Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina15/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31

Van der Meulen leende my een alleraardigst boek van J.Vincent: Trois AmoureusesJEmilia van Nassau,haar dochter Maria Belgica en Hé- lène Beatrice,dochter van laatstgenoemde. De Heer Loeff had het in de Bibliotheek der Besognekamer in den Haag gevonden en aan v.d.Meulen geleend. Toen ik het later in den Haag by van Stockum bestelde bleek het uitverkocht te zijn. De archivaris Byvanck zeide my dat de schrijfster afstamt van de boerejongen,die met Hélène Beatrice,achterkleindochter van Prins Willem trouwde,dat hy haar données gegeven had en zy alles nauwkeurig zowel hier als te Bern en te Genève had onderzocht.

De Russische Procurator der Kerk Pobjedonosnof stierf oud 80 jaar. Hy was leermeester geweest van Keizer Alexander III en een aanbidder van het autocratisch regeringsstelsel,zodat hy alle vooruitgang tegenhield en Tolstoï in de ban deed. In 1905 moest hy aftreden. De laatste jaren van zijn leven leefde hy voortdurend in angst van vermoord te worden.

S'qoS' Sinds lang leed Maurits aan hoofdpijn, slapeloosheid en benauwde

ademhaling door de neus,weshalve hy van Praag raadpleegde,die hem naar Waller Zeper verwees. Deze liet hem cocaïne opsnuiven,zonder dat dit baatte. Hy zeide niet te kunnen studeren,dikwijls tweemaal hetzelfde woord op te schrijven en te vergeten wat hy even tevoren gelezen had. Frank en ik schreven het toe aan het voetbalspel,waartegen Frank hem al twee jaar vroeger gewaarschuwd had,maar Max weet het hieraan dat hy in Leiden veel te laat,niet voor 2 uur,naar bed ging; toch gaf Max toe dat ook zijn jongens veel te veel aan het ignobele ballen schoppen denken,geen andere conversatie hebben dan die,welke over sport handelt.

Van Nes werd benoemd tot Kerkelijk Hoogleraar te Leiden. Hy is een der weinige jongelieden,die in de Inrichtingen van van Dijk zijn opgeleid,die knap zijn.

Het oude Ministerie heeft na twee maanden zijn aanvraag om ontslag ingetrokken op Staal na,in wiens plaats benoemd werd Generaal Ridder van Rappard,Kommandant der Stelling Amsterdam,even groot demo- kraat als Staal en omtrent het blijvend gedeelte precies van dezelfde

Tot grote blijdschap der opgezetenen werd de Burgemeester van Bloemendaal Immink op zijn verzoek ontslagen. Marianne Visser-van Merle was de enige,die hem in bescherming nam.

In Marseille staakten de bakkers,maar de socialistische Maire liet door militairen en burgers bakken.

Zondag 14 April ging ik naar de redeptie van Ida Berkhout en Rathony Reus,een lelijk smousje,zodat het my een raadsel was wat haar in hem bekoord heeft. Van Praag bedankte ald ouderling der Wale Kerk.

Charles Boissevain schreef in Van Dag tot Dag een mooi stuk om de biographie van Papa aan te kondigen en ieder,die brieven van hem bezit,uit te nodigen die aan Max te zenden.

Jan von Reeken,rechter te Haarlem,stierf in de nacht van 15 April. Hy leed ontzettende pijnen daar hy nierstenen had,zó groot zelfs dat TcjOj zelfs Dr.van den Brinks middel,dat onfeilbaar heette,gefaald had. Kort voor zijn dood werd hy nog geopereerd en een nier weggenomen en toen zag men in dat hy vroeger had geopereerd moeten worden.

Mevrouw Westendorp kwam een nacht by my logeren,die bitter klaagde dat zy het zo koud in bed gehad had,ofschoon de kachel brandde en zy een kruikje had. Zy wandelde naar Overveen,whistte 's avonds met Fanny,Cornelia en my en hoorde van Paassen preken. Zy liet haar kam, borstel,fles alcohol en penseel hier achter !

Op 29 April hoorde ik in het Diaconessenhuis de zendeling Lett over de Mentawei-eilanden spreken,waarby hy lichtbeelden vertoonde.

Een jaar later werd hy er vermoord.

Otto van Lennep moest voor het Hoog Militair Gerechtshof te recht staan omdat hy als Kommandant van de Pollux een vissersschuit had overvaren, waardoor een visser was pmgekomen. Hy ontkende schuldig te zijn omdat het roer geweigerd had dienst te doen.. Hy werd vrij gesproken.
Donderdag 9 Mei beviel Dora te 8 uur 's ochtends van haar eersteling Norman,een stevig kind met een lelijke neus,laag voorhoofd,blond haar.

Dr.Huet schreef Em's toestand toe aan een val. Toen zy met Tane had gereden,was zy uit het rytuig gesprongen,uitgegleden en met haar rug tegen het open portier geslagen.

Dora had veel voedsel. Er was geen baker,maar een dure,ongetrouwde pleegzuster,die dus nooit een kind gehad had,maar de mode moet gevolgd worden.

woensdag 13 Mei spoorde ik naar den Haag. «et uitzicht op de bloemenvelden van Haarlem tot Warmond was heerlijk. De volgende dag vierde Christiaan zijn 79ste verjaardag en kreeg hy van Ada Blom,Non en August 12 Engelse romans. Aan tafel zaten wy met ons 15,Christiaan, Louise,Ada en Piet Blom,0tto Blom,Roelof en Dicky,Madzy en Mulier,August, Kikkie,André Küpier,Robbie v.L.,Cees Zeverijn en ik.

Ik bezocht o.a.Maria Adriani,die in de Statenlaan een duur huis bewoonde en Henk te logeren had. Z4’ vertelde my dat 12 christeBüio^« - Batakse gezinnen de Mentawei-eilanöen zouden gaan bewonen,omdat de bevolking er uitstierf,en Hollanders er het klimaat niet kunnen verdragen en niet in het veld kunnen arbeiden,omdat zy voor toeans (heren) worden aangezien. Maria was in Posso het meest bevreesd voor krokodillen, die meermalen een mens uit een prauw sleepten.

Ik trof van Strijen op zijn griffie aan. Hy vertelde my dat Op ten Noort aan mijn by zijn installatie gegeven raad geen gehoor gaf, maar als president voortdurend pruttelde en opstoof als men hoestte of zijn neus snoot.

Zondag 19 Mei ging ik met Louise in de Willemskerk Ds.Vermeer horen. Ik vond hem oud en grijs geworden.

Wiete Lohman,die ik ontmoette,vertelde my dat hy elf kinderen heeft en aan de Civiele Kamer in de Hooge Raaü het verbazend druk had.

Donderdag 24 Mei keerde ik naar Haarlem terug. Cornelia was in Sluis geweest,maar reeds in Haarlem terug. Gedurende onze afwezigheid hadden Marie Steen en haar moeder mijn huis bewoond. Dit namen Cornelia en Marie Fletterman-Jonker (de vroegere dienstbode) kwalijk, omdat ik,zolang deze my diende,het huis onbewoond gelaten had en van dat ogenblik werd Cornelia,door Marie Fletterman opgestookt,jaloers van Marie Steen en kon deze geen goed meer in haar ogen doen,ofschoon deze geheel onschuldig was en van de Prins geen kwaad wist. Ik bespeurde er echter niets van en vernam het eerst jaren later van Marie.

De pleegzuster by Dora was zenuwachtig en had het land daar van Praag haar dikwijls moest terechtwijzen.

Emilie slikte jod kali,gelijk Lore ook deed,maar zonder baat. woensdag 29 Mei zegende Max het huwelijk in van Alfred James Brandt met Annie Luden,een mooi paar. De tekst was: Dient elkander in de liefde. De Ludens hadden aan Max geen rytuig gezonden. Wandelend déjeuner.

Vrijdag 31 Mei las ik in Dunewalde het eerste hoofdstuk in manuscript van Papa's biographie door Max.

Dr.Westerman gaf Eric een prik in het linkerbeen en bevond in het vocht,dat er uitkwam,tuberculose bacteriën.

Dr.Huet wenste dat Em Prof, Wertheim Salomonson raadpleegde.

Deze werd dan ook geroepen en liet haar lopen,waarop hy zeide dat hy zich vleide dat zy in het najaar genezen zou zijn. Die Hooggeleerde zond een hoge rekening,/ 250,- maar vergiste zich deerlijk.

JW. bracht zijn 44ste verjaardag met Caroline en de kinderen te Doorn by Tane door en woonde toch nog 's avonds een bidstond te Arnhem by.

Door het overlijden van Mevrouw Brants van de Wildenborch werd dat 600 bunders grote goed te koop aangeslagen. De bomen alleen werden op ƒ 180.000,- geschat. Er waren 30 boerderijen.

Frank D.Bijleveld trouwde 5 Juni in Schotland met Jane Wills, die altyd met Mathilde Luden op de bok zat.

Cornelia was kwaad op de Moolenaars en de Smitten omdat ik die ondersteunde en had zich by haar terugkomst uit Sluis tegenover Marie uitgelaten dat ik haar wel missen kon en in 't vervolg mijn huis door een dier families zou laten bewaken. Zy lag ook overhoop met Anna en Mina Wonder,en Marie had geen gemakkelijk leven met haar.
Frank nam Alfred van Lennep uit Smyrna by zich in huis,omdat hy in Amsterdam verwilderde.

\

ó'j/c/

5\;/r

Maurits consulteerde Dr.Sijthoff,die zijn neus inwendig electrisch verliehtte en toen zeide dat er een beentje moest uitgesneden worden om de verstopping weg te nemen.

Ik werd in de kerkelijke belasting aangeslagen voor ƒ 35,-,van der Meulen voor ƒ 70,-. F.M.van Lynden en van Tienhoven voor ƒ 90,-.

Zy bracht niet meer dan ƒ 8000,- op.

In de eerste aflevering van Teylers Theol.Tijdschrift schreef Prof.l.C.Matthes de volgende godslastering:" Daar het der godheid (!) onmogelijk bleek uit het stof der aarde een vrouw te formeren,kwamen er slechts dieren te voorschijn,die dus als mislukte vrouwen zijn te beschouwen."

Max woonde het aantekeningsdiner by ter ere van Lieven Ferdinand de Beaufort en de mooie Catharina Josephine Boissevain,dochter van Charles.

Donderdag 13 Juni viel Boris,terwijl Cornelia met hem by de Fletterlieden was,in de welput. Cornelia wierp er een houten drievoet in,waaraan hy zich vastklemde. Den puthaak was er niet. Eindelijk bracht een vrouw een kromme pook en wist zy daarmee zijn halsband te bereiken en hem een eind op te halen,zóver dat Cornelia hem by het oor vatten en uit de put tillen kon. Door voorover te liggen was Cornelia geheel bemodderd en moest zy een rok van Marie lenen.

Zondag 16 Juni hoorde ik van Paassen preken over Hosea 14:6 en 7, maar ik vrees dat de hoorders er weinig van snapten; de vrouwen hebben het O.ï.niet by zich en de mans weten Hosea niet te vinden. Van der Meulen liet dan ook zijn Bijbel gesloten,uit vrees van te lang te moeten zoeken.

Onlangs,toen del Court mee biljartte,citeerde deze een der spreekwoorden van Pulwer. Daarop vroeg van der Meulen waar hy dat spreekwoord gelezen had. " In Ferdinand Huyck," - "Wie is Ferdinand Huyck?"- " De Ferdinand Huyck van van Lenneps vader".- " Die ken ik niet."- " Ken je de romans van Oom van Lennep niet ?"- " Heen!" - "Is 't mogelijk ?Dan zal ik je de Ferdinand Huyck zenden". Dit deed del Court en later leende ik Brinio aan van der Meulen,maar weken daarna zeide hy my dat hy er weinig va n begrepen had omdat er Latijn in stond. Van de Ferdinand Huyck zal hy dus evenveel gesnapt hebben. Ik bood hem de Roos van Dekama aan,maar daarvoor bedankte hy. Max zeide my dat tot de domste lieden der maatschappy de cavalerie officieren behoren, „et van der Meulen ne faisait pas exception." Hoe die man het ooit tot Officier en nog wel tot Kolonel gebracht heeft is my een raadsel, want benauwder,zwakker,keuteliger mannetje heb ik zelden gezien.

Zondag at ik op Dunewalde,waar de jongens met Alfred over sport kletsten,evenals de muziek,un sujet de conversation intarissable tussen Cees en Lore was.

Van Tienhoven,(de Commissaris der Kon.) vertelde dat in '87,toen men in Amsterdam 's Konings 70ste verjaardag vierde,waarvan hy echter niets wilde we ten,van Valkenburg de onhandigheid beging om hem te zeggen,dat ook hy in *17 geboren was,dat daarop Z.M.hem de rug had toegekeerd en weggelopen was,maar even later was teruggekomen met zijn 7-jarig dochtertje aan de hand,en terstond op van Valkenburg was toegelopen en aan zijn kind gezegd had:" Geef Menner v.V.een hand "»terwijl hy beurtelings v.V. en haar met grote ogen aanstaarde als wilde hy zeggen:" Dat heb je op je 63ste my niet nagedaan !"

De Tweede Kamer voteerde 4t ton voor nieuwe stallen op het Loo.

17 socialisten en demokraten stemden tegen. Het vorige jaar vroeg de Regering 6 ton,maar dit wenste de Koningin niet.

In den Haag werd het Vredescongres gehouden. Drie der Duitse gedelegeerden heetten Marschall,Kriege en Zorn. In den Haag werden zy afgezet. Voor een ontbijt van zeetong,rundvlees en spiegeleieren rekende de hotelhouder ƒ 13»-; voor een kleine toer in de stad in een Einspanner ƒ 3,-.

In Frankrijk kwamen de wijnbouwers in opstand en legden de Burgemeesters en Gemeenteraden en masse hun ambten neer. Minister Clémen- ceau,zelf een socialist,liet op de oproermakers schieten,van wie er

één gedood werd,nadat ettelijke politieagenten en militairen gevallen waren.
Tot Burgemeester van Bloemendaal werd benoemd Jhr.A.Bas Backer, Burgem.van Elburg. Hy stamt af van David van Lennep,jongste zoon van Jacob Pieter de Neufville van Lennep,die in de Schouwburg verbrandde, wiens dochter met de Heer Backer trouwde.

Henrick S. gaf in Leyduin een tuinpartij ter ere van Albert Honig en Elisabeth (Noes) van Lennep. Ieder der 35 gasten had een huishoudelijk artikel met een door Henrick vervaardigd toepasselijk versje gekocht om aan de Bruid te overhandigen; Mauk een blik en Louis een stoffer. In een tent was geluncht,daarna gewandeld,en in de tent thee gedronken en toen had Henrick een gedicht voorgedragen.

Op 28 Juni moest Cornelia de kachel in mijn slaapkamer weer aanleggen omdat het ontzettend geregend had en het vochtig en koud was.

5*(j

Be thermometer wees 50*' aan.

In Pruissen kreeg de Min.van Binnenl.Zaken Poradowsky zijn ontslag omdat hy de Centrumpartij te veel steunde en werd hy door Beth- man Holweg vervangen.

Vrijdag 28 Juni spoorde ik met de echtelieden van der Meulen naar Beverwijk. Be trein stopte te Bloemendaal,Santpoort,IJmuiden en Velsen en kwam om 2.41 te Beverwijk. Over het Kanaal ligt een brug,die groter spanning heeft dan enig andere. Del Court haalde ons zelf af en reed ons door het dorp,waar ik het laatst geweest was om de wed. Schuymer te bezoeken,maar oudtijds voor meer dan 60 jaren meer dan eens met Tante Antje,als zy kleren bracht aan Mevrouw Betje Hovy- van Vollenhoven, wier man kantonrechter was,even dom als arm,en een legioen kinderen had.

'VT

Clara del Court zat boven met pijn in de ingewanden. Daar del Court ons bepaald gevraagd had om biljart te spelen,gingen wy het fraaie Rooswijk niet in,(wy hadden trouwens de gehele plaats doorgereden),maar bleven wy eerst met Clara babbelen en speelden daarna van 4 - op een reusachtig biljart van Poulain,dat prachtig liep en in een grote kamer staat,zodat men door de muren of gordijnen of schoorsteenmantel niet,als by van der Meulen,gehinderd wordt,terwijl de kamer zowel voor als achter ramen heeft met een fraai uitzicht. Wy dineerden met Creutzberg en zijn vrouw en hun beeldig dochtertje en del Court's zoon Hendrik,die vroeger Luit.ter Zee 2e klas was,maar thans Burgemeester van Wijk aan Zee en Duin is. Met dezen speelde ik 's avonds nog drie kwartier en toen maakte hy in no time 165 caramboles,terwijl ik er geen 25 had. Te 9.13 spoortijd keerden wy naar Haarlem terug.

^ateraag 29 Juni ging ik naar de receptie van Albert Honig en Noes van Lennep. Ik vond er geen andere kennissen dan de ouders Honig en hun kinderen,Henrick S. van Lennep en Dr.Fijan. Henrick had zilveren couverts gegeven,de ouders Honig een pendule en zilveren mesjes en vorken. Onder de cadeaux waren twee door wijlen Betje Rahusen,die ICUAA.04,. in 1875 stierf »gekleurde tekeningen en twee door Toon Kokkelkoren ge- JrC maakte schilderijen in vergulde lijsten. Gerard (Noes' vader) had-hem

in der tijd naar de tekenschool gezonden. Tip Enschedé had een gordijn gewerkt,Annie Broos,Cécile en Irene (de drie zusters van Noes) een tapijt en kleedjes.

Zondag 30 Juni at ik in Dunewalde. Zodra Em rechtop in een stoel zat,begonnen haar voeten te gloeien. Max leed nog aan conjunctivitis en kon lezen noch schrijven. Hy was in Drafna op de bruiloft geweest van de Beaufort en Teau Boissevain en had er,evenals haar vader,op rijm getoast.

Marie Steen ging 10 dagen by haar moeder doorbrengen en vierde daar haar 28ste verjaardag. Cornelia ging haar feliciteren en gaf haar een portemonnaie met ƒ 2,-.

Van Lyndens zwager Mulier had een gezwel aan de knie,dat zich zó uitbreidde,dat het been moest afgezet en door een houten vervangen worden.

Donderdag 5 Juli woonde ik in de Kerk te Heemstede de huwelijksinzegening by van Albert Honig en Noes door Max,by wie Albert gecatechiseerd had.Max koos tot tekst:" En Jezus was ook genodigd en Zijn S(j/b discipelen tot de bruiloft."

Vrijdag 5 Juli kwamen Frank en Wilfried logeren. De volgende ochtend gingen zy al te 6-J- zwemmen en na het ontbijt uit,zonder even by my boven te komen. Frank tramde eerst naar Amsterdam en spoorde

daarna naar den Haag voor de receptie van Louis Labouchere en A.de Casembroot.
Adriaan Oyens had er over gedacht om Ipenrode voor zomer-en winter verblijf te kopen,maar hy vond het te afgelegen.

woensdag 10 Juli kreeg ik Mevrouw Cloëtta,die by Fanny logeerde, met Fanny,Frank en wilfried te dineren. Cornelia onthaalde hen op soep, vis,vlees met twee groenten,vol au vent,ananaspodding,aardbeien,kersen, muscaat en bordeaux.

baar de dochter van Boreel zich met de Heer Cremers engageerde, reed ik 11 Juli per stoomtram naar Waterland,waar ik Marie Boreel vond met haar twee stiefdochters Ankie en Corry,van Styrum en echtgenote, Cnoop Koopmans met dito en 3 onbekende heren.

be volgende dag spoorde ik te 11,50 naar Amsterdam en van daar naar Utrecht,van waar ik in een door my vooraf besteld rytuig naar Rijnhuizen reed. Het Huis Jutphaas,waar 60 jaar vroeger Louis de Geer woonde,en de bossen waren gesloopt. Voor Rijnhuizen was een erepoort met vlaggen en sparregroen. Ik kwam voor de receptie van Piet Graaf- landcen de beeldige kleindochter van Jan de Geer en Lizzy Luden. Het was nog vroeg zodat er weinig mensen waren. Mevrouw Hooft Graafland vond ik zeer verouderd,een onkenbaar vermagerd besje. Ada,de moeder der bruid,heeft de vooruitstekende tanden van haar vader,maar iets zeer innemends, be bruid,Ernestine Sophie Louise van Hardenbroek van Lookhorst en haar jongste zuster zien er allerliefst uit. De oudste dochter,die met Rutgers getrouwd is,heeft ook de tanden naar voren en de volgende is lelijk. Deze wees my het gehele huis,en ik wees haar waar de Sixen en ik logeerden,wat haar Grootvaders zitkamer was enz. Boven hingen de portretten van Jan de Geers moeder en Grootmoeder, en beneden zijn portret in olieverf en dat van Lizzie in pastel. Van al de bezoekers kende ik alleen Willem en Mien Dedel,die my vroegen om met hen naar Schaep en Burg te rijden,maar dat weigerde ik. Het doel mijner komst had ik bereikt,het Kasteel,waar ik vóór mijn huwelijk zo dikwijls gelogeerd had,terug te zien. Zes geslachten had ik daar nu gezien.

Diezelfde dag vertrokken Mevrouw Cloëtta en Fanny naar ZUrich, kwamen JW. en Caroline te Zandvoort en slaagde Wilfried in zijn examen voor het Gymnasium.

'^.aterdag 13 Juli ging Dora voor het eerst uit,9 weken na de geboorte van horman,die nog niet in de lucht was geweest.

Bs.H.Pierson vierde zijn 50-jarig jubileum als Evangeliedienaar en ontving uit handen van Ds.Louis Heldring ƒ 16.500- tot delging van het tekort op de bouw van Talitha te Zetten.

Henrick S.van Lennep was 50 jaar Commissaris van de Kweekschool voor Zeevarenden geweest en,ni faller,schonk hy daaraan ƒ 5000,-.

Louis was in het Studentenkamp,Maurits en Alfred hadden te Ny- megen een tennismatch bygewoond,maar verzuimd het Valkenhof en het Raadhuis te zien,die uilen !


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina