Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina68/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70
en abdijen

VERHULST A.,

Les origines et l'histoire ancienne de la ville de Gand, Ontstaan en vroegste geschiedenis van de middeleeuwse steden in de Zuidelijke Nederlanden. Een archeologisch en historisch probleem. 14de Internationaal Colloquium Spa, 6-8 sept. 1988. Handelingen

Gemeentekrediet. Historische uitgaven, reeks in-8° nr. 83, Brussel, 1990, p. 293-297.

Overzicht van de huidige kennis omtrent de oudste geschiedenis van Gent. Met plan.

Middeleeuwen

VERHULST A.-E.

Hans van Werveke. 1898-1974

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, (Koninklijke Academie van België), CL, Brussel, 1984, p. 124-134.

Biografie van deze Gentse historicus, gevolgd door een lijst van werken van zijn hand uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Geïllustreerd.

Biografische nota's

VERHULST A.-E.

Kritische studie over de oorkonde van Lodewijk IV van Overzee, koning van Frankrijk, voor de Sint-Pietersabdij te Gent (20 augustus 950)

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, (Koninklijke Academie van België), CL, Brussel, 1984, p. 272-327.

Kritisch onderzoek en weergave van deze niet meer in origineel voorhanden zijnde oorkonde. De afschriften kunnen in twee families van zeer ongelijke omvang worden teruggebracht. Het oorspronkelijke dokument moet tot een eind in de 18de eeuw aanwezig geweest zijn in de Gentse Sint-Pietersabdij. Twee interpolaties uit de 12de eeuw hadden tot doel de aanspraken van de Sint-Pietersabdij op de voornaamste stadskerk Sint-Jans en op het eigendomsrecht over de stadsbodem te ondersteunen. De oorkonde toont aan dat de betwistingen tussen de abdij en de snel groeiende stad in de 10de en 11de eeuw wellicht groter zijn geweest dan tot heden bekend. Het onderzoek werpt bovendien een nieuw licht op het onroerend bezit van de Sint-Pietersabdij, o.m. op het abdijdomein tussen Leie en Schelde ten zuiden van Gent. Geïllustreerd. Met weergave van de oorkonde en uitvoerig kritisch apparaat.

Middeleeuwen

VERKERKEN D

Verkerken. Een familie van 250 jaar, 1738-1988

Gent, 1988, z.p.

Geschiedenis van de familie Verkerken. Deze familie stamt af van de Gentse vondeling Philippus Verkerken. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

VERKERKEN D.

Alfabetische naamlijst van het begraafboek. Sint-Stefanus, Parochie Gent. Doopregister (1803-1816), huwelijkenregister (1803-1828), register der begravingen (1803-1818)

Gent, z.d., 3 dln., z.blz.

Alfabetische naamlijsten van de parochieregisters.

Inventarissen, bibliografieën

VERKERKEN D.

Sint-Stefanus, Augustijnenklooster Gent. Register der begravingen (1783-1797),

Gent, z.d., z.blz.
Inventarissen, bibliografieën

VERKERKEN D.

Sint-Stefanus, Parochie Gent. Doopregister (1817-1827),

Gent, z.d.z. blz.

Alfabetische naamlijsten van de gedoopten.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

VERKERKEN D.

Sint-Stefanus, Parochie Gent. Huwelijkenregister (1828-1866),

Gent, z.d., 2 dln., z.blz.

Alfabetische naamlijsten.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

VERKINDEREN D.

De maatschappelijke betekenis van het „Van Crombrugghe's genootschap" (Gent, 1857-1875).

RUG, R. Van Eenoo, 1980.
Verhandeling

VERKINDEREN D.

Het Van Crombrugghe's Genootschap van 1857 tot 1875

Liberaal Archief Reeks verhandelingen, nr. 2), Gent, 1988, 154 blz.

Het genootschap werd op 18 oktober 1857 officieel gesticht ter bevordering van de geestelijke ontwikkeling van de volksklasse. Het werd genoemd naar Joseph van Crombrugghe, de eerste burgemeester van Gent na 1830 en groeide uit tot een liberale en kulturele vereniging. Met illustraties.

Hedendaagse Tijd

VERMAERE J.

Abdijorganisatie en domeinexploitatie van de Gentse Sint-Pietersabdij gedurende de dertiende eeuw. Een status quaestionis

RUG, 1974.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

VERMASEREN B.A.

Twee onderzoeken over Vlaanderen en Prins Willem van Oranje. Dl. I. De kwestie der pandsteden in 1576 en 1577

Genootschap voor Geschiedenis, Handelingen, jg. 12, (1983), 1-2, p. 5-44.

Na de plundering van Aalst in 1576 door muitende Spaanse troepen gaat het militaire vraagstuk zeer dringend worden en zelfs de geloofskwestie in de Tachtigjarige Oorlog overheersen. Tijdens de belegering van het kasteel te Gent (sept.-nov. 1576), slaagde Oranje erin door het eigenmachtig optreden van Jacques van Boussu, de afgezant van de gouverneur van Vlaanderen, om in ruil voor de te verlenen hulp, Sluis als pandstad te eisen. Toen zijn troepen eenmaal in Gent waren, poogde hij Sluis te vervangen door Duinkerken, Oostende en Nieuwpoort. Hij zou zich echter met het minst belangrijke stadje, nl. Nieuwpoort moeten tevreden stellen. Met bijlagen.

Moderne tijden

VERMASSEN T.

Het porselein uit de beerput van de Schepenhuisstraat,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 1, p. 43-5 1.

Bespreking van de 45 voorwerpen in Chinees porselein, waarvan er 39 konden geïdentificeerd worden (17de-18de eeuw). Geïllustreerd.

Archeologie

VERMEESCH K.

De vier gekroonden. H.H. Claudius, Nicostratus, Simpronianus, Castorius en Simplicius of „De Vier Gekroonden" genoemd (†306)

G.O.V. Heraut, jg. 21, (1986), nr. 6, 9 blz.

In Gent zijn nog verscheidene ikonografische herinneringen te zien in verband met de „Vier Gekroonden" en de gilde van de Gentse metselaars en steenhouwers. Met bondige bibliografie. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde

VERMEESCH K.

Gentse stadswijken en beluiken. De Sint-Lievenspoortwijk,

G.O.V.-Heraut, 26, (1991), nr. 2, p. 109-128.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

VERMEESCH K.

Rond de Gentse waterwegen. De Ketelvest

G.O.V. Heraut, 21, (1986) nr. 4, 16 blz.

Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde

VERMEESCH K.

Viglius van Aytta schenker en Frans Pourbus schilder van het altaartriptiek in de kapel van de Proosten in de Gentse Sint-Baafskathedraal

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 6, s.p. en 23, (1988), nr. 1, p. 17-34 ; nr. 2, p. 35-50 ; nr. 3, p. 51-62.
Kunst, cultuur

VERMEIRE R.

De geologische geschiedenis van Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1985), p. 50-55.

Bondig overzicht van de geologische lagen te Drongen. Met geologische kaart van Drongen.

Heemkunde, volkskunde

VERMEULEN A.

De Leie. Natuur en cultuur

Tielt, 1986, 590 blz

Totaalstudie over de rivier de Leie, die ook wel de Golden River genoemd werd omwille van de vlaskultuur. Ook Gent, de belangrijk-ste stad aan de rivier, komt uitvoerig aan bod. Met ten geleide van gemeenschapsministers P. DEWAEL en K. POMA, in- en uitleiding, lijst van medewerkers, synoptische tabel en bibliografie. Rijk geïllustreerd. Een keuze uit de boekillustraties werd samengebracht in een tentoonstelling, zie : De Leie, natuur en cultuur in POULAIN N. (red.), De Leiefeesten 1986, (Festival van Vlaanderen), Gent, 1986, p. 41-47.

Algemeen

VERMEULEN A.M.

De woning als criterium van de sociale doorsnede. Gent omstreeks 1834 DE BELDER J. W. PREVENIER en C. VANDENBROEKE, (eds.), Sociale mobiliteit en sociale structuren in Vlaanderen en Brabant van de late middeleeuwen tot de 20e eeuw,

Studio Historica Gandensia 257, Gent, 1983, p. 149-165.

Door de woonomstandigheden van individuen na te trekken in de kadastrale dokumenten en de bevolkingsregisters, kon de auteur de sociale bevolkingsgroepen in Gent aflijnen en analyseren. Met bijlagen.

Hedendaagse Tijd

VERMEULEN A.M.

Determinanten van het alfabetisatieproces te Gent in de 19de eeuw

in HMGOG, dl. XXXVIII, (1984), p. 125140.

Van de Gentse huwelijksregisters werden negen tienjaarlijkse steekproeven genomen over de periode 1800-1880 waarbij per jaar systematisch één op twee huwelijken werd weerhouden. Op die manier werd op basis van 5.000 huwelijksgegevens het proces van de alfabetisatie bestudeerd. Op het einde van het Oud Regime was het analfabetisme zeer hoog : 50 % bij de mannen en 60 70 bij de vrouwen. De beginnende industrialisatie bij de aanvang van de 19de eeuw deed het alfabetisatiepeil zelfs nog verlagen. Eerst in de jaren '20 trad een lichte verbetering op, hoofdzakelijk te wijten aan de inspanningen van Willem I op onderwijsvlak. Herneming die werd ongedaan gemaakt bij de Belgische Revolutie. Een definitieve kentering trad in na de uitvaardiging van de Organieke Wet op het Lager Onderwijs in 1842. Wanneer de auteur ook de relatie beroep en geletterdheid onderzocht konstateerde zij dat de (textiel)arbeiders in Gent massaal analfabeet waren, terwijl kleinhandelaars, eigenaars, renteniers en zelfs dienstpersoneel over het algemeen wel konden schrijven. Werden verder onderzocht : de relatie tussen geografische herkomst en geletterdheid ; de wijk- en specifieke spreiding van de geletterdheid ; de generationele overdracht van de (on)geletterdheid ; sociale homogamie en geletterdheid. Met kritisch apparaat.

Hedendaagse Tijd

VERMEULEN A.M.

Structuuranalyse van een stedelijke populatie. Gent in de 19de eeuw, in M. CLOET en C. VANDENBROEKE (red.), Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen

Gemeentekrediet. Historische uitgaven, reeks in-8°, nr. 79), Brussel, 1989, p. 247-261

Doorlichting van de 19de-eeuwse stadsbevolking. Besproken worden : de migratie, de natuurlijke bevolkingsbeweging en de bevolkingssamenstelling. Met tabellen.

Hedendaagse Tijd

VERMEULEN A.-M.

De huwelijksacten van de burgerlijke stand als bron voor de sociaal-economische geschiedschrijving. Beroepsoriëntatie en sociale homogamie in het 19de-eeuwse Gent

HMGOG, XXXIX, (1985), p. 203-222.

De burgerlijke stand werd opgericht door de Franse wet van 20 sep-tember 1792. De gegevens erin opgenomen bezitten na juiste metho-dische verwerking en interpretatie een belangrijke historische, zelfs historisch grensverleggende waarde. Op basis van zes jaarlijkse steekproeven in de Gentse huwelijksakten wordt gepeild naar de beroeps-oriëntatie in het 19de-eeuwse Gent en naar de sociale homogamie. Uiteindelijk blijkt dat in Gent het maatschappelijk leven nog weinig flexibel was. Het sociaal immobilisme en isolement betekenden voor de elite een beveiliging van haar superioriteit, voor de lagere bevolkingsgroepen daarentegen was het de bevestiging van haar virtuele onmacht. Met kritisch apparaat en bijlagen.

Hedendaagse Tijd

VERMEULEN F.

De Romeinse bewoning in het zuiden van zandig Vlaanderen,

XLIXe Congres van de Federatie van Kringen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België. Handelingen. II, Namen, 1989, p. 163-182.

Overzicht van het archeologisch onderzoek naar Romeinse nederzettingen ten zuidwesten van Gent, tussen de Leie en de Schelde. Met figuren en tabel.
VERMEULEN F.

Enkele oudheidkundige vondsten te Sint-Martens-Latem

Heemkring Scheldeveld, jaarboek IX, (1979-1980).

Bespreking van archeologische relikten o.m. twee gepolijste bijlen, rondscherfj e van La Tène-Pot gevonden in de buurt van de Baarde­Frankrijkstraat te Sint-Martens-Latem. Geïllustreerd.

Heemkunde

VERMEULEN F.

Kelten, Romeinen en Germanen tussen Leie en Schelde. Archeologische vondsten in Sint-Martens-Latem en in het zuiden van de Vlaamse zandstreek

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XVIII, (1989), p. 3-117.

Verslag van de opgravingen te Sint-Martens-Latem (Brakel) en overzicht van de huidige stand van het onderzoek betreffende de voor- en vroeghistorische bewoning in het gebied ten zuidwesten van Gent tussen Leie en Schelde. Geïllustreerd.

Archeologie

VERMEULEN F.

Ontdekking van een grote nederzetting met begraafplaats uit de Romeinse tijd op het voormalige vliegveld van Sint-Denijs-Westrem

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XVI, (1987), p. 19-35.

In 1986 kon een team van het Seminarie voor Archeologie van de R.U.G. gedurende zes maanden een opgravingscampagne organiseren op het voormalig vliegveld van Sint-Denijs-Westrem. Onderzocht werden : een landelijke nederzetting uit de vroege ijzertijd (ca. 750-450 voor Christus), een middeleeuwse hofstede (9de-13de eeuw na Christus) en een nederzetting uit de Romeinse periode (ca. 50-250 na Christus). De auteur beschrijft in het artikel de Romeinse nederzetting en de aansluitende begraafplaats. Met kaarten en illustraties.

Archeologie

VERMEULEN F.,

Een Romeinse lepelsonde en andere oude ontdekkingen op het voormalige vliegveld van Sint-Denijs-Westrem,

VOBOV-Info, (1991), nr. 42, p. 36-41.

Overzicht van de voorwerpen gevonden tussen 1837 en 1935 op het site van Sint-Denijs-Westrem. Vooral de lepelsonde, tijdens de Romeinse tijd in gebruik als chirurgisch of kosmetisch hulpmiddel, is merkwaardig. Met tekeningen van voorwerpen en foto van de lepel.

Prehistorie, Romeinse en Merovingische Tijden

VERMEULEN F.,

Tussen Leie en Schelde. Archeologische inventaris en studie van de Romeinse bewoning in het zuiden van de Vlaamse Zandstreek,

Archeologische Inventaris Vlaanderen. Buitengewone reeks, nr. 1, Gent, 1992, 285 blz.

Uitgebreide studie op basis van het archeologisch onderzoek in de regio ten zuidwesten van Gent, met inbegrip van de deelgemeenten Afsnee, Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde. Ontleding van geografische aspecten, gegevens over wegennet, verspreiding en ontwikkeling van de bewoning, nederzettingen, economische bedrijvigheden, cultus, dodenritus, demografie en situering in ruimere historische en culturele context. Met kaartmateriaal, illustraties en Engelse samenvatting.

Prehistorie, Romeinse en Merovingische Tijden

VERMOTE M.

Stakingen te Gent en kanaalzone, juni 1936 - mei 1940.

RUG, H. Balthazar, 1979.
Verhandeling

VERSCHAEREN J.

Bekwaamheidscursussen in het gebruik van de vliegende schietspoel. Een initiatief van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen tot opbeuring van de kwijnende vlasnijverheid (1841)

Album Carlos Wyffels aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, Brussel, 1987, p. 521-529.

Het gebruik van de vliegende schietspoel maakte een grotere en kwalitatief betere productie in de vlasnijverheid mogelijk. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen richtte te Gent wel cursussen in met de vernieuwde weefgetouwen, maar de concrete toepassing ervan bleef veelal achterwege. Bovendien bleek deze technische aanpassing toch onvoldoende tegenover de verder doorgedreven Engelse mechanisatie. De linnennijverheid op basis van de huisarbeid ging dan ook teloor.

Industriële archeologie, scriptophilie

VERSCHAEREN J.

De afkomst van Julius Vuylsteke. Familiale, sociale en financieel-economische factoren in het leven van een militante liberale flamingant

Wetenschappelijke Tydinghen, jg. 40, (1981), p. 210-222.

Julius Vuylsteke (volgens de geboorteakt Julius Petrus Devisscher) was de onwettige zoon (1836-1903) van een eenvoudige huiswerkster. Julius werd gewettigd bij het huwelijk van de moeder met Jourdan Maxime Vuylsteke te Gent op 23 april 1851. Hij had een leidende rol in het vlaamsgezinde liberalisme van de tweede helft van de 19de eeuw en was een bezieler van het Willemsfonds.

Hedendaagse tijd

VERSCHAEREN J.

De flamingant Vuylsteke aan de universiteit (1853-1859)

Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 41, (1982), p. 165-180.
Hedendaagse tijd

VERSCHAEREN J.

Hoe Julius Vuylsteke flamingant werd. De stichting van „'t Zal wel gaan"

Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 41, (1982), p. 15-27.

Het leven van Julius Vuylsteke als Gents atheneumstudent ; de stichting van 't Zal wel gaan in 1852. Met kritisch apparaat.

Hedendaagse tijd

VERSCHAEREN J.

Julius Vuylsteke (1836-1903). Klauwaard en geus

Kortrijk, 1984, 486 blz.

Monografie over de Gentenaar Julius Vuylsteke. Vuylsteke was de bezieler van het Vlaamsgezinde liberalisme uit de tweede helft van de 19de eeuw en van het Willemsfonds. Met voorwoord van A. VERHULST, inleiding, bibliografie, en personen- en plaatsnamenregister. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

VERSCHAFFEL T.

Bernardus de Jonghe (1676-1749) en de Opstand. De geschiedenis van de Ghendtsche Geschiedenissen

HMGOG, XLIII, (1989), p. 159-171.

De Gentse dominikaan De Jonghe publiceerde tussen 1743 en 1746 in afleveringen en in 1746 ook in boekvorm de Ghendtsche Geschiedenissen. Postuum werden in 1752 door De Roothaese en in 1781 door De Mulié gewijzigde versies op de markt gebracht.

Moderne Tijden

VERSTAPPEN L.,

Geschiedenis studeren in Gent en Groningen (1958-1982)

Archief U. G. Uit het Verleden van de R.U.G., nr. 30), Gent, 1991, 229 blz.

Overzicht van de geschiedenisopleiding aan de Universiteit Gent (1817-1982) en de R.U. Groningen (1614-1982). Meer speciaal worden besproken : de evolutie van het vak geschiedenis en van het leerprogramma, de studentenaantallen en -organisaties (1958-1982). Met tabellen.

Hedendaagse Tijd

VERSTRAELEN J.

75 Jaar A.C.W. Arrondissement Gent,

ACW, Gent, 1975, 80 blz.

Bondige geschiedkundige schets van 75 jaar kristelijke arbeidersaktie, met bijzondere aandacht voor de belangrijkste voormannen waaronder baron Arthur Verhaegen (1847-1917). Geïllustreerd.

Sociale geschiedenis

VERSTRAETEN F

De Gentse Sint-Jacobsparochie. DL. IV. Negentiende eeuw,.

Gent, 1979, 307 blz., rijk geïllustreerd

De auteur Frans Verstraeten die reeds drie merkwaardige delen over de Gentse Sint-Jacobsparochie op zijn aktief had, overleed op 24 maart 1Door L. SUY werd uit de nagelaten handschriften van de overledene dit vierde deel samengesteld. Men vindt hier een schat aan gegevens over : stad en parochie, allerlei gebeurtenissen, klerus en kerkmeesters, liturgische diensten en kerkpersoneel, de grote restauratie van het kerkgebouw, het kerkmobilair, eigendommen van de kerk, giften, stichtingen en jaargetijden, broederschappen, parochiale werken, kloostergemeenschappen, niet-parochiale scholen en burgerlijke gebouwen.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

VERSTRAETEN F.

Aanvullingen en verbeteringen op de inventaris van het kunstpatrimonium der Gentse Sint-Jacobskerk,

Gent, 1975, 16 blz.

De reeds bestaande inventaris wordt hierdoor uitgebreid (Verstraeten F., St.-Jacobskerk, Gent. Inventaris van het Kunstpatrimonium, s.d. Gestencild.)

Varia en Personalia

VERSTRAETEN F.

De Gentse Sint-Jacobsparochie, dl. 1 : 1100­1500, 275 blz., (Gent), 1978 ; dl. 2 : zestiende en zeventiende eeuw, 694 blz.

Gent, 1978.

Geschiedenis van de parochie en het kerkgebouw, ingedeeld per eeuw en met aandacht voor de bouwgeschiedenis, de clerus, de cotidiane en stichtingen, kapelrieën, broederschappen, kloostergemeenschappen, kerkgemeenschappen, kerkschatten en -meubilair, de burgerlijke ge­bouwen op de parochie, armendis, scholen. Rijk geïllustreerd. Een belangrijk werk voor Gents geschiedenis.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

VERSTRAETEN F.,

De Broederschap van Sint-Jakob-in-Compostella, gevestigd in de Gentse Sint-Jakobskerk, op het einde van de XVe eeuw,

Ghendtsche Tydinghen, V, (1976), p. 127-133.

Een aantal gegevens over de inrichting en reglementen van deze broederschap.

Heemkunde

VERSTRAETEN F.,

St.- Jacobskerk, Gent. Inventaris van het Kunstpatrimonium, s.d.

Gestencild.

Uitvoerige inventaris van het kunstpatrimonium. Met indices en afbeeldingen, maar zonder inleiding.

Inventarissen, bibliografieën, catalogi

VERSTREPEN H.

Lokale sociostructurele determinanten van stedelijke sekuliere en reguliere priesterroepingen. Casus : Stad Gent 1801-1914

HMGOG, dl. XXXVIII, (1984), p. 141-180.

Priesterroepingen blijken één van de interessantste indikatoren te vormen van de innerlijke evolutie van het kerkinstituut en het godsdienstig gevoel in een gemeenschap. Kan een inzicht in de historische evolutie van de priesterroepingen ook het inzicht in de hedendaagse problematiek verdiepen ? Uit de studie blijkt het overwegend belang van de lokale sociostrukturele faktoren, terwijl de invloed van politieke en institutionele faktoren (oprichting seminarie, uitbouw katholiek onderwijs, enz.) voorbijgaand blijkt te zijn. De socioekonomische faktoren beïnvloeden elkaar onderling en bepalen zo de trend. De uitbreiding van de middenklasse, voor dewelke het priesterschap appelleerde op het prestigegevoel, blijkt wel essentieel geweest te zijn. Het huidig priestertekort is voor een groot deel te wijten aan de sociale ontwaarding en zelfs aan negatieve evaluatie van het ambt. Met kritisch apparaat. Tabellen.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken

VERSTREPEN H.

Recrutering, origine en levensloop van de seculiere geestelijkheid .afkomstig van de stad Gent 1801-1914.

RUG, R. Van Eenoo, 1979.
Verhandeling

VERVAEKE G.

Inventaris van het archief van de Antisocialistische Werkliedenbond van het Arrondissement Gent en van het Algemeen Christelijk Werkersverbond Het Volk van het Arrondissement Gent. 1891-

KADOC, Inventarissen van archieven niet bewaard op het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum, reeks B, nr. 4), Leuven, 1981, 97 blz.

Eind 1890 - begin 1891 werd onder impuls van Arthur Verhaegen besloten de Antisocialistische Werkliedenbond van Gent op te rich-ten. Bedoeling was de arbeiders sociaal en politiek te emanciperen. Men trachtte dit te realiseren door vakverenigingen, mutualiteiten en koöperaties te stichten en door aktief deel te nemen aan het politiek leven. Vanaf 1895 omvatte de Bond het arrondissement Gent en vanaf 1899 het arrondissement Gent-Eeklo. De organisatie, die sinds 1918 de Katholieke Werkliedenbond Het Volk en sinds 1944 het Algemeen Christelijk Werkersverbond Het Volk genoemd werd, evolueerde mee met de nationale beweging en werd uiteindelijk een koepelorganisatie voor de plaatselijke kristelijke arbeidersbeweging. Het beschreven archieffonds bevindt zich in de gebouwen van het A.C.W. Het Volk te Gent. De publikatie bevat een beschrijving van het fonds, een inleiding, een bibliografie en een klapper.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

VERVAEKE G.

Sociale studie van een beroepsgroep : de geneesheren te Gent (1830-1890) : status, stratificatie en mobiliteitsschets.

RUG, H. Balthazar, 1978.
Verhandeling

VERVAET A.

Het ontstaan van Zaffelare en de ontginning van het grondgebied in de twaalfde en dertiende eeuw

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXIV, (1987), p. 5-41.

De Gentse Sint-Pietersabdij startte tussen 1150 en 1161 met de ontginning van het huidige Zaffelare. Gedurende de 13de eeuw werd een eerste kerkgebouw opgetrokken en kreeg de lokale gemeenschap eigen leefregels, die neergeschreven werden in een keure. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

VERVENNE D.

Jean-Baptiste-Louis Maes - Canini, een talentvolle doch miskende Gentse kunstschilder

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 1, p. 22-25.

Jean-Baptiste-Louis Maes werd geboren te Gent op 30 september 1794 als zoon van de schilder Petrus Franciscus Maes (1753-1815). Na studies aan de Academie voor Schone Kunsten te Gent en een verblijf te Rome, opende hij een atelier in het gewezen Sint-Agneeteklooster. Na een suksesvolle carrière stierf hij te Rome in 1856. Geïllustreerd.

Biografische nota's

VERVENNE D.

Joseph Paelinck (1781-1839). Leven en werk

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 5, p. 260-270.

Levensbeschrijving van deze neoklassicistische kunstschilder. Hij schilderde bijna uitsluitend historiestukken en portretten. Geïllustreerd. Met selektieve bibliografie.

Biografische nota's

VERVLIET R.

August Vermeylen, 1872-1945. Leven en werk.

Brussel, 1990, 88 blz.

De Brusselse literator, hoogleraar en politicus Vermeylen werd in 1923 aan de Gentse universiteit benoemd. Hij ijverde voor de vernederlandsing van deze universiteit (1930). Geïllustreerd.

Biografieën

VIAENE A.

Watertornooien op Vlaamse rivieren.

Biekorf. West­vlaams Archief voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore, jg. 77, (1977), p. 5-12.

Men krijgt o.m. een overzicht van de watertornooien te Gent gehouden. De oudste vermelding ervan dateert uit 1381.
VIAENE P. en DE HERDT R.

Industriële Archeologie in België

Stad Gent. Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1986, 416 blz.

Dit naslagwerk en gebruiksboek, horend bij de gelijknamige tentoonstelling in het Centrum voor Kunst en Cultuur te Gent (7 nov. '86 - 18 jan. '87), bevat de vermelding van 2.500 industrieel-archeologische sites verspreid over België ; 159 daarvan zijn op het grondgebied van Gent gelegen. Ze worden besproken door P. VIAENE. Het boek kwam tot stand ter gelegenheid van het bestaan van tien jaar M.I.A.T. waarvan R. DE HERDT onder de titel Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel een werkingsoverzicht brengt. Met bibliografie. Zeer rijk geïllustreerd. Bij dit handboek hoort ook een kaartenmap, uitgegeven door P. VIAENE onder de titel Industriële Archeologie in België. Industrieel-archeologische Kaart van België. De map bevat 15 kaarten, waaronder één van Gent.

Industriële archeologie, scriptophilie

VIAENE S.

Het Penningkohier van Desteldonk

De Oost-Oud-burg. Jaarboek, XX111, (1986), p. 106-126.

Na een inleiding op dit penningkohier, bewaard in het Gentse Stadsarchief, volgen een uitvoerige ontleding (pachter, eigenaar, pachtgoed, oppervlakte in roeden en prijs) en index van persoons-namen.

Moderne Tijden

VLASSENBROECK W.

De kanaalzone: een progressieve industriezone in de Gentse stadsregio

Gemeentekrediet van België, 42, (1988), nr. 163, p. 2-28.

Geïllustreerd

Hedendaagse Tijd

VLEESCHOUWERS C.

Abbaye de Notre-Dame-au-Bois à Lokeren, puis de Nieuwenbos à Heusden et ensuite à Gand

Monasticon belge. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Troisième volume, (Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis), Luik, 1980, p. 379-436.

De abdij werd in 1215 te Lokeren opgericht om het patrimonium van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal in Onderbergen te beheren. Nog hetzelfde jaar werd ze opgenomen in de orde van Citeaux. In 1234 werd het beheer over het Gentse hospitaal overgedragen aan de Bijlokeabdij. De Lokerse gemeenschap verhuisde in 1246 naar Heusden en in 1584 naar Gent. In 1796 werd ze opgeheven. Met een overzicht van de bestaande bronnen, de literatuur, de ikonografie, de architekturale resten, de epigrafie, heraldiek en sigillografie en met een historiek en biografieën van de abdissen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

VLEESCHOUWERS C.

Het archief van de abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel II, Regesten der oorkonden

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Gent, Brussel, 1983, 2 bdn., 1042 blz.

Boudelo werd in 1197/1198 door een monnik van de Gentse Sint-Pietersabdij gesticht. In het begin van de 13de eeuw werd de stich-ting tot abdij verheven en nam de regel van Citeaux aan. Tot 1578 bleven de monniken in Sinaai (Sint-Niklaas) gevestigd, nadien en tot de opheffing van de abdij in 1796 te Gent. De regesten op 1249 originele of in afschrift bewaard gebleven oorkonden van Boudelo sluiten aan bij de archiefinventaris van G. ASAERT (1976). Naast de regesten werden in de publikatie een woord vooraf, een inleiding met bibliografie en abtenlijst en een index van persoons-en plaatsnamen opgenomen. Geïllustreerd.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

VLEESCHOUWERS C.,

De sites van de Cisterciënserinnenabdij O. L.-Vrouw-ten-Bos (Nieuwenbos) (1215-1797),

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, XXV, (1971), dl. 1, Gent, 1972, p. 259-273.

Historisch overzicht en beschrijving van de site Lokeren, en in mindere mate van Housden en Gent (Vleeschouwers C., Een balans van de abdij Nieuwenbos bij Gent (1279-1288), onder abdis Maria II van Klaarhout, in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CXXXVI, (1970), p. 1-47. Id., Het beheer van O.L.Vrouwhositaal te Gent en de stichting van de Cisterciënserinnenabdijen O.L.V.-ten-Bos (1215) en Bijloke (1228) door uten Hove's, in Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis, IX, (1971), p. 13-34.).

Abdijen, kloosters en begijnhoven

VLEESCHOUWERS C.,

Een balans van de abdij Nieuwenbos bij Gent (1279-1288), onder abdis Maria Il van Klaarhout,

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CXXXVI, (1970), 1-47.

De tekstuitgave van een financiële balans van deze Cisterciënserinnenabdij, opgemaakt in 1288. Gewoonlijk beschikt men niet over een dergelijke documentatie voor zo'n vroege periode. Voortreffelijke inleiding.

Kloosters


1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina