Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina17/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

Zekere Harden maakte openbaar dat drie der intiemste vrienden van de Keizer,von Moltke,Franz Eulenburg en Graaf Hohenau,die hem " mein Liebster" noemden,zich aan pederastie schuldig maakten.

Op 29 Oct. werd flr.A.Kuyper 70 jaar,maar in plaats van hem als Minister van Staat of als Grootkruis der Orde van de Ned.Leeuw aan H.M. voor te dragen,nam het demokratische Ministerie van hem geen notitie, terwijl Willem de Beaufort als President der Commissie voor de Grondwetsherziening, die toch niet tot stand komt,Kommandeur werd.

De gewezen vice-president van de Raad van State Jhr.Mr.J.A.A.van Panhuys verdronk met zijn vrouw,zoon en schoondochter,doordat de koetsier, door de mist verblind,met het gesloten rytuig in het water reed.

De palfrenier verdronk ook,maar de koetsier wist zich te redden evenals de paarden. Het gebeurde in het Hoendiep by de Leek in Groningen.

I Mevrouw Steengrachts auto botste te Kleef met een rytuig,zy werd gedood,de chauffeur gewond en de auto verbrijzeld.

Van der Meulen vertelde my dat zijn Grootvader van Moederszijde van Frank met Willem V naar Engeland uitgeweken,doch nooit gerepatrieerd was,terwijl zijn vrouw hier bleef. Voor 5 jaren ontdekte men van hem een kleinzoon te Berlijn,en toen bleek dat hy bigamie è. la Bilderdijk gepleegd had.

uonderdag 14 Nov. kocht ik voor ƒ 150,- het biljart met ballen, queues,standaard en laken,dat aan wijlen de Heer Cambier van Nooten had toebehoord,van zijn zuster de weduwe Löwe. Het stond in een zeer vochtige onderkamer op de Dreef en liep zeer slecht. Ik liet het overtrekken met een te dik laken,maar na verloop van drie jaar liep het beter.

Dezelfde dag kocht ik het door my op de Hazepaterslaan 16 bewoonde huis,waarvan de huurprijs ƒ 700,- bedroeg,voor ƒ 12.500,-.

Koningin nlena van Italië beviel van een derde dochter Giovanna.

De oudste Yolanda was 6-£-,de tweede Mafalda en de zoon Umberto werd 15 Sept.1904 geboren.

In de nacht van 14 op 15 Nov. woei de schoorsteen van het salon in van Praags huis op het dak om,zonder dat iemand wakker werd. Jansje bemerkte het eerst toen zy de kachel wilde aanleggen en de rook haar in het gezicht woei.

Terwijl ik tot nu toe dagelijks by van der Meulen biljart speelde, hoopte ik het voortaan meer thuis te kunnen doen,omdat van der Meulen my zenuwachtig maakte door altyd over zijn déveine te jammeren en te klagen en wanneer het zijn beurt was over iets begon te kletsen in plaats van te stoten. Soms gebeurde het dat hy,als ik veel vóór was, opeens weigerde langer te spelen. Gedurig verweet hy my dat ik alleen veine had en klaagde hy dat hy die nooit had; van Lynden,met wie hy vroeger alleen speelde,en die het nooit zal leren,zodat v.d.Meulen altyd won,zeide my dat v.d.Meulen eerst was begonnen te klagen sedert ik meespeelde.

Zaterdag .7 Nov. kwam Frank mijn biljart proberen en maakte hy van 3 tot 5 273 caramboles,ik 152,dat ging dus nogal.

Max kocht een typewriter voor ƒ 270,-.

De allerbeeldigste Elsje van Rossum,vrouw van de horribele Harry Röelljkwam by my collecteren voor de Verg.Mirjam,die kinderen,wier ouders van de voogdij ontzet zijn,uitbesteden. Aan zulk een lief gezicht kon ik niet weigeren,en toch ving zy by rijken bot en had zy slechts ƒ 360,- ingezameld.

Aan het diner in de Guildhall zeide de Keizer aan de Lord Mayor dat diens voorganger hem in 1891 het burgerrecht van Londen verleend had. De Daily Chronicle schreef dat dit niet juist kon zijn omdat de Keizer de eed van getrouwheid niet aan de Koning kon afleggen,maar voegde er deze woordspeling by:" No true Britisher will grudge His Majesty the freedom he has taken."
Zondag 24 Rov. kwam Cornelia my zeggen dat Sherlock Holmes beneden was. Ik kwam en vond niet de beroemde detective,maar zijn Sosie von MUhlen en diens vrouw Ada,dochter van Willem van Loon en Jacqueline van Ittersum,die op een sperwer gelijkt.

Ik leerde Cornelia biljart spelen,die wel aanleg had en het licht even goed zou kunnen leren als whisten. Van Praag kwam ook nu en dan spelen,hy had het in jaren niet gedaan. Fanny kwam,zo vaak zy tijd had,'s avonds spelen.

Enige dames,met een witte band om de arm,collecteerden voor de ligha-i voor lijders aan tuberculose.

l\a de dood van Hendrik van Loon,die jaarlijks aan de Evangelist Roos ƒ 100,- voor zijn armen gaf,beloofde Thora hem dezelfde som te geven,maar na een paar jaren verminderde zy het bedrag en sedert 1907 geeft zy niet meer dan ƒ 60,- ofschoon de armoede en werkeloosheid toenamen. Eén japon of hoed minder en

Max las de " Eduard van Gelre" voor aan Cateau,Loukie en Sylvia van Lennep en Mia 0yens,die geen van allen ooit een legende van Papa gelezen hadaen.

Op 5 Lee.kreeg ik van Max en Em het bord met balletjes om de caramboles op te tekenen met een vers,van Cornelia een borstel om het biljart mee te schuieren en een metalen bakje om de penhouders in te leggen en van Flora Röell de foto harer kinderen.

Frank maakte op één avond in twee uur tijds 475 caramboles en ik 125,dus te zamen 600 in 120 minuten of 5 per minuut.

5 V2

In de kerk by Montijn zijnde,toen hy op 1 Dec. preekte,hoorde ik hem telkens het woord advent bezigen,waarop ik aan Crompie,die naast my zat,vroeg over welke vent hy het had. Crompie antwoordde: Advent betekent voorbereiding. Daarop vroeg ik het aan mijn andere buurman van der Meulen,die het evenmin wist,maar wien het te vergeven was daar hy niet als Crompie Latijn geleerd had. Enige dagen later schreef ik aan Ds.Montijn dat hy geen vreemde woorden moest gebruiken,zonder daarby de betekenis te voegen,daar het dames en ongestudeerden niet kwalijk te nemen was dat zy geen Latijn verstonden,als zelfs een Mr. in de rechten zijn latijn vergeten was. En zie! zo weinig stoorde Montijn zich aan mijn raad dat hy een jaar later opnieuw herhaaldelijk het woord advent bezigde zonder de Holl.vertaling er by te voegen.

Frank schonk my twee gaslampen om boven het biljart te hangen en die voldeden uitstekend.

Daar Wormser failleerde werden my 8 pakken onverkochte Profetiën van Jeremia teruggezonden,welke Emous later aan de Chr.onderwijzers, die een exemplaar begeerden,tegen voldoening van het port,deed toekomen.

In het Diac.huis stierf Juffrouw du Puy,aet 72.Zy hield vroeger een kostschool te Voorschoten en leefde van een lijfrente,welke haar élèves voor haar gekocht hadden,maar gaf daarvan het meeste aan het Diac.huis weg en steeds anoniem. Zy gaf les aan de zusters en deed allerlei jobs,welke de anderen te lastig vonden. De Paus zond ƒ 16,- voor een arme protestant,en nu werd daarvoor een stoel gekocht voor de arme lijdende te Velthuys.

Mauk vond een plaats by Ernst van Lennep op de Vesta tegen 2 Jan. Karei werkte by Guépin & v.d.Vlugt,en Fontein was met hem zeer ingenomen. Caroline tobde over David omdat hy de koorts had en akelig hoestte.

Henk was met geen zweep de deur uit te jagen en verslond boeken.

Op 20 Dec.werd de begroting van Oorlog van Min.van Rappard met 53 tegen 38 stemmen verworpen. Tegen stemden de socialisten,de papen en enige antirevolutionnairen. Het Ministerie de Meester bood collectief zijn ontslag aan.

Karei werd door Max aangenomen,die hem het gouden horloge gaf,dat hy by zijn aanneming van Loukie van Loon had gekregen,plus een gouden ketting.

JW.en Caroline kwamen 28 Dec.met David te Haarlem.Caroline en David om by Fanny,JW.en Henk om by my te logeren. Henk verslond Dr.Kuypers Om de Wereldzee in een oogwenk. Van Praag onderzocht David en kwam daarna terug met Waller Zeper,die een zalf voorschreef om door de neus op te snuiven. Later zou beslist worden wat verder moest geschieden. In elk geval mocht hy nog niet naar school. Frank en zijn gezin bewoonden weer tijdelijk hun huis in de Krullelaan te Zeist. Willem Gunning had te Pretoria een dierentuin gecreëerd,dat de vergelijking met de Zoolo- gical Gardens te Londen en Artis kon doorstaan.

EIN.DE 1907AN.R0 1908

S' Oj V -4

Jan Willem kerkte de eerste Januari met Hansje en Ankie te Zand- voort,omdat beide meisjes met Ds.Posthumus Meyjes schwärmten,daardoor tonende kleindochters van Lore te zijn,die op die leeftijd een passie had voor Ds.van Marken,zodat zy hem zelfs in de vroegpreek ging horen. Dergelijke enjouementen kwamen by de vrouwelijke van Loons dikwijls voor en waren aan Omelettes soufflées gelijk.

Herman Röell vertelde my dat Sylvius van Lennep,de oudste zoon van Overgrootvader David,geboren 1776,een som van ƒ 641.349,11 naliet. Zijn broer Cornelis was zijn enige erfgenaam. Quaeritur,waar is Grootpapa's geld dan gebleven,die slechts 3 ton naliet ?

^enk kreeg een Latijnse brief van zijn Arnhemse Rector Gbslings, waarby deze Henks besluit om in de rechten te studeren goedkeurde, ïe Amsterdam woonde hy een vergadering van Esperantisten by en hield hy by afwezigheid van Dreves Uitendijk een oratie over het Esperanto in verband met de moderne talen.

Te Allenstein schoot Hauptmann von Goeben de Overste von Schönebeck verraderlijk dood. Hy leefde met diens vrouw Toni,die er by hem op aandrong om haar man uit de weg te ruimen. Von Goeben deed een masker aan en klom 's nachts door een met opzet open gelaten venster in de villa,maar von Schönebeck,die te bed lag en leven gehoord had, was opgestaan,had zijn revolver uit de kast gehaald,en toen von Göben zijn kamer binnentrad,afgedrukt,maar te vergeefs,want tot driemaal ketste het wapen,zodat von Goeben de tijd had hem a. bout portant dood te schieten. Daarop vluchtte hy door hetzelfde venster en ging in zijn kamer te bed liggen. Zowel hy als de overspelige vrouw werden gevangen genomen,maar von Goeben wist zich van kant te maken en de vrouw werd krankzinnig en in een gesticht verpleegd. Toen zy hersteld ontslagen werd,schijnt zy niet vervolgd te zijn en hertrouwde zy te Londen met zekere Weber (hy liever dan ik) en eerst in Mei 1910 vond de Staatsanwalt termen om tot de vervolging over te gaan,zodat nu door de gezworenen uitspraak moet gedaan worden.

Op Zondag 5 Jan. werden Karei en de jonge Honig door Ds.Barbas bevestigd en Honig door Max gedoopt,die hem onderwijs gegeven en aangenomen had.

Op 6 Januari kreeg ik van Eanny,Max en Em een driepoot om de kopjes onder het whisten op te zetten,van Max en Em het geschilderd^ zeer goed gelijkend portret van Papa,dat hy in een der kisten gevonden had en had laten omlijsten.

In de Verenigde Staten werden in 1907 10782 zelfmoorden gepleegd, d.i.bijna 20 per dag.

Telders schreef my dat hy het druk had en in beide kamers moest zitten,daar de Pinto dood,Feith lam en de President Coninck Lieftinck 80,dus te oud was. Onder het vorig Ministerie had hy gehoopt pensioen te krijgen daar hy 65 was,maar nu Heemskerk het Ministerie had omver- geworpen,achtte hy dit niet waarschijnlijk. Toch kwam Telders er beter af dan hy verwachtte,doch eerst in 1910 toen het Wetsontwerp van de Minister van Justitie Nelissen Wet werd,waarby alle 65-jarige rechterlijke ambtenaren desverkiezende hun ontslag konden krijgen met behoud van hun volle traktement,een wet,die ik hoogst onbillijk achtte voor de vroegere recht.ambtenaren,die slechts pensioen kregen. Nelissen deed het om de oudjes op te ruimen,en ook Telders profiteerde er van.

Donderdag 9 Januari stierf August,zoon van Christiaan,te Londen ten huize van zijn zwager Woulffe.

Op 16 Jan. trouwde de Luitenant van Heemstra,adjudant van de Prins,te Apeldoorn met de beeldschone Jonkvr.Holmberg de Beckfeld.

Een Berlijnse chanteuse zong in de kerk uit dankbaarheid dat van Heemstra haar in zijn jas had gewikkeld,toen zy by de schipbreuk van de Berlin gered was.

Jacob,Cornelia's zwager,kwam logeren,die o.a.genoot van Frank te zien biljart spelen en een paar keer met my speelde.

Max voltooide het le deel der biografie van Papa.

In het Blaadje van Spanje,dat ik nog alle 6 maanden te corrigeren kreeg,had Tane o.a.geschreven: het huis van Cesar en toen ik haar deed opmerken dat dit moest zijn het huis des Keizers antwoordae zy my:

Nous lisons dans 1'Epitre aux Filippiens: la maison de Cesar,gelijk Segond vertaalt,niet begrijpende dat niet Cesar,maar Nero bedoeld wordt. QAßy-i ol^3 ß-esi*'T. /-/.1307A - toevoeging onderaan pagina:

Dat komt ervan als men beter Frans kent dan Hollands.

In 1907 maakte ik ƒ 15371,- rente.

9

De weduwe van Maurice Luden,Mary Craeyvanger,die de Hirtler te Doorn ■bewoonde,ontsliep aldaar aet.84. Zy beleefde weinig pleizier van haar man. Ook stierf de Hertog van Toscane,na geweigerd^ te hebben twee zijner kinderen te zien: de ex-koningin van Saksen,die met de pianist Toselli getrouwd was,en een zoon,die zich mésallieerde,afstand deed van zijn titels en zich Leopold Wolfling noemde.

Ik las Court Life in the Dutch Republic van Barones van Zuylen en Onder de Republiek van Juffr.Engelberts,dat melankoliek is.

De Koning en de Kroonprins van Portugal werden by hun intocht in Lissabon vermoord door lieden,die door republikeinen betaald werden.

De tweede zoon Manuel werd nu Koning. Hy is pas 18 jaar.

Op 11 Februari kwam Anna Heemskerk my haar aanstaande voorstellen wiens naam zy niet noemde en ik my niet herinnerde, totdat ik er van lieverlede op kwam,toen zy zeide dat hy een broer is van hem,die by de schipbreuk van de Berlin verdronken was en ik begreep dat hy Kruger heet,zoon van de directeur der rijschool in den Haag,en semi-cand. theologie by de Vrije Universiteit.

In Zürich,botterdam en elders was het gebed van enige gelovigen, die samengekomen waren om de gave der tongen te ontvangen,in andere zin verhoord,en spoedig deden zich daarby demonische invloeden voor, weshalve dan ook Stockmayer en anderen er tegen hadden gewaarschuwd. Vreemde dingen waren daarby vertoond, ben dame had 5 talen gesproken, o.a.Hottentotsch,een ander had de Heer Jezus in de zaal zien lopen, overal een spoor bloed achterlatende.

Zaterdag 22 Febr. kwam Kees Heemskerk my zijn aanstaande Annie Hoskin presenteren,die scherpe trekken heeft en er teringachtig uitziet.

How and then Cornelia is ill tempered,I au at a loss to know why.

Louis legde zijn examen in het Staatsrecht met glans af. Prof.v.der Vlugt had hem 25 min.lang over het onderwijs ondervraagd,hoe het in 1806,,14,,15 en later was,over de amendementen enz, en van der Hoeven over recidive,het onderscheid tussen misdaad en overtreding.

In Pruissen kwam een schandelijke wet tot onteigening van het grondbezit der Polen tot stand.

Henk zond een door hem vertaald gedicht van E.A.Poe,getiteld Het Spookpaleis aan de Nederlander. Het is vrij onbegrijpelijk en in de vertaling komen een paar fouten tegen de caesuur en de maat voor.

Henk schreef my dat het Spookpaleis een beeld is van de mens,die geheel opgaat in het rationalisme en daardoor de prooi wordt van melancholie en scepticisme en ten slotte waanzinnig wordt. De ziel,vroeger een verblijf voor verheven en reine geesten,wordt nu de woning van zondige tuyrtstochten. Henk verdedigde de voet te veel in "Reizigers " door te zeggen dat men dit als een trochaeus moet beschouwen,evenals wanderer,delicate. Waarom dan niet zwerver of wand1laar. De verkeerde klemtoon,schreef Henk,vindt men ook in Kacaulay's Horatius.

Above stood brave Horatius But constant still in mind Thrice thirty thousand foes before And the broad flood behind.

Op 10 Maart hield Th.Heemskerk zijn eerste redevoering als Mi-, mister. Joan Röell was als Voorzitter der Tweede Kamer te zwak tegenover de socialisten en ontnam Schaper het woord niet toen deze de Ministers beledigde,zodat Lohman hem deswege de waarheid zeide.

De Heer Emous verklaarde zich bereid de 300 nog onverkochte exemplaren van mijn Jeremia aan de Chr.Onderwijzers aan te bieden tegen betaling der verzendkosten en schreef daartoe een advertentie irj. het Schoolblad met dit gevolg aat ik de exemplaren kwijtraakte.

In New-York werd een huis gebouwd van 50 verdiepingen.

B.en W.van Haarlem stelden voor het door oudovergrootvader David van Lannep bewoonde huis met de Meerminnen voor ƒ 45*000- van de erven van Juffrouw de Haan te kopen en het tot kantoor voor de lichtfabrieken in te richten,maar in 1910 stond het nog leeg. Wat de gemeente met de enorme tuin zou doen bleek niet.

De wagenvoerder C.Reder,die voorkwam dat de Koningin en de Prins onder zijn tram raakte^,werd tot (Officier in de Nassauorde gedecoreerd. Zo wasu Reder eerst ri3der,werd daarna redder en nu Ridder


.Frank deed zijn praktijk aan Hartzfeld over,die tot nu toe toch de verdiensten kreeg en wilde zich als advocaat te Haarlem doen inschrijven om de hoge belastingen in Amsterdam te ontgaan.

Ik schreef aan Henk om hem met zijn aanneming geluk te wensen en het schrijfbureau te beloven,dat Lore my gaf.

Van de schoolmeesters,die een exemplaar van Jeremia kregen,ontving ik bedankjes,maar ofschoon mijn naam op het titelblad staat,waren sommigen dom genoeg om mijn naam verkeerd te schrijven,b.v.van Lennip, of M.L.v.L. of Dr.D.J.v.L. of Mr.J.v.L. of onder bijvoeging van emeritus predikant. Ettelijken dateren hun briefje of briefkaart niet en verzuimden hun woonplaats te vermelden. Een enkele zond slechts een kaartje p.r.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina