Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina24/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31

bofJ? Ik krijg van alle mogelijke mensen,aan wie Frank mijn foto zond,be

dankjes en antwoord dan,dat het cadeaux van Frank zijn en niet van my.

Henk zag in Amsterdam "De Amsterd.Jongen" spelen door dezelfde,thans met de Jood Lobo getrouwde Juffrouw Braakensieck,die er in 1902 voor speelde, en hy genoot enorm. De costumes van de Burgemeester en van Jhr.van Roldama waren schitterend,de Amsterd.straat,de herberg en de Koepel met de boom magnifiek. De zaal was goed bezet.

Max zeide my dat Carrasco en hy bezuinigden op de uitgaven in Spanje, welke aan Tane + ƒ 14.000,- 's jaars kostten. CqJLamita stierf. Zijn huis, dat Tane had betaald,had hy op zijn naam laten zetten en daarop twee hypotheken genomen.

Jan Willem hoestte weer zó,dat van Praag hem naar bed zond en verbood te spreken en Caroline zeide dat hy steeds zwakker werd en 's morgens, na zich geheel met koud water gewassen te hebben,daarvan doodmoe was.Die koude Abwaschungen zijn al sinds lang afgekeurd,o.a.weil sie die Nerven reizen. Alleen sterke kerels kunnen er tegen. JW. at te weinig,niet meer dan 1 ei,en hy dronk geen melk meer.

UW

Op 28 April werd in Haarlem "De Amsterd.Jongen" opgevoerd en reed ik er met Dora en van Praag heen. Toen Papa in 1859 het stuk schreef, woonde ik in lMymegen,zodat ik het nooit had zien spelen. Van Praag had plaatsen genomen tegenover het toneel,dus voor my te ver,zodat ik weinig verstond. Gelukkig had ik het stuk gelezen. De Amsterd.troep speelde uitstekend en Mevrouw Lobo tolde,zong,huppelde,danste,sprong en klom nog even vlug alsof zy een meisje van 15 jaar was. De bak was goed bezet,maar de balkons en loges slecht. Wy kwamen eerst tegen middernacht thuis.

Zaterdag 30 April werd Prinses Juliana 1 jaar en kreeg zy twee Shet- land ponies. Jonge meisjes verkochten Juliana bloempjes voor 10 cent ten bate van de Lighal voor tuberculozen. Die dag werden er al spoedig 15000 verkocht.

De volgende dag bezocht President Roosevelt de Bloemententoonstelling in Haarlem. Krelage gaf hem een zilveren "Halve Maan",afbeeldsel van het scheepje,dat de eerste Hollanders naar Amerika bracht,waar zy Nieuw-Amsterd. stichtten. Roosevelt vond het jammer dat de naam in New York verdoopt was.

Op 5 Mei kreeg ik de visite van Ds.G.v.d.Brugghen uit Brussel,die ik niet gezien had sedert hy als schooljongen van Ubbergen naar Nymegen liep. Hy vertelde dat een Hollands echtpaar te Rome te lang in een papenkerk gebleven was en de deuren gesloten vond toen zy wilden vertrekken.

's Nachts kwamen priesters met een meisje in de kerk,verkrachtten het en wierpen het,na een steen opgetild te hebben,daaronder. De echtelieden hielden zich verborgen totdat zy de volgende ochtend de kerk konden verlaten en gaven het geval niet by de politie,maar by de Holl.consul aan, die flauw genoeg was om te zeggen dat er zóveel gruwelen in Rome gebeurden dat hy dagelijks werk zou hebben,als hy er zich mee bemoeide. Van der Brugghen deelde het geval in "Het Lampje" mede.

De grote Noorsche dichter Björnson stierf te Kopenhagen,maar werd te Christiania begraven.

ondergang der wereld ging gadeslaan. Lichtzinnig als alle Roomse Franschen.

Daar ik Marie de dienst had opgezegd,verzocht ik Cornelia tegen Augustus terug te komen en adverteerde ik in de Stadseditie om een andere dienstbode; inlichtingen te bekomen by Caroline.

Volgens de Duitse Courant leed Koning Edward aan bronchitis,na in Biarritz kou gevat te hebben,en wekte dit bezorgdheid. Het volk zong voor zijn paleis: God save the King,want de man is,hoe vreemd dit ook klinke, zeer populair,

Dora’s vriendi^n Renée Lataste schreef haar dat zy de komeet en deAlfred van Lennep (van Smyrna) is in Amsterdam soldaat,maar heeft zich in burgerkleding in het Vondelpark een kogel in de linkerzijde gejaagd, die echter niet het hart maar slechts de ribben trof. Hy lag nu in het Gasthuis,waar Max en Frank hem bezochten.

Louis ging im Amsterdam Multatuli's Vorstenschool zien,waarvoor Max twee vrijkaartjes gekregen had uit dankbaarheid voor hetgeen hy voor de Multatuli tentoonstelling had ingezonden.

Koning Edward stierf in de nacht van 6 op 7 Mei in tegenwoordigheid van de Koningin en van al zijn kinderen,met uitzondering van Maud,Koningin van Denemarken. Hy was 9 Nov.1841 geboren en werd dus 68 jaar. Zijn zoon George V,geb.'65,trouwde te Londen met Mary von Teek. Zy kregen 5 kinderen: Edward,geb.'94,Albert van '95,Victoria '97,Henry 1900,George 1902 en John 1905.

Op 9 Mei stierf Cees Fock,met wie ik gestudeerd had,aet 81.Als groen zeide hy voor Commissaris des Konings te studeren en dit gelukte hem,want na Burgemeester van Vreeland,Haarlem en Amsterdam,en Minister van Binnenl. Zatcen geweest te zijn,werd hy Commissaris des Konings in Zuid-Holland.

Met de Gedep.Staten lag hy overhoop en hy geraakte in finantieele moeilijkheden.

Henk kocht een boek,getiteld Oranjevorsten,Verzameling van Geschriften in rijm en proza,vervaardigd by de herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813- Jan uillem en Caroline dachten er over David naar Engeland te zenden op de school waar ook de jonge Burdet was,maar Henk zeide my dat zy nu dachten over een school te Genève.

Blijkens de Staat,my door van Loon & Co toegezonden,bedroeg mijn vermogen in Mei 1910 ƒ 373.516,16; en Mijn aandeel in de nalatenschap van Henk ruim ƒ ll.uOO,-.

Henk liet my een artikel over Philippe d'Orleans lezen en was overtuigd dat deze weer Koning van Frankrijk zou worden.

Max en Em wilden half Juni naar Zwitserland en boden aan Dora en van Praag Dunewalde ter bewoning aan,maar van Praag weigerde,wat wy allen ter wille van Dora,die buitenlucht en rust nodig had,zeer betreurden.

Henk kocht voor my het nieuwe boek van Juffouw Naber "Carolina van Nassau Weilburg, zuster van Willem V."

Marie onthaalde my op schoenlapper.

De doodkist met het lijk van Koning Edward werd even als die van Victoria op een affuit vervoerd van Buckingham Palace naar Westminster Hall. Voor die begrafenis kwamen te Londen de Keizer,onze Prins Hendrik,de Groothertog van Hessen,Prins Max van Baden,de Prinsen Philipp en Leopold van Saksen- Coburg,de Prins van Roemenië,de Kroonprins van Servië,Prins Johan Georg van Saksen,Prins Heinrich van Pruissen,een Aartshertog van Oostenrijk,de Koningen van Griekenland,Denemarken,Noorwegen,België,Spanje,de Groothertog van Mecklenburg-Strelitz,Hertog Albrecht van Wurtemberg en Prins Fushimi van Japan. (Dit was de laatste keer dat zoveel vorsten bijeen waren,

na 1918 waren er néet veel meer over.) Op de dag der begrafenis was het zó heet,dat enkele mensen flauw vielen en een 'tuit der overkapping va^-n het Station te Paddington sprong en op de toeschouwers viel.

David kreeg 23 Mei bronchitis en moest onder de pannen,waar het gloeiend heet was,te bed liggen.

Max zegende op 25 Mei het huwelijk in van Deborah Taets van Amerongen van Renswoude met Otto Edward Willem Six,die daarop naar Java vertrokken, waar zy later beviel.

Gedurende de kermisweek gaf de Burgemeester verlof dat de kroegen tot 2 uur 's nachts mochten open blijven. Jan Willem schreef er een artikel tegen, f hfcjtsi ^J. S"CoLcvJ

Op 26 Mei ontving Haarlem bezoek van H.M.en de Prins. Er was een Bloemencorso en de Flora tentoonstelling tegenover het Paviljoen aan de Dreef werd bezocht. Ook het Nieuwe Weeshuis der Herv.Gemeente aan de Olieslagerslaan werd door de Koningin bezocht,en een half uur lang luisterden zy naar een Orgelconcert in de Grote Kerk.

(Waar hier twee bladzijden ontbreken,vertelt mijn Grootvader niets over dit bezoek,er ligt alleen een uitknipsel uit de Courant over het Programma voor die dag in. Op de dan volgende bladzijde bevindt hy zich in Amsterdam,waar een historische optocht wordt gehouden. Er staat dan: J

Te 4 uur kwam de Prins met zijn adjudant van Suchtelen,daar hy de optocht tweemaal wilde zien. Ik zat in de uiterste hoek der tribune enTane naast my,maar zy zag niets,zelfs niet door haar operaglas,en ofschoon Constance,die achter ons stond,uit het programma de namen der historische personen voorlas,herkende zy niets en riep zy gedurig:" Je ne vois rien, je ne distingue personne", zodat zy even goed had kunnen thuis blijven.

Te half vijf kwam de stoet voorbij. Henk van Loon stelde Prins Willem voor, Daisy Louise de Coligny. Thorwald Egidius Hohenlohe en Thora de Vrouwe van Brederode. De optocht was schitterend. Nadat die vertrokken was,reed de Prins weg en gingen wy naar binnen en kregen wy thee. (Dat zal dan wel in het huis van de van Loons zijn geweest). Henk,Daisy,Thorwald en Thora vertoonden zich aan ons in hun costumes. Te 6 uur kwam Marie my vragen hoe laat ik weg wilde,en spraken wy af dat zy en haar moeder my te 8 uur zouden komen halen. Te 7 uur dineerde ik met Willem en de kinderen. Thora van Loon at in het paleis. Te 8 uur vertrok ik met Marie en haar moeder, die de stad hadden doorkruist om de illuminatie te zien. Ik zag er ook nog iets van. De Kalverstraat was afgezet. Per tram van 8-£- keerden wy naar Haarlem terug,en van de Haarlemmerweg was het gezicht op de van top tot teen geïllumineerde Westertoren onvergelijkelijk schoon. Thuis gekomen hadden wy trek in thee en trokken wy eerst te 11 uur naar bed. j ^ Dora en van Praag hadden de optocht in de Raadhuisstraat gezien,in

het Poolsche Koffiehuis gegeten,een rijtuig genomen om de illuminatie te zien en waren te 11^- thuis gekomen. Jan Willem,Henk,Hansje en een meisje Marcelis Hartsinck waren eerst by Henrick van Lennep geweest,daarna in het Bijbelgenootschap om de optocht te zien,hadden daarna overal rondgelopen, gegeten by een restaurateur op de Leidse dracht,hadden ' s avonds de illuminatie gezien en waren eerst te middernacht thuis gekomen, Caroline was ongerust geweest,omdat zy hen vóór het eten had terug verwacht,maar Mevr. Marselis Hartsinck had de huissleutel buiten de deur op het vensterkozijn gelegd en was kalm naar bed gegaan. De arme David was niet beter en had de dag in bed doorgebracht. De laatste tram was eerst te 2-fc- 's nachts uit Amsterdam vertrokken. By het bestormen der trammen was het schandelijk toegegaan,en waren er vlegels,die door de vensters naar binnen kropen en op de passagiers neervielen. Op de Dam had een juffrouw geweigerd terug te gaan,waarop een dragonder op haar aanreed en zijn paard in de groene bladeren,die haar hoed versierden,hapte en dié in zijn bek hield. Op 31 Mei was er een waterfeest in Amsterdam.

Op 1 Juni zond Woudhuysen my het Hebr.gedicht,dat de Joodse kinderen voor de Portugeesche synagoge hadden gezongen.

Op 1 Juni werd Jan Willem 47 en Henk 20. Tane gaf aan JW. de Reis van Shackleton naar de Zuidpool,Caroline een wandelstok en een brillehuis, Henk de gekleurde tekening van het Kasteel Biljoen,zoals het oudtijds was met een beeldig gedicht en een copie van Papa's Voorzang uit de "Strijd met Vlaanderen ". Hans gaf hem een voetkussen,eigen werk; Jo Tripp,die te Zandvoort was,een instrument om sinaasappelen te schillen,een ander gaf Papa's portret in almaviva en een rek voor borden.

Weinig vermoedden wy dat dit Henks laatste verjaardag zou wezen, éoés” Donderdag 9 Juni reisde Dora naar JX&d&ïlKHd Karlsruhe,waar zy by de

Bittmanns logeerde. Max werd benoemd tot Lid der Nederl.My van Letterkunde.

Om geld uit de aardbevingen in Italië te slaan,liéten de papen het bloed uit het beeld van de heilige Januarius niet vloeien,om te tonen dat hy bedroefd was,ten gevolge waarvan grote bedevaarten naar die pop werden georganiseerd om zyn hulp af te smeken.

Dora werd door de Bittmanns afgehaald en naar hun nieuwe huis buiten de stad gebracht. De volgende dag vertrok zy naar Genève.

Zondag 12 Juni kwamen Louis en To Enschedé uit de kerk te Heemstede, waar zy de Hartog hadden gehoord,en bracht hy haar naar Ipenrode. In de laan vroeg hy haar ten huwelijk en nam zy hem terstond aan!

De van Meeterens kwamen hun zoon en diens aanstaande Melle Madeleine Gott presenteren,dochter en enig kind van een predikant te Genève,25 jaar oud,eerste pianiste,Frans,Engels en Hollands sprekende,met een allerliefst gezicht en fijn van lijf en leden,terwijl de vrijer dik,lelijk,grof en dom is en een knijpbrilletje draagt. Hy was bediende by de Java Bank te Amsterdam,vroeger by het Crédit Lyonnais te Genève en zal na zijn huwelijk naar Java gaan.

Dinsdag 14 Juni kwam Fanny uit Zürich terug,die even verbaasd was als ik over Louis' keuze,daar wy dachten dat hy op Fiti verliefd was.b 0 Ik zeide aan van Praag liet te betreuren dat hy het aanbod van Max

en Em om gedurende hun afwezigheid Dunewalde te bewonen had afgeslagen, waarop hy antwoordde dat het voor Dora veel te vermoeiend zou geweest zijn met al die vreemde dienstboden,maar Em zeide my later dat daarvan geen sprake was daar zy haar dienstboden zou hebben weggezonden en Dora dus behalve Geesje ook Jansje en Johanna had kunnen meenemen. Het was vermoedelijk weer de angst van van Praag voor vreemde bedden en slecht drinkwater ! en de vrees van zijn praktijk niet geregeld te kunnen waarnemen. (Mijn vader schreef hierby: "en vooral lust om Dora te treiteren

Henk leende my twee Gazettes de France; in de éne las ik een aperçu over een werk van Casimir Stryienski getiteld Mesdames de France,dochters van Louis XV. Dit kocht ik voor ƒ 22,-. Le seul roi de France qui était Juif,était Pépin le bref parce que c'était un Sire concis (circonsis).

De Roomse Koning van Saksen,wiens onderdanen merendeels protestants zijn,protesteerde ook tegen de Borromeus encycliek.

Woensdag 15 Juni vertrokken Caroline en David naar Bergen. Sinds 20 Mei had David in bed gelegen. Zaterdag daarop volgde Jan Willem. Hansje was te Zeist.

Herman Röell zeide my dat Flora in Duin en Daal was en hy een ander huis zocht,waar zy geen trappen zou behoeven te klimmen.

Henk vertelde my dat hy by Fred.Muller een veiling van autografen had bijgewoond,waar o.a.een brief van Papa (hy wist niet aan wie) voor ƒ 28,-;een handtekening van Louis XVI voor ƒ 60- en een van Robespierre voor ƒ 50- verkocht werden. Ook werd een briefje van Vondel aan een Fransman geveild.

Ook in Nassau,Baden,Zwitserland en Hongarije richtten overstromingen grote verwoestingen aan en werden vee en mensen weggespoeld en huizen verwoest, terwijl in Nederland geen druppel viel.

Henk ging,nu zijn ouders te Bergen waren,by Fanny logeren.

UL2

De Utrechtse Kerkeraad zond aan de Koningin een flink protest tegen de brutale Borromeus encycliek.

irt

Dinsdag 21 Juni stierf de Vorstin-Moeder von Wied,dochter van Prins Frederik aet.68. Dit overlijden belette de Koningin Moeder en de Prins de maskerade te gaan zien.

De onderstationchef van Haarlem was door de Kantonrechter en door de Rechtbank veroordeeld wegens onbevoegd uitoefenen der geneeskunst,omdat hy zieken had gemagnetiseerd. Dr.Huet had hem uit jaloezie aangeklaagd, maar nu kwam er by de behandeling een komisch incident voor. Als getuige à décharge verklaarde van Ommeren dat Dr.Huet zyn dochter behandeld maar niet genezen had,terwijl dit den beklaagde wel gelukt was. Volgens de Wet moest de man veroordeeld worden,maar de Wet deugt niet en van Praag zou een iegelijk willen vrijlaten om zich door wie ook te laten behandelen.

Jan Willem,dien wy te Bergen dachten,was zoek,toen hy plotseling in de avond van Donderdag 30 Juni,terwijl ik met Fanny,Louis en Henk whistte,ondanks de koude wind zonder demi-saison in ons midden verscheen en ons vertelde dat hy had rondgereisd en te Lunteren kamers besteld had.

Een schoondochter van de Evangelist Roos,die wegens overspel van haar man gescheiden was,had hun kinderen,die hem waren toegewezen,geroofd en uit den Helder,waar zy woonue,naar Amsterdam gebracht en by Roos op de trap neergelegd. Toen de vader ze later terugkreeg,liet ook hy hen aan hun lot over en werd hy deswege veroordeeld. Waaraan het is toe te schrijven dat geen der zoons van Roos,op de jongste na,die kapper te Bussum is, deugt en dat zijn twee dochters hem nooit bezoeken,weet ik niet.

Frank had de Brusselse tentoonstelling maar eens doorlopen en kennis gemaakt met de 82-jarige oudminister Burnaert,die nog even kras was als een man van 50 jaar,nog als advokaat practiseerde en de Nobelprijs gekregen had. Frank had tal van vergaderingen en diners bijgewoond.

De oude Dr.Vinkhuyzen had te Bergen David onderzocht en de bronchen hevig aangedaan gevonden,weshalve hy de lucht te Bergen door de nabijheid der zee te scherp vond en Gelderland beter oordeelde.

Cornelia schreef dat zy haar broer by het aardbeien plukken slechts 5 minuten lang kon helpen,dewijl het bukken haar te veel vermoeide.

Henk kwam met een vriend Ruys,zoon van de notaris en kleinzoon van de notaris,met wie ik in de Kerkeraad zat,biljarten.

Constance kocht een huis in de Zeestraat 78 te 's Hage van de familie Spoor voor ƒ 43.000,-Henk liet my een franse courant lezen,waarin de guillotine en de terechtstelling van Liaboeuf,die een agent van politie vermoord had,in alle afschuwelijke byzonderheden beschreven werd.

Ik schreef een artikel over het groenlopen in mijn tijd en zond het aan de Opr.Haarl.Courant,die het opnam, lrof.de Groot en van der Brugghen in het Lampje voeren heftig uit tegen de schandelijke wijze,waarop thans de Groenen mishandeld werden.

Woensdag 6 Juli werd het Zendingsfeest in Leyduin gevierd. Marie vertrok te 9t met haar moeder per tram naar Aerdenhout,vanwaar zy naar Leyduin liepen. Ik had haar een rytuig aangeboden maar dat had zy geweigerd.

Te 10 uur reed ik met Henk in een coupé niet langs de achterweg maar over de Heerenweg langs Ipenrode en door de Manpadslaan tot in Leyduin,waar wy halverwege moesten uitstappen en ik nog een programma voor Henk kocht.


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina