Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina18/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31

Cornelia blijft slecht gehumeurd,wat my erg verveelt. Weer stierf een van Lore's vriendinnen Henriette Hooft-Bicker en ook Louise van den Bosch-Rutgers van Rozenburg. Zy was schatrijk en liet hem haar vermogen na,waarna hy hertrouwde met een veel jonger meisje van Hardenbroek.

Voor 100 jaar,op 1 April 1808 kocht Koning Bodewijk de buiten- _ . plaats Welgelegen te Haarlem voor 3 ton van de familie Hope en noemde

JJdy die "Het Paviljoen."

In 1875 vond Siegfried Marcus,een Mecklenburger,de automobiel uit. In de gevel van zijn huis werd een gedenksteen geplaatst.

Herman Röell ontdekte dat de Elouts van een Vlaamse linnenwever afstammen,dus niet zo voornaam als hun vader het wilde doen voorkomen.

Pliester en de Meyier werden tot niet meer dan en 3 jaar veroordeeld. Lincker is nog altyd zoek.

Ik kocht de Leidse vertaling van het 0.T.,die prachtig is,terwijl de aantekeningen het boek bederven.

Daar de zenuwen in mijn dikke darm weer de baas speelden,moest ik weer elke ochtend te beginne,?met 15 April olieirrigaties nemen, ofschoon geen constipatie my hinderde en er dan ook niets kwam.

In Berlijn brandde de Garnizoenskerk af met al de in '66 en '70 op Oostenrijkers,Beieren en Fransen veroverde vlaggen.

fqS

Maurits verliet de Vesta en kwam op het assurantiekantoor van Mouthaan. Charles Labouchere liet een groot terras vóór de eetkamer in Bantam aanleggen en een toren voor de waterleiding bouwen.

Vrijdag 24 April begon de Bell mijn rug te masseren.

Van der Maulen vertelde my dat hy te Barneveld school lag by Kaptein,terwijl zijn ouders te Delft woonden. Om van daar naar Barneveld te reizen,voer hy per trekschuit naar den Haag,vandaar per diligence naar Utrecht en verder per rytuig over een zandweg naar school. Zijn vader lag te Neuwied school en om in Nederland te komen moest hy op een vlot de Rijn afzakken of met anderen een aak huren.

Saterdag 2 Mei reed Em naar Amsterdam en de volgende dag naar de kerk,wat in geen 15 maanden gebeurd was.

Een langdurig onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de vraag of een jongen dan wel een meisje zal geboren worden afhangt van de vraag wie van de ouders de zwakste is,daar het kind het geslacht van de zwakste aanneemt. Zo werden tijdens de oorlogen onder Napoleon I meest jongens geboren,omdat de krachtige mannenjuitgetrokken en de zwakke achtergebleven waren. Zo kreeg Louise Elout 5 meisjes en slechts 2 jongens,omdat zy zwakker was dan haar man. Charles Labouchere daarentegen 7 jongens omdat hy veel ouder was dan Henriette; mijn ouders 6 jongens en slechts 1 dochter,omdat Mama sterker was dan Papa. By MaXj, Jan Willem en Frank doet zich hetzelfde verschijnsel voor,daar alle drie zwakker zijn dan hun vrouwen,en ook Lore was sterker dan ik,vandaar onze zes zoons en drie dochters. Ook by de wilde volken vertoont zich hetzelfde verschijnsel.

Henk was Kuyperiaan geworden en kerkte by de geref .'Wielenga.

Op 14 Mei schreef Henrick S.van Lennep aan Christiaan:

Ben jij,is 't waar,

Nu tachtig jaar Na veel bewogen leven ?

Moog God dan nu Ook nog aan U Een tijd van ruste geven ! waarop Christiaan antwoordde:
Ja Henk,1t is waar ' k Ben tachtig jaar,

Maar nog vol levenslust.

En wat ik ook begeren mag Voorzeker 'n blijde oude dag,

En nog in lang geen rust.

Op 19 Mei werden de banden van het biljart en het biljart van nieuw laken voorzien,wat slechts ƒ 46,- kostte.

Daar Aernout op school een duizeling gehad had en toch niet zou overgaan, zeide de Heer Hubrechtse dat hy maar thuis moest les nemen en daarop nam hy 25 Mei zijn eerste les by my in huis.

Van tijd tot tijd ging ik in Dunewalde het manuscript van de biografie van Papa lezen,voorzover Max er mee gevorderd was. Ik vond die al door schoner.

ue Heer van der Meulen vertelde my dat een der voorvaderen zijner moeder Yzendoorn Abois de Borgheze onder Frederik Hendrik Kommandant van Venlo was toen deze vesting belegerd werd. Fred.Hendrik zond hem per duif tal van kleine briefjes. “Van der Meulens grootvader verscheurde die in de patriottentijd,maar enige werden teruggevonden en aan elkaar geplakt. Zy begonnenEersame besondere lieve''"en eindigden:

Uw goede vriend Fred. Heari. Van der Meulen wees ze my,maar ik kon ze niet ontcijferen.

Frof.Matthes zeide my dat het gymnasiaal onderwijs zeer slecht was en de jongens by het eindexamen eigenlijk allen behoorden afgewezen te worden.

In Amsterdam werd de inktwerper op heterdaad betrapt en gevat. Cornelia raadpleegde Dr.rtaller Zeper wegens haar doofheid. Hy zeide dat haar oren al een beetje oud waren,gaf weinig troost,schreef de doofheid aan de zenuwen toe,spoot de oren niet in,liet haar koekoek zeggen en gaf pillen.

Op 28 Mei werd de 50-jarige inwijding der Kerk te Hoenderloo gevierd. Ds.Snethlage opende,waarna van de predikanten,die er vroeger stonden,Hugenholtz,le Grand en Cramer spraken. Gann Dun en Max waren afwezig.

Henk gaf te kennen dat hy aan de Vrije Universiteit wilde studeren en nieuw Grieks leren om het volgend jaar Griekenland te kunnen bezoeken. Het geld dat ik hem op 1 Juni voor zijn verjaardag zond wilde hy gebruiken om alle geschriften van Dr.A.Kuyper te kopen,daar hy hem had horen spreken en opgetogen was.

Da de dood van Everwijn Lange bleek hy,door langzamerhand in te teren,niets te hebben nagelaten. Zijn ijdelheid en domheid beletten hem een kleiner huis te nemen,zijn equipage af te schaffen enz. En die man kreeg de hed.Leeuw als Commissaris der Spaarkas !!

In Rotterdam werd de kermis afgeschaft tot grote woede van de rode Burgemeester Zimmerman,die een fulminante speech hield ter verdediging van die zwijnerij.

Christiaan ging enige weken by Piet en Ada Blom te Hilversum logeren en genoot er enorm van de kinderen,gelijk Ada my vertelde toen zy my Saartje's aanstaande man Cramerus kwam voorstellen.

Zaterdag 13 Juni vertrok Cornelia op raad van van Praag naar het Diaconessenhuis,waar zy in een zaal kwam te liggen met 6 anderen. Zy mocht van alles eten.

Twee kleinzoons van de Evangelist Roos stonden wegens diefstal met braak terecht en daar hy door de Rechter-Commissaris als getuige gehoord was en zich alles behalve gunstig over hen had uitgelaten, nam de advocaat Kappeyne daarin aanleiding om te zeggen dat hy slechts 4 Evangelisten kende,tegen Roos uit te varen en hem te raden de Bergrede te lezen. Dit deed my de pen opnemen en in het Nieuws van de Dag een artikel ter zijner verdediging schrijven,waarop Lj?vy repliceerde. Rudolf Benjamins schreef my dat hy het met mijn opvatting tegenover Levy eens is en deze voor Roos niet had mogen spreken. Daar hy 73 was en ziek te bed lag,antwoordde ik hem dat hy in de Bijbel moest lezen.

Zaterdag 20 Juni overreed de chauffeur van de Burgemeester van Bennebroek Zubli de besteller van het station Vogelenzang,die uit het hek van de Hartekamp kwam juist toen de auto naderde. Hy overleed spoedig,maar Pélerin verzuimde het lijk te laten schouwen,zodat het bewijs van des chauffeurs schuld niet kon geleverd worden.Ik waarschuwde JW. het huis van Mulier op de Wagenweg niet te huren,daar die straat druk bereden wordt en het er tochtig en stoffig is en voorts dat de incometax in Haarlem reeds 4^ bedraagt.

Gornelia werd nog niet veel beter. Ik vond haar 24 Juni gekleed in de tuin liggen,maar zy was nog erg zenuwachtig,zag tegen visites op,lag liever alleen en had noch.in lezen noch in breien lust. Het vermoeiende suizen in de oren duurde steeds voort.

Zondag 28 Juni kerkte ik by Barbas,die zeide dat hy zich over die zogenaamde Olympische spelen geschaamd had en de Marathonloop al aan twee mensen het leven had gekost,terwijl de derde op sterven lag, waarna hy wees op het lopen om een onverwelkelijke kroon te veroveren.

Woensdag 1 Juli vertrokken Dora en van Praag naar de Steeg in Villa huova by de Dames Hupkes.

Gornelia zeide my dat zy wel wist wat de oorzaak harer zenuwaandoeningen was,maar het my niet wilde zeggen.

In Duitsland zowel als hier werd een strenge wet op de auto's aangenomen.

Henk schreef my 'in het Latijn dat hy zijn eindexamen had afgelegd met 4 anderen,dat 2 vielen en 3 herexamen moesten doen.

Dora genoot van de heerlijke wandelingen onder de hoge bomen, bezocht Doesburg en Zutfen en dronk te Ellecom thee. Horman wilde altyd lopen en Geesje beweerde dat hy alleen liep,maar Dora had het nog niet gezien.

Vrijdag 10 Juli bezocht ik Cornelia,die voor 't eerst weer eens las na goed geslapen te hebben.

Harte van Tekelenburg,Min.van Financiën onder Kuyper,werd Lid van de Raad van State. Van hem zei Schaepman:

Wie is pedanter

Dan Philip de Kanter ?

Ik moet het zeggen tot mijn smarte:

Dat is mijn vriend Harte !

Ds,Veen zeide aan van Meeteren over Max: " Van Lennep kost het geen moeite,die spreekt voor de vuist,maar wy moeten onze preken opschrijven. "

Donderdag 16 Juli zat mijn rechterarm vol rode vlekken en bulten, brandde mijn rechter duim en had ik pijn in het hoofd en in de nek.

Daar van Praag weg was,telefoneerde Fanny om Dr.Proot,die beweerde dat ik gordelroos had,maar in plaats van my te zeggen dat ik mijn arm moest poederen,schreef hy poeders en rust voor. Ik kreeg overal puistjes Vrijdag 17 Juli 25-jarig bestaan van de Wielrijdersbond. De winkels etaleerden en waren versierd. De Burgemeester en Mevrouw Bo- reel ontvingen het Comité. Cela en valait bien la peine ! 's Middags optocht,kamelen,ezels,Egyptische wagen,rosbaar,sedan chair.

Louis en Henk en ook Loukie van Eeghen waren in het studentenkamp by Hattem geweest,waar mooie voordrachten gehouden waren o.a. door Prof.Valeton en Nico Adriani. Maurits,Louis en Oosterhoff stoomden naar Londen.

Cornelia werd minder wel,kreeg hartkloppingen,zodat er ijs op gelegd werd en sliep niet,zodat zy verhuisd werd naar mijn oude salon au premier om alleen te kunnen liggen. Zy had goede eetlust maar koude voeten.

Dimitrio Bikelas,met wie Dora en Cornelia in 1903 op de boot naar Stockholm reisden,stierf. Hy vertaalde Shakespeare in Nieuw Grieks en herstelde de Olympische spelen. Zijn boekerij vermaakte hy aan Creta.

Wy lazen van hem een verhaal uit de vrijheidsoorlog tegen de Turken.

De aartsmoordenaar Abdul Amid,Sultan van Turkije,proclameerde de grondwet van '76,welke hy in '77 gescholden had,en riep een parlement bijeen,omdat er vrees bestond voor het uitbreken ener revolutie en hy het leger niet vertrouwde,zodat het monster in doodsangst verkeerde.

Frank was te Weesen,een mugge-en paardevliegenest,maar vertrok spoedig naar Bergün,de heerlijkheid der Cloëtta's. Fanny's huis te 's Gravenzande werd voor slechts ƒ 16.000- publiek verkocht aan de Heer Bol uit Rotterdam,dat is ƒ 6000,- meer dan Fanny er ondershands voor gekregen had.


Henk adverteerde voor kamers in Amsterdam en kreeg 34 aanbiedingen.

Van Praag verbood Cornelia visites te ontvangen buiten de mijne.

In Bergün vond Frank alles goed,ook de wandelingen,zon,hoge berglucht, geen wind,toch koel,smakelijk,stampvol hotel en aangename gasten.

J

In Duitsland maakte Graf Zeppelin tochten met zijn vliegmachine. Dolly,de jongste,22-jarige dochter van Jacob Röell,stierf. Zy was sinds lang niet wel,ten gevolge van oververmoeidheid door • s winters te veel gedanst te hebben.

Saartje Blom werd te Zandvoort ziek,maar ging toch by Gerard van der Vliet eten,waar zy flauw viel en alles dubbel zag. Van Praag werd per auto gehaald en beval opname in het Diaconessenhuis. De dokter,die Waller Zeper verving en de oculist Hamm vonden het een ernstig geval, omdat zy niet wisten of de hersenen gelaedeerd waren. Ada Blom's oom Vinkhuizen kwam en zeide dat het niets was dan gevatte kou en hysterische neurose en Saartje gerust naar Hilversum kon terugkeren,mits zy een stil leven leidde ! Dit gebeurde,zy herstelde en engageerde zich in Jan.1911 met Willem Cramerus.

^an Praag vond het nodig dat Cornelia naar Sluis vertrok. Haar zwager kwam haar halen en nam haar 17 Aug. mee.

Diezelfde dag werd Christiaan ernstig ziek en de volgende dag stierf hy. Max woonde de begrafenis by en sprak vooraf in het sterfhuis naar aanleiding van Ps.90. Willem en Marie Hartsen wareny&venals Jacob en Joan Röell en Jacob van Lennep.

Nu en dan kreeg ik brieven van Cornelia,die nog niet veel vorderde. Soms was zy te moe om te schrijven.

Donderdag 27 Aug. kwam Henk afscheid nemen en keerde JW. rata* van Zandvoort naar Arnhem terug om alles voor de tentzending in orde te maken en dan naar Dunewalde terug te keren.

De Koningin liet aan Schimmelpenninck,voorzitter der Eerste Kamer weten,dat hy op 31 Aug. niet verwacht kon worden,omdat zy een verblijdende gebeurtenis in April tegemoet zag. Prinses Juliana werd dan ook 30 April geboren.

Marie Steen verontrustte my soms daar zy erg bleek zag,gedurig moe was en dikwijls lelijk hoestte. Zy is niet sterk en haar vader is aan de tering gestorven.

Castro,president van Venezuela,stuurde de Nederl.gezant de Reus weg. Te Delft werd het graf geopend van Don Emanuel van Portugal,zoon van Emanuel en Emilia van Nassau,zuster van Prins Maurits,dochter van Prins Willem en Anna van Saksen. De grafkelder bevatte 5 kisten, grotendeels vergaan evenals de lijken van genoemde zoon Emanuel,en van zijn vier ongehuwd gebleven zusters Anna Louise,overleden in 1669, Emilie feouise in l670,Sabina Delphina in 1670 en Julia Catharina in 1680. De moeder stierf te Genève in 1629,haar gemaal te Brussel in 1638. Zy kregen twee zoons en zes dochters. Een dier zoons ging in cixrxrt_

den vreemde,de ander bracht zijn leven grotendeels in Nederland (erT~~

stierf in 1666. Twee dochters trouwden,de andere vier keerden na de dood harer moeder naar Nederland terug en stierven te Delft. Op de grote grafzerk staat in het Latijn dat deze zerk in 1666 werd geplaatst voor Don Emanuel,prins en wettig erfgenaam van Portugal,kleinzoon van Antonio,gekroond Koning van Portugal,achterkleinzoon van Bodewijk, die een zoon was van Koning Emanuel.1 uit een wettig huwelijk,zulks door de treurende zusters en dochters des overledenen in de hope der opstanding door Jezus Christus,de Verlosser van ziel en lichaam.

Dr.Abr.Kuyper werd Minister van Staat.

Op 1 Sept. kwamen Sam en Olga van Eeghen met Ada haar lover Willem de Beaufort presenteren^die een broer is van Nout,de man van de mooie Miss Rythen. Ada is een frisse meid.

Fanny zond my een waterbaars,die ik in geen jaren geproefd had.

De moordenaar Frans Rosier vluchtte uit het gekkehuis te Medemblik.

Hy had een ruit stuk geslagen,was over het water gezwommen,had de gesticht skleren uitgetrokken en andere gestolen. Hy had krankzinnigheid gesimuleerd,geweigerd te eten en zich kunstmatig laten voeden. Vroeger was hy al eens uit de gevangenis ontsnapt en toch hielden die malle psychiaters hem voor even gek als zichzelven. Misselijke philanthropie.


Toen ik op 8 $Sept. de oude Heer von Reeken met zijn 84ste jaar feliciteerde,vroeg hy my of ik wel eens beroertes gehad had,dewijl hy meende dat de pijn in mijn arm het gevolg was van een tikje. Dit deed my denken aan Cabet Krop,die my in '98 zeide dat ik aan de tering sterven zou,dewijl ik daarvan alle symptomen had !

Woensdag 9 Sept.vertrok Fanny naar ZUrich per dagtrein. 's Avonds whistte ik voor het eerst by de overbuurman van Harpen Kuypers en won hy alle partijen. Hy dronk enkel whisky,ik kreeg een kopje lelijke thee.

Hansje kwam op de kostschool te Zeist,waar zy zeer tevreden was.

Te 7 uur^fte 8-5- naar bed. Men spreekt er 2 weken Duits, 2 Engels en 2 Frans. Eten goed en -&olop,de Directrice leidt de Andachten.

Constance had een nieuwe gouvernante voor Sylvia uit de Elzas meegebracht,Melle Lanche,die een fijn,lief gezichtje heeft.

Het nieuwe boek van Juffrouw Kuyper:" Een half jaar in Amerika" interesseerde my zeer.

Henk was doodmoe van het groenlopen en kreeg daarom een attest van de dokter dat hy om 10 uur naar huis moet.

In Amsterdam overleed P.N.Muller,oud 87. Max had hem een paar malen bezocht,omdat hy Papa gekend had en met hem in Augustus '68 te Oosterbeek geweest was. Oudtijds was hy bloedrood en lid van de Amstel- Societeit evenals J.Heemskerk Az,Bram de Vries en Marie s'Jacob,maar van lieverlede werd hy conservatief. Hy was het die aan Max vertelde dat zijn zwager J.P.Heye het vuile pamflet tegen Paoa geschreven had.

Daar Marie niet wel was vroeg ik van Praag haar te bezoeken en zeide hy dat zy in bed moest blijven omdat zy wat angina had.

Wenk had een philosophische speech van Prof.Fabius gehoord,waarvan niets te begrijpen was en hield college by Prof.Woltjer Sr.en Woltjer Jr. De colleges van de vader vond hy interessant.

Cornelia schreef 1 Oct. dat zy sinds lang geen hartkloppingen meer had en het gesuis in het hoofd wel was uit te houden,maar de volgende dag kreeg ik een treurige briefkaart. Het was haar onmogelijk een brief te schrijven dewijl haar hoofd haar te veel pijn deed.

Dr.de Glopper schreef 6 Oct.dat Cornelia's gezondheidstoestand zoveel was verbeterd,dat zy hoogstwaarschijnlijk binnen 14 dagen by my zou kunnen terugkomen. Van haar zenuwen had zy weinig last meer en het oorsuizen was niet hinderlijk. Zy was veel opgewekter en met zoveel lust werkzaam in het huis harer ouders en by haar zuster dat zy verlangend was van hem de dag te vernemen,waarop zy naar Haarlem kon terugkeren. Wat moest ik nu geloven,want haar briefkaart luidde geheel anders. Eerst 8 Jan.1909 kwam zy dan ook pas terug.

X

Bulgarije verklaarde zich onafhankelijk van Turkije,ofschoon tussen al de grote mogendheden by traktaat bepaald was dat Bulgarije een vazalstaat van Turkije zou zijn. Ferdinand van Coburg,de Vorst, liet zich tot Tsaar uitroepen. Reeds had Bulgarije de Oriental Spoorweg in beslag genomen. Een Turksch leger trok tegen Bulgarije op.

Tegelijk kondigde Oostenrijk aan dat het Bosnië en de Herzegowina annexeerde en wilde Creta door Griekenland ingelijfd worden.


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina