Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina11/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

Mijn darmpijnen schreef van Praag aan de zenuwen toe. Fanny kreeg 150 brieven. Dirkje,de badvrouw van Zandvoort,stierf.

Sedert ettelijke dagen vochten de Russen en Japanners by Mukden.

Een millioen man stonden daar tegenover elkander. De Russen werden geslagen.

R.Melvil van Lynden nam zijn ontslag als Min.van Buitenl.Zaken en werd vervangen door van Weede,gezant te Weenen.

Ik mocht de trap niet af om de kou,maar Vrijdag 10 Maart werd het toegestaan en bezocht ik Dora,na haar in geen 14 dagen gezien te hebben. Zy lachte weer te veel.

Frankie kreeg tanden en was heel min,zodat wy allen zeer bezorgd waren,want het was een allerliefst ventje. Hy moest nu te bed liggen en veel melk drinken. Dr.Kortland had Dr.Haverschmidt in consult geroepen. Na de influenza was hy gaan kwijnen. Op 1 Juli bezweek hy,

1^- jaar oud.

15 Maart kreeg ik de vergrote foto van Henk in ambtsgewaad.

Voor het eerst bracht ik 15/16 maart een kostelijke nacht door,misschien omdat ik de vorige dag gevast had. Ik kreeg althans geen pijn.

Corrie Schimmelpenninck,de gescheiden vrouw van Ernst van Loon, hertrouwde te Rapallo met Mark van Pallandt.

Max was zwak,klaagde weer over zijn hart,drentelde met Em en viel in slaap als zy hem voorlas. Wat hebben Lore en ik toch zwakke kinderen voortgebracht,wat trouwens geen wonder was.

Drie dagen bracht ik in bed door met hevige pijn. Maandag,de vierde dag mocht ik te 2 uur opstaan. Elke nacht moest ik te 5 h. 5\ Cornelia wekken,die my dan een glas hete karnemelk maakte en een nieuwe hete Brisnitz aanlegde,terwijl ik al sinds lang een irrigatie van olie inkreeg. Ik gebruikte niets dan bouillon met een ei en slechts één glas zoete melk. Daarby was ik meestal misselijk en moest ik vomeren.

Daar Fanny niet langer in 's Gravenzande wilde wonen,schreef zy aan Em om een huis in Haarlem voor haar te huren en daarop huurde Em het huis naast Broos,Hazepaterslaan 28 voor ƒ 750,-.

Woensdag 29 Maart vond van Praag dat Dora vooruitging en mocht zy driemaal daags in bed opzitten. Zy dronk 10 glazen melk,at tweemaal daags warme spijzen en sliep goed. Ik moest meer Vichy drinken. Om Cornelia te sparen wilde van Praag voor de nacht een diacones laten komen,maar Cornelia vond het nog niet nodig.

Agnes Schimmelpenninck,dochter van Gratia,hofdame,engageerde zich met van Reigersberg Versluys,kamerheer. Daar haar vader kwaad was,liet de Koningin hem komen en verzocht ze hem het niet tegen te werken.

Van Praag vond het maar half goed dat ik Fanny ontving,omdat de emotie my kwaad zou doen,maar gelukkig was Fanny nogal kalm.

Het Maandblad Voor Moeders door Caroline en Arnolda Gunning geredigeerd, kreeg 510 abonnés,zodat de kosten gedekt waren.

Louis werd op 9 April bevestigd door Ds. Veen.

Dora bleef zwak. 14 April liep zy voor het eerst aan de arm van Zuster Jansje van het bed naar de rustbank en terug. Tot opvolger van Henk werd benoemd Brunt,getrouwd met een der vele dochters van Ds.Edward Gunning. Hy is de zoon van een rijke boer en Meester in de rechten, maar toch ongeschikt om Burgemeester van 's Gravenzande en Hoek van Holland te worden,omdat hy niet als Henk vreemde talen verstaat.

Henk zat in Arnhem primus in het Latijn en Grieks. Te Zeist werd in Couvée's plaats de jonge Hoogstraten beroepen,die met Amanda Schoch getrouwd was.

Mevrouw van Vollenhoven-van de Poll,vriendin van Schaepman,werd Rooms. Serve her right ! Ds.Jonker van Heemstede werd Hoogleraar in Groningen. Ankie Beels vertrok 1 Mei met haar jongste Kind Adèle naar Parijs om het door Mezger te laten behandelen.
Op 4 April kreeg ik weer voor het eerst cascara,die meer effect deed dan de Prisnitz en de Vichy. Elke nacht moest ik Cornelia roepen, soms tweemaal,om 3»4 of 6 uur en de ganse dag had ik pijn. Van Praag S'S'vl O oolc een PePermuntdrank.

Op Zondeg 7 Mei werd Max tot ouderling bevestigd door Ds.Barbas. Cornelia werd onwel en moest naar bed met hoofdpijn en stijve nek, maar daar zy niet wilde dat Marie Jonker my hielp,stond zij toch 's nachts op als ik haar nodig had. '

Van 9 op 10 Mei bracht ik,na 's avonds afschuwelijk veel pijn gehad te hebben,o wonder,voor 't eerst een heerlijke nacht door,zodat ik drie uur achtereen sliep zonder pijn,zodat Cornelia niet wist hoe zy 't had,toen ik haar eerst te 7-fr riep. Zy had de ganse nacht doorgeslapen, waarvoor ik ook zo dankbaar was.

De volgende drie nachten waren ook goed en ook de middagen.

Dora mocht op zijn van lOy tot l-5-,maar dit bleek te lang te zijn, want dan was zy te moe om te eten. Ik daarentegen at weer met smaak spinazie en een half kalfstongetje. Toen ik het recept van Dr.Burger van Baden-Baden aan van Praag wees,zeide hy dat dit een middel tegen kanker was.

Vrijdag 19 Mei slaagden Maurits en Louis in hun candidaatsexamen. jTÉ’V/ Ik nam myn ontslag als Lid van het Prov.Kerkbestuur. Be Eerste Kamer nam de wet op 't Hoger Onderwijs aan met 27 tegen 15 stemmen.

Ik droomde dat Lore by my kwam liggen,maar werd wakker. Ook droomde ik dat Cees Hartsen Lore had ten huwelijk gevraagd maar afgewezen was, waarop hy gezegd had dat hy wel weer eens met haar zou komen piano spelen en het dan wel lukken zou.

Zondag 28 Mei liep ik voor het eerst na 17 weken de tra£ af en in de tuin met Dora.

Op 27 Mei begon in de Straat van Korea de grote zeeslag tussen de Japanners en de Russen. 2 Russ. slagschepen,3 gepantserde kruisers,

1 kustschip,2 pantser dekkruisers en 2 transportschepen werden in de grond geboord,2 andere slagschepen en 2 kustvaarders werden ontmanteld, Nebpgatof,Kommandant van het reserveeskader en 3000 zeelieden werden gevangen genomen. De vlootvoogd,Admiraal Rodjowenski vluchtte met 4 slagschepen en 4 kruisers. De Japanse vloot vervolgt hem.

Ds.Jonker vertelde Zondag in de kerk dat Paulus aan epileptische toevallen leed. De domme gemeente is maar al te gauw geneigd zulke onzin te geloven.

Van 3 op 4 Juni sliep Fanny voor het eerst in haar huis aan de Hazepaterslaan 28. Christiaan bracht enige dagen in het Oranjehotel te Hilversum door,maar daar het guur bleef,kon hy weinig buiten zitten, en had er dus weinig aan.

S8 VZ, De N°ren gaven de Köning van Zweden zijn ontslag.

Maandag 12 Juni ging ik voor het eerst sinds 30 Januari,dus na 19 weken,uit maar niet verder dan het huis van Fanny,die het my wees.

Frank werd candidaat voor de Tweede Kamer en nu schreef Kleinenberg in het Predikbeurtenblad een lelijk stuk tegen Dr.A.Kuyper om de Hervormden op te wekken van Styrum te stemmen,ofschoon deze nooit in de kerk komt en vijandig is.

Ik las in die tijd tal van Papa's romans en gedichten over. Op 15 Juni kwam Christiaan my bezoeken. Hy had spijt van zijn huis in Hilversum verkocht te hebben en naar den Haag verhuisd te zijn,waar hy uitzag op de gesloten stores van zijn overbuurman en zijn zitkamer niet groot en niet ebener Erde was.

6708 stemmen werden uitgebracht,waarvan op Frank 3023,op van Styrum 2125,op de socialist Hugenholtz 1095 en op de demokraat Hetscher 465. Bronsveld schreef een vuil artikel tegen het Ministerie.

Het Haarlems pavé is byzonder slecht en het lopen vermoeide my.

Wat miste ik de Karlsruher trottoirs in het heerlijke Hartwald !

De verkiezingen vielen ongunstig voor het Ministerie uit. Er moest in 40 districten herstemd worden. J}y de herstemming werd van Styrum met de hulp der socialen en democraten gekozen met 4043 stemmen terwijl er 3589 op Frank werden uitgebracht. Be regering kon nu slechts op 48 van de 100 stemmen rekenen. Vuil artikel van Charles Boissevain in het Handelsblaa,die vlagde en beweerde dat gans Bederland herademde en juichte omdat Kuyper gevallen is. De verbroedering tussen de liberalen, socialisten en demokraten deed my denken aan de uitroep van Achab: "Leeft Benhadad ? Hy is mijn broeder !".
Ik schreef dit aan Dr.A.Kuyper,die my een onleesbaar briefje antwoordde van 8 regels,dat hy naar Amsterdam verzond. Fanny geloofde dat er stond "We komen wel in orde. Er groeit een nieuw geslacht op," maar de laatste letters bleven in de pen.

SS 73

Sd'J'l

ó'iïvr

Op 7 Aug. werd een nieuw Ministerie gevormd: Buitenl.Zaken de Marees van Swinderen,Justitie van Hamel enz.,maar 't was nog niet officieel, want eerst later gelukte het Borgesius,wien de Koningin het had opgedragen een Ministerie te vormen,waarvan hy echter zelf,hoe gek het ook klinke,geen deel wilde uitmaken,en zo kwam op 14 Aug. de volgende combinatie tot stand: Buitenl.Zaken van Tets,gezant te Berlijn, Justitie van Raalte,jood en journalist en kaffierlid; Binnenl.Zaken Rink, Marine Cohen Stuart,kapt.ter zee,Finantiën de Meester,vice-pres.van de Raad van Indië,Oorlog Staal,enz. De Marees van Swinderen en van Hamel hadden bedankt.

Maar ik keer tot Juni terug. Cornelia en Marie Jonker gingen te Leiden de gecostumeerde optocht zien van Koning Willem III in den Haag in Februari 1691 met zijn vorstelijke gasten,de leden van het Haags congres en de groten van zijn hof. Op de Turfmarkt kregen zy voor ƒ 1,- goede plaatsen op een tribune en driemaal zagen zy de stoet. Willem III zat in een koets van Victoria,die de studenten in Londen gekocht hadden. De stoet bestond uit 269 personen. Willem werd voorgesteld door Halbertsma,Heinsius door Cort van der Linden,Dohna door Goof Berkhout en Corn.Huygens door de Meester. De feesten duurden van Maandag 19 tot Zaterdag 24 Juni. De Koningin en de Prins woonden Dinsdag de investituur by van de Hertog van Brunswijk in de Orde van de Kouseband. Van Praag ging er als reünist heen.

Frank verhuisde Eric naar Beau Site te Zandvoort.

Daar ik in 1899 door mijn vertrek naar het buitenland had opgehouden ingezetene te zijn,kon ik dit eerst weer worden 18 maanden na hier ingeschreven te zijn. Welk een onzinnige toestand ! Ik was dus nog geen kiezer,ofschoon ik al sinds meer dan een jaar hoge belastingen betaalde.

Vrijdag 23 Juni brak Henk te Oosterbeek zijn linkerarm boven de pols,doordat zijn rijwiel op het droge zand uitgleed en hy er afviel. Ofschoon hy veel pijn had en vreesde flauw te vallen,reed hy toch met één hand naar Arnhem terug,waar de arm gezet werd. Ku ging hy toch met de gespalkte arm naar school.

Zondag 2 Juli kreeg ik de visite van onze neef en nicht Dr.William Bird van Lennep uit Philadelfia en hun dochter Rebecca. Louis strekte hun tot gids. Zy zonden een kransje van orchideeën naar Frankie,die de vorige dag ontslapen was.

Erics been zat in ijzeren beugels,wat hem niet belette te lopen.

Hu Henk uitsluitend Max tot erfgenaam benoemd had,moest er van zijn vermogen van + ƒ 90.000- ƒ 15.000- successie betaald worden. Welk een som! En waar blijft het geld in dit kleine land ?

Piet Six stierf in de nacht van 8 op 9 Juli in Hilverbeek met de woorden:" God zy my genadig !" Hy werd 77. Max woonde de begrafenis in myn plaats by. Te Hilversum trof hy Henkie van Loon,zoon van Willem en Thora aan,die bitter verlegen was omdat zijn vader hem gezonden had tenoeinde hem te vertegenwoordigen en hy nooit van de Sixen gehoord had ! Alles was weer te laat. Curieus was dat de zwagers Meerburg en Frans Blaauw in dezelfde coupé kwamen te zitten,ofschoon Frans hem nog steeds negeerde. Loukie Blaauw was het meest bedroefd.

Henk,JW's zoon,ging tot de 4de klasse over. Maandag 17 Juli reisde Caroline naar Ried en logeerde er by Melle Robert,die réunions hield. Caroline kon Cécile Comandi te Chexbres niet bezoeken,omdat Dr.Comandi een beroerte gehad had.

JW. collecteerde te Arnhem voor het Zendingdhuis ƒ 2100-. De Kon. Moeder had er ƒ 1000- voor gegeven. Op 21 Juli bezocht H.M. de Haarlemmermeer ,waar feest gevierd werd ter herdenking van het feit dat de meer 50 jaar droog lag.

Ankie nam weer Engelse les by Dora en was niets vergeten. In België vierde men feest ter herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninkrijk.

Dora leed weer aan hartkloppingen en lag veel in bed. Christiaan had zijn huis en de helft van zijn tuin te Hilversum voor ƒ 25.000- verkocht aan een Vereniging,die er een Sociëteit van maakte.
In België kunnen slechts drie kwart der inwoners lezen en schrijven. Honderdduizend kinderen tussen 6 en 14 jaar gaan niet naar school. In 1890 waren er 2221 kloosters met 37684 papen en tot 1905 waren er nog 120 bijgekomen.

Maurits en Louis maakten een reisje naar hoorwegen. De Printemps failleerde met een passief van 20 millioen francs.

Dora ging 3 Aug. te Doorn by Tane logeren,terwijl de moeder van Cornelia by ons kwam met haar kleinzoon Jan. Carel trok met Clem Beels naar Kissingen,waar Clem's ouders waren.

Onze expeditie naar Boni gelukte volkomen. Het scheepsgeschut beschoot de hoofdstad,onze repeteergeweren joegen de schrik er in en de Rijkssieraden werden ingeleverd,en dit was het voornaamste,want wie die heeft wordt als gezaghebbend erkend.

Zaterdag 19 Aug. bezocht Dr.Gelpke ons. Hy kwam van Vlieland maar verhuisde naar Egmond. Hy bekeek Dora's ogen en vond ze normaal, maar de nieuwe vlek kon hy niet zien omdat de pupil te klein en er geen atropine was. Dr.van Praag vroeg hem of hy Dora jodium mocht geven,maar Dr.Gelpke keurde dit af omdat Dora dan terstond verkouden wordt.

Wilfried en Aernout kwamen 28 Aug. by de Heer Hubrechtsen op school. Ettelijke avonden kwam van Praag whisten en dan werd hy door Dora op napolitaine,soezen met room,chocolaatjes en druiven onthaald.

Zondag 27 Aug.hield de Koningin haar petekind Willem,oudste zoon van Frits Röell en haar vroegere hofdame Biene Sloet tot Marxveld in de 's Gravelandse kerk ten doop. De baker met de traditionele kornet op gaf het aan de moeder en deze aan gfe Koningin,die slechts met één hofdame in een landauer uit het Loo gekomen en eenvoudig gekleed was.

De Koningin woonde te Vlissingen het plaatsen der kanonnen naast de Ruyters standbeeld by en sprak toen uitnemend. Die kanonnen hadden by de Rujrters schip behoord,doch waren by Sicilië in zee gevallen en nu opgedolven.

De vrede tussen Rusland en Japan werd te Portsmouth by Mew-York gesloten. President Roosevelt had er eer van.

zen Spaans schip de Princese di Allusia kwam opzettelijk te Vlissingen om een krans op de Ruyters standbeeld te leggen. Vier matrozen droegen de krans.

Ketelaar werd ridder in de Orde van de Ned.Leeuw; hy was de eerste socialist. Dertig protestantse conducteurs van de eljt&tr.tram werden door de Roomse Pothoven ontslagen. In Italië woedden aardbevingen,zodat 50.000 mensen dakloos waren.

Maandag 18 Sept. vertrokken Max en Em naar Glion,terwijl Fanny naar het Florapark verhuisde om hun huishouden waar te nemen.

( Ik herinner my deze logeerpartij van Tante Fanny zó goed,want ik was zeer verontwaardigd dat zy aan het ontbijt uit de Franse Bijbel voorlas,ter ere van Adrienne Magnenat,terwijl zy toch voor ons uit de Holl. Bijbel had moeten lezen !!)

Max schreef datzze 77 schreden te klimmen hadden,omdat de lift defect was,dat Em 1 Kilo druiven daags at en dat hy,terwijl zy sliep, grote wandelingen maakte.

De Koningin bezocht Friesland in Fries costuum. in haar antwoord aan de Commissaris Harinxma eindigde zy in het Fries. Zy woonde een ringrijderij by,waaraan 61 paren,onder wie dochters uit de aanzienlijk- ste geslachten in elegante sjezen deelnamen.

Domela hieuwenhuys werd te Keulen gevangen genomen en tot 5 dagen veroordeeld omdat hy het verbod van de Pruisen om te komen overtreden had.

Maandag 2 Oct.ging Dora by JW. en Caroline te Arnhem logeren. Zy schreef dat zy ondanks het regenachtige weer tweemaal daags met Jan Willem een flinke wandeling maakte. De kinderen waren allerliefst.

David wees al zijn spgelgoed en Henk leerde Esperanto.

Ik betaalde hier aan incometax ƒ 600,-,vermogensbelasting 559,50; personeel 219,87,bedrijfsbelasting 60,80,kerkel.bel.25,-;hondebelast. ƒ 3,-;tezamen ƒ 1468,17,en Dora ƒ 367,25. In Karlsruhe betaalde Dora niets en ik M. 1542,35 of ƒ 924,-,dus drie kwart van wat ik hier betaal. En wat heeft men hier ? Slechte pavé's en brutaal straattuig !

Op 18 Oct. spoorde Dora met Cornelia naar Zeist om een voordracht van Johan Gunning over Zweden aan te horen,maar misten de trein en spoorden niet verder dan Amst. waar zy het Museum bezochten.
Ghristiaan schreef my dat JW. en Frank gezamelijk met my het Leven van Papa moesten schrijven en dat de brieven,welke hy in Indië van hem ontving,helaas alle verbrand zijn.

Cateau van Lennep vertelde my dat de te Heemstede beroepen predikant de Hartog een geleerde is en geëngageerd met een Duits meisje Meyjes uit Zweibrücken,die een/zijner werken vertasld had.

Op 26 Oct.vierde men te Zandvoort het 60-jarig bestaan der Bewaarschool, opgericht door Suringar,Ds.Swalue, Dr.Smit en Grootpapa. Bestuurders waren o.a.Oom Henk en Tante Antje,wier foto's in het feestnummer der Zandv.Courant prijkten.

Jan Six stond er op dat de schilderijen zouden verkocht worden.

S'O in Moscou en Petersburg staakten de spoorwegbeambten en arbeiders, dokters,apothekers en ingenieurs,de waterleiding werd afgesneden,er was nog voor drie dagen rundvlees,voor vijf pekelvlees,maar geen melk meer,zodat de kinderen stierven. Troepen konden de steden niet bereiken. Daarop gaf de Tsaar een constitutie en benoemde Witte tot Minister president.

Vrijdag 27 October stond het koetsje van van Praag voor de deur, waarop ik aan Cornelia vroeg of Dorazziek was. Zy antwoordde dat Dora wel was,maar dat ik my op van Praags bezoek moest voorbereiden en jawel, daar kwam hy by^oven om te zeggen dat hy Dora had gevraagd en nu mijn toestemming verzocht. Je tombais de mon haut,want ik had niets van die courtship gemerkt. Dora schreef het urbi et orbi en kreeg felicitatiebrieven, maar Miek en Juffrouw Bader waren woedend,daar zy hoopten dat Dora nooit zou trouwen en Lilian schreef:" Your aunt is only half pleased." (Dit was Tane).Ik kreeg enkel uitnemende informaties omtrent van Praag. Zo zeide my o.a. Ds.Mouton dat van Praag altyd zo lief voor de armen was. Hy had een goede praktijk en stond bekend als buitengewoon bekwaam. De uitkomst heeft geleerd dat Dora : . een goede keuze gedaan had.

In de Hout was één mannetje aan het harken,voorzoveel hy niet uitrustte,terwijl in het Hartwald elke ochtendceen legio vrouwen de paden en banken schoonveegden.

Op Zondag 5 November hielden Dora en van Praag receptie. Chris- _f! tiaan zond een lieve brief met een mand vol bloemen. Er kwamen 47 visites. Em wachtte mee op.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina