Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina70/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Art Nouveau.

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen,WATERBOLK E.H.

Viglius van Ayita, maecenas van St.-Baafs te Gent

HMGOG. XXVIII, (1974), p. 59-76.

Aan de hand van huishoudelijke aantekeningen van Viglius van Aytta (1507-1577), wordt het tot stand komen van enkele schilderijen onderzocht. Ter sprake komen werken van o.a. Lucas de Heere ; Jan Mijnsheeren, de uitvoerder van Viglius' grafkapel in St.-Baafs ; Frans Pourbus, schilder van „De doop van Johannes". Ook het financieel beheer van Viglius wordt getoetst. Geïllustreerd. Bijlagen.

Kunst en Cultuur

WATERSCHOOT H

Vijf jaar beeldende kunst in Oost-Vlaanderen 1980-1984

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, jg. 38, (1984), p. 127-142.

Een overzicht van de beeldende kunst, waarin het belang van de Oost-Vlaamse en vooral Gentse kunstenaars wordt afgewogen tegenover het buitenland ; de deelneming van deze kunstenaars aan wedstrijden ; de evolutie van de (Gentse) galerijen ; een nekrologie. Geïllustreerd.

Kunst en kultuur

WATERSCHOOT W.

De Oudenaardse rederijkers te Gent in 1539

Jaarboek "De Fonteine", XXXV-XXXVI, (1985-1986), p. 17-32.

Op de Gentsé rederijkersspelen van 1539 bracht de Oudenaardse kamer teksten van Matthijs de Castelein.

Kunst, kultuur

WATERSCHOOT W.

Leven en betekenis van Lucas d'Heere.

Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1974, p. 16-126.

Een bijdrage waarin wordt gepoogd een samenhangende levensschets van de zestiende-eeuwse Gentse schilder-dichter Lucas d'Heere te brengen. Voor het schrijven van dit artikel werd geen nieuw archiefwerk verricht, maar enkel beroep gedaan op ten dele nog niet geïnterpreteerde gedrukte bronnen.

Kunst en Kultuur

WATERSCHOOT W.

Lucas d'Heere en Willem van Oranje

Jaarboek "De Fonteine", XXXV -XXXVI, (1985-1986), p. 81-102.

De kunstschilder en literator D'Heere trad na de Pacificatie van Gent (1576) in de stad op als propagandist van Willem van Oranje.

Kunst, kultuur

WATERSCHOOT W.

Lucas d'Heere in plano

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent. Jaarboek 1976-1977, dl. I, XXVII tweede reeks, nr. 19, Gent, 1978, p. 97-111.

Weergave en bespreking van de vier sonnetten op folio plano die Lucas d'Heere schreef ter ere van Willem van Oranje in 1577(?). De originele tekst bevindt zich in een achttiende-eeuws convoluut thans in de bibliotheek van de St.-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde (Oud Fonds, signatuur 04B).

Moderne Tijden

WEEMAES R.

Visitatieverslagen van Karel Maes, bisschop van Gent. Diarium mei-juni 1611

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis), Brussel, 1987, LI + 289 blz.

Tekstuitgave van een dagboek van de vierde Gentse bisschop, Caro lus Maes. Het dagboek brengt een relaas van de visitaties of bisschoppelijke bezoeken aan de lokale religieuze instellingen, uitgevoerd in de maanden mei en juni 1611. Inhoudelijk beschrijft het de materiële en pastorale toestanden van 69 parochies en een tiental vrouwenkloosters in het bisdom. In het Gentse bezocht bisschop Maes de parochies Oostakker en Sint-Kruis-Winkel. Met inleiding, glossarium, personen- en plaatsnamenregister en illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

WELVAERT P.

Kerk en Stad. Financiële en sociale relaties tussen kerkelijke en wereldlijke instanties te Gent in de 14e eeuw

RUG, 1975
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

WERBROUCK-COOLS M. VAN DRIEL W. en PASTIJN J. (red.)

Van Marissal tot Vlerick 1751-1988

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten), Gent, 1988, 211 blz.

Bundeling van bijdragen, samengesteld naar aanleiding van het afscheid van Pierre Vlerick als direkteur van de Gentse Akademie. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

WEYNS C.

Emiel Moyson

RUG, 1972.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

WEYNS N.J.

Abbaye de Tronchiennes

Monasticon belge. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Troisième volume, (Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis), Luik, 1980, p. 537-567.

In 1138 werd de augustinessenabdij van Zalegem naar Drongen overgebracht. De kanunniken namen er de premonstratenzerregel aan. Na de 16de eeuwse godsdiensttroebelen weken de monniken uit naar Gent. In 1609 kwamen de vernielde goederen terug in hun bezit. De gebouwen werden hersteld en in 1698 verhuisde de ge-meenschap van Gent opnieuw naar Drongen. In 1796 werd de abdij afgeschaft. Met een overzicht van de bronnen, de literatuur, de abdij-bibliotheek, de sigillografie, de heraldiek en de ikonografie en met een historische nota en biografieën van de abten.

Kerkgeschiedenis, kloosters

WEZENBEEK P.

De urbanisatie van de Wondelgemmeersen (Rabotwijk)

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, jg. 4, (1986), nr. 1/2, p. 89-165.

De Rabotwijk wordt begrensd door de Begijnhoflaan, de Blaisantvest, het Verbindingskanaal (in het noorden) en de Brugse Vaart (in het westen). Tot het midden van de 19de eeuw was het een moerassig en onbewoond gebied dat deel uitmaakte van de Wondelgemse meersen. Een verkavelingsplan uit 1867 laat reeds een zo voordelig mogelijke verkaveling voor de verkoop van gronden zien, wat vertaald wordt in een karakterloze, rigiede en monotone struktuur. Het uiteindelijke ontwerp van 1874 toont een typische 19de-eeuwse suburbane wijk, waar geen plaats is voor milieuvormende kwaliteiten. De voornaamste eigenaars van de gronden waren textielfabrikanten die het door krisissen in de katoennijverheid vanaf 1861, door verscherpte buitenlandse konkurrentie en door een dalende ekonomische konjunktuur vanaf 1873 erg benauwd kregen. De oostzone kwam eerst aan de beurt, vanaf 1876 ook de westzone. Ook de „Banque de Gand" nam in verband met de uitbouw van de Rabotlaan deel aan dit urbanisatieprojekt. Het artikel wordt gevolgd door een steekproef waarin naar het profiel van de bewoners en eigenaars wordt gepeild. Deze steekproef behelst o.m. de ekonomische beroepsstruktuur der bewoners, de geboorteplaats van de bewoners, de gemiddelde leeftijd, de gemiddelde gezinsgrootte, het gemiddelde aantal bewoners per huis, de mobiliteit van de bewoners, de eigenaars (ekonomische beroepsstruktuur). Met kritisch apparaat en tabellen. Rijk geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

WIJFFELS A. & HOUBRECHTS-DE CROOCK M.,

Regesten op de Jaarregisters van de Keure-Schepenjaar 1400-1401, deel 1, 15 augustus 1400 - 15 februari 1401,

Gent, 1967, 165 blz. ((2) Stad Gent. Inventarissen en indices gepubliceerd door het Archief. (Gestencild).).
Inventarissen, bronnenuitgaven, regestenlijsten

WIJFFELS A. & HOUBRECHTS-DE CROOCK M.,

Regesten op de Jaarregisters van de Keure-Schepenjaar 1400-1401, deel 2, 16 februari - 14 augustus 1401,

Gent, 1970, 92 blz. (2).

Een zeer degelijke reeks uitgaven, die van een onschatbaar nut is.

Inventarissen, bronnenuitgaven, regestenlijsten

WIJFFELS A.,

De moeilijkheden rond de Gentse begijnhoven op het einde van de 18e en in de 19e eeuw, Gent 1970, 12 blz. referaat gehouden op 28 juni 1970 voor de „Vrienden van het Oud-Begijnhof"

Over de strijd van de Gentse begijnen tegen het Franse bewind dat hun administratieve en financiële onafhankelijkheid wilde ongedaan maken. Interessant voor de relatie politiek-godsdienst in de negentiende eeuw!
Diversen

WILDEROM M.H.

Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. Dl. IV. Zeeuwsch Vlaanderen.

s.l., 1973, 567 blz.

In dit lijvige werk waar een overzicht gegeven wordt over de water­staatkundige en economische aspecten in Zeeuwsch Vlaanderen, vindt men tevens heel wat gegevens over de inpolderingen in de ge­bieden ten noorden van Gent en over het Kanaal Gent-Terneuzen. Rijk geïllustreerd. Met lijst van geraadpleegde bronnen en register van aardrijkskundige namen, personen en zaken.

Hedendaagse Tijd

WILLE E. e.a.

Centrale tijdschriftencatalogus van de Rijksuniversiteit te Gent

Uitgaven van de Centrale Bibliotheek, Gent, 1985, 3 dln., 1512 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

WILLEMOT D.

Gildenhuizen van Gent, 15e en 16e eeuw

RUG, 1970.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

WILLEMS P.

Leven aan de 'ijzeren weg'

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 11-12, jg. 3, (1985), p. 55-98.

Weergave van een vijftal interviews die tot stand kwamen in het projekt van het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel te Gent om de beoefening van mondelinge geschiedenis te stimuleren. Het artikel bevat heel wat gegevens over het Gentse St.-Pietersstation. Rijk geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

WILLEMYNS R.E.C.

Adolf Herckenrath.

Oostvlaamse Literaire Monografieën, (Kultureel jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks. Nr. 3), dl. I, Gent, 1977, p. 146-177.

Biografische schets van deze Gentse dichter, toneelschrijver en boekhandelaar (1879-1958). Met kritisch overzicht van zijn werk, biografie, bibliografie en bloemlezing. Geïllustreerd.

Biografische artikels en nota's

WILS L. e.a.,

De houding van de politieke partijen tegenover de Vlaamse beweging in de 19e eeuw. Persstudies.

Standen en Landen, LXI, Heule, 1972.

Verzamelde studies die de periode 1830-1873 bestrijken : LERNOUT G.,Het Vlaams petitionnement van 1840 en de reakties van de Belgische pers ; JANSSENS W., De strijd om een taalwet op het notariaat in 1857 ; LERMYTE De eerste taalwet : die over de strafrechtspleging ; tenslotte een bijdrage van L. WILS zelf Elke partij trok een eigen spoor. Een van de belangrijkste conclusies waartoe de auteur komt is dat de Vlaamse beweging vanaf 1840 steeds meer in een katholiek spoor terecht kwam, ondanks het feit dat vele leidende flaminganten een liberale achtergrond hadden. Van bij haar eerste politiek optreden kreeg de Vlaamse beweging overigens een sterke steun van katholieke kant, waardoor ze in die richting is gaan overhellen.

Vlaamse beweging

WILS L.,

De geschiedschrijving van het activisme,

Wetenschappelijke Tijdingen, LI, (1992), nr. 2, p. 65-82.

Overzicht van boeken en tijdschriftartikels rond het activisme, naar aanleiding van het verschijnen van D. VANACKER, Het Aktivistisch Avontuur (1991). Behandelde thema's die van belang zijn voor Gent de vernederlandsing van de universiteit en het optreden van activistische groeperingen zoals deze onder leiding van Domela Nieuwenhuis.

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

WILS L.,

De verhouding tussen Vlaamse beweging en arbeidersbeweging te Gent

De Leiegouw, XIV, (1972), p. 199-223.

De auteur poogt te antwoorden op vragen als : Welke was de verhouding van F.A. Snellaert, die van 1836 tot 1872 te Gent woonde, en zijn medewerkers tegenover de opkomende arbeidersbeweging? Hoe verhielden de Vlaamse beweging en in het algemeen de nationale bewegingen in het midden van de negentiende eeuw in Europa zich tegenover de arbeidersbewegingen?

Vlaamse beweging

WILSON G.A. (cd.)

Henrici de Gandavo Quodlibet VII,

Ancient and Medieval Philosophy. De Wulf-Mansion Centre, series 2, Leuven, 1991, LXXIX + 335 blz.
Kerkgeschiedenis, kloosters

WILSON G.A., (ed.

Henrici de Gandavo. Quodlibet VI,

Ancient and medieval philosophy. De Wulf-Mansion centre. Series 2), Leuven, 1987, LXVI + 313 blz.

Met voorwoord, inleiding en tafels. Geïllustreerd

Kerkgeschiedenis, kloosters

WIND T.

Intochten tijdens de opstand tegen Filips II (1577-1582). Muzikale praal, propaganda en symboliek

Spiegel Historiael, 22, (1987) nr. 4, p. 160-164.

Tijdens het verzet tegen Filips II onderhandelden de Staten-Generaal herhaaldelijk met buitenlandse vorsten, teneinde hen te overtuigen als souverein in de Nederlanden op te treden. Eens de onderhandelingen afgerond, werd de nieuwe souverein plechtig ingehaald in de belangrijkste steden. Tijdens deze feestelijkheden loofden de organisatoren met muziek, teksten en „tableaux vivants" de vorst en maakten duidelijk wat van hem verwacht werd. In het kort worden onder meer de Gentse intochten van Willem van Oranje (1577) en van Frans van Anjou (1582) besproken. Met illustraties.

Moderne Tijden

WINNEPENNINCKX J.,

Jeruzalem in Sint-Baafs te Gent. Een bijdrage over het godsdienstig leven in de Sint-Baafsabdij,

HMGOG, XXIV, (1970), 3-94.

Behandelt alle stichtingen in deze kapel in de veertiende en vijftiende eeuw (persoonlijkheid van de stichters, motivatie). Hoewel bepaalde aspekten niet goed uit de verf komen (de bedienaars bv.), vindt men in liet artikel talrijke interessante gegevens over het godsdienstig leven van die tijd.

Kerk

WITTE E.

De Belgische radikalen: brugfiguren in de demokratische beweging (1830-1847).

Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 90, (1977), p. 11-45.

Auteur bespreekt in dit onderzoek naar de Belgische radikalen de Gentenaars Charles Coppens, Louis de Souter, Edouard Hellebaut, Charles-Louis Spilthoorn en Bernard Vispoel.

Hedendaagse Tijd

WITTE E.

Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden, 1830-1848

RUG, 1970, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

WITTE E.,

Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden, 1830-1848.

Pro Civitate. Historische Uitgaven, 37), 2 dln„ s.l., 1973.

De auteur onderzoekt het machtsverwervingsproces in een 20-tal Belgische steden kort na de Belgische onafhankelijkheid. Hierbij onderscheidt ze in de behandelde periode drie fundamentele controversen, nl. die tussen revolutionairen en contrarevolutionairen, die tussen klerikalen en antiklerikalen, die tussen sociaal-radicalen en sociaal-conservatieven. Het werk is van uitzonderlijk belang voor al wie zich interesseert aan onze nationale politieke ontwikkeling in de negentiende eeuw. In het tweede deel treft men bijlagen, tabellen en indices aan.

Politiek

WUYTS B.

Een Gents handelshuis : Kerremans (tweede helft van de 18e eeuw). Schets van het handelshuis en peiling naar zijn handelsactiviteit met Cadiz (Spanje)

RUG, 1972.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

WYFFELS C.

Een nieuw boek in het Engels, over Jacob van Artevelde

HMGOG, dl. XXXVI, (1982), p. 81-90.

Ongewijzigde tekst van de toespraak gehouden op 20 januari 1981 in de Sint-Pietersabdij te Gent n.a.v. de presentatie van het boek van Patricia Carson, James van Artevelde. The Man from Ghent, 1980. De auteur situeert de sociaal-ekonomische en politieke context van het beleid van Jacob van Artevelde en geeft een korte levensschets. Gelijktijdige kroniekschrijvers hebben Van Artevelde meestal ongunstig beoordeeld. Ook Froissart schilderde hem eerder negatief af.

Middeleeuwen

WYFFELS C.,

Voetnoot bij urbs, suburbium en vetus urbs,

Archief. en bibliotheekwezen in België, XLII, (1971), 289-293

Over het verschijnsel „Oudburg" (o.a. te Gent) handelt. De verklaring die de auteur voorstelt, wijkt af van die welke H. VAN WERVEKE gaf in zijn ,.Burgut", versterking o f nederzetting? ; over het verschijnsel "Oud-burg" in diverse Vlaamse steden is nog niet alle gewenste klaarheid gebracht.

Het oude Gent

WYFFELS M.

De wereldtentoonstelling te Gent in 1913. Een architectonische evaluatie van het werk van Oscar Van de Voorde

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

WYLLEMAN L.

De nijverheidsschool aan de Lindenlei te Gent

Stadsarcheologie, jg. 5, nr. 3, (1981), p. 17-30.

Bouwgeschiedenis en kunsthistorische beschrijving van de huidige rijkshogere technische handelsschool die bestaat uit de voormalige nijverheidsschool (1857-1859) en de voormalige gemeenteschool voor meisjes (1865-1866). Beide gebouwen werden uitgevoerd naar ontwerp van stadsarchitekt Adolphe Pauli (1820-1895). Een uitbreiding naar de plannen van stadsarchitekt Charles van Rysselberghe (1850-1920) kwam tot stand in 1897-1900. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

WYLLEMAN L.

Ten huize van katoenfabrikant Ferdinand Lousbergs (1799-1859),

Monumenten en Landschappen, (1991), extranr., p. 47-48.

Bespreking van de woning Lousbergs in de Keizer Karelstraat. Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

WYNANT L.

Regesten van de Gentse staten van goed. Eerste reeks, 1349-1400. Band II, 1371-1400

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis), Brussel, 1985, 465 blz.

Staten van goed zijn boedelbeschrijvingen van nagelaten roerende en onroerende goederen, die bij een overlijden aan minderjarigen toekwamen. Ze werden opgemaakt door een voogd en geregistreerd. De Gentse staten van goed zijn opgetekend in de registers van de schepenen van gedele of „wezenboeken", die bewaard worden in het Gentse Stadsarchief. Deze regestenlijst is een aanvulling bij een eerder verschenen deel (1979). Thans zijn er regesten ter be-schikking van alle 14de eeuwse Gentse staten van goed. Met index van persoons- en van plaatsnamen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

WYNANT L.,

Peiling naar de vermogensstruktuur te Gent op basis van de staten van goed, 1380-1389

W. BLOCKMANS e.a., Studiën betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw. (Standen en Landen, LXIII), 1973, p. 48-137.

De auteur onderzoekt de verhoudingen tussen roerend en onroerend bezit, de verschillende roerende goederen, de huizen en gronden, de lokalisatie van het woonhuis en van de grond, de verschillende juridische bezitsvormen enz. Met index van persoonsnamen en beschrijving van hun nalatenschap. Een kaart geeft tevens de lokalisatie van het grondbezit van de Gentse burgers weer.

Sociale geschiedenis

YLEN A.

Slangemens Achiel De Pauw

Heemkundig Nieuws, 16, (1988), nr. 3-4, p. 8-10.

Achiel De Pauw (Sint-Amandsberg, 1892 - Gent, 1987) was een contorsionist of „slangemens". Geïllustreerd.

Biografieën

ZOETE A

Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaan-deren (1405-1419)

Koninklijke Academie van België. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Brussel, 1981-1982, 2 dln., XLVIII, 704 ± 925 blz.

Onder meer op basis van excerpten uit de Gentse stadsrekeningen, aanwezig op het Stadsarchief en het Algemeen Rijksarchief te Brus-sel (Rekenkamers) werden deze „Handelingen" samengesteld. Ze rekonstrueren de bijeenkomsten van de vier Leden (Gent, Brugge, Ieper en het Brugse Vrije) en de drie Staten (geestelijkheid, adel, en Leden), de volksvertegenwoordigingen in het graafschap Vlaan-deren. Met inleidingen en indices. De twee banden volgen op de „Handelingen" van W. PREVENIER en W.P. BLOCKMANS (1467-1506).

Middeleeuwen

ZOETE A.

Heffingen op het Gemene Land ten bate van de Vier Leden en de Drie Staten van Vlaanderen (1405-1419).

Colloquium 26-29/X7/1975, V Lustrum, Standen en Landen, LXX), Kortrijk, 1977, p. 123-151.

Met o.m. ook een aantal gegevens over Gent, de Gentse abdijen en het Gentse kwartier.

Moderne Tijden


1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina