Bijeenroeping van de ledenDovnload 9.28 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte9.28 Kb.

D
O.C.M.W.

MACHELEN

----------

BIJEENROEPING VAN DE LEDEN

Decreet van 19 december 2008

ART.36 - De raad voor maatschappelijk welzijn kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn aanwezig is.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.

In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

ART. 45 - De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ART. 46 § 1- De stemmingen in de raad voor maatschappelijk welzijn zijn niet geheim.

§ 2 – Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd : 1° de vervallenverklaring van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; 2° het aanwijzen van de vertegenwoordigers van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in bestuursorganen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 3° individuele personeelszaken. Over de individuele toekenning of terugvordering van maatschappelijke dienstverlening kan nooit geheim worden gestemd.

§ 3 – Met behoud van de toepassing van § 2 stemmen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn mondeling.

§ 4 - De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn stemt het laatst , behalve bij geheime stemming.
E VOORZITTER VAN DE RAAD

heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

op 17 oktober 2013 om 20 u 00 uurDAGORDEOPENBARE VERGADERING

1. Goedkeuring notulen van de vorige openbare vergadering

2. Financiële rapportering 2de trimester 2013

3. Aanpassing Huishoudelijk Reglement van het OCMW in functie van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

4. Openverklaring 3 VT betrekkingen van poetsvrouw E1-E3 gesko voor onbepaalde duur

5. Toewijzing opdracht: leveren en plaatsen van een waterverzachter in het WZC Parkhof

6. Aanstellen opdrachtencentrale OCMW Opwijk voor de gezamenlijke overheidsopdracht van OCMW's Vlaams- Brabant inzake huur en was plat linnen - was bewonerskledij

7. Haviland Intercommunale - Buitengewone Algemene Vergadering 19 december 2013 - Statutenwijziging

8. Mededelingen / VragenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina