-Generaal van de Zuidelijke Nederlanden 1781-1789 ; 1790-1792,

Anciens pays et Assemblées d'Etats. Standen en Landen. LXXVII, Kortrijk-Heule, 1979.

Dit boeiend en ontroerend boek werd ter bespreking toegestuurd. Daar de HRIGOG geen rubriek boekbesprekingen bevat wordt dit werk in deze bibliografie opgenomen. Gent zelf komt slechts hier en daar ter sprake. Toch is het een uiterst interessant werk om de werking van de Oostenrijkse regering in de Zuidelijke Nederlanden te begrijpen. Marie-Christina (1742-1798), dochter van Maria-Theresia en gehuwd met Albert-Casimir van Saksen-Teschen, was gouvernante-generaal in de Oostenrijkse Nederlanden van 1781-1793. Onder Jozef II speelde ze een louter representatieve rol, terwijl de macht bij de gevolmachtigde minister lag. In haar gouvernementsperiode worden een demokratische en een konservatieve periode onderscheiden. De auteur gaat tevens in op de staatsorganisatie van het Oostenrijks bewind in de Zuidelijke Nederlanden.

Moderne Tijden

VAN IMSCHOOT M. en VAN LAEKEN B.

Theophilus Libbrecht, gewezen burgemeester te Destelbergen

Heemkundig Nieuws, jg. 11, (1983), nr. 5, 5 blz.

Theophilus Libbrecht werd te Gent geboren op 1 april 1860. In 1885 behaalde hij het diploma van doctor in de rechten. Hij was provincieraadslid, senator en burgemeester. Hij liet vóór 1913 het kasteel Van Acker bouwen te Destelbergen. Geïllustreerd.

Biografische artikels en nota's

VAN ISTENDAEL H.

Een nieu liedt van de moorddadighe feyten gecommiteert door Adriaen de ]ode binnen de stede van Ghendt.

Ghendsche Tydinghen, 7, (1978), p. 127-132.

Bespreking van de moorden bedreven door Adriaen de Jode in 1653 en 1664 en weergave van het moordlied daarover.

Volkskunde

VAN ISTERDAEL H. (red.),

Bibliografie van de gemeenten van het Land van Aalst (1950-1983)

Geschiedkundige Vereniging „Het Land van Aalst", s.l., 1985, 2 bdn., XXVIII ± 915 blz.

De bibliografie werd opgesteld in het kader van een BTK-projekt en sluit aan bij het Repertorium van de Vlaamse Gouwen en Gemeenten (1800-1950) van L. DE WACHTER. Na het woord vooraf worden in een eerste gedeelte algemene werken met betrekking op het Land van Aalst, Vlaanderen en België behandeld. Een tweede deel brengt de bibliografie van de 165 gemeenten uit het oude Land van Aalst. Ook de Gentse deelgemeenten Gentbrugge (p. 631-639) en Ledeberg (p. 710-712) werden opgenomen. Het ligt in de bedoeling van de redakteur de bibliografie verder bij te houden in het tijdschrift Het Land van Aalst.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

VAN LAERE R. en BAETENS J.

Zegelmatrijzen bewaard in het Instituut voor Franciscaanse Geschiedenis te Sint-Truiden

Franciscana, 42, (1987), afl. 1, p. 3-32.

Onder meer worden in het Instituut zegelmatrijzen van de Gentse minderbroeders bewaard daterend van de 16de tot de 20ste eeuw. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

VAN LAERE R.,

Het munt- en penningkabinet van de Gentse Rijksuniversiteit,

Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie. CXIX, (1973), p. 183-188.

Beknopte bespreking van de munten en medailles die aanwezig zijn in de numismatische verzameling van de Rijksuniversiteit. Deze verzameling omvat ongeveer 5000 stuks, hoofdzakelijk afkomstig uit het antikwiteitenkabinet van kanunnik De Bast.

Inventarissen, bibliografieën, catalogi

VAN LANDEGHEM E.

Gentse drukkers en uitgevers van prentkaarten. Biografie van Hendrik-Lieven Stepman.

De Draeke, jg. 3, (1979), vol. 2, p. 39-41

Bondige samenvatting van de tekst „Ter nagedachtenis van HendrikLieven Stepman, drukker-uitgever, overleden te Gent, den 1 September 1896", Gent, Huis H. L. Stepman, Oudburg, 30 (1896).

Heemkunde en Folklore

VAN LENNEP J.

De 19de-eeuwse Belgische beeldhouwkunst(red.), ,

Brussel, 1990, 2 dln., 636 blz.

Met onder meer teksten over leven en werk van Paul de Vigne (Gent, 1843-Schaarbeek, 1901), Gustave Kasteleyn (Gent, 1848-1900), Hippolyte Le Roy (Luik, 1857-Gent, 1943), George Minne (Gent, 1866-Sint-Martens-Latem, 1941), Constant Montald (Gent, 1862-Sint­Lambrechts-Woluwe, 1944) en Philippe Parmentier (Feluy, 1784­Gent, 1867). Geillustreerd.

Kunst, kultuur

VAN LERBERGE R.

De geschiedenis van de Bond Moyyson. De betekenis van de mutualiteit in de ontwikkeling van de Gentse arbeidersbeweging in samenwerking met de F.S.M. Bond Moyson (Gent-Eeklo),

1979, 171 blz.

Een interessant overzicht van deze socialistische ziekenbond vanaf de oprichting in 1875 van de vrijzinnige ziekenbeurs Moyson's Vereeniging door een handvol wevers tot de werking van de Bond Moyson in de zestiger jaren van onze eeuw. In februari 1886 zou de Bond der Ziekenbeurzen Moyson gesticht worden. Op 1 september 1889 ging de eigenlijke Bond Moyson van start, welke in 1890 de definitieve steun zou krijgen van de verschillende bij de Bond aangesloten verenigingen. De periode 1890 - 1910 betekende een weg naar de zelfstandigheid. In 1910 werd de Bond een wettig erkende maatschappij voor onderlinge bijstand. Nadat reeds in 1921 beslist was een kliniek op te richten, opende in 1928 de Volkskliniek in de St.Margrietstraat haar deuren. In 1936 waren er in de Bond meer dan 61.000 leden ingeschreven. Na 1945 zou de geschiedenis van de Bond nauw- samenhangen met de invoering van de sociale zekerheid. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

VAN LEUVEN H.

Schilderkunst, pers en politiek. Gent, 18851897.

RUG, R. Van Eenoo, 1975.
Verhandeling

VAN MECHELEN J.

Paul de Ryck.

Oostvlaamse Literaire Monografieën, (Kultureel jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks. Nr. 3), dl. I, Gent, 1977, p. 83-111.

Biografische schets van dichter en journalist Paul de Ryck (1913-1956) die in 1934 te Sint-Amandsberg de „Cahiers van de Waterkluis" stichtte. Met biografische en bibliografische nota's en beknoptebloemlezing. Geïllustreerd.

Biografische artikels en nota's

VAN MEENEN V.

Bijdrage tot de studie van de mortaliteit in de Sint-Jacobsparochie te Gent in de 17e-18e eeuw

RUG, 1973.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN MINGROOT E.

Prieuré de Galilée à Gand

Monasticon belge. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Quatrième volume, (Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis), Luik, 1984, p. 761-794.

Jan Eggaert, heer van Purmerend en Spaarnland, schonk in 1431 zijn huis in Gent om er een klooster van reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus op te richten. Tussen 1578 en 1584 vluchtten de zusters tijdelijk voor de kalvinisten. De priorij werd in 1783 opgeheven en de gebouwen ter beschikking gesteld van de ursulinnen. Met bespreking van de bronnen, de literatuur, de priorijbibliotheek, de ikonografie, de heraldiek, de sigillografie en de epigrafie, en een korte historiek en biografieën van de priorinnen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

VAN MOSSELVELD J.H., (red.),

Keldermans. Een architectonisch netwek in de Nederlanden

's Gravenhage-Bergen op Zoom, 1987, 198 blz.

Bundeling van artikels naar aanleiding van een tentoonstelling over het bouwmeestersgeslacht Keldermans. Het artikel van VAN TYGHEM F. Bestuursgebouwen in Brabant en Vlaanderen (p. 105-130) verdient speciaal de aandacht, omdat onder meer het Gentse stadhuis besproken wordt. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN NECK A. & SKINKEL-RANDOUR J.,

Les finances des quatre grandes villes belges 1856-1956, Acta historica Bruxellensia, II. Recherches sur l'histoire des finances publiques en Belgique, tome 2, Brussel,

Institut d'histoire de l'Université de Bruxelles, 1970, blz. 123-251.

Vergelijking tussen Antwerpen, Brussel, Gent en Luik in 1856 en 1956.

Economie

VAN NIEUWENBORG R.

Van Italië tot Vlaanderen. Een eerste kennismaking

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 1, p. 54-60.

De voorstelling van Vlaanderen en Gent bij 14de-eeuwse Italiaanse schrijvers. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

VAN NIEUWENHUYSEN A.

Ordonnances de Philippe Le Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur, 1381-1419. DI. II: Ordonnances de Philippe le Hardi et de Marguerite de Male du 17 janvier 1394 au 25 février 1405.

Verzameling van de Verordeningen der Nederlanden. Eerste reeks: 1381-1506, Brussel, 1974, 1019 blz.

Deze onmisbare bronnenuitgave voor degene die heb politiek, economisch of sociaal leven in heb laat-middeleeuwse Gent wil bestuderen, vormt heb vervolg van heb in 1965 uitgegeven eerste deel dab de periode 16 oktober 1381 bob 31 december 1393 omvat. Met chronologische lijst van de ordonnanties van Filips de Stoute en Margareta van Male van 1381 bob 1405, een chronologische lijst van de vidimi van vóór 1381, overzicht van de gebruikte zegels (geïllustreerd). Alfabetische en systematische registers.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten, catalogi

VAN OOST A.

Sociale stratifikatie van de Gentse opstand 13791385. Kritische benadering van konfiskatiedokumenten

RUG, 1972.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN OOTEGHEM B

De Paters Minderbroeders. Oude Houtlei te Gent.

G.O.V. Heraut (Gidsenbond Oost-Vlaanderen), jg. 15, (1980), nr. 6, p. 1-12, geïllustreerd.

Bondige vulgariserende historiek van de Minderbroeders te Gent

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

VAN OOTEGHEM B.

Constant Permeke 1886-1952

G.O.V. Heraut, jg. 21, (1986), nr. 4, p. 17-20.

Permeke (Antwerpen, 1886 - Oostende, 1952) volgde lessen aan de akademies van Brugge en Gent. Hij verbleef geregeld te Sint-Martens-Latem en was de leider van de expressionistische kunstbeweging in Vlaanderen. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

VAN OOTEGHEM B.

De ijzeren toren van het Belfort

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 1, p. 38-40.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN OOTEGHEM B.

De Manège of Militaire Rijschool

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 1, p. 36-37.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN OOTEGHEM B.

De paters Minderbroeders. Oude Houtlei te Gent

G.O.V. Heraut, jg. 15, (nov. 1980), 12 blz.

De Minderbroeders kwamen zich te Gent vestigen in de 13de eeuw. Omstreeks 1225 betrokken ze een gebouw ten westen van de Ketelpoort, op de plaats van het huidig Justitiepaleis. Naarmate het aantal kloosterlingen aangroeide nam ook het kloostergebouw grotere afmetingen aan. In 1256 konden de Minderbroeders het volledig gebouwd klooster bewonen. In 1797 werd het klooster, alsdan Recol­lettenklooster genoemd, afgebroken. Geïllustreerd.

Heemkunde

VAN OOTEGHEM B.

Van wevers en volders

G.O.V. Heraut, jg. 19, (januari 1984), p. 1-7.

Vulgariserend artikel over deze oude Gentse ambachten. Het artikel geeft een bondige historische benadering, bepaalt de vestigingsplaatsen van wevers en volders, gaat de handelsbetrekkingen na met vreemde kooplieden ; bespreekt de lakenhalle en de stichting van kapellen en godshuizen. Met bibliografie. Geïllustreerd.

Heemkunde

VAN PETEGHEM S.

Daisnes stille kracht

Interbellum, 11, (1991), nr. 4, p. 11-15.

Beschrijving van de zoektocht van Johan Daisne naar gegevens over de filmactrice Lilian Hall-Davis. Met illustraties.

Kunst, kultuur

VAN PETEGHEM S.

Vielen Dank Herr Daisne,

Interbellum, 11, (1991), nr. 4, p. 7-9.

Johan Daisne (Gent, 1912-1978) is vooral bekend als romanschrijver. Daarnaast publiceerde hij ook over de film en legde een "filmarchief' aan, dat thans overgedragen is aan de handschriftenafdeling van de Gentse Universiteitsbibliotheek. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

VAN POTTELBERGH R.

Professor Joseph Bidez

Heemkundig Nieuws, jg. 9, (1981).

Prof. Bidez (1867-1945) was van 1895 tot 1933 als classicus verbonden aan de Gentse universiteit.

Heemkunde

VAN RAEMDONCK J.

Het Vincentiaanse model van karitatieve armoedebestrijding in de late 19de eeuw te Gent

De Leiegouw, XXVIII, (1986), afl. 3-4, p. 421-426.

De Vincentianen, die doorgaans zelf tot de begoede klasse hoorden, zagen in de armenhulp een middel tot zelfheiliging. Onder de leiding van Joseph de Hemptinne bouwden ze te Gent een dienstverleningsnet op om de behoeftigen van de wieg tot het graf te begeleiden.

Hedendaagse Tijd

VAN REETH J.M.F.

Het Lam Godsretabel en de relatie van Byzantium en Florence met onze gewesten

Millennium, 2, (1988), nr. 2, p. 118-143.

Geïllustreerd

Kunst, kultuur

VAN REETH J.M.F.,

Het Lam Gods van Van Eyck en de Palaeologen

Millennium, 2, (1988), nr. 1, p. 47-68.

Omtrent het verband tussen het Lam Godsretabel en de paradijsvoorstelling van de Syrische H. Efrem (t 373). Met illustraties.

Kunst, cultuur

VAN RIET C.

Bijdrage tot de studie van de wandelstok uitgaande van een morfologisch onderzoek van de wandelstokken in het Volkskundig Museum te Gent en in de verzameling van Dokter medicus Rob. Van Riet

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN RIJSSEL D.,

De Gentse huishuren tussen 1500 en 1795. Bijdrage tot de kennis van de conjunctuur van de stad, Brussel 1967

Pro Civitate Historische uitgaven in -8°, nr. 15

Studie van een „index" van de Gentse huishuren over de periode 15001795. Verschillende grafieken laten toe te vergelijken met de Antwerpse situatie.

Sociale geschiedenis

VAN ROMPAEY J.

De publiekrechtelijke achtergrond van de strijd tussen Gwijde van Dampierre en Filips de Schone.

De Leiegouw, XIX, (1977), p. 337-359.

Hoe stond het met de verplichting van feodale trouw die Gwijde van Dampierre had ten opzichte van zijn leenheer? Uit het conflict tussen Gwijde en Filips de Schone zijn de XXIX van Gent niet weg te denken.

Middeleeuwen

VAN ROMPAEY J.

De voormalige heerlijkheden op het grondgebied van Sint-Martens-Latem

Heemkring Scheldeveld, V, (1974-1975), p. 87-120.

In dit artikel vindt men o.a. gegevens over de heerlijkheid Overmeers en een vijftal lenen van de Sint-Pietersabdij, alsook over de heerlijkheid van de Sint-Baafsabdij. Geïllustreerd.

Kloosters en abdijen

VAN RUYSEVELT S.,

De Franciscaanse kerken. De stichtingen van de dertiende eeuw, IV. Gent.

Franciscana, XIV, (1969), 123-145.

Naast een korte historiek ook een lijst van archiefbronnen en studies, waarin echter lacunes voorkomen.

Kerk

VAN RYCKEGHEM J.

Eenvoud en raffinement. Kleding en sieraden te Gent

Oostvlaamse Zanten, LXIII, (1988), nr. 1, p. 33-50.

Onderzoek naar de kledingsgewoonten bij de verschillende sociale groepen in het 18de-eeuwse Gent aan de hand van de staten van goederen. Geïllustreerd.

Moderne Tijden

VAN RYSSEL D.

Julien Vangansbeke

Oostvlaamse Literaire Monografieën, IX, (1989), p. 1-32.

Vangansbeke (Drongen, 1936-) publiceert vooral poëzie, kortverhalen en beschouwend proza. Geïllustreerd.

Biografieën

VAN RYSSEL D.

Paul Rogghé.

Oostvlaamse Literaire Monografieën, (Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks. Nr. 3), dl. I, Gent, 1977, p. 115-143.

Biografisch overzicht van deze bekende letterkundige en historicus (1904-1974). Met bespreking van zijn literair en historisch werk, biografische en bibliografische nota's en bloemlezing. Geïllustreerd.

Biografische artikels en nota's

VAN RYSSEL D.

Pliet van Lishout

Oostvlaamse Literaire Monografieën, VI1, (1985), p. 97-128.

Hippoliet (Pliet) van Lishout (Gent, 1920 - Namen, 1982) was journalist en literator. Met illustraties.

Biografische nota's en biografieën

VAN SCHOOR J

De Gentse Toneelacademie, een aanzet?,

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent. Jaarboek, XXXVII-XXXVIII, (1987-1988), p. 173-189.

Toespraak gehouden bij de opening van het Centrum voor de Studie van Drama en Theater (R.U.G., 1987). Onderwerp was de Toneelacademie, die van 1929 tot 1932 onder impuls van Herman van OverbeKe ijverde voor het Vlaams toneel.

Kunst, kultuur

VAN SCHOOR J.

Een huis voor Vlaanderen. Honderd jaar Nederlands Beroepstoneel te Gent,

Kultureel jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 1971, 25, Gent, 1972, 312 blz.

Geïllustreerd

Kunst en Cultuur

VAN SCHOORS L.

Gas. Geschiedenis, fabricage en toepassing

Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1987, 34 blz.

Geïllustreerd

Industriële archeologie

VAN SCHOORS L.

Tussen 'ijzeren weg' en 'manchonfabriek'. Honderdvijftig jaar stationswijk Gent-Zuid

Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1985, 23 blz.

Handleiding bij de wandelingen door V.I.A.T. georganiseerd in de Gentse stationswijk. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

VAN SELM B.

The schoolmaster Gerard de Vivre

Quaerendo, VII, 3, 1977, p. 209-242.

De Gentse schoolmeester Geeraert van den Vivere week, waarschijnlijk om religieuze motieven, uit naar Keulen en kreeg daar in 1563 van de magistraat de toelating om een schooltje te openen, waar hij Frans en wiskunde onderwees. In 1575 vestigde hij zich te Antwerpen. Zowel in Keulen als in Antwerpen publiceerde hij leerboeken voor het Frans taalonderwijs, o.m. de allereerste Franse grammatica die ooit in het Duits geschreven werd. Zijn merkwaardigste schoolboek was evenwel de Dialogues Francois-Flamengs, traictalts du faict de la Marchandise (le ed.Antwerpen, 1573). Als bevattelijk leerboek voor beginnelingen in de Franse taalstudie werd het bijzonder populair in de Nederlanden en - in zijn Duitse versie - in Duitsland ; door zijn inhoud vormt het bovendien een eersterangsbron voor de kennis van de koopmanschap en het dagelijkse leven in een zestiende-eeuwse stad. In een Appendix worden alle publikaties van Van de Vivere in hun verschillende edities opgesomd.

Moderne Tijden

VAN SEVEREN G

De grote post op de Koornmarkt.

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 29, (1980), nr. 4, p. 94-100, geïllustreerd.

Tussen 1900 en 1911 verscheen op de plaats van het afgebroken Pakhuis of Oktrooihuis op de Koornmarkt het nieuwe postgebouw. De bouwmeesters waren L. Cloquet en E. Mortier. Er wordt nagegaan waar Cloquet tekort schoot aan scheppende kracht om renaissanceen gotische elementen met elkaar in overeenstemming te brengen. Uitweiding over de versiering van dit gebouw door Gentse kunstenaars

Gebouwen en stadsbeeld

VAN SEVEREN G.

De kuip van Gent in 1880

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 28, 1979, p. 107-111.
Heemkunde en Folklore

VAN SEVEREN G.

Een en ander over Valentin Vaerwyck en de jongste geschiedenis van het Belfort

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 31, nr. 4, (1982), p. 85-92.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN SEVEREN G.

Gent honderd jaar geleden. Een wandeling door en rond de „kuip" met Ernest George in 1877.

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 26, (1977), p. 29-34.

Toeristische bespreking van een aantal etsen uit het boek Etchings in Belgium door de Engelsman Ernest George.
VAN SEVEREN G.

Gentse steendrukkers uit de jaren 1840. Enkele flitsen uit het „Keepsake" van Clara Pernelle

Toerisme in OostVlaanderen, 28, 1979, p. 1-12.

Bespreking van een aantal Gentse steendrukken (porseleinkaarten) en steendrukkers. Rijk geïllustreerd.

Heemkunde en Folklore

VAN SEVEREN G.

Het gebuurte- en dekenijleven te Gent. Vroeger en nu.

Gent, 1977, 32 blz.

Brochure uitgegeven naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de Stad Gent. Eerst in 1361-1364 vindt men in de archieven sporen van het bestaan van de gebuurten terug, alhoewel deze ongetwijfeld tot een oudere datum zijn op te voeren. In de 17de eeuw, die geldt als de bloeiperiode van de gebuurtedekenijen, zouden er 190 gebuurten geweest zijn, ingeschakeld in 19 wijken of hoofdkwartieren, die op hun beurt onderverdelingen waren van de parochies. Toen op het einde van de 19de eeuw de gebuurten begonnen te zieltogen (er waren er toen slechts 79) werd in 1903 de Bond van Dekens en Baljuws opgericht. Deze betekende voor de gebuurten een nieuwe stimulans. Sinds 1930 staat deze bond bekend als het Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen der Stad Gent. Geïllustreerd.
VAN SEVEREN G.

Het Sint-Baafsdorp te Gent.

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 27, (1978), p. 104-107.

Korte inleiding over deze voormalige heerlijkheid in Gent.

Heemkunde en folklore

VAN SIMAEY C.

Geschiedenis van het Sint-Barbaraklooster te Gent (1423-1783)

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN SIMAEY C.

Geschiedenis van het Sint-Barbaraklooster te Gent (1423-1783),

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VAN SIMAEY C.

Prieuré de Sainte-Barbe dit Joris Vrancx à Gand

Monasticon belge. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Qua-trième volume, (Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Ge-schiedenis), Luik, 1984, p. 829-844.

Joris Vrancx stelde een woning in de Savaanstraat ter beschikking van enige religieuzen, die in 1455 de regel van Sint-Augustinus aan-namen. De zusters verstrekten onderwijs aan meisjes. In 1796 werd hun gemeenschap definitief ontbonden. Met bespreking van bronnen, literatuur, kloosterbibliotheek, ikonografie, sigillografie en epi-grafie en met een korte historische nota en biografieën van de priorinnen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

VAN SPEYBROECK M.

Franse invloeden op het Belgisch impressionisme en neo-impressionisme : bijdrage van de kunstkritiek. Het neo-impressionisme in Theo Van Rysselberghes oeuvre : bijzondere bijdrage van Emile Verhaeren

RUG, 1976.VAN STRYDONCK M.

Radiokoolstofdateringen van materiaal afkomstig van de opgravingen in de Gouvernementstraat,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 43-46.

Met grafieken en tabellen.

Archeologie

VAN STRYDONCK M.

Verslag radiokoolstofdateringen beenderen Sint-Niklaaskerk

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 4, p. 9-10

Geïllustreerd

Archeologie

VAN TWEMBEKE J.

. De penningkohieren

Heemkring Scheldeveld, XV, (1986), p. 41-59.

Alfabetische plaatsnamenlijst van de penningkohieren bewaard op het Stadsarchief van Gent en het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Deze 5de, 10de, 20ste en 100ste penningkohieren zijn lijsten waarop de belastingplichtigen per parochie ingeschreven werden met hun on-roerende bezittingen en de voorziene belastingsaanslagen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

VAN TWEMBEKE J.

De gemeentelijke wapenschilden in het werkgebied van de Heemkring Scheldeveld

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XVI, (1987), p. 7-18.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN TWEMBEKE J.

Momentopname van bezit en gebruik in een troebele periode

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XVI, (1987), p. 59-102.

De 16de-eeuwse penningkohieren die betrekking hebben op het werkgebied van de Heemkring Scheldeveld en bewaard bleven op het Stadsarchief te Gent, worden in tabelvorm ontleed.

Moderne Tijden

VAN TWEMBEKE J.

Momentopname van bezit en gebruik in een troebele periode (slot)

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XVII, (1988), p. 45-116.

Nadat in Jaarboek XVI (1987) de 16de-eeuwse penningkohieren betreffende het Scheldeveldgebied in tabelvorm uitgegeven werden, brengt de auteur nu een bewerking van de grondoppervlaktegegevens, die vermeld zijn in deze kohieren.

Moderne Tijden

VAN TWEMBEKE J.,

Overzicht van de bijdragen in de jaarboeken 1 tot en met 20 van de Heemkring Scheldeveld (1970-1991),

Heemkring Scheldeveld Jaarboek, XX, (1991), p. 187-201.
Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

VAN TYGHEM F.

Agnes Vanden Bossche, een Gentse schilderes uit de late middeleeuwen

Stadsarcheologie, jg. 9, (1985), nr. 3, p. 27-33.

Agnes Vanden Bossche werd in 1468 in het Gentse schildersambacht opgenomen. Zowel haar vader Triestam als haar broer Lieven hadden reeds min of meer belangrijke opdrachten voor de stadsmagistraat uitgevoerd. Vele jaren lang kreeg Agnes zelf tal van opdrachten te vervullen, o.m. het beschilderen van een kap voor O.L.V. te Doornik, het beschilderen van het Gentse stadsbanier, het vergulden van vensters, het aanbrengen van wapenschilden op banieren, enz. Agnes leverde het bewijs dat in de Gentse laatmiddeleeuwse maatschappij een vrouw als schilderes met opdrachten werd overladen en als dusdanig gewaardeerd werd. Met kritisch apparaat. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

VAN TYGHEM F.

Een middeleeuws burgerinterieur te Gent. De Arsenaalzaal van het Stadhuis

Vlaanderen, 38, (1989), nr. 4, p. 19-21.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN TYGHEM F.

Het stadhuis van Gent.

Spiegel Historiael, jg. 12, (1977), p. 456-463.

Bondig overzicht van de bouwgeschiedenis van het Gentse stadhuis, welke aanvangt in de tweede helft van de 15de eeuw. Geïllustreerd

Gebouwen, stadsbeeld

VAN TYGHEM F.

Het stadhuis van Gent. Voorgeschiedenis. Bouwgeschiedenis. Veranderingswerken. Restauraties. Beschrijving. Stijlanalyse

Verhandeling van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten. fg. XL.Nr. 5, Brussel, 1978, 2 dln, 605 629 blz.

Belangrijk werk over het Gentse stadhuis. Achtereenvolgens worden besproken : de verdwenen schepenhuizen ; de bouw van de nieuwe schepenhuizen en de aanpalende gebouwen, van de XVde tot en met de XVIIIde eeuw ; de veranderingen en restauraties uitgevoerd in de XIXde en XXste eeuw ; de beschrijving en vergelijkende stijlanalyse van de architectonisch belangrijke onderdelen van het stadhuiscomplex. Met résumé, lijst van bronnen en bibliografie, lijst van afbeeldingen en platen, herkomst van de afbeeldingen, register. Rijk geïllustreerd. Het tweede deel omvat de bijlagen.

Gebouwen en stadsbeeld

VAN TYGHEM F.,

Bibliografie van de geschriften van Em. Prof. Dr. Firmin De Smidt,

Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, XXIII, (1973-5), p. 3-8.

Negenenzestig artikels, recensies en boeken in verband met de bouwkunst, voornamelijk te Gent in chronologische volgorde, gepubliceerd in de periode 1932-1974.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten.

VAN TYGHEM F.,

Het genootschap La Concorde en haar afgebroken verenigingsgebouw te Gent,

Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, XXII, (1969-1972), p. 19-89.

Geeft een historische schets van dit genootschap (negentiende en twintigste eeuw) en gaat de evolutie na van het verenigingsgebouw. Met reproducties.

Kunst en Kultuur

VAN UYTFANCK L.

25 jaar Leiezonen te Baarle

Dronghine. Jaarboek, (1986), p. 67-79.

Historiek van de toneelvereniging „De Leiezonen" van Drongen-Baarle. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde

VAN VELTHOVEN H.,

Onenigheid in de Belgische Werkliedenpartij : de Vlaamse kwestie wordt een vrije kwestie (1894-1914),

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, V, (1974), p. 123-165.

Dit artikel geeft o.m. een analyse van de houding van de Gentse federatie van de Belgische Werklieden, o.l.v. Anseele, tegenover de Vlaamse kwestie.

Vlaamse beweging

VAN VLAENDEREN L.

Oppervlakteprospectie in de vallei van de Kale-Moervaart,

VOBOV-Info, (1990), nrs. 38-40, p. 16-23.

Betreffende vindplaatsen in Mendonk en Sint-Kruis-Winkel. Geillustreerd.

Archeologie

VAN W(ESEMAEL

De Gentsche vleeshouwers aan het woord, figuurlijk maar ook letterlijk gesproken

Gendtsche-Tijdinghen, 8, 1979, p. 25-42.

Merkwaardigheden over de vier vleeshouwersfamilies (Minne, Van Loo, Van Melle en Deynoodt) en over de toneelstukken opgevoerd door de vleeshouwers.

Heemkunde en Folklore

VAN WAESBERGEN J.P.,

Het geslacht van Waesberghe, van Waesberge - van blaasbergen door de eeuwen heen 1279-1983

Breda, [1983], 308 blz.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN WASSENHOVE R.

Het Rijke Gasthuis en het klooster der dominicanen. Historische en chronologische situering van het kloostercomplex vanaf 1146 tot 1989

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 1, 6 blz.

Met plattegronden

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN WERVEKE A. (+),

Oudheidkundig nieuws. Het klooster van Deinze, sedert 1793 Krijgsgasthuis

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 6, p. 365-367.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN WERVEKE A. (+),

Oudheidkundige kroniek Het Slagveld en de omliggende straten,

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 3, p. 187-188.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN WERVEKE A. (+),

Oudheidkundige kroniek. Het Hof ter Posterne

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 2, p. 120-122.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN WERVEKE A. (+),

Oudheidkundige kroniek. Posternestraat en Bestormstraat

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 1, p. 47-48.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN WERVEKE A. (+),

Oudheidkundige kroniek. Rue d'Angleterre

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 4, p. 253-255.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN WERVEKE A.,

Gentse Stads- en Baljuwsrekeningen (13511364), niet een inleiding door H. Van Werveke, Brussel,

Koninklijke Commissie voor geschiedenis, 1970, XXXI, 685 blz.

De mecanografische reproductie van de uitgave die A. Van Werveke vóór de Eerste Wereldoorlog haar verzorgd, maar waarvan tijdens de oorlog alle exemplaren verloren gingen. Bevat naast de algemene stadsrekeningen ook de speciale rekeningen (renten, werken, wevers, baljuws). Hoogst interessante inleiding en lijst van corrigenda door H. Van Werveke.

Inventarissen, bronnenuitgaven, regestenlijsten

VAN WERVEKE H.

Een Vlaamse graaf van Europees formaat. Filips van de Elzas.

Haarlem, 1976, 94 blz.

In deze levensschets van Filips van de Elzas (na 1142-1191) wordt voor een breed publiek een zeer duidelijk beeld geschetst van één van de meest opmerkelijke figuren in het Europa van de twaalfde eeuw. Ook op de geschiedenis en op het stadsbeeld van Gent heeft deze figuur een onuitwisbare stempel gedrukt. De auteur begint met in een hoofdstuc over het 's Gravensteen er de nadruk op te leggen dat in de ons omringende wereld nog zaken zijn die aan Filips herinneren. In dezelfde zin wordt uitgewijd over de straten van Nieuwpoort en over de leeuw van Vlaanderen. Hierop volgt de eigenlijke biografie, waarop telkens verschillende aspecten van Filips' leven worden belicht: de regeringstaak, de krijgsman, de kruisvaarder, beschermheer van de Kerk, de geletterde, de mens, zijn rol in de geschiedenis. Met bibliografie. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

VAN WERVEKE H.

Het bevolkingscijfer van de stad Gent in de 14de eeuw. Een laatste woord? (

Studia Historica Gandensia, nr. 195) (Overdruk uit Album Charles Verlinden, p. 449.465), Gent, 1975

H. Van Werveke onderzocht reeds in 1947 het bevolkingscijfer van Gent in de 14de eeuw op basis van de kontingenten gewapende mannen door de ambachten geleverd voor het gemeenteleger (Nicolas D.M.: Het bevolkingscijfer van de stad Gent in de 14de eeuw, in Miscellanea Historica in honorem Leonis Van der Essen, Brussel-Parijs, 1947, p. 345-354.) In dit artikel gaat hij nader in op enkele stellingen en punten die door D.M. Nicholas naar voor gebracht werden .

Demografie

VAN WESEMAEL M

Hoe het burgemeester Braunplein en het Sint-Baafsplein tot stand kwamen.

Ghendtsche Tydingen, jg. 8, (1979), p. 316-340, geïllustreerd

Na de inhuldiging van de eerste spoorlijn te Gent in 1837 deed zich voornamelijk voor koetsen en diligences de noodzaak voor om een direkte verbinding te hebben tussen het Zuidstation en het centrum van de stad. Na het trekken van de Statiestraat, de Jacob van Arteveldeplaats, Keizer Karelstraat, Vlaanderenstraat, Henegouwenstraat en Limburgstraat, werden tussen 1890-1896 de huizenblokken die zich tussen St.-Niklaaskerk, Belfort en St.-Baafskathedraal bevonden, ontmanteld.

Gebouwen en stadsbeeld

VAN WESEMAEL M

Lichte vrouwen te Gent in de 19e eeuw en hun publiciteit.

Oostvlaamse Zanten, LII, (1977), p. 2-19 en 38-66.

Na een overzicht van de prostitutie te Gent in de loop der tijden, gaat de auteur uitvoerig in op de ligging van de bordelen in de stad in de 19de eeuw, op de wetgeving en reglementering in verband met de prostitutie, op het heffen van taksen op de prostitutiehuizen. Daarna volgt de bespreking van een achttal adrespik en reklamekaartjes uit de 19de eeuw van hetgeen men noemde „maisons de société" of „gezelschapshuizen". Geïllustreerd.

Heemkunde

VAN WESEMAEL M.

65 Jaar geleden opende de Gentse Wereldtentoonstelling haar deuren.

Ghendtsche Tydinghen, 7, (1978), p. 51-97.

Boeiende kennismaking met de wereldtentoonstelling die in 1913 te Gent werd gehouden. De auteur verlevendigt dit overzicht met talrijke anekdoten en feiten die hijzelf tijdens zijn bezoeken aan de tentoonstelling heeft waargenomen. Rijk geïllustreerd.

Heemkunde en folklore

VAN WESEMAEL M.

Baard Vermeulen.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 9, 1980, nr. 1, p. 29-49

Biografische schets over Eugeen Van Der Meulen (Gent, ° 1848 - t 1900), boekhandelaar, uitgever van volksbladeren en journalist die tevens op de politieke toer ging. Met afbeelding van „Baard Vermeulen".

Heemkunde en Folklore

VAN WESEMAEL M.

De benauwende wereldreis van een schuchtere Gentenaar.

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 134-156.

Reisbeschrijving van het door Jacques Maelcamp & C uitgeruste schip Sint-Pieter dat van 28 mei 1721 tot 12 september 1722 van uit Oostende naar Indië zeilde. Het artikel steunt op het logboek en op de notities genomen door de Gentse aalmoezenier Michael De Febure in een directorium (liturgisch jaarboek). Geïllustreerd. Met bibliografie.

Moderne tijden

VAN WESEMAEL M.

De donkere kerkers van het Stadhuis.

Ghendtsche Tydinghen, VI, (1977), p. 109-114.

Gegevens over de Armen Caemer van Ghendt, haar vergaderzaal en de cellen in het stadhuis waar jonge bedelaars en bedelaressen be­straft werden. Geïllustreerd

Gebouwen, stadsbeeld

VAN WESEMAEL M.

De Gentse donkere putten.

Ghendtsche Tydinghen, VI, (1977), p. 21-34.

Een artikel waarin de kerkers en gevangenissen in het 's Gravensteen worden besproken.

Gebouwen, stadsbeeld

VAN WESEMAEL M.

Een achterkomertje van „De Oude Schelde"

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 6, p. 337 - 338.

Verklaring volgens een oude sage voor de herkomst van de naam Heer van Raveschoot.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN WESEMAEL M.

Een en ander over de klokken van het Belfort.

Gendtsche Tydinghen, jg. 8, (1979), p. 199-219.
Heemkunde en Folklore

VAN WESEMAEL M.

Een paar beschamende bladzijden uit de eervolle geschiedenis van het Gentse stadhuis.

Ghendtsche Tydinghen, VI, (1977), p. 61-74.

De auteur wijdt in dit artikel uit over de toegangstrappen tot het Gentse stadhuis (o.m. over de beruchte trap van Jean-Baptiste Pisson uit 1802-1803). Geïllustreerd.

Gebouwen, stadsbeeld

VAN WESEMAEL M.

Een Vlaming, Polydoor De Keyser wordt Lord Mayor of London

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10 (1981), p. 28-43.

Polydoor De Keyser werd geboren op 12 december 1832 uit een Gentse vader en een moeder uit Dendermonde afkomstig. In welk jaar de familie naar Londen trok om er The Royal Hotel uit te baten weet men niet. Omstreeks 1857 trad Polydoor in de Londense Gemeenteraad. In 1882 verwierf hij het schepenschap en in 1887 werd hij Lord Mayor of London. In augustus 1888 bezocht hij de steden Dendermonde en Gent, waar vrienden en familieleden woonden en tevens de Engelse sektie in de Expositie van 1888 te Brussel. Het artikel gaat dieper in op de ontvangst van Polydoor De Keyser te Gent. Het geeft zelfs een bondig overzicht van de archiefstukken en oudheden die de eregast werden getoond door archivaris Victor vander Haeghen. Terloops wordt gewezen op de rijkdom van het Stadsarchief en het Bijlokemuseum. Geïllustreerd.

Heemkunde

VAN WESEMAEL M.

Expo '13 redivivus

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 6, p. 287-313.

In de wereldtentoonstelling te Gent van 1913 werd onder impuls van Maurice de Smet de Naeyer een militair diorama opgericht. Door de schilder Jules Gondry werden daarvoor vijf schilderijen geborsteld die voorstelden : het beleg van het 's Gravensteen in 1302 ; de bouw van het Rabot in 1488 ; de overgave van het Spanjaardkasteel in 1576 ; de inneming van Gent door Lodewijk XIV in 1708 ; de bouw van de citadel in 1825. Met bibliografie. Geïllustreerd. (onjuiste ondertiteling).

Heemkunde

VAN WESEMAEL M.

Gentse stads- en binnenhuisgezichten in functie van de adreskaart.

Ghendtsche Tydinghen, 7, (1978), p. 17-38.

Bespreking van een keuze gelithografeerde reclame- en visitekaartjes door bekende lithografen uit de 19de eeuw.

Heemkunde en folklore

VAN WESEMAEL M.

Het Gentse Carnavalslied aan het woord.

Ghendtsche Tydinghen, VI, (1977), p. 150-161.

Aanvullingen op het artikel van Michel Steels, Carnaval te Gent, in Ghendtsche Tydinghen, III, (1974), p. 7-20. itgave van verscheidene liedjes. Geïllustreerd

Volkskunde

VAN WESEMAEL M.

Het Gentse carnavalslied aan het woord.

Ghendtsche Tydinghen, 6, (1977), p. 210-220.

Vertrekkend van enkele danszaalliedjes bespreekt de auteur de Gentse danszalen (19de-begin 20ste eeuw), de cafés, de prijzen die uitgeloofd werden, de café-chantantmuziek, de carnavalbals. Een op heem- en volkskundig gebied erg interessant artikel. Geïllustreerd.

Heemkunde en folklore

VAN WESEMAEL M.

Het Rasphuis. Over de banale afbraak van een banaal gebouw al rondneuzend in het verleden opgerakeld

Ghendtsche Tydinghen, jg. 15, (1986), nr. 1, p. 2-27.

Na een korte historiek over het gevangeniswezen te Gent, met o.m. aandacht voor het tuchthuis in het Geraard de Duivelsteen, wordt de bouwgeschiedenis (vanaf 1771-1772) van het Rasphuis aan de Coupure belicht. Dit nieuw Rasphuis, ook Centrale Gevangenis of Provinciaal Correctiehuis genoemd, zou met een oppervlakte van 43.490 m2 de vorm krijgen van een onregelmatige achthoek en werd ontworpen door Malfeson en Klukman onder impuls van J.J. Ph. Vilain XIIII. In 1773 was de bouw reeds zover gevorderd dat er de eerste gevangenen konden opgesloten worden. Het artikel schenkt ook aandacht aan de behandeling van de gevangenen die zich met het raspen van bresilhout of met textielproduktie onledig hielden. Onder het „maireschap" van Lieven Bauwens en tijdens de Franse overheersing kwam het tot een echte uitbuiting. Vanaf 1824 tot 1886 zou architekt Louis Roelandt werken aan de voltooiing van het gebouw. In 1935 werd deze Centrale Gevangenis ontruimd en in 1936 gesloopt. Met illustraties en bibliografie.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VAN WESEMAEL M.

Hoe Gent, precies driehonderd jaar geleden, door het oog van een naald kroop of hoe een spotzieke strop ons komt vertellen over „Een Gentsche Tragedie in de Gentsche Taele".

Ghendtsche Tydinghen, 7, (1978), p. 221-246.

Een overzicht van de voor Gent belangrijke militaire gebeurtenissen tussen 1632 en 1678. Interessant is de weergave van een spotlied waarin het beleg en de verdediging van Gent tussen 1 en 8 maart wordt gehekeld. Het handschrift van dit lied wordt bewaard in de Gentse Universiteitsbibliotheek (G 2325).

Moderne Tijden

VAN WESEMAEL M.

Iets over voeten en ellen

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 5, (1987) nr. 2, p. 43-54.

Dit artikel over het meten in duimen, voeten en ellen in het Gentse (18de en 19de eeuw) gaat uit van een aantal vouwmeters (duimstokken) bewaard in het Bijlokemuseum te Gent. Geïllustreerd.

Industriële archeologie, scriptophilie

VAN WESEMAEL M.

Keizer Karel's standbeeld op de Vrijdagsmarkt

Ghendtsche Tydinghen, 13, (1984), nr. 4, p. 216-230 .

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN WESEMAEL M.

Laurens van den Haute, een grote vriend van het Wenemaershospitael.

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 9, (1980), nr. 6, p. 329-348, geillustreerd.

Bespreking van een portretmedaillon van Laurens van den Haute, alias du Bois, voogd van het Wenemaershospitael te Gent vanaf 1Tevens meerdere gegevens over het geslacht van den Haute, nauw hij het voogdijschap van dit hospitaal betrokken

Middeleeuwen

VAN WESEMAEL M.

Lodewijk De Vriese herdacht

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 11, nr. 5, (1982), p. 257-265.

Korte biografische schets van deze Gentse drukker-uitgever (° Gent 1847 - † Gent 1932) en volkskundige. Hij publiceerde o.m. Luimige brokken. Schetsen uit het Vlaamsche Volksleven, 1870 ; Gentsche Spreekwoorden en Spreekwijzen, 1890, 1907, 1917; Een wandelinkske in 't ronde van Gent, 1916 ; Onder de Wekkeringe. Een reesem brokskens Gentsch leven voor 't Volk bijeengegaard, 1925 en Onder de Draeke, Een tweede reesem brokskens Gentsch leven voor 't Volk bijeengegaard, 1928. Met enkele „brokskens" uit Onder de Wekkeringe.

Heemkunde

VAN WESEMAEL M.

Lodewijk De Vrieze herdacht

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 11, (1982), nr. 5, p. 257-259.
Biografische artikels en nota's

VAN WESEMAEL M.

Neen, de oude Schelde is niet altijd oud geweest

Ghendtsche Tydinghen, 12, (1983), nr. 4, p. 186-214 .

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN WESEMAEL M.

Nog iets over ons suikerlaadje in het Gravensteen

G.O.V. Heraut, jg. 19, juli 1984, 1 blz.

Korte nota over de Gentse gevangenis in het Châtelet en het Gravensteen.

Heemkunde

VAN WESEMAEL M.

Nog over de expo '13.

Ghendtsche Tydinghen, 7, (1978), p. 246.

Geïllustreerd.

Heemkunde en folklore

VAN WESEMAEL M.

Over de Augustijnerommegang van 1698

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 2, (1982), p. 61-63.

De paters Augustijnen kwamen zich in 1295 in Gent vestigen. Een diefstal van een ciborie met hosties en de mirakuleuze vondst ervan in 1354 zouden aan het begin staan van jaarlijkse en tienjaarlijkse processies en de oprichting van een Heilige Bloedkapel (welke in 1799 werd gesloopt) op Ekkergem. Deze processies worden beschreven in een drukwerkje dat in 1687 verscheen onder de titel Kortbondigh verhael (van het H. Bloet) van Mirakel, (Waer af de Solemnele Ghedachtenisse ghe/houden wordt bij d'Eerw. PP Augustijnen) tot Ghendt., enz. Geïllustreerd door een gravure van C. Onghena.

Moderne tijden

VAN WESEMAEL M.

Over een paar lang vergeten letterspelletjes

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 5, p. 247-262.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

VAN WESEMAEL M.

Over Sint-Macharius, de populairste aller Gentse heiligen

Gendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 242-262.

Overzicht van de verering te Gent van de heilige Macharius door de eeuwen heen. De heilige werd aanroepen tegen de pest (t 1012). Bespreking van de translatie van het gebeente in 1067, welke aan de oorsprong ligt van de negenmeimarkt of paardenmarkt te SintAmandsberg. De aandacht gaat ook naar de verschillende biografieën die in de 17de eeuw en de 18de eeuw verschenen. De zevenhonderdste verjaardag van de verheffing in 1767 werd te Gent succesrijk gevierd. De processie in 1867 was heel wat minder uitbundig. In 1967 had helemaal geen processie plaats! Geïllustreerd. Met bibliografie.

Heemkunde

VAN WESEMAEL M.

Schoolmeester Jan Deruelle alias Sander den Oliekoek.

Ghendtsche Tydinghen, 7, (1978), p. 170-181.

Levensschets van deze in 1866 geboren schoolmeester bij het Stedelijk Onderwijs.

Biografische artikelen en nota's

VAN WESEMAEL M.

Schrijvers en lezers omtrent de Botermarkt.

Ghendtsche Tydinghen, VI, (1977), p. 263-273. Geïllustreerd.
Heemkunde en folklore

VAN WESEMAEL M.

't Gewezen Prinsenhof van Gent, zijn tijd, zijn groei, zijn streven, zijn tijdgenoten wel bekend. In woord en beeld beschreven.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 9, (1980), p. 222-234 en p. 264-283

De geschiedenis van het Prinsenhof vanaf Maria van Bourgondië tot in de 19de eeuw met bijzondere aandacht voor de Leeuwenhof, nl. de nog steeds gedeeltelijk bewaarde leeuwenkooi die aan het Prinsenhof verbonden was.

Heemkunde en Folklore

VAN WESEMAEL M.,

Alfons van Werveke,

Ghendtsche Tydinghen. 1, (1972), p. 160-164, 184-186 en IJ, (1973), p. 32-38.

Geeft een uitvoerige biografie over deze Gentse onderwijzer en geschiedkundige (1860-1942).

Biografische nota's, necrologieën, gedenkboeken, enz.

VAN WESEMAEL M.,

Tafel op de Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis


1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina