Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina12/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31

Fanny,Em en Dora gingen huizen zien op de Wagenweg en Kleine Houtweg, maar zy bevielen niet.Fanny vertrok op 7 Nov.naar Zurich en kwam eerst 28 Dec. terug.

In Rusland wercien de Joden weer schandelijk vervolgd en de politie deed er aan mee.

Karei werd voor het Kantongerecht gedagvaard wegens wielrijden zonder licht. Anna Heemskerk engageerde zich met een jongen Krüger,student aan de Vrije Universiteit,zoon van de pikeur der Haagse Manege. In 1909 trouwden zy en werd hy Geref.predikant te Silvolde.

Van Praag huurde een huis op de Koninginneweg voor ƒ 1000,- voor drie jaar,omdat het voor een geneesheer gebouwd was en een afzonderlijke ingang had voor de patiënten. Het zijne in de Houtstraat werd verhuurd aan Notaris Burkens.

Op mijn raad schreef Christiaan nu ook zijn levensbericht,wat hem dol amuseerde. Ik las het later maar vond het niet uitvoerig genoeg.

Melle B. schreef aan Dora uat zy by het voorbyrijden van een bruidsstoet altyd denkt:" Voilà encore un sacrifice humain !" En van Meeteren zeide n.a.v.de naam Isidore Van Walt Van Traag :" Jammer VoorWaar Voor Papa."

fZ Ik las dat Pauline,dochter van Prins Willem Frederik,de latere

Koning Willem I,te Freienwalde a/d Oder begraven ligt. Zy was in 1800 te Berlijn geboren en zy stierf op 22 Dec. 1806. De Prins moest,evenals het Pruissische Hof met zijn gezin voor Napoleon uit Berlijn naar Dantzig vluchten en toen vatte het kind kou. Op de dag der begrafenis werd de Prins gevankelijk naar Stuttgart vervoerd en eerst in Juli 1807 ontslagen. Die Corsicaan heeft heel wat op zijn geweten.

Prins Karei van Denemarken werd 19 Nov. tot Koning van Noorwegen gekozen,onder de naam van Haakon VII,geb.1872,getrouwd 1896 met Maud, dochter van Koning Edward VII.Op 17 Nov.stierf de Graaf van Vlaanderen,broer van Koning Leo- pold,aet.68. Zijn zoon Albert is de troonopvolger. Leopold zelf stierf 17 Dec.1909»zonder zich met twee zijner dochters,Louise,gescheiden vrouw van de Hertog Van Saksen Coburg en Stefanie,eerst getrouwd met Rudoï'f,Kroonprins van Oostenrijk,later met Graaf Lonya,verzoend te zijn. Albert,geb.te Brussel in 1872,trouwde 1900 met Elisabeth,hertogin van Beieren,geb.1876.

SffS*

?s>sr

Op 29 November stierf Dr.Comandi te Chexbres,aet.6l Dinsdag 5 Dec.kreeg ik van Frank het portret van Mr.Cornelis Hop Jbz, geb 1685,schepen,Raad en Burgemeester der stad Amsterdam,Ambassadeur van Haar Hoog Mogenden der Heren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden aan het Hof van Vrankrijk en vervolgens Gezant op het Congres te Soissons,met een doosje Hopjes en dit versje:

De groote Cornelis heeft nimmer gedacht Dat zijn naam,beroemd bij het nageslacht In zoetigheid zoude beklijven;

De wetenschap had hem voorzeker getroost Dat by zijner achterkleinkinderen kroost Zijn beeltnis in eere zou blijven.

Volgens de overlevering is een latere Baron Hop,die in 1794 den Haag bewoonde,de uitvinder der hopjes.

Woensdag 6 Dec.vertrok Cornelia naar Sluis,waar zy haar 35ste verjaardag vierde. Zy kwam 20 Dec.terug.

Christiaan schreef aan Max om hem aan te sporen Papa's Leven te beschrijven en Max verklaarde zich bereid het te beproeven.

Op 14 Dec. wees de vrouw van Gerard Oyens aan Dora en my het huis op de Keizersgracht,waar mijn ouders gewoond hadden,dat geheel verbouwd was. De keuken was een tuinkamer geworden,de voortrap en het kamertje naast de zijkamer waren weggenomerfen daardoor had deze de gehele breedte van het huis gekregen. De bovenverdieping was niet veranderd,maar Papa's kamer scheen my kleiner toe. Gerard Oyens betaalde ƒ 1800,- huur.

De Amst.archivaris Mr.W.R.Veder weigerde my Papa's brieven aan zijn vader te zenden en schreef dat ik ze maar by hem moest komen lezen. Wat is dat bekrompen !

Dicky v.Lennep beviel 16 Dec. van Sylvia en Louise v.Lennep-van Eeghen schonk aan Ernst nog een duikelaartje Willem Anne,ruim 6 jaar na de geboorte van Herman Jozua.

Zaterd.23 Dec.bezocht ik Jan Bosscha,met wie ik de Lat.School bezocht,maar hy is nooit by my teruggekomen,wat my onverschillig is, daar hy zeer moderne principes heeft en dus niet in myn geest valt.

Jan Willem overwerkte zich weer en moest by Fanny komen uitrusten.

Hy bezocht de gevangenen,ademde hun pestlucht in,gaf catechisatie en ging Zondags tweemaal ter kerke,alles heel verdienstelijk voor iemand, die vrouw noch kinderen heeft. Wilfried werd te Zandvoort hard ziek, zodat van Praag gehaald werd,die Dr.Gerke's drankjes afkeurde en enkel liquide melk en water voorschreef.

Minister de Meesters wetsontwerp tot heffing van 10% op de Bedrijfs- en Vermogensbelastingen werd aangenomen met 49 tegen 44 stemmen. Heemskerk en Treub spraken er tegen,maar Treub stemde toch voor. Vóór Troelstra's amendement om 20 opcenten op de Vermogensbelasting te heffen en geen op de Bedrijfsbel. stemden alleen de 8 socialisten. De Voorzitter Joan Röell viel niet mee daar hy de leden maar liet kletsen.

Willem Nepveu werd Donderdag 28 Dec. verblijd door de geboorte van een meisje Louise Augusta Renée.

JW. antwoordde my op mijnYraa# van toch voorzichtiger te zijn, dat ik ook wel eens onvoorzichtig ben,(maar ik heb vrouw noch kind) en dat hy Kerkvoogd geworden was. Onverbeterlijke,lichtzinnige,roekeloze zondaar !

De Holl.Hypotheekbank (Dir.de Geer en le Fèvre de Montigny) en het Waarborgfonds der Ambtenaren (Dir.de Montigny) stagneerden. De Directeuren hadden al het geld verspeeld.

Fanny vertelde dat een onbekende in Ziirich Frs. 30®i.000,- aan het Diaconessenhuis gegeven had om een huis te bouwen voor ongeneeslijke zieken en een groot kapitaal,welks rente dienen moet om hen te onderhouden.

19 0 5


EINDE


ANNO - 1906

De Geer,een der twee Directeuren der Holl. Hypotheekbank,sprong by Hilversum uit de trein,bezeerde zich weinig,en kroop naar zijn huis om nog enige stukken te vernietigen,maar werd gepakt. Voor enige jarem bood Willem de Beaufort,Pres.Commisaris,het Directeurschap aan Frank aan,die het aannam,en toch werd le Fèvre de Montigny benoemd.

Mijn uitgaven bedroegen in 1905 ƒ 11036,16-^-,dat is ƒ 561,36 minder dan in 1904,waaruit ik afleid dat ik te weinig heb weggegeven.

Vrijdag 5 Jan. bracht ik in den Haag by Christiaan door,die zeer doof geworden was en slechts door een hoorn met linkeroor kon verstaan. August zag er uit als een grauwe erwt. Zijn pleegzuster was een achterkleindochter van Schuddeboom,die aan Christiaan,Piet Quarles en my zijn boeier verhuurde om in het Y te varen. Christiaan heugde zich van die tocht voor 60 jaren niets.

Zaterdag 6 Jan.mijn 76ste verjaardag,kreeg ik een fraaie pendule va^n Dora en van Praag. Zy kreeg een ereplaats in mijn kamer; Fanny,

Max en Em gaven my theekopjes en een suikerpot. Frank en Constance het nieuw opgemaakte speeltafeltje van mijn ouders,dat by Willem stond; van Miek kreeg ik een boek van Kalff,en van JW.en Caroline Holland gedurende de inlijving van Joh.Naber. Cornelia had een kussen voor mijn stoel gemaakt en voor Fanny's verjaardag (op 7 Jan.) wafeltjes.

In de zaal waar de Prov.Staten vergaderen,werd een Tentoonstelling gehouden van exemplaren van al de Oprechte Haarl.Couranten van het begin af,ter gelegenheid van haar 250-jarig bestaan. De eerste dagtekende van 6 Jan. 1656 en werd uitgegeven door Casteleyn. Het formaat was bespottelijk klein en zy bevatte niet veel meer dan tijdingen uit Cadift en Berlijn van Sept. 1655. Advertenties werden er nog niet in opgenomen. Ik las een relaas van de slag by de Doggersbank; daarna verschenen ze half in het Hollands en half in het Frans en die van 1815 bevatte een verslag van de slag van Waterloo.

JW. hoestte en moest weer thuis blijven. Max vond een gedicht van Laurillard op de brand te Enschedé,dat Papa parodieerde.

De Min.van waterstaat Kraus trok voor 5 maanden naar Chili om er als ingenieur werkzaam te zijn. Mooie toestand ! Wat deed hy een portefeuille te aanvaarden ? En wat bewoog Borgesius er hem een aan te bieden,terwijl hy wist dat de vent naar Chili zou gaan. Dat is echt liberaal,lieber Alles !

Ik ried JW. die by Fanny logeerde,om van Haarlem uit voor zijn betrekkingen van kerkvoogd en bezoeker gevangenen te bedanken.

Op 15 Jan. werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam het monument voor da Costa onthuld. Ds.H.Pierson hield de rede en Rebecca Ramann antwoordde en vertelde ettelijke byzonderheden uit haars vaders leven. Max woonde het by.

Jan Willem wilde in Haarlem komen wonen,wat ik hem om de duurte sterk afried. Fanny zocht voor hem een huis. De zoon van Feringa,dol. predikant,ging met een pleegzuster op de loop en werd afgezet.

In Engeland werd het Ministerie Chamberlain,de moordenaar der Boeren,vervangen door een liberaal Ministerie onder Campbell Bannerman. Tot President der Franse Republiek werd Fallières,president van de Senaat,gekozen in plaats van Loubet,die 7 jaar aanbleef.

Christiaan trad af als Directeur der Cultuur My van de Vorstenlanden en werd vervangen door Kees Zeverijn,schoolkameraad van Frank. Christiaan bleef adviserend Directeur met ƒ 6000,- traktement.

Jeronimo de Vries,zoon van Grootpapa R'óells vriend, kantonrechter te Amst. getrouwd met ene Juffrouw Roeters van Lennep,schreef indertyd aan Papa,dat volgens zijn vader Papa in spraak en karakter het meest had van zijn Grootvader Cornelis van Lennep.

De renten,door my in 1905 gemaakt,bedroegen ƒ 14325,98-^-,die van Miek ƒ 5i45,07Ï en die van Dora ƒ 5711,39.

S'gs'tj

Christiaan,Koning van Denemarken,stierf 29 Jan,aet 88. Hy was weduwnaar van Louise van Hessen-Cassel,die in 1898 overleed. Een zyner zoons is Koning van Griekenland. Zyn dochters zyn Alexandra,Koningin van Engeland,Dagmar,weduwe van Alexander III van Rusland en Thyra,gehuwd met de Hertog van Cumberland,zoon des onttroonden Konings van Hannover.

De Koning van Spanje kocht de Paus om ten einde diens verlof te kunnen krijgen om met Ena van Battenberg te kunnen trouwen.

Ik droomde dat Cees Hartsen door Lore was aangenomen en ik uit wanhoop een andere (ik weet niet wie) vroeg,maar toch naar Lore liep om te vragen hoe het mogelijk was dat zy my ontrouw was geworden. Hoe komt het dat ik de omgang van Lore met Cees van voor 54 jaren niet vergeten kan ?

Maandag 19 Februari gaven Frank en Constance het aantekenings- diner te Zandvoort ter ere van Dora en van Praag. Na het diner,dat eerst te 7 uur begon,omdat Max en Em en de jongens zo laat kwamen,en dus tot 9ir duurde,reciteerden Wilfried,Sylvia en Eric ieder een gedicht en gaven zy een eierlepel en een door Sylvia gewerkt canapékussen.

S'Q èo Het werd een schitterend bruiloftsmaal met bloemen, hors d'oeuvre,

schildpad-en andere soep,zalm gerold in witte wijnsaus,ossehaas met allerlei groenten,champignons met room,getruffeerde kalkoen met sla en compote,méringues,appelen,druiven en vier soorten van wijn. Frank sprak heel goed over de nieuwe schakel,die in de ketting gelegd moet worden en van Praag antwoordde ook goed.

Donderdag 1 Maart kreeg Dora de bof (les oreillonsj en moest naar bed,zodat zy de 3de de receptie niet kon bywonen,die door 75 personen bezocht werd. De 89-jarige Heer van Valkenburg kwam ook,maar geen enkel lid der familie van Pcaag. Er waren 24 bloemstukken.

Keynvaan zond my 50 sigaren van 25 ets het stuk voor de bruiloft. Dit zijn de duurste,die ik ooit gekocht heb,maar Frank vond het nodig.

Dora kreeg darm-en maagcatarrh,temperatuur 38.5. Van Praag was zeer ongerust,daar hy niet wist wat het worden zou: meningitis,peritonitis of typheuse koorts. Zy kreeg ijs op het hoofd en slikte cas- $9 é>/ cara. Gelukkig daalde de temperatuur. Van Praag sliep beneden in het

achter kamertje en Cornelia in het salon,maar zy behoefde niet dikwijls op te staan. De wangen waren nog dik.

Door de hevige storm werden te Zandvoort ganse stukken duin weggeslagen en liepen Antwerpen,Rotterdam,Vlissingen en tal van boerderijen onder. In een mijn te Courrières ontstond brand waardoor van de 1800 mijnwerkers 1219 verbrandden. Duitse ingenieurs en arbeiders schoten te hulp en de Franse Kamer stond een half miljoen toe tot leniging.

Donderdag 15 Maart ging ik voor het eerst weer naar beneden by Dora,die ik in geen 14 dagen gezien had.

Onze Koningin zond ƒ 15.000,- aan de Watersnoodcommissie voor de slachtoffers der overstromingen in Zeeland. Te Bergen op Zoom derailleerde de mailtrein en werden 4 conducteurs gekwetst.

Frans Rosier,die Vrouw Pennegauw te Gouda vermoord had,werd gepakt en simuleerde krankzinnigheid,weigerde te eten,zodat men hem met eieren en bouillon kunstmatig voedde,in plaats van hem te laten verhongeren. Later ontsnapte hy uit het Gekkenhuis te Medemblik. j'Sbz. 20 Maart. Trouwdag van Dora. Te IO-5- kwamen Christiaan en Louise

uit den Haag,spoedig volgden Max,Em en Ankie, van Praags drie zusters Marie,Jacoba en Francisca en zijn broer Isak,ontvanger der Registratie te Maarssen; verder Fontein en zyn vrouw Henriette Heshuysen, Manger Cats,Maurits,Louis,Tane,Fanny,Jan Willem,Caroline en Hansje,Jacqueline van Aken uit Lochem,Frank,Constance en Sylvia. Bruidsmeisjes waren Hansje,Ankie,Sylvia en Jacqueline van Aken. Wy reden (het Bruidspaar in het rytuig van Mevrouw Mirandolle) te 11 uur naar het Stadhuis, waar Gerard van Lennep in zwarte rok en witte das het huwelijk sloot en uitnemerld sprak zonder plat accent,en te kwart voor twaalf reden wy in een stortbui naar de Wale Kerk,waar de consistoriekamer geweigerd was,zodat wy vóór en na de dienst in een vies,klein,kil soort van kolenhok moesten staan,want stoelen waren er niet. Het was even vol als in het Stadhuis. In de Kerk zag ik de van Bylandts,Lou en Adèle Elout, Roelof en Dicky,Madelon en Syl van Lennep,Olga van Eeghen en de Burdets. Martin Dupont had tot tekst:"Zo de Heer het huis niet bouwt,te vergeefs bouwen de bouwlieden."

Te 1 uur waren wy thuis en een kwartier later begon het dejeuner.

Ik zat tussen Dora en Tane,over my Isak van Praag,dan Fanny,Christiaan, Marie van Praag en de Bruidegom. De anderen zaten aan kleine tafeltjes. JW.met Louise,Max en Jacoba v.Pj Frank met Em,Mevr.Fontein en Manger Cats; Caroline met Fontein,Constance en Mauk; Louis met Fransisca v.P. Carel en Jacqueline,allen in het salon,wy met de andere drie bruidsmeisjes in de voorkamer,altogether 27. Toasten van my,Christiaan,Isak

van Praag,Fontein en een beeldig vers van Max. Te 3 uur stond het Bruidspaar op en spoorden zy naar Kleef. Aan het dessert waren Wil- fried,Eric en Aernout gekomen. Ik zond Miek een beschrijving van het feest. Dora gaf aan Cornelia een horloge met ketting. Droste berekende voor de bruiloft ƒ 268,-.

Constance huurde voor JW.en Caroline een huisje te Zandvoort.

De Koningin ging met de Prins naar Tholen om de slachtoffers der overstoming te zien,voer in een roeibootje,zat op een open dogcar, liep door de modder,sprak de zieken toe en won allerharten.

Christiaan schreef dat hy verrast was geweest door het royale déjeuner en het prachtige vers van Max.

Een man der Dienstverrichting stal 2 kandelaars by Max en Em uit de logeerkamer,die Louise van Henswoude voor hen beschilderd had; Em had ze later by de antiquair ["teruggevonden.

Sam en Olga van leghen gaven een diner ter ere”van Deborah van Eeghens verjaardag,op wie Frank een akrostichon van 17 regels voordroeg.

In de Tweede të-amer wauwelde men over het soc.dem.Arbeidscontract, dat Prof.Drucker gesteld had en zeer onduidelijk was.

SPé>V

S9 L $

ssU

Tot Commissaris der Koningin in Zeeland werd benoemd Mr.Dijck- meester,Referendaris by Binnenl.Zaken en tot Burgemeester van Rotterdam, in de plaats van s'Jacob Mr.Zimmerman,Burgem.van Dordrecht.

Zondag 1 April moest Max Henri en Ada van Eeghen dopen,maar Zaterdag middag had hy 12 oesters gegeten,die bleken vergiftigd te zijn,zodat hy doodziek werd en een tegengif innam en van Paassen verzocht hem by het dopen te vervangen,dat Sam,Olga,Ella en Loukie by- woonden.

Dora en van Peaag reisden van Kleef naar Milaan,vandaar naar Bologna,Florence en Rome.

Ik bezocht Suze de Clercq-Kruseman,die ik niet zou herkand hebben, zo oud en lelijk was zy geworden. "Dag Suze."- "Dag Meneer van Lennep".

" Kan je niet dag Maurits zeggen als voor 58 jaren?" - "Reen !nu zeg ik:Dag Meneer !" En verder bleef zy stijf en herinnerde zich weinig van de oude tijd,zodat ik berouw had van haar bezocht te hebben en geen plan had terug te komen.

De Nieuwe Beurs in Amsterdam was z6 slecht gebouwd dat er grote scheuren inkwamen en stenen naar beneden vielen en de bezoekers voor instorting vreesden.

Frank kocht by Fred.Muller brieven van de Stadhouders Willem IV en van Willem V,van Prinses Wilhelmina en van Nassau la Leek,die het Slot te Zeist gebouwd heeft,voorts prijzen van Grootpapa D.J.v.L. en een prachtig ingebonden dissertatie van Papa.

Nu Anna Pélerin van haar tante Jet Ploos geërfd had,kon zy zich de weelde veroorloven van het huis der weduwe van Walcheren op de Dreef te kopen. Fanny achtte het huis,dat de Pélerins in de Wilhel- minastraat bewoonden,geschikt voor Jan Willem en informeerde naar de huurprijs. Pélerin beweerde dat die ƒ 1000,- bedroeg,maar Fanny betwijfelde het,en voor JW. zou dit huis te duur zijn.

Dora en van Praag wilden naar Napels rei zen,maar de Vesuvius bedekte de omliggende dorpen en velden met lava en zelfs te Napels regende het as. Zy keerden toen naar Nederland terug en rustten nog wat in Nol in 't Bosch uit.

Ofschoon N.Pierson,als Minister de Vermogens-en Bedrijfsbelastingen voorstellende,beloofd had dat er nooit opcenten op zouden geheven worden,stemde hy later als Kamerlid toch voor het voorstel van Minister de Meester om ze wel te heffen.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina