Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina19/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31

In het begin van October voltooide Max de biografie van Papa.

Louis Labouchere kocht Westerveld omdat zijn vrouw liever stiller woonde dan in het drukke Zeist.

Cornelia schreef my en vroeg of ik nog van haar gediend was,nu iwhet al zo lang zonder haar had kunnen stellen.

1 Op raad van Frank engageerde ik van der Meulen en van Lynden om alleen op de rode bal te spelen en de tiende carambole telkens over drie banden en dit vonden zy amusant.

Karei trok no.43 en daar het hoogste nummer te Bloemendaal 45 was,was hy vermoedelijk vrij van dienst.

in de eerste negen maanden van 1908 zijn te Londen 108 mensen door motorvoertuigen gedood en 2945 ongelukken gebeurd.

-*9b

Cornelia's zuster Clara schreef 26 Oct.dat zy Cornelia wil brengen omdat deze weer minder wel was en wilde met my overleggen om te weten wat met haar gebeuren moet,maar haar vader schrijft dat Cornelia niet komt omdat zy is als een uurwerk,waarvan de veer gebroken is.

^an het oorlogschip de Brederode,dat 8 Nov.1658 in de Sont zonk, is het wrak gevonden. Het werd gekommandeerd door de vice-admiraal Witte Corneliszoon de With,en was een der 35 schepen,die,onder bevel van van Wassenaer van 0bdam,in het belang van Denemarken tegen de Zweedse vloot van 45 schepen streed. De With sneuvelde. Een der kanonnen, een 18-ponder,dat oorspronkelijk 4000 pond woog,thans nog een gewicht heeft van 3750 pond,ziet er nog vrij goed uit,wanneer men in aanmerking neemt dat het 250 jaar op de bodem der zee gelegen heeft.


Daar de Deense regering het aan Nederland schonk,werd het door het pantserschip,Kapt.ter zee Schoonhoven aan boord genomen en aan Brielle in bruiklaan afgestaan,omdat de admiraal Tromp menigmaal op de Brederode bevel voerde en Tromp een Briellenaar was.In Roosevelts plaats werd Taft tot President der Ver.Staten gekozen. Hy was door Roosevelt aanbevolen en de candidaat der Republikeinen. Die der demokraten was Bryan.

Een der dochters van Louise van Renswoude was hofdame geworden en vond by haar komst op het Loo een photo van het Kasteel van Renswoude in haar kamer,wat een lieve attentie van de Koningin was.

ftenk vertaalde Papa's gedicht "De Engel en het Kind" in Frans piroza en zond zijn vertaling aan zijn Atheense vriend Athanasios Mishas, die haar in hieuw Grieks proza in het licht gaf in het Atheense Tijdschrift A5 .

Jet Hartsen zond my een photo van Papa's portret met de almaviva, dat uitstekend is. Frank woonde de promotie van Kees Heemskerk by.

Zijn dissertatie had tot onderwerp: Doodslag en moord,art.287-289 Wetb. van grafrecht. Jan Willem zond my een photo van Hansje d.d.Oct.1908 aet. 14-J-» Hy logeerde zes dagen te Hoenderloo. David lag nog te bed.

Kees Vinkhuyzen reisde uit Soerabaya regelrecht naar Londen,herhaalde zijn aanzoek by Kiewin,die by Non logeerde,kreeg het ja-woord en haar toestemming om zo spoedig mogelijk te trouwen en met hem naar Java terug te keren. Zy trouwden al 3 Dec.l908,en 3 Febr.1910 werd hun een Christiaantje te Soerabaia geboren.

Cécile schreef my dat zy in Dr.Carlo Padelletti een medearbeider gevonden had en verzocht my hem te schrijven. Hy is dr.juris,advokaat, notaris,med.dr,industrieel,agronoom,electricien,37 jaar,robuste et grand.

In Parijs zat een wijf gevangen onder beschuldiging van haar man en schoonmoeder vermoord te hebben. Zy had met allerlei mannen geleefd o.a.met de rechter van instructie Leydet,die zijn ontslag nam. Toen de President Felix Faure op niet opgehelderde wijze stierf,was zy by hem en werden zy gestoord. Zy vluchtte maar liet haar corset achter, terwijl hy de adem uitblies.

Fanny's dienstbode Mina,zuster van Jetje,was plotseling krankzinnig geworden. Fanny kwam toen by my eten en de jongens kwamen lunchen. Cornelia schreef 1 Dec.aan Marie dat haar vader 's nachts erg benauwd was geworden en hy volgens de dokter niet alleen mocht gelaten worden.

Hy gebruikte niets en kon er zelfs geen geweekt beschuitje met melk doop- krijgen. Cornelia had aan Marie een horloge gegeven,dat Fanny voor haar in Zurich gekocht had.

Volgens Fred.van Nierop heeft Hendrik van Loon 25 millioen nagelaten en de oude Heer Borski volgens Herman Beels 35* Voor het slijpen van de Cullinandiamant rekenden de Gebrs.Asscher ƒ 100,000,-.

Castro,president van Venezuela,ging te Berlijn Prof.Israël voor zijn nieren raadplegen en huurde in een der duurste hotels een ganse verdieping voor 1000 Mark daags en 10 automobielen. Van zijn afwezigheid maakte de bevolking gebruik om in opstand te komen en verbrandde zy zijn schilderijen op het Bolivarplein. De krijgswet werd afgekondigd en de rust hersteld. Castro's vermogen werd op 280 millioen geschat.

De Hollandse oorlogschepen namen twee Venezuelaanse kustvaartuigen in beslag.

By de Koning van Servië zat men,als er diner was,op grote afstand van elkander,omdat de Kroonprins George zijn buurvrouw niet met rust kon laten.

Dinsdag 22 Dec. vertrok Frank met Wilfried naar St.Moritz,pour attraper vin peu de soleil.

Hugo van Rossem werd Ridder van de Oranje Nassau orde.

Ontzettende aardbeving in Calabrië en Sicilië. De stad Messina werd geheel verwoest. Men schatte de doden op 30.000 zielen van de 150.000 inwoners. Reggio met 40.000 inwoners werd door de zee verzwolgen.

EINDE 1908ANK O 4 1909

Dinsdag 5 Januari kwam Jan Willem by Fanny logeren en 8 Jan. kwam Cornelia uit Sluis terug. Marie haalde haar af. Haar hoofd was miserabel. Zy liet haea: koffer achter voor het geval zy het hier niet kon uithouden. Zy ging te 9 uur naar bed en reeds de volgende dag hielp zy my als vroeger en liep zy de trap op en af. Een paar dagen later zeide zy echter dat zy zich niet beter gevoelde en het suizen in het hoofd steeds voortduurde. Dikwijls lag zy lang wakker.

Frank werd candidaat voor de Tweede Kamer gesteld. Feith werd op verzoek als vice-president van de Hooge Raad ontslagen. Dat werd tijd,want hy was lam. Telders werd zijn opvolger. Ds.J.van Dijk stierf te Doetinchem zonder zich met zijn schoonzoon Kampstra verzoend te hebben.

Van Praag en Frank hebben met hun dienstboden contracten gesloten overeenkomstig de nieuwe arbeidswet,maar ik deed het niet.

In deze maand corrigeerde ik het laatste blaadje van Spanje,dat Tane had geschreven. De volgende redigeerde Max.

Frank bracht my een door Zweers genomen photo van het portret mijner moeder,in 1845 door hicolas Pieneman geschilderd,toen zy reeds 53 was en er nog zo jong uitzag met donkerbruine krullen. Frank kocht het portret op de veiling van Willems boedel.

Ik las destijds Pepys' Diary,4 delen,die Frank my de 6de gegeven had; de indiscrete dingen,waarvan het vol was,zijn weggelaten. Pepys prijst het gedrag der Hollanders,die na het nemen van de Royal Charles in Juni 1667 geland waren,omdat zy noch brand staken,noch plunderden, en laakt de Engelsen,die dat te Terschelling wel deden. De paniek was zó groot,dat de inwoners van Londen vluchtten en hun geld elders brachten.

Hyke,de vrouw van Kees van Lennep,die in Amsterdam ziek geworden en naar Eist teruggekeerd was,gaf er tweemaal bloed op.

Max werd 28 Jan.met 97 stemmen meerderheid tot Raadslid te Bloe- mendaal gekozen.

Cornelia en Marie gaven aan Max en Em voor hun zilveren bruiloft een trommel,die met 400 wafeltjes gevuld was,welke zy te zamen gebakken hadden. Carel werd aan de Amsterdamse Bank geplaatst.

Woensdag 3 Febr. woonde ik in Dunewalde de repetitie by van het stuk,dat Louis vervaardigd had. Drie episodes uit het Leven van Mr. Jacob van Lennep,en die ik uitstekend vond. Karei stelde Papa voor,

Mauk van Hogendorp. Beiden spraken nog te onduidelijk. Aernout was allerliefst als student,als Prins van Oranje en als Willem van dulik. Louis uitstekend als Koning Willem III en evenals Ankie goed verstaanbaar. Ankie was beeldig als herbergierster,als Koningin Sophie en als Henriette Blaeck. Fiti en Totie allerliefst als de Freules van Swin' - deren en van Tuyll,Totie als Saar en Fiti als de Roos van Dekama in een echt Fries costuum. Henrievan Eeghen precies Thorbecke,Clem Beels speelde uitmuntend voor veldwachter,lakei en Aart Veder. Het speet my dat Sylvia niet ook een rol had. Wilfried was de hofnar.

Vrijdag 5 Febr. kwam Jan Willem in Haarlem en de volgende dag reed ik te 3 uur met hem en Henk naar de receptie op Dunewalde,waar wy het portret van Em bewonderden. Van de cadeaux herinner ik my weinig, Visser en Cornelis zonden een palm,de Seauforts gaven zilveren kandelaars,de Beelsen 2 zilveren sauskommen,het personeel van het weeshuis een koperen inktkoker,de kinderen van Max en Em een etens- servies. Van Cécile Comandi kwam een carton,waarop engeltjes geschilderd zijn,precies een tegeltje.

Jan Six werd benoemd tot vertegenwoordiger der Regering by het in de Paasvacantie te Caïro te houden Oudheidkundig Congres.

loen ik aan Tane vertelde wat zou worden opgevoerd,trok zy een vies gezicht over het dronken worden in de eerste scène,maar by de opvoering viel het haar mee. Zy wilde in Thora van Loon's auto over de Vuursche terugrijden om de plek te zien,waar haar vader in 1847 was doodgevallenen die haar moeder,vreemd genoeg,nooit had willen zien. Schaep en Burgh wilde Tane nooit meer zien,paree que je 1'ai tant aimé. hota bene ! Zy kon Schaep en Burgh niet uitstaan !Dinsdag 9 Februari werd de zilveren bruiloft gevierd. Ik reed te 6-3- met Jan Willem,Caroline en Henk naar Dunewalde. Er waren 41 gasten: Tane en ik van de oudste generatie,verder Sam en Olga van Eeghen,Jan en Lou van Renswoude,Deborah van Eeghen,Christiaan en Ankie Heels,Andreas en Emmy Brandt,Willem en Jet van Oostveen,JW.en Caroline, Frank en Constance,Willem en Adèle de Beaufort en hun zoon Alexander en dochter Mia,Adèle Elout,Lou Nepveu; van de Jongere generatie nog Loukie van Eeghen,Henri van Eeghen,Henk,Deeb van Renswoude,Max van Renswoude,Emmy Beels,Wilfried,Fiti en Totie van Lennep, natuurlijk de kinderen en Adrienne Magnenat. Elk menu stelde een photo van Dunewalde voor. Max begon terstond met een beeldig vers aan Em,dat my zeer aandeed. Later volgde ik,daarna sprak Mauk heel lief zijn ouders toe en dichtte Frank heel geestig op de zes vrouwelijke van Eeghens;

Jan Willem gedacht de afwezigen: Adr.en Mia Oyens,Mauk en Li van Eeghen, Miek,Fanny,Dora en de overledenen:de twee moeders,Christiaan van Eeghen, Horman,CarolientJe en Alfredje; de Beaufort dronk op Tane en my als de twee oudsten; Frank droeg een tweede vers voor,maar nu op het Bruidspaar,Ankie sprak haar ouders toe en Max sloot met een dankbetuiging.

's Avonds werd het getal gasten aangevuld door Fanny,Herman en Flora Röell,Anna Elout,de Burdets,01ga van Eeghen,Loukie Beels en Juffouw Müller,die allen naar de opvoering kwamen kijken. Die gelukte volkomen. Het was Jammer dat de Beelsen vóór het derde bedrijf weg moesten. Te 11-J- was het feest ten einde en te 12 uur reden wy in een sneeuwbui naar huis,de Beauforts naar Hotel Funckler,de zes van Eeghens per auto naar Amsterdam,Tane,de Burdets en de Elouts naar Over- veen.

De volgende dag keerden Caroline,Henk en David naar Arnhem terug. Hansje was te Zandvoort en JW. bleef by Fanny. Ik zond een beschrijving van het feest aan Miek. Max en Em gingen enige dagen op Renswou uitrusten.

In Amsterdam werd,ni fallor,voor het eerst een vrouw,Mr.Rosalie de Boer,als advocaat beëdigd.

De nieuwe Burgemeester van Bloemendaal,Bas Backer,verbood krachtens art.4 der Zondagswet de courses in Woestduin,wat de arbeiders toejuichten,die er hun geld verdobbelden.

Alfred Hepveu vertrok naar Java met een kleinzoon van Capado^e, die er voor zaken heenreisde.

In Duitsland stroomden de rivieren over de steden Cassel,Eisenach, Neurenberg enz,zodat men in schuiten in de straten voer.

jy s o

S'cj'd!

nm photografeerde haar kinderen en de meisjes van Lennep in hun costuums en schonk er my afdrukken van. Later zond Henri van Eeghen my zijn photo als Thorbecke.

Maandag 15 Febr. stierf Carry van Lennep-West te Zeist. Zy was een tijdgenoot van Lore,maar werd 76.

Jan Bosscha trad af als Secretaris der My van Wetenschappen en ter ziiner ere gaven de leden hem een diner by Funckler. Het enige wat Bosscha gedaan heeft,is een der geschriften van Chr.Huygens uit te geven. Hy werd vervangen door Lotsy.

Frins Hendrik belegde een vergadering van ridders der Johanniter- orde met het doel om hier een afdeling te stichten. Ieder die van adel is en geld genoeg heeft om het costuum te betalen,kan ridder worden. Vandaar dat Ernst van Loon,Frank Schimmelpenninck,Maarten Pauw en van Bylandt zich die uitgave getroostten. Zy verschenen in rode rok. Hendrik ban Loon zou daaraan niet hebben meegedaan,daarvoor was hy veel te eenvoudig. Het oorspronkelijk doel der Orde was een hospitaal op het eiland Malta te stichten. Vandaar heten zy Maltheser ridders.

Ter ere van hun 25-Jarige echtvereniging gaven Max en Em een feest in het Weeshuis,bioscoop,zang en voorstellingen.

Daar Marie ziek was en het op zolder te koud was,werd zy naar beneden getransporteerd en gaf van Praag haar een zweetdrank.

In den Haag werd de tandarts H. tot 20 Jaar veroordeeld wegens verkrachting van meer dan één vrouw,na haar bedwelmd te hebben. Een van die was zwanger geworden.

Cornelia had dikwijls genoeg in Sluis aan haar zuster gezegd dat zy niet in staat zou zijn het hier vol te houden. Daar Vrouw te Velthuis ook ziek was,kwam Marie Fletterman helpen,die altyd in de gunst van Cornelia geweest en gebleven is.Nu No.100 van het Blaadje van Spanje verschenen is,gaven Frank, Agnes en Willem van Loon ieder ƒ 100,- aan Tane.

In het Tijdschrift "Buiten" stond dat het Kasteel Amerongen in de 17de eeuw door een van Reede bewoond werd en dat de toenmalige predikant Raesvelt heette, 't Is bekend dat Papa in "de Pleegzoon" het Kasteel Sonheuvel beschreven heeft naar de gelijkenis van Amerongen. Ook in de Pleegzoon heet de Heer van Sonheuvel van Reede en de predikant Raesfelt.

Op 4 Maart werden Max en Lm met al hun kinderen en Adrienne in het Diaconessenhuis met een lied verwelkomd,waarna de zusters onder leiding van van Lyndens dochter zongen,en Bertha Boeschoten iets voordroeg. Vervolgens hield Aletta Meeter,als een oude burgervrouw verkleed, een toespraak en na de pauze stelden de zusters de Nomen voor/ Fanny kreeg het warm van het lachen. Buiten Fanny was er geen enkele toehoorder en geen lid van het bestuur,noch van Lynden,noch Mevrouw van Lvnden-de Jonge,noch Ds.Swaan,noch Kampstra.

De Vrouwenbond wendde zich tot de Gemeenteraad met het verzoek de kermis af te schaffen. De predikanten en winkeliers evenzo. B.en W. vroegen rapporten van de politie en zowel de Commissaris als de Inspecteurs adviseerden ten slotte tot afschaffing. Desniettemin stelden B.en W.aan de Raad voor de kermis te behouden,omdat alleen de Burgemeester en de Wethouder Thiel er tegen waren en de andere drie Wethouders de Breuk,Nieuwenhuizen Kruseman en Dr.Kruseman haar wilden behouden. De Raad stemde voor het behoud. Het voorstel van de demo- kraat Middelkoop om by de income-tax een progressie in te voeren werd verworpen met 24 tegen 7 stemmen, van Rossum,de vader vah Elsje Röell, die het mede had ondertekend,trok zich terug,omdat,gelijk hy zeide, de rijken er tegen waren,alsof dit iets nieuws was.

In de Tweede Kamer werd lang gekletst over een voorstel van de socialist Schaper om de tien uur lange werkdag in te voeren,alsof dat algemeen ware voor te schrijven,zowel voor dienstboden als voor boeren arbeiders. De Socialisten splitsten zich in twee partijen,de Marxistische en de Revisionistische, 't Is een wonder dat zulke ontevreden lieden niet voortdurend met elkander overhoop liggen.

L)e electrische My kreeg concessie voor een zijlijn Bloemendaal Overveen. Max werd op 13 Maart als Lid van de Raad van Bloemendaal geïnstalleerd. Lucas Boreel nam ontslag omdat de wedrennen in Woest- duin verboden waren.

Cornelia sliep slecht en sprak er over maar weer te vertrekken.

Ik verzocht daarop Marie's moeder weer te komen helpen en deze kwam 15 Maart.

Die dag beviel Dora van Beatrix ’ s ochtends te 6 uur. Het was vlug gegaan,ofschoon het kind evenals ik breed geschouderd was. Het woog 9 pond. Frank ried Beatrix aan,daar dit de naam is van een der oudste Juffrouwen van Lennep,die in Jan.1630 met Capiteyn van Slype trouwde. Toen ik daags daaraan als getuige by de aangifte tegenwoordig was,verzocht ik de ambtenaar achter mijn naam te voegen Ridder in de Orde van de Ned.Leeuw,waarop hy beweerde dat dat niet gebruikelijk was. Ik zeide hem echter dat ik jaren lang in Amsterdam in het O.M. geweest was en zeker wist dat die bijvoeging verplichtend was in alle authentieke acten. Toen ging hy zoeken en vond hy inderdaad dat het by Kon.Besluit van 1822 gebiedend was voorgeschreven. Pélerin scheen dit niet te weten. Zuster Planteydt fungeerde als baker.

In Frankrijk staakten de post-telegraaf en telefoonbeambten en werden de socialistische Ministers Clemenceau en Cyprian uitgescholden. Socialistische heilstaat !

Cornelia feit so miserably that she told Mary she wanted to leave. She was not able to do anything neither to read nor to knit.

Zy zeide my dat zy 14 dagen vacantie wilde nemen. I bowed assent. Daarop kwam van Praag,die haar ried naar Sluis terug te keren.

In Parijs lagen wegens üe staking 5 millioen brieven onbesteld.

De stakers trachtten een universele staking van alle beambten uit te lokken. De Minister Barthou ontsloeg 700 postbeambten. De stakers eisten het ontslag van Symian,de secretaris van de Directie der Posterijen. Tien jaar geleden had deze zelf de staking goedgekeurd,en nu wist hy zich niet te redden. De militieplichtigen onder de stakers werden opgeroepen om in dienst te treden.Cornelia was z6 zwak dat zy op Marie's arm moest steunen om van Vrouw te Velthuis afscheid te gaan nemen. Op Maandag 22 Maart bracht Marie Cornelia naar Vlissingen,waar haar zuster haar afhaalde.


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina