Bijbelstudie 1Dovnload 12.16 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte12.16 Kb.
Bijbelstudie 1 14-01-2010
Eerst maar even een stukje achtergrond. Vandaag gaan we het hebben over een student! Ook die worden in de Bijbel genoemd! Het verhaal begint rond 605 voor Christus. Het Babylonische rijk was in opkomst onder leiding van koning Nebukadnessar. Rond 605 voor Christus belegert hij Jeruzalem. Het is een egocentrische, maar slimme man. Als hij een land binnenviel, stond de nederlaag ervan al vast. Na een overwinning namen de Babyloniërs meestal de meest getalenteerde en bruikbare mensen mee terug naar Babel en lieten alleen de armen achter, die zoveel land mochten nemen als ze wilden en die daar vredig verder leefden. Dit slimme systeem zorgde natuurlijk voor grote loyaliteit in de veroverde gebieden en zorgde voor een regelmatige toevoer van wijze en talentvolle mensen om als ambtenaar of aan het hof te werken.

Daniël was een van de talentvolle, jonge mannen die werd weggevoerd, net als zijn drie vrienden Chananja, Misaël en Azarja. Deze namen hebben allemaal een betekenis die iets van Gods karakter weergeeft: ‘God is mijn Rechter’, ‘de Here toont genade’, ‘wie is als God?’, ‘de Here helpt’. In Babylonië krijgen ze allemaal een nieuwe naam. Daniël wordt Beltsazar ‘Bel, bescherm zijn leven!’, Chananja wordt Sadrach ‘onder het bevel van Aku (de maangod)’, Misaël wordt Mesach ‘wie is als Aku?’ en Azarja wordt Abednego ‘dienaar van Nego’. Ook leren ze de cultuur, denkwijze en zelfs eetgewoonten van de Babyloniërs. Men probeert hen zogezegd te brainwashen om ze in hun koninkrijk in te zetten.

Maar de vier mannen bleven integer en standvastig vasthouden aan hun geloof. Ze weigerden het voedsel van de koning (dat volgens hun Joodse wetten verboden was) en toen bleek dat ze het op ander voedsel ook goed deden werd hun dat toegestaan. Ze vielen op door hun grote kwaliteiten. Daniël viel extra op door zijn vermogen om dromen te verklaren.

Lees nu de tekst samen door


Daniël 3

1 Op een dag gaf koning Nebukadnessar opdracht een gouden beeld te maken, zestig el hoog en zes el breed, en hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dura. 2 Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies; ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. 3 De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het door Nebukadnessar opgerichte beeld. 4 Een heraut riep met luide stem: ‘Volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. 5 Zodra u de muziek hoort van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht. 6 Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid.’ 7 En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer en andere instrumenten hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht.

8 Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeeërs te beschuldigen. 9 Ze zeiden tegen koning Nebukadnessar: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 10 U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden, 11 en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. 12 Er zijn enkele Judese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’

13 Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, 14 voer Nebukadnessar uit: ‘Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? 15 Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb ... Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?’ 16 Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, 17 want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. 18 Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’

19 Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. 20 En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. 21 De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. 22 Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. 23 De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven.

24 Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ 25 Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’ 26 Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!’ Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. 27 De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.28 Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: ‘Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. 29 Daarom vaardig ik het bevel uit dat eenieder, van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen god die kan redden als deze.’ 30 Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel.

Voordracht: Lees de tekst nog een keer door, maar geef de volgende rollen aan een persoon: Verteller, heraut, Chaldeeën, Nebukadnessar, Sadrach/Mesach/Abednego, raadsheren.
Waarom knielen de 3 mannen niet voor het beeld? (Vgl. Exodus 20: 3-5)
Wat zegt het verhaal over de 3 mannen? Wat zegt het over God?
Zegt het verhaal iets over hoe God zichzelf (door de geschiedenis heen) heeft bewezen en laten kennen?
Wat denk je dat jij in een soortgelijke situatie zou hebben gedaan?De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina