BibliothecaDovnload 76.26 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte76.26 Kb.


B I B L I O T H E C A

CANNEMANIA
(Gedrukte werken door en over leden van de familie Canneman)
editie februari 2013.

A. ALGEMEEN.
1. [ E.W.Canneman ]

Inventaris familiearchief Canneman, Hoorn, 1971
2. [ E.W.Canneman ]

Inventaris familiearchief Canneman, 2e editie, Den Haag, 1996
3. Nederland's Patriciaat:

1e jaargang 1910, 28e jaargang 1942 en 82e jaargang 1999, waarin een genealogie Canneman.
4. Kon.Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde:

Kwartierstatenboek 1883-1983, waarin: kwartierstaat Canneman- van Vloten p.146, Den Haag 1983.
5. M.A. van Rhede van der Kloot:

Het geslacht Canneman, overdruk uit de Nederlandsche Leeuw, 1905

(kol.81 ev)


6. Willem Canneman:

Cannelieden in Beeld. Drie eeuwen familie Canneman, Den Haag, 2005.
7. Kees van Zandvliet:

De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, Amsterdam 2006

B. ELIAS CANNEMAN, heer van de Mijle (1777-1861)

1. A.C.G.Alsche:

Levensberigt van Elias Canneman, overdruk uit de Handelingen van de Mij. der Ned.Letterkunde, 1862. (2 exemplaren, w.o. i ingebonden prachtexemplaar)
2. Mr J. Belonje:

Het ambacht van de Mijle met zijn leenkamer. Uit: Hollandse Studiën 3, 1972.
3. Dr. J.R.Callenbach:

Neerlands Onafhankelijkheid Hersteld, Nijkerk, z.j.
4. H.T. Colenbrander:

Ned. Historische Bibliotheek, delen V, VII, XV, XVIII, XX, XXI en XXI+I, Amster­dam 1927-1941.
5. D.H.Couvée en Dr G.Pikkemaat:

1813-1815, Ons Koninkrijk geboren, Alphen, 1963.
6. Mr A.M. de Jong:

Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, deel I en II, Haarlem 1930.
7. J.Z.Kannegieter:

Concept-Grondwet...in 1832 samengesteld door E.Can­neman, M.Pie­pers en H. van Royen.., in: Bijdragen en Medede­lingen Hist.Genootschap, 52e deel, Utrecht, 1931.
8. G.J.W.Koolemans Bijnen:

Landgenoten Bondgenoten, met afdruk proclamatie d.d. 20 november 1813 door Elias Canneman, Leiden 1914.
9. Commissie voor geschied- en oudheidkunde o.l.v. G.J.W.Koolemans Beijnen:

Historisch Gedenkboek der Herstelling van Neerlands Onafhankelijkheid in 1813, 4 delen en personenregister, Haarlem 1912.
10. Johanna W.A.Naber:

Overheersching en vrijwording, Haarlem 1909.
11. Verslag van het Rijksmuseum, Amsterdam 1932.
12. Marcel van der Beek:

Onbeschrijflijk is het genoegen, De portretdukaat van Willem I, in: De Beeldenaar, 26e jrg. Nr5-6, sept-dec.2002.
13. [Drs M. van der Beek en Drs A.A.J.Scheffers]:

De muntslag ten tijde van Koning Willem I, Utrecht, 1997.
14. Mieke van Leeuwen-Canneman,

Elias Canneman, Voordracht gehouden tijdens een familiereünie ter herdenking van de 100e geboortedag van Tante Truus op 6 mei 2001 , Den Haag 2001.
15. Mieke van Leeuwen-Canneman,

Een vriendschap in het teken van “s Lands financiën, Briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel 1799-1813, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag 2009. Toegevoegd zijn: Voordrachten gehouden voor de Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën, 23 mei 2206 en in het Belastingmuseum te Rotterdam, 19 november 2006, alsmede van de feestelijke uitreiking op het Ministerie van Financiën te Den Haag op 18 juni 2009.
16. Leonard Plemp van Duiveland,

Schimmelpenninck, Rotterdam, 1971
17. E.J.Vles,

Alexander Gogel (1765-1821), Amsterdam, 2009.
18. Jeroen van Zanten,

Schielijk, Winzucht Zwaarhoof en Bedaard, Amsterdam, 2004
19. Opstellen voor Bernard Woelderink,

Een vorstelijk Archivaris: Minister tegen wil en dank, door Mieke van Leeuwen-Canneman, Zwolle, 2003
20. Simon Schama,

Patriotten en Bevrijders, Amsterdam 1989.
21. Mieke van Leeuwen-Canneman,

Achterkamertjesoverleg op het Binnenhof tijdens de Bataafse tijd. Het aandeel van Elias Canneman in de voorbereidingen tot het bewind van Rutger Jan Scimmelpenninck, in: Jaarboek 2005 Die Haghe, Den Haag 2005.
22. Raad van State 450 jaar, ’s-Gravenhage 1981
23. Rijksgebouwendienst, Ministerie VROM,

Bouwhistorische documentatie en waardebepaling Lange Houtstraat 11 ’s-Gravenhage, Den Haag1985
24. [red. H.Boels] Overheidsfinanciën 1600-1850 , Hilversum 2012.
25. Peter van Velzen,

De ongekende ministeriele verantwoordelijkheid 1813-1840, Nijmegen, 2005.
26. Matthijs Lok,

Windvanen, Amsterdam, 2009
27. Jan Bastiaan Molewater,

Hoe zal het met mij afloopen?, studentendagboek 1833-1835, Hilversum 1999
28. Kees Schulten

1813 Oranje Boven! Holland is vrij! , Den Haag 2013.
29. C.H.Slechte

Kroniek van een begraafplaats (i.c. Ter Navolging), Den Haag 1979

C. GEERTRUY ANTHONIA CANNEMAN - VAN VLOTEN (1773 - 1827)
1.W.A. en T.J. van Vloten:

Het geslacht Van Vloten, Genealogie met biografische aantekeningen, Wageningen 1995.
2. [C. de Jong]

Van Pannen en estrieken tot tegels en plastieken, Utrecht 1961.
3.Nederlands Patriciaat

Jaargang 88, Ao 2007/08, met een genealogie Van Vloten, Den Haag 2008

D. Mr GERRIT ABRAHAM CANNEMAN (1800 - 1855)
1. G.A.Canneman:

De Furto Nocturno, dissertatie, Groningen 1825.
2. E.Meeter:

- Holland, kranten, kerkers en koningen, Amsterdam 1966.

- Willem I, Willem II, Kranten, kerkers en koningen, Soesterberg 2002
E. WILLEM CANNEMAN (1806-1881)
1. Adres aan Z.M. den Koning

over den tegenwoordigen toestand van Ned.Indië, door dertien gewezen hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur op Java, onderte­kend door o.a. Willem Canneman(1816 1881), ’s Gravenhage 1865.

F. Mr DIRK WERNHARD CANNEMAN (1811 - 1845)
1. Virtus Concordia Fides,

uitgave ter ere van de 100 jarige herdenking van het deelnemen der Leidsche Jagers aan den 10 daagschen veldtocht in de jaren 1830 31, Leiden 1930.


2. D.W.Canneman,

De Batavorum mercatura Levantica, Den Haag 1839.

G. ELIAS ANTHONY CANNEMAN (1837-1929)
1. Mr A.M.M. Montijn,

Gedenkboek der Nieuwe of Litteraire Sociëteit, t.g.v. haar 100 jarig bestaan, ’s-Gravenhage 1902
2. Ir H.F.Ambachtsheer

Niets verhandeld..De verzamelde werken. Notulen van het Bestuur van De Witte in de jaren 1839-1941, Den Haag 2011.

H. CATHERINE JEANETTE FRANCOISE CHARLOTTE CANNEMAN-HASSELMAN (1872 - 1955)
1. G.J.F.C.Canneman-Hasselman:

Copie van het Tweede Dagboek, 1913 - 1953.


2. C.J.Hasselman:

Het Koninklijk Koloniaal Instituut, Wording, Werking en Toekomst, Amster­dam 1926.
3. (S.Rink):

(Familieboek Rink), geïll., Groningen, 1972.


4. (Tydeman):

Geslachtlijst van de familie Tydeman, 2e druk, Tiel 1901 met:

  • Eerste lijst van Aanvulling..., Voorburg 1912

  • Tweede Supplement op, bijgewerkt tot 30 jan. 1962, z.pl., z.j.


5. H.Peschar:

Aanvulling op de Inventaris van een verzameling stukken afkomstig van Johannes van den Bosch en enige van zijn nakomelingen, Algemeen Rijksarchief, Den Haag 1977.
6. Nakomelingen van B.R.P.Hasselman en G.J.M.Tydeman, Tiel 1978

I. ELIAS ANTHONY CANNEMAN (1905 - 1987)
1.E.A.Canneman:

Oude Boerderijen in Zuid-Holland, in: Leven en Werken, 5e jrg. nr 7/8, Nieuwe Serie, juli/aug. 1941.
2.E.A.Canneman:

De restauratie van het Kasteel Wisch, in Bulletin Kon. Ned. Oud­heidkundig Bond, jrg. 15, afl. 3, 1962, over­druk.
3. E.A.Canneman en L.J. van der Klooster:

Gids voor de bezoeker van Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten, Den Haag, z.j.. (na 1963).
4. E.A.Canneman en L.J. van der Klooster:

De Geschiedenis van het Kasteel Duivenvoorde en zijn bewoners, den Haag, 1967.
5. E.A.Canneman:

De Nieuwe Kerk te 's Gravenhage, Gemeente 's Gra­venhage, [1976].
6. E.A.Canneman:

Walenburg, huis en hof, Ned. Tuinen Stichting, z.j.
7. E.A.Canneman:

Kastelen aan de Langbroekerwetering, Alphen a/d Rijn, 1989.
8. Jhr Dr H.W.M. van der Wijck:

Herinneringen aan de architect E.A.Canneman 1905 - 1987, Alphen a/d Rijn, 1992.
9. Duivenvoorde,

Bewoners, Landgoed, Kasteel, Interieur en Collectie, Zwolle, 2010

J. Mr Dr BENJAMIN RICHARD CANNEMAN (1909 - 1982)
1. B.R.Canneman:

Represailles, dissertatie RU Leiden, 1936
2. Mr B.R.Canneman:

600 Jaar Stadsbestuur te Hoorn, 1957.
3. Vader (= Mr B.R.)Canneman:

De Familie, Hoorn 1976.
4. Dr Lucas van Hasselt (psn. Mr B.R.Canneman):

Hoorn in 1851 (bij de inwerkingtreding van de Gemeen­tewet), West­friesland Oud & Nieuw, 43e bundel, Ho­orn, 1976.
5. Dr Lucas van Hasselt (idem):

Hoorn's stadsbestuur in vroeger eeuwen, in Westfrie­sland Oud & Nieuw, 44e bundel, Hoorn, 1977.
6. Mr B.R.Canneman:

Nagelaten Publicaties, 1983. [N.B: Zie ook: Dr Lucas van Hasselt]
7. Hoorn: Hoorn, de schilderachtige stad aan het IJselmeer, [plm.1955].
8. Juliana Regina editie 1958, Baarn 1958.
9. Noordhollands Dagblad:

Noord-Holland ontving..., Hoorn 1952.
10. (Vredespaleis)

De Bibliotheek van het Vredespaleis, Leiden 1935; idem in het Frans, 1938.
11. Arie van Zoonen:

Van Koffijhuis tot Theater, Kroniek van Schouwburg Het Park, Hoorn, 1994.
12. Leo Hoogeveen en Arie van Zoonen:

Twee Eeuwen Stadsbestuurders van Hoorn 1795-2002, Hoorn 2002.
13. Arie van Zoonen:

Hoorn in de 20e eeuw, Hoorn, 1999
14. Ruurd Faber

Veenhuizen, een, twee, drie, Assen 1983
15 E.Pelinck

Veenhuizen, een buurtschap in het kerspel Norg tot 1825, Norg 1989
16. Ministerie van VROM

Historische documentatie en waardebepaling: Veenhuizen, gebouwen, werken, terreinen, 2 delen, Den haag 1990

K. DIGNA ADRIENNE CANNEMAN-BOLAND (1912- 2003)
1. G.W.Boland

Een nieuwe methode ter bepaling van den Generatieduur der Bacteriën en eenige van hare toepassingen, Amsterdam 1902.

[N.B: Voor een lijst van publicaties door Dr G.W.Boland zie: bijlage X van de Inventaris familiearchief Canneman, 1902-1938, 12 stuks]


2. [E.W.Canneman]

Inventaris van stukken afkomstig van de familie Boland, Hoorn 1972
3. C. en K. Bijleveld:

Het Bijleveld Boek, Leiden en Rotterdam, 1992.
4. A.M.Dusink - Dijkstra:

Een der families Boland uit Dinxper, Neede 1992.
5. D.M. van der Schrier:

Van Carolus tot Carola, afstammingslijn van Karel de Grote, 1992.
6. Jhr Mr E.B.F.F. Wittert van Hoogland:

De Van Nassau Zuylesteyn's en hunne afstammelingen, 's-Gravenha­ge 1909.
7. Nederland’s Patriciaat:

Jaargang 53, 1967, met een genealogie Gelinck, ’s-Gavenhage 1967.

8. Els van den Bent

Gepokt en Gemazeld, 75 jaar Haagse GG&GD, Den Haag 1987
9. Gens Nostra

Karel de Grote 768- 1968, jrg.23, Amsterdam 1968
10. Reinildis Van Ditzhuyzen

Oranje.Nassau, een biografisch woordenboek, Haarlem, 2004
11. Dr.A.W.E.Dek

Genealogie van het Vorstenhuis Nassau, Zaltbommel 1970.
12. The Library of Fraylamaborg, Utrecht 1971.
13. W.M.C.Regt

Nassau-Zuylestein, overdruk uit: Gen. Her. Bladen 1907,II, blz 486 ev
14. Noortje de Roy van Zuydewijn

Van koopman tot icoon, Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigrante in Rotterdam rond 1600, Amsterdam 2002.
15. Joke Reijnders:

Kastelen en Paleizen van Oranje-Nassau, 2006
16. [E.W.Canneman]

Afstammelingen van Dr Gerrit Willem Boland en Adrienne Francoise Gelinck, opgesteld in 1999L. CATHERINE ADRIENNE VAN HERWAARDEN-CANNEMAN (* 1937)
1. C.A.Canneman:

Het sprookje van de vrouwelijkheid, Kern en Keur, Den Haag, 1977.

M. RENEE DE VRIES-CANNEMAN (* 1939)
1. R.Canneman:

Godsdienstige Opvoeding, scriptie, Amsterdam, 1961.
2. (R.Canneman):

Jaarverslag 1977 De Born, Bennekom.
3. Renée Canneman (met tekeningen van Jip Canneman en haar grootmoeder Digna Canneman-Boland):

Grootouderboekje, ideeën voor grootouders, Eelde 1992.

N. Drs MARIA CORNELIA VAN LEEUWEN-CANNEMAN (* 1944)
1. M.C.Canneman:

Inventaris van Gedenkstukken m.b.t. de zanger Johan­nes Martinus Mes­schaert (1857-1922), Hoorn 1968.
2. Mieke Canneman:

Johannes Martinus Messchaert, overdruk uit Westfrie­sland Oud en Nieuw 36e bundel, Hoorn, 1969.
3. M.C.Canneman:

Het Archief van het Provinciaal College van toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde gemeenten in de provin­cie Groningen 1820-1950, Groningen 1970.
4. M.C.Canneman:

De inventaris van de schade door de beeldenstorm (1566) in de kerk van

Garsthuizen, 1571, overdruk, Groningen, plm. 1972.
5. Mieke Canneman:

De Hensbekers van het Hoogheemraadschap van Del­fland, overdruk Jaar­verslag Delfland, Delft 1979.
6. M.C. van Leeuwen-Canneman:

Inventaris van het Archief van resp. de Zwarte Polder, de Hooge Abtswoud­sche Polder en de Bieslandse Bo­venpolder, Delft 1974, 3 delen.
7. Mieke van Leeuwen-Canneman:

Aspecten van de Waterstaatkundige ontwikkeling in het Oostelijk gebied van het Hoogheemraad­schap van Delfland in de tweede helft van de 15e en 16e eeuw, Delft 1975.
8. M.C. van Leeuwen-Canneman:

Zegel, wapen en vlaggen van het Hoogheemraadschap van Delfland, in Ts Holland, 10e jrg. aug. 1978 en als overdruk.
9. M.C. van Leeuwen-Canneman:

Inventaris van de archivalia van de familie Du Puy de Montbrun, Den Haag 1981.

10. M.C. van Leeuwen-Canneman:Poldervorming in Oostelijk Delfland aan het eind van de Middeleeu­wen, in: Hollandse Studiën 12, Dordrecht 1982.
11. M.C. van Leeuwen-Canneman:

Inventaris van archivalia van de familie (Librecht)Le­zwijn en van de familie Li­brecht, Den Haag 1983.


12. M.C. van Leeuwen-Canneman:

Carel Vosmaer en het familiearchief, overdruk uit Jaar­boek Mij der Ned.Letterkunde, p86-94, Leiden 1987-1988.
13. M.C. van Leeuwen-Canneman:

Inventaris van het archief van de familie Vosmaer, 17e - 20ste eeuw, Den Haag 1988.
14. M.C. van Leeuwen-Canneman:

Inventaris van het archief van de familie Michiels van Kessenich, 's-Gravenhage/Maas­tricht 1995.

O. HENRY WIJNAND VAN LEEUWEN (* 1927)
1. Leeuwendeel,

Artikelen aangeboden aan H.W. van Leeuwen, Ge­meentelijke Archief­dienst Delft, 1992.
2. H.L.Houtzager, G.C.Klapwijk, H.W. van Leeuwen, M.A. Verschuyl, W.F.Weve:

De kaart figuratief van Delft, Rijswijk 1997

P. Mr ELIAS WILLEM CANNEMAN (* 1946)
1. E.W.Canneman,L.H.B.Spahr van der Hoek,T.de Vries:

Handhaving van de Openbare Orde, scriptie RU Gronin­gen [1971]
2. E.W.Canneman:

De Afvalwaterproblematiek in de Nederlandse Frisdran­kenindustrie, Rotterdam 1973.
3. (E.W.Canneman)

Vragen en Antwoorden over het Bedrijfspensioenfonds voor de Drankindus­trie, Rotter­dam 1974.
4. (E.W.Canneman)

De nieuwe wet op het cadeaustelsel, Verecla Amster­dam, 1978.
5. Mr Willem Canneman:

Zicht op 80, een portrettengalerij met inzicht en uit­zicht, Den Haag 1979.
6. Mr E.W.Canneman:

Brochurereeks Spiegelschrift:

- Calculatie-schema van reparaties, Den Haag (1980)

- Uit- en Omprijzen, Voorraadwaardering, Balansopstelling, Den Haag (1981).

- Medezeggenschap in kleinere ondernemingen, Den Haag 1981.

- Arbeidsverhoudingen in voorbeelden, Den Haag 1985.

- Beveiliging, maatregelen en instructies, Den Haag 1986.
7. Mr E.W.Canneman:

Handboek voor het Juweliers- en Horlogersbedrijf, 3 delen, Den Haag 1982-1985.
8 Diamantcollege,

- Verslag over 79/80, Den Haag 1981

- Geschillenbehandeling Diamant, Den Haag 1985


9. Edelmetaal-Uurwerken-Edelstenen, maandblad, Den Haag 1975-1989.
10. Federatie Goud en Zilver, CIBJO, Juwon, Ned. Diamant Instituut, Waarborg

- Vademecum (jaarlijks), 10 delen, Den Haag 1976 - 1986

- Brochures 1975-1989.
11. Rijksarchief Groningen,

Inventaris van het Archief van het Groninger Studen­tencorps "Vindicat atque Polit", Groningen 1976.
12. Winkelwijs,

Praktijkaspecten voor de Juweliers-/horlogerswinkel, 7 delen, Den Haag 1981-1987.
13. Vereniging FME,

FME-Managers Manual (3 edities), Zoetermeer 1990-1994.
14. Robert Anker

Innerlijke vaart, Zomerdagboek, Amsterdam 2005.

Q. IETJE CANNEMAN – ROOS (*1944)
1. Rosarium,

- Rosarium Familiekrant (ingebonden 3 delen 1983-2004), plus losse nrs tot 2012, Zoetermeer 2012.

- Roos Jubileumboek,1992

- Familieon­der­zoek,1995


2. Historisch Genootschap “Oud Zoetermeer”:

Genealogie van Harmen Dircks Roos,(vermeld in 1623), Zoetermeer 1997De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina