Bijlage 1 nuttige telefoonnummersDovnload 91.63 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte91.63 Kb.Bijlage 1

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Privé

TEL/GSMDirecteur
TAC:
Beheerder:
Contactpersoon:
Vertrouwenspersoon:

050/63 17 61
SOS-nummers


Medische spoeddienst:

100 of 112

Brandweer:

100 of 112

Politie:

101

Ongeval/agressie:

112

Tele-onthaal:

106

Zelfmoordpreventie:

02/649 95 55

Hulppost Haven:

03/541 00 23 of 03/541 02 36

Child focus:

110
Belangrijke Hulpdiensten


Rode Kruis-Vlaanderen:

105

Het Vlaamse Kruis:

0474 62 62 62

Antigifcentrum:

070 245 245

Brandwondencentrum:

09/240 34 90///03/217 71 11

Apothekers (wachtdienst info):

0900 10 500Aanvullende nummers

TEL/GSM nr.Gouverneur:
Burgemeester:
Technische dienst:
Reddingsdienst::
Containerpark:
Milieudienst:
Departement:
Firma alarmcentrale:

RAGO:

Inlichtingen


België:

1207

Buitenland:

1024

Bijlage 2

HANDELINGEN IN NOOD

 • Laat kleine verwondingen steeds verzorgen door de leerkracht of iemand van het secretariaat (verbandkoffer in orde?).

 • Bij ernstig ongeval of ongesteldheid eerste hulp tussenkomst door verpleger(ster) van het CLB of bij …………………… (bezit schrift van nijverheidshelper(ster)- ARAB art. 176).

 • Bij brand of onheil.


Oproep

TEL/GSMSchoolarts:
CLB-centrum:
Arbeidsgeneesheer:
Ziekenhuizen:


Intern:


Directeur:
TAC:
Secretariaat:
Contactpersoon:
Vertrouwenspersoon:Welke informatie geven tijdens een noodoproep?


Soort:

Brand, explosie, ongeval,…

Plaats:

BS of KA…

Ernst:

Aard kwetsuur, aantal, …Inspectie


Technische inspectie:

Zie bijlage 4

Medische inspectie:

Zie bijlage 5Nutsvoorzieningen


Gasmaatschappij: IMEWO

0800 65 0 65

Elektriciteitsmaatschappij:IMEWO

078 35 35 34

Watermaatschappij: Gemeente

050 62 02 50

Storingen en defecten IMEWO

078 35 35 00

Bijlage 3

MELDING VAN EEN ERNSTIG ARBEIDSONGEVALWanneer? Bij ernstige arbeidsongevallen volgens art. 26 van het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk Codex Titel I Algemene beginselen. Hoofdstuk III Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid. Afdeling V Maatregelen in geval van arbeidsongeval art. 26.
Vanwege:

Fax nr. / e-mail:

Telefoonnummer voor verdere informatie:
Datum:
Aan: Administratie van de Arbeidsveiligheid t.a.v. Technische inspectie (zie bijlage 4)

Betreft: Kennisgeving van een ernstig arbeidsongeval

 1. Naam en adres van de werkgever:


 2. Naam van het slachtoffer:
  Adres:
  Geboortedatum: 3. Datum en uur van het ongeval: 4. Plaats van ongeval: 5. Vermoedelijke gevolgen • Dodelijk: 

 • Met blijvende ongeschiktheid:

 • Meer dan 25%: 

 • Minder dan 25%: 

 • Tijdelijke ongeschiktheid van meer dan 1 maand:  1. Oorzaak:


Voor verdere informatie, gelieve u te wenden tot:

op het volgende nummer:

Hoogachtend
Bijlage 4

ARBEIDSINSPECTIE/TECHNISCHE INSPECTIE

 1. Technische inspectie 1. Voorstelling

  De hoofdopdrachten van de Technische Inspectie zijn het controleren en het vaststellen van de inbreuken inzake arbeidsveiligheid, en het informeren en het adviseren in de ondernemingen van de private en de openbare sector. Zij houdt eveneens toezicht op de werking van de comités voor preventie en bescherming op het werk en voert onderzoeken aangaande arbeidsongevallen.
 1. Adressen en ambtsgebieden van de Technische inspectie 1. Antwerpen-Noord
  Ingenieur-directeur: Eric Van Britsom
  Italiëlei 124 bus 90
  2000 Antwerpen
  tel. 03/232 79 05
  fax 03/226 02 53
  E-mail: TI.Antwerpen.Noord@meta.fgov.be 2. Antwerpen-Zuid
  Ingenieur-directeur: Eric Van Britsom
  Italiëlei 124 bus 91
  2000 Antwerpen
  tel. 03/226 03 07
  fax 03/226 02 53
  E-mail: TI.Antwerpen.Zuid@meta.fgov.be 3. Brussel
  Ingenieur-directeur: Luc Van Hamme
  Belliardstraat 51
  1040 Brussel
  tel. 02/233 45 46
  fax 02/233 45 23
  E-mail: TI.Brussel@meta.fgov.be
  Ambtsgebied: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 4. Oost-Vlaanderen


  Ingenieur-directeur: Romain Lanoye
  Administratief Centrum
  “Ter Plaeten”
  Sint-Lievenslaan 33 B
  9000 Gent
  tel. 09/268 63 30
  fax 09/268 63 20
  E-mail: TI.Oost-Vlaanderen@meta.fgov.be
  Ambtsgebied: Provincie Oost-Vlaanderen. 5. Vlaams-Brabant
  Directiehoofd: Paul Tousseyn, ingenieur
  Federaal Administratief Centrum
  “Philipssite “ 3A, bus 8
  3001 Leuven
  tel. 016/31 88 30
  fax 016/31 88 44
  E-mail: TI.Vlaams.Brabant@meta.fgov.be
  Ambtsgebied: Provincie Vlaams-Brabant 6. West-Vlaanderen
  Ingenieur-directeur: Raphaël Nuyttens
  Breidelstraat 3
  8000 Brugge
  tel. 050/44 20 20
  fax 050/44 20 29
  E-mail: TI.West.Vlaanderen@meta.fgov.be
  Ambtsgebied: Provincie West-Vlaanderen 7. Limburg
  Dienstdoend directiehoofd: Stefan Lenckx, ingenieur
  Gouverneur Verwilghensingel 75
  3500 Hasselt
  tel. 011/22 31 72
  fax 011/23 36 89Bijlage 5

ARBEIDSINSPECTIE/MEDISCHE INSPECTIE

 1. Aangifte van beroepsziekten 1. Voorstelling

  Iedere arbeidsgeneesheer die bij een werknemer een geval van beroepsziekte vaststelt of die er door een andere arts (bv. de behandelende arts) van op de hoogte is gebracht, moet dit meedelen aan de geneesheer-arbeidsinspecteur van de medische inspectie en aan de geneesheer-adviseur van het Fonds voor Beroepsziekten.

  De arbeidsgeneesheer moet de werknemer meedelen of hij in aanmerking komt voor een eventuele schadeloosstelling voor die beroepsziekte en hem de nodige getuigschriften bezorgen.

  De beslissing inzake schadeloosstelling behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het Fonds voor Beroepsziekten.

  De geneesheer-arbeidsinspecteur is bevoegd om te controleren of de werkgever de reglementering heeft nageleefd en wat de arbeidsomstandigheden van de betrokken werknemer zijn. Hij mag voorstellen die omstandigheden te wijzigen teneinde herhaling van de ziekte te voorkomen. 2. Regelgevende tekst

  Artikel 147ter van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming.


 1. Medische inspectie 1. Voorstelling

  De hoofdopdracht van de medische inspectie bestaat erin toe te zien op de toepassing van alle regelgevende teksten inzake welzijn op het werk met betrekking tot de aspecten arbeidshygiëne, werkplekhygiëne en de gezondheid van de werknemers.

  Daartoe voert zij de volgende taken uit:


 • inspectie van arbeidssituaties in de ondernemingen, teneinde de naleving van de werkgeversverplichtingen na te gaan;

 • controle van de arbeidsgeneeskundige diensten en de eraan verbonden artsen, inzake het geneeskundig toezicht op de werknemers;

 • opdrachten van technische aard tijdens arbitrages bij beroepsprocedures die door werknemers worden ingesteld inzake hun ongeschiktheid voor een uitgeoefende dienstbetrekking, alsook tijdens onderzoeken naar aanleiding van aangiftes van beroepsziekten;

 • verstrekking van advies en raad in verband met de toepassing van de reglementering;

 • deelneming, als deskundige of technische raadgever, aan werkzaamheden van internationale of nationale instellingen die bevoegd zijn inzake volksgezondheid of arbeidshygiëne of inzake veiligheid en gezondheid op het werk;

 • onderzoek aangaande arbeidsomstandigheden en het arbeidsmilieu. 1. Organisatie

  De medische inspectie bestaat uit een hoofdbestuur en 5 gewestelijke directies (2 Vlaamse, 2 Waalse en 1 in Brussel-Hoofdstad). Deze directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welbepaald territoriaal ambtsgebied.
 1. Adressen en ambtsgebieden van de Medische inspectie 1. Antwerpen en Limburg + gedeelte Brabant
  Geneesheer-directeur: Karel Van Damme
  Italiëlei 124 bus 80
  2000 Antwerpen
  tel. 03/232 27 15
  fax 03/234 31 33
  E-mail: MI.ANTWERPEN@meta.fgov.be
  Ambtsgebied: de provincies Antwerpen en Limburg; het bestuurlijk arrondissement Leuven; bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde (enkel de gemeenten Grimbergen, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Londerzeel, Machelen, Meise, Overijse, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Zaventem en Zemst) en Wezembeek-Oppem. 2. Brussel
  Directeur-generaal: Jean-Marie De Coninck
  Belliardstraat 51
  1040 Brussel
  tel. 02/233 41 11
  fax 02/233 46 40
  E-mail: MI.BRUSSEL@meta.fgov.be en IM.BRUXELLES@meta.fgov.be
  Ambtsgebied: het hoofdstedelijk arrondissement Brussel. 3. Oost- en West-Vlaanderen + gedeelte Brabant
  Geneesheer-directeur: Jan De Vil
  Administratief Centrum
  “Ter Plaeten”
  Sint-Lievenslaan 33
  9000 Gent
  tel. 09/268 63 00
  fax 09/268 63 44
  E-mail: MI.GENT@meta.fgov.be
  Ambtsgebied: de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen; bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde (enkel de gemeenten Asse, Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wemmel).

Bijlage 6SAMENVATTENDE TABEL MELDING TECHNISCHE ONGEVALLENSOORT ONGEVAL

AAN WIE


TERMIJN

VORM

REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

Elk ongeval:
Elk ongeval of ongeval op de weg van en naar het werk met letsel

Verzekeraar en technische inspectie van de plaats van het ongeval

Binnen 10 dagen volgend op de dag van het ongeval

Formulier “aangifte van arbeidsongeval” ter beschikking gesteld door verzekeraar; kopie voor Technische inspectie

Wet van 10/4/1971 op de arbeidsongevallen

Ernstig ongeval:
Arbeidsongeval (op de arbeidsplaats zelf) met dood, blijvende ongeschikt-heid, geheel of gedeeltelijk, en gehele tijdelijke ongeschiktheid van meer dan een maand tot gevolg

Technische inspectie van de plaatsen van het ongeval

Binnen de 2 dagen volgend op de dag van het ongeval

Afschrift aangifte van “arbeidson-geval” of brief met vermelding naam en adres werkgever, naam slacht-offer, plaats en datum ongeval, korte beschrijving omstandigheden en vermoedelijke gevolgen

KB van 27 maart 1998

Zeer ernstig ongeval:
Arbeidsongeval (op arbeidsplaats zelf) met dood of blijvende arbeidsonge-schiktheid van meer dan 25% tot gevolg

Technische inspectie van de plaats van het ongeval

Onmiddellijk

Telefoon of telegram

KB van 27 maart 1998

Ongeval met 1 dag werkverlet:
Voor elk ongeval met uitzondering van de ongevallen op de weg van en naar het werk dat tenminste een dag werk-onbekwaamheid veroorzaakt, de dag van het ongeval niet inbegrepen

De interne of externe ar-beidsgeneeskundige dienst inlichten

Niet bepaald

Ongevallensteekkaart of afschrift van aangifte van arbeidsongeval

KB van 27 maart 1998

Elektrische installaties:
Elk ongeval aan personen overkomen en te wijten aan elektrische installaties

Technische inspectie van de plaats van het ongeval en Ministerie van Economische zaken.

Onmiddellijk

Niet bepaald

Art. 264.f ARAB en art. 268.8 AREI
SOORT ONGEVAL

AAN WIE


TERMIJN

VORM

REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

Naadloze stalen gasflessen, naad-loze gasflessen van niet-gelegeerd aluminium en van een aluminium-legering en gelaste gasflessen van ongelegeerd staal:
Elk ongeval waarbij ofwel personen werden gedood of gewond ofwel belangrijke materiële schade werd veroorzaakt

Technische inspectie van de plaats van het ongeval

Binnen de 24 uur. Indien dodelijk ongeval: onmiddellijk

Niet bepaald

Art. 10.3 van het KB van 12 juni 1989

Gasrecipiënten:
Elk ongeval wegens het gebruik van een recipiënt met samengeperst, vloei-baar gemaakt of opgelost gas en waar-door personen werden gedood of gewond en/of belangrijke materiële schade werd veroorzaakt

Technische inspectie van de plaats van het ongeval

Binnen de 24 uur

Niet bepaald

Art. 362 ARAB

Stoomtoestellen:
Elk ernstig incident of ongeval met een stoomtoestel

Ambtenaar belast met het toezicht op de stoomtoestel-len en de externe dienst voor technische controles op de werkplaats dat het laatste periodiek onderzoek van het toesel heeft uitgevoerd

Onmiddellijk

Niet bepaald

Art. 49 van het KB van 18 oktober 1991

Ioniserende stralingen:
Toevallige bestraling of ernstig gevaar voor bestraling

Technische en medische inspectie van de plaats van het ongeval, de gezondheidsinspectie, de erkende geneesheer, de Burgemeester van de gemeente en het instituut voor hygiëne en epidemiologie

Zo spoedig mogelijk

Niet bepaald

Art. 67.3 van het KB van 28 februari 1963


Bijlage 7

Aan: Ministerie van Economische Zaken

Directie Elektrische Energie

E. Jacqmainlaan 154

1000 BrusselFax: 02/206 57 31

Datum: …………………………………………
Tijd: …………………………………………

Betreft: Verwittingsprocedure bij een ernstig ongeval
 1. Instelling:

  Gegevens Instelling: Gegevens Inrichtende Macht:


  ………………………………… ……………………………………………
  ………………………………… ……………………………………………
  ………………………………… ……………………………………………
  ………………………………… …………………………………………… 2. Datum en uur van het ongeval:

  ……………………………………………………………………………………………………

 3. Plaats van het ongeval:

  Plaats: ………………………… Blok: ……………………… Lokaal: ………………………

 4. Slachtoffer: • Dodelijk:  • Met blijvende ongeschiktheid:

 • met meer dan 25% 

 • minder dan of gelijk aan 25%  • Tijdelijke ongeschiktheid van meer dan 1 maand  1. Voor verdere informatie gelieve u te wenden tot ………………………………
  op het nummer: ……………………………………………………………………

Handtekening verantwoordelijke

Bijlage 8

OPROEP BRANDWEER

1
00/112
Bij waarschuwing 1. Onderbreek elk telefoongesprek 100/112 2. Bel onmiddellijk 100 of 112 brandweer: 3. Zeg: Brand, ontploffing of bomalarm.

  In: ……………………………………………………………


  Straat en nummer: ……………………………………………………………
  Plaats: ……………………………………………………………
  Blok: ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………

  Op …………………………….. verdieping

  Te bereiken via: ……………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………

  Er zijn ………… gekwetsten of ………………… mensen in gevaar.

 4. Verwittig de directie. 5. Neem de grondplannen mee (opgeborgen bij ………Directeur…………………….). 6. Vang de brandweer op aan de gemelde toegang.
Bijlage 9Aan: Ministerie van Economische Zaken

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst Productveiligheid

Koning Albert II-laan 16

1000 BrusselFax: 02/206 57 52

Datum: …………………………………………
Tijd: …………………………………………
Melding van een ernstig incident of ernstig ongeval op een speelterrein.KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen art. 10.


 1. Instelling (gegevens uitbater en speelterrein):

Gegevens van de instelling
Gegevens van de inrichtende macht
Naam:

Benaming:
Adres:

Adres:
Tel.: 1. Het betreft hier:  een ongeval  een incident


Datum:Tijdstip:Betrokken toestel:
Aard van verwondingen:
Korte beschrijving: 1. Voor verdere informatie gelieve u te wenden tot ………………………………
  op het nummer: ……………………………………………………………………

Handtekening verantwoordelijke

Bijlage 10

OPSTELLEN VAN EEN INTERVENTIEPLAN
Doel:
Aan de brandweer een beknopt en overzichtelijk plan voorleggen met alle nodige informatie. Dit overzicht dient als werkstuk om samen met de brandweer tot een interventieplan te komen.

Interventieplannen hebben tot doel een snelle, doeltreffende en efficiënte interventie uit te voeren in geval van brand in de instellingen.Inhoud van het interventieplan:


 1. Inlichtingenblad: 1. Adres en telefoonnummer.

  Afstand van de brandweerkazerne tot aan de school.


  Aard van de school. BS, MS, KA, KTA enz. internaat of externaat 2. Bereikbare personen.

  Telefoonnummers


  Huisbewaarder 3. Gebouwen.

  Constructie.


  Hoogte kroonlijst.
  Dakconstructie.
  Verwarmingssysteem. 4. Potentiële gevaren.

  Welke personen kunnen aanwezig zijn vb. gehandicapten, rolstoelpatiënten, enz.


  Brandklassen A B C D
  Gasrecipiënten Argon, enz.
  Opslagplaats voor brandbare vloeistoffen Propaan, benzine, acetyleen, enz. 5. Aanwezige veiligheidsvoorzieningen.

  Branddetectie. Plaats


  Branddetectiepaneel Plaats
  Brandhaspels met axiale voeding Plaats
  Ondergrondse- en bovengrondse hydranten Plaats
  Rookluiken Plaats en bediening
  Compartimentering Aanduiding van de compartimentering 6. Hulpmiddelen.

  Sleutels Bij wie verkrijgbaar en waar bereikbaar


  Brandinterventieploeg Aantal, wie en waar bereikbaar
  Coördinator Wie en waar bereikbaar
  Verantwoordelijke personen Wie en waar bereikbaar


 1. Liggingsplan:

  Plan bevattende de ligging en de toegangswegen met aanduiding van ondergrondse- en bovengrondse hydranten in de nabijheid van de instelling.
 2. Inplantingsplan:

  Plan per bouwlaag en kelders.


  Aanduiding van de verschillende blokken en indelingen.
  Aanduidingen van de ingangswegen.
  Aanduiding van de ondergrondse- en bovengrondse hydranten.
  Aanduiding van de aanvalswegen.
  Aanduiding van de ingangen.
  Aanduiding van de verschillende gevaren. vb. Acetyleen opslagplaatsen, HS-cabine, enz.
  Aanduiding van speciale vertrekken. vb. conciërgewoning, slaapzalen, enz.
  Aanduiding van de windrichting noord.

  Schaal van het plan te bespreken in overleg met de brandweer.
 3. Grondplan:

  Gedetailleerd plan met alle lokalen, deuren en gangen per bouwlaag en kelders.


  Aanduiding van speciale afsluiters. Elektriciteit, gas, enz.
  Aanduiding van bijzondere plaatsen waar zeker personen dienen geëvacueerd te worden.
  Aanduiding van speciale lokalen met specifieke gevaren. vb. slaapzalen, keuken, CV,
  werkhuizen, enz.

  Aanduiding van de windrichting noord.

  Schaal van het plan te bespreken in overleg met de brandweer.
 4. Overleg met de brandweer:

  Met deze gegevens en plannen dient men in overleg met de brandweer te komen tot een interventiedossier. Dit dossier dient regelmatig geactualiseerd te worden samen met de brandweer.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina