Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina67/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70
in oude prentkaarten,

Zaltbommel, 1972.

In zes imaginaire wandelingen wordt ons door middel van 156 prentbriefkaarten een beeld opgehangen van het Gent uit het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw,

Algemeen

VERBEKE F.

Drongen 1939-1945. 40 jaar . geleden doorkruiste Pluto onze gemeente

Dronghine. Jaarboek, (1985), p. 67-70.

De soldaten die er de wacht verzekerden waren gelegerd op het kasteel van de familie de Schietere de Lophem te Baarle-Drongen. De bewakende soldaten ontpopten zich overigens als geduchte smokkelaars. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde

VERBEKE F.

Drongen 1939-1945. 40 jaar geleden doorkruiste Pluto onze gemeente

Dronghine, Jaarboek, (1984), p. 69-71.

Begin september 1944 werd Vlaanderen bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder bevel van generaal Stanislas Maczek, die deel uitmaakte van het Eerste Canadees leger. Om de geallieerden te bevoorraden werd door de afdeling PLUTO (Pipe Line Under The Ocean) een pijpleiding voor benzine aangelegd. De leiding doorheen Drongen kwam vanuit Boulogne en liep verder richting Antwerpen waar ze splitste naar Emmerik en naar Frankfurt.

Heemkunde, volkskunde

VERBEKE F.

Een nieuwe gedenkplaat te Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1983), p. 20-25.

Betreft een gedenkplaat voor de in 1944 te Drongen gesneuvelde Poolse soldaat J. Rosen. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde

VERBEKE R.

Technologische ontwikkelingen in de Gentse katoenindustrre 1850-1900.

RUG, H. Balthazar, 1978.
Verhandeling

VERBRUGGE J.

Georges Pannernaeker (1885-1962)

in De Roede van Tielt, jg. 16, (1985), nr. 4, p. 184-186.

Pannemaeker (Gent, 1885 - Ukkel, 1962) vestigde zich bij zijn huwelijk in 1909 te Tielt en begon er de schoenfabriek „La Merveille". Met foto.

Biografische nota's en biografieën

VERBRUGGEN C.

Archeobotanisch onderzoek te Gent (O.-Vl.)

Archaeologia Mediaevalis, 10, (1987), p. 12.

Korte nota over het voorkomen van planten in de middeleeuwse Gentse binnenstad.

Archeologie

VERBRUGGEN C.

Landschapsbeelden van de Gentse stadszone vóór 1300

Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, jg. 9, (1985), nr. 1, p. 29-37.

Door het Laboratorium Regionale Geografie en Landschapskunde, R.U.G. en de Vereniging voor Interdisciplinair Archeologisch-Natuurwetenschappelijk Onderzoek te Gent werd overgegaan tot een pollenanalyse van een vijftal sites in het centrum van Gent.

Archeologie

VERBRUGGEN C.

Palynologisch onderzoek Gouvernementstraat 30-32,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 47-50.

Met diagrammen

Archeologie

VERBRUGGEN C.

Palynologisch onderzoek in de Gentse Belfortstraat

Stadsarcheologie, 11, (1987), nr. 1, p. 23.

Onderzoek naar de flora tijdens de 13de eeuw in de Belfortstraat.

Archeologie

VERBRUGGEN C.

Pollenonderzoek in de Lange Kruisstraat

Stadsarcheologie, 11, (1987), nr. 4, p. 21.
Archeologie

VERBRUGGEN J.F.

1302 in Vlaanderen. De Guldensporenslag.

Centrum voor Militaire Geschiedenis. Bijdrage 13), Brussel, 1977, 101 blz.

In dit werk wordt tevens besproken : de opstand van Gent tegen het herinvoeren van het ongeld in maart 1302 ; de onderwerping van de stad Gent aan Jacques de Châtillon op 11 mei 1302 ; de houding van de Gentenaars na de Brugse metten ; de kist van Oxford ; de toestand te Gent na de veldslag, enz. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

VERBRUGGEN J.F.,

Bewapening en krijgskunst : het Gentse en het Brugse gemeenteleger in 1477-1479

Militaria Belgica, (1985), p. 15-23.
Middeleeuwen

VERBRUGGEN P.,

Deelalternatieven voor de traditionele godsdienstbeleving in het Gentse socialisme. Een bijdrage tot de geschiedenis van de arbeiderskultuur,

Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 17, (1991), nr. 4, p. 414-433.

Door het invoeren van nieuwe rituelen en een nieuwe symboliek trachtten de socialisten in de jaren 1870-1914 een alternatief te bieden voor de traditionele katholieke gebruiken. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

VERCAMMEN K.,

De historiografische betekenis van de kronijk van Olivier van Dixmude. Merkwaerdige gebeurtenissen vooral in Vlaenderen, Brabant en ook in de aengrenzende landstreken van 1377 tot 1443

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VERCRUYSSE M.

De gietvormen voor neogotisch edelsmeedwerk van de firma Bourdon. Beschrijvende catalogus van de originele gietvormen bewaard in het Seminarie voor Kunstnijverheid (RUG)

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VERCRUYSSEN M.

Verdwenen volksgebruiken : stro in de kerk

Heemkundig Nieuws, jg. 14, (1986), nr. 5, p. 11-12.
Heemkunde, volkskunde

VEREECKEN H.

"Puntfabriek" Gentbrugge 150 jaar,

. Driemaandelijks Tijdschrift Land van Rode, 18, (1990), nr. 4, p. 75-86.

Geïllustreerd

Industriële Archeologie

VERHAEGHE F.,

The Roman substratum and medieval towns in Belgium: an update,

Urbanism, Medieval Europe. Pre printed Papers, nr. 1, York, 1992, p. 39-47.

Kritische doorlichting van de kennis over de betekenis van het Romeinse substratum in de middeleeuwse steden en het probleem van de "continuïteit" van de Romeinse tijd naar de middeleeuwen, onder meer voor Gent.

Prehistorie, Romeinse en Merovingische Tijden

VERHAS M.

Studiebeurzen van overheidswege aan studenten van de Gentse universiteit (1836-1849)

Archief R.U.G. Uit het verleden van de R.U.G. nr. 28), Gent, 1988, 214 blz.

Toelagen aan Gentse universiteitsstudenten werden in de beschouwde periode uitgereikt door de staat, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. Met illustraties.

Hedendaagse Tijd

VERHEEKE G.

Het minerale water. De botteling : het kogelflesje,

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 9, (1991), nr. 2, p. 27-3 1.

Met o.m. uitleg over de fabriek van minerale waters van Chaffart, waarvan afgeleid : chaffarkes en saffaarkes. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

VERHEEKE G.

Indrukken. De Gentse drukkerswereld belicht. Negen interviews

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 7, (1989), nr. 2, p. 1-81

Interviews met F. BALTHAZAR over de leerjaren, met J. CRACCO over papiermaken, met P. RYCKAERT en R. BALTHAZAR over de zetterij, met R. STEVENS en gebr. VAN UFFELEN over de fotogravure, met A. VAN DE WIELE en M. DE VREESE over de drukkerij en met R. HOSTE over de boekbinderij. Geïllustreerd.

Industriële archeologie

VERHEEKE G.

OPVIT: het Onderzoekscentrum voor Pre- en Vroeg-Industriële Techniek

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 5, (1987), nr. 3-4, p. 73-76.

Voorstelling van een team, dat binnen het VIAT werkzaam is om de vroegere industriële technieken te achterhalen. Geïllustreerd.

Industriële archeologie

VERHEEKE G.

Vlas. Gent, 19de-eeuws centrum van gemechaniseerde vlasnijverheid

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 6, (1988), nr. 1-2

p. 8-109. Geïllustreerd.

Industriële archeologie

VERHELST J.

Inventaris van het archief van het kadaster van Oost-Vlaanderen 1806-1834, nog bewaard bij de Directie te Gent of in het Rijksarchief Gent

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Gent), Brussel, 1986, 196 blz.

De administratie van het kadaster houdt een overzichtsinventaris bij van alle grondeigendommen, lokaliseert deze zeer nauwkeurig en duidt de eigenaars ervan aan met de bedoeling de kadastrale inkomens of de huurwaarden van de individuele percelen vast te leggen. In 1834 werd de kadastrale organisatie ingevoerd, die thans nog van toepassing is. Voor deze datum spreekt men van het oorspronkelijk of primitief kadaster, waarbij de voorbereidende opmetingen, de waardeschattingen en het in kaart brengen van afzonderlijke percelen voor het eerst uitgevoerd werden. De verschillende dokumenten van het primitief kadaster die van belang zijn voor de institutionele, sociale en ekonomische geschiedenis, worden in de archiefinventaris per gemeente opgesomd. Ook voor Gent en de fusiegemeenten bleven heel wat bescheiden en kaarten bewaard. Met een ten geleide en tafels op de plaats- en persoonsnamen.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

VERHOOGEN J. en OPSOMER G.

Inventaris van het archief van het Vlaamsche Volkstooneel

KADOC Reeks inventarissen en repertoria, nr. 24), Leuven, 1989, 78 blz.

Het Vlaamsche Volkstooneel (1920-1932) was een rondreizend katholiek theatergezelschap. Het werd gesticht door Jan Oscar de Gruyter, Staf Bruggen en Jozef Goossenaerts. De inventaris bevat een inleiding, de beschrijving van de archiefstukken en -dossiers en een klapper.

Inventarissen, bibliografieën

VERHULST A.

An aspect of the question of continuity between antiquity and Middle Ages : the origin of the Flemish cities between the North Sea and the Scheldt.

Journal of Medieval History, 111, 1977, p. 175-205.
Middeleeuwen

VERHULST A.

De evolutie van het landelijk landschap in BinnenVlaanderen tussen de 9de en de 13de eeuw.

Heemkring Scheldeveld, jaarboek IX, 1979-1980, p. 53-70.

Terwijl in de 12de-13de eeuw de vroegere kouters zich uitbreiden tot de kleine akkers er omheen gelegen, worden lager gelegen vochtige zandgronden als een „gesloten" landschap ontgonnen. Het bouwland verloor hierdoor zijn oorspronkelijke vroegmiddeleeuwse kenmerken. Het kontrast tussen „open- en „gesloten" landschap werd toen pas goed zichtbaar. Met bibliografie en kritisch apparaat. Geïllustreerd. Drie kaarten.

Middeleeuwen

VERHULST A.

De heilige Bavo en de oorsprong van Gent

Academiae Analecta. Klasse der Letteren, jg. 47, (1985), nr. 1, p. 75-90.

Er verscheen eveneens een licht gewijzigde Franse versie van het artikel : ID. Saint Bavon et les origines de Gand in Revue du Nord, LXIX, (1986), p. 455-470. De auteur brengt enige aanvullingen op zijn hypothese omtrent het ontstaan van de stad Gent. De aan-vullingen betreffen de ligging van de kluis waar rond het midden van de 7de eeuw de heilige Bavo verbleef en oorspronkelijk begraven werd, en de ligging van de oudste stedelijke kern in de omgeving ervan. De kluis kan gesitueerd worden op de plaats van de huidige Sint-Baafskathedraal. Ten noorden ervan zou een nederzetting met handelskarakter ontstaan zijn, die zich uitbreidde naar de Schelde toe. Met kaart.

Middeleeuwen

VERHULST A.

De restauratie van de abdijen van Sint-Pieters en Sint- Baafs te Gent tijdens de 10e eeuw,

Feestbundel aangeboden aan prof. dr. D.P. Blok, Hilversum, 1990, p. 336-342.

Na de Noormanneninvallen begon graaf Arnulf I met de geestelijke en materiële heropbouw van de twee benediktijnerabdijen. Hierbij werd de Sint-Pietersabdij duidelijk bevoordeligd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

VERHULST A.

Die gräfliche Burgenverfassung in Flandern im Hochmittelalter.

Studia Historica Gandensia, nr. 204, Gent, 1976.

Overdruk uit Vorträge und Forschungen des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte. Die Burgen im deutschen Sprachraum. Ihre rechts-: und verfassungsgeschichtliche Bedeutung, Sigmaringen, 1976, p. 266-282. Het ontstaan, de ouderdom en de functie van het Gentse castellurn in vergelijking met de andere middeleeuwse versterkingen in Vlaanderen.

Middeleeuwen

VERHULST A.

Het ontstaan van de steden in Noordwest-Europa : een poging tot verklarende synthese

Academiae Analecta. Klasse der Letteren, 49, (1987), nr. 1, p. 57-83

Sintheseartikel over het ontstaan van de steden in de 10de-11de eeuw. Gent en Antwerpen worden het meest aangehaald om de stellingen en opvattingen te staven. Zie ook de licht gewijzigde Duitse versie : ID., Zur Entstehung der Städte in Nordwest-Europa in Forschungen zur Stadtgeschichte, Düsseldorf, 1986, p. 25-53 en ID., La vie urbaine dans les anciens Pays-Bas avant Pan mil in Le Moyen Age, XCII, (1986), nr. 2, p. 185-210 Voor een bespreking van het artikel in Academiae Analecta door M.C. LALEMAN, zie Stadsarcheologie, 11, (1987), nr. 3, p. 10-15.

Middeleeuwen

VERHULST A.

Le paysage rural en Flandre Intérieure : son évolution entre le IXème et le XIIIème siècle. Le Paysage rural: réalités et représentations, Actes du Xème Congrès des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public, Lille-Villeneuve d'Ascq 18-19 mei 1979.

Revue du Nord, dl. MI, nr. 244, (1980), p. 11-33, met kaarten.

Na een literatuuroverzicht over het agrarisch landschap in België, verantwoordt de auteur zijn keuze, ni. de streek rondom Gent. Daarna stelt de auteur vroegere stellingen betreffende open en gesloten landschap opnieuw in vraag en bestudeert meer speciaal St.-MartensLatem. De vervanging van „akker" door „kouter" wordt in verband gebracht met een nieuwe agrarische struktuur (12de-13e eeuw).

Middeleeuwen

VERHULST A.

Le paysage rural en Flandre intérieure : son évolution entre le IXème et le XlIIème siècle. Overdruk uit Revue du Nord, LXII, 1980, pp. 11-33.

Studia Historica Gandensia, 238, Gent, 1980, 33 blz.

Met kaarten.

Middeleeuwen

VERHULST A.

Leie en Schelde als grens in het portus te Gent tijdens de Xde eeuw

Instituut voor Naamkunde, Leuven, 1984, p. 407-419.

In PIJNENBURG W.J.J., K. ROELANDTS en V.F. VANACKER, (red.), Feestbundel voor Maurits Gysseling. Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Vooraf wordt de opvatting weerlegd dat het deel van de Leie tussen het Gravensteen en de Krommewal een gegraven doorsteek zou zijn. De Leie scheidde hier tot in 1274 het grafelijke gebied van het stadsschependom. Vervolgens wordt de funktie van de Leie en de Schelde besproken als algemene grens tussen de patronaatsgebieden van de Sint-Baafs- en de Sint-Pietersabdijen. Deze begrenzing zou vastgelegd zijn in 964. Ook het grondgebied van de Gentse portus schiijnt toen al duidelijk afgebakend. Met kaart.

Middeleeuwen

VERHULST A.

Neue Ansichten über die Entstehung der flämischen Städte am Beispiel von Gent und Antwerpen

Keulen-Wenen, 1983, p. 1-17.

In Niederlande und Nordwestdeutschland. Franz Petri zum 80. Geburtstag. Ook verschenen als nummer 255 van de Studia Historica Gandensia. Met kaarten.

Middeleeuwen

VERHULST A.

Note sur deux chartes de Lothaire, roi de France, pour l'abbaye de Saint-Bavon á Gand

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLV, (1989), afl. 1-2, p. 1-23

Diplomatische en inhoudelijke studie van twee akten uit 954 en 966. In de eerste wordt de aanstelling van Wido tot abt van Sint-Baafs bevestigd, de tweede akte bevestigt algemeen de restauratie van de abdij door graaf Arnulf.

Kerkgeschiedenis, kloosters

VERHULST A.

Sint-Martens-Latem in de vroege middeleeuwen. Volgens de gegevens van het Liber Traditionum van de Gentse Sint­Pietersabdij

Heemkring Scheldeveld, V, (1974-1975), p. 5-25.

Op basis van het Liber Traditionum en met behulp van gegevens uit latere eeuwen bestudeert de auteur de agrarische struktuur en de landschapsstruk­tuur van Sint-Martens-Latem in de vroege middeleeuwen. Het Liber Traditionum is een handschrift uit ca. 941 waarin de schenkingen van de onroerende goederen werden opgetekend die aan de abdij werden gedaan. Geïllustreerd.

Kloosters en abdijen

VERHULST A.

The origins of towns in the Low Countries and the Pirenne-thesis

Past and Present, 122, (1989), p. 3-35.

Met kaarten

Middeleeuwen

VERHULST A. en G. DECLERCQ

Proeve van historische interpretatie van de vroegmiddeleeuwse halfcirkelvormige gracht te Gent,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 68-74.

De gracht kan reeds vóór 851 hebben bestaan (hetgeen archeologisch niet is uitgesloten), doch waarschijnlijk werd de gracht gegraven tussen 851 en 879 ter verdediging van de bewoners van de portus.

Archeologie

VERHULST A. en M.C. LALEMAN,

Archeologische en historische visies op het ontstaan en de vroegste ontwikkeling van Gent in confrontatie,in Ontstaan en vroegste geschiedenis van de middeleeuwse steden in de Zuidelijke Nederlanden. Een archeologisch en historisch probleem. 14de Internationaal Colloquium Spa, 6-8 sept. 1988. Handelingen,

Gemeentekrediet. Historische uitgaven, reeks in8°, nr. 83, Brussel, 1990, p. 299-315.

Het samenbrengen van de interpretaties die de archeoloog afleidt uit materiële relicten en de historicus uit geschreven bronnen, werkt bevruchtend om Gents oudste geschiedenis (vóór 1300) te reconstrueren. Een sluitend overzicht van deze vroege stadsgeschiedenis blijkt vooralsnog niet mogelijk. De hoofdaandacht van de onderzoekers gaat uit naar het Romeinse site Ganda (de huidige Sint-Baafsabdij bij de samenvloeiing van Schelde en Leie), een 9de10de-eeuwse hoefijzervormige omwalling met nederzetting haaks op de Schelde rond de Sint-Janskerk (de huidige Sint-Baafskathedraal) en het site Gravensteen-Oudburg.

Middeleeuwen

VERHULST A.,

Das Besitzverzeichnis der Genter Sankt-Bavo-Abtei von ca. 800 (Clm 6333),

Frühmittelalterliche Studien, V, (1971), 193-234, (S.H.G. 159).

Tekstuitgave van het in 1920 ontdekte handschrift (München, Clm 6333). Dit palimpsest is afkomstig van de collegiale van Freising ; de geradeerde tekst werd opgesteld in de Gentse Sint-Baafsabdij. In zijn diepgaande en sterk gedocumenteerde bespreking wijst de auteur er op dat de tekst van de Sint-Baafsabdij (een bezitsinventaris) een uitzonderlijk document is in vergelijking met de andere karolingische polyptieken. Volgens hem is het een inventaris opgemaakt op bevel van de keizer, in het vooruitzicht van zijn militaire expedities, in een tijd dat de Noormannendreiging toenam. De tekst kan gedateerd worden ca. 800 à 811.

Kloosters


1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina