Bijlage 1: Verslag Algemene Leden Vergadering (alv), Arnhem op 24 juni 2012Dovnload 35.09 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte35.09 Kb.
Bijlage 1: Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV), Arnhem op 24 juni 2012 (notulist: Trix Kruger)

Bij de start van de ledenvergadering waren 36 leden aanwezig. Het aantal aanwezige leden was wisselend gedurende de vergadering en daarom is tussentijds bij stemming telkens het aantal aanwezige MenSen opnieuw geteld. 1. Opening om 11.15 uur door Lea Manders, onze voorzitter, en mededelingen

Het is bijzonder dat er nu na 2 jaar alweer verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Als wij vandaag besluiten hieraan weer mee te doen, is iedereen daarbij gewenst haar/zijn hulp te leveren. Alleen samen kunnen we dit doen.

Het is ook een politiek interessante tijd voor ons als nieuwe politieke partij, om onze inbreng te kunnen gaan leveren, juist nu. Beeldvorming in de media is daarbij bepalend gebleken. Zo heeft een interview in het NRC (waarbij de betreffende journalist het geschreven interview zelfs nog heeft voorgelegd aan Lea, die door diegene was geïnterviewd) ertoe geleid dat er foutieve aanduidingen over onze partij in dat artikel, maar ook in andere media opgenomen werden. Ook in het televisieprogramma Debat op 2 was onze - juist politieke - informatie weggeknipt.

Er wordt de wens geuit en toegezegd dat de bovenste kandidaten een mediatraining krijgen.

Vorig jaar en de verkiezingen van 2010 hebben we als partij meermaals onze reactie gegeven in een landelijke media commissie en onvrede is geuit richting de Kiesraad. Maar het in openheid accepteren van nieuwe politieke partijen zoals die werkelijk zijn, is kennelijk voor de pers ook erg moeilijk.

Daarom kiezen we ervoor om ons dit keer, nog meer dan de vorige, te richten op netwerken die in eerste instantie onze doelgroepen vormen en hun het verdere bekendmaken van MenS vanuit hun enthousiasme weer te laten doen. Social media zijn hiervoor een effectief en efficiënt medium. Theo, Leo en Ruud hebben een plan opgesteld hoe we ons als MenS professioneel en sneller kunnen manifesteren als nieuwe partij. Dit is gepresenteerd op de laatste politieke trainingsdag een week voor deze ledenvergadering.

Peter Hendriksen, Micha Kuiper, Rascha Wisse en Dick Westra hebben zich afgemeld voor vandaag.

I.v.m. stemmen vandaag spreken we af dat mensen die korter dan 3 maanden lid zijn van de Partij voor Mens en Spirit helaas niet mogen meestemmen over programmapunten en de kandidatenlijst. Dit is om te voorkomen dat mensen tijdelijk even lid worden van onze partij om slechts hierop invloed uit te oefenen. (Roelof heeft documentatie bij zich over welke leden er vandaag zijn en hoe lang lid).

Er is een verzoek binnengekomen van Nonnie Versluis om voorafgaand aan ieder agendapunt, vanuit meditatieve momenten, besluiten te nemen in deze vergadering. We besluiten om alleen nu aan het begin van de vergadering dit te doen, begeleid door Nonnie.

Het bestuur stelt zich op verzoek even voor: Roelof Timmer: Bestuurslid structuur en selectiecommissie, Lea Manders: voorzitter, Jurgen van den Hout: penningmeester, Ron Houweling: Bestuurslid Coördinatie Kieskringen en Vrijwilligers. Trix Kruger, die vandaag notuleert, zit er ook bij, en loopt al een tijdje mee in het bestuur, maar nog te kort om voorgedragen te worden als kandidaat bestuurslid voor deze vergadering.


 1. Vaststelling van de agenda

Vanuit de zaal komt het voorstel om belangrijke zaken eerst aan de orde te laten komen op de agenda i.p.v. mededelingen over pers en media e.d. Vanwege procedurele verplichtingen als vereniging zijnde, moeten we toch echt alle punten (zoals notulen vorige ALV) afhandelen.

 1. Notulen van de vorige vergadering d.d. 26 juni 2011 zijn geen opmerkingen over en worden hierbij vastgesteld.

 2. Jaarverslag 2011

N.a.v. pag. 3 Inleiding. Met Fontys Hogeschool vindt 3 juli a.s. een gesprek plaats over het eindrapport van de studenten ter afsluiting van het onderzoeksproject.

n.a.v. pag. 8: Hoe staat het e-book? Dit was in handen van Fleur Been die onlangs vanwege persoonlijke omstandigheden gestopt is met haar bestuurstaken; dit moet nog worden overgedragen.

LVKK (landelijke vereniging van …) wordt als netwerksuggestie meegenomen in de verkiezingscampagne.

n.a.v. pag. 11: Is er analyse geweest van het grote ledenverloop? Komt in bespreking van de jaarrekening terug, volgend agendapunt. 1. Jaarrekening 2011

Het is goed gegaan met de financiën van onze partij! In de boeken was opgenomen dat bepaalde leden nog voor 2010 zouden betalen, maar dit gebeurde uiteindelijk in veel gevallen niet. Dit uitblijvende bedrag drukte erg op de begroting van 2011. Ook hebben veel mensen zich opgegeven als lid, maar uiteindelijk nooit betaald.

Op de vraag over het ledenverloop is het antwoord: nee. We hebben ons vooral geconcentreerd op het scheppen en houden van orde in de financiën en minder op het focussen op de reden van opzeggingen. Tijdens de verkiezingen van 2010 zijn heel veel mensen lid geworden, maar haakten vervolgens weer af, waarschijnlijk door de uitblijvende eerste zetel van dat moment. Een grootscheepse nabel actie leidde wel tot verduidelijkende motieven voor afhaken/opzeggingen.

Opmerking van een lid: de secretariaatszaken zijn sterk verbeterd, dat is merkbaar! Helaas is Manon van den Berge, die een tijd met het bestuur heeft meegelopen, inmiddels ook weer gestopt hiermee.

We hebben iemand ingehuurd om ons te begeleiden in het opzetten van duurzame fondsenwerving, want financiën hebben we hard nodig.

Een lid geeft aan soms betrokken te zijn en zich soms weer niet betrokken te voelen; hoe kunnen we zetels halen? Wat is daarvoor nodig? Helaas zijn we hier niet afdoende op in gegaan. De nieuwsbrief is een van de manieren om mensen betrokken te houden. Nu krijgen 3x zoveel mensen de nieuwsbrief als dat er MenS-lid zijn (zo’n 1000 leden).

We hebben minder inkomsten dan begroot, ondanks dat we voor de provinciale verkiezingen minder hebben uitgegeven. 1. Verslag kascommissie (John Schra en Peter Hendriksen)

Peter Hendriksen heeft als enige goedkeuring gegeven aan hoe de kas en financiën door de penningmeester zijn bijgehouden, maar de ALV vindt dit niet voldoende. Erika Mauritz wil dit voor 2011 wel 1x overdoen met Peter Hendriksen. (zij heeft zich na deze ALV overigens ook voor de kascie. beschikbaar gesteld voor de periode erna). Reservelid is Hans van Steenbergen, die eerder ook de financiën voor de partij heeft beheerd.

 1. Benoeming kascommissie voor 2012 kon nog niet plaatsvinden, maar is inmiddels opgelost, zie boven.

 2. Begroting 2012 (Jurgen van der Hout)

Een substantieel deel was bedoeld voor de oprichting van afdelingen met de restrictie, dat mocht het kabinet vallen (wat dus is gebeurd) dan gaan de verkiezingen vóór. Er staat nu 16.000 euro op onze rekening, de verkiezingen kosten zo’n 11.000, de nieuwe website 7000, dus in feite is het geld op. Maar er zijn relatief veel leden die nog contributie voor 2012 moeten betalen, dus geld komt nog binnen, en het werven van nieuwe leden in verkiezingstijd kan ook méér financiën voor de partij opleveren. Idee Sjoerd (pot. Campagneleider): SMS actie á la vlinderspeld die je nu krijgt als nieuw lid.

 1. Bestuursmutaties

Aftredend:

Rieky Peeters per april 2011, wordt ter plekke hartelijk met een cadeautje enorm bedankt voor haar vele werk.

Andries Wijma per 9 april 2011, is libertariër en daardoor niet meer politiek actief, een eigen weg gegaan en dus niet aanwezig.

Sebastiaan Rink per 25 april 2012 is om persoonlijke redenen gestopt en niet aanwezig.

Fleur Been per 27 mei 2012, heeft vanwege persoonlijke redenen haar bestuurstaken terug gegeven. 1. Presentatie MenS Handboek Procedures en organisatiestructuur + bijlagen (ligt ter inzage)

Jos Gullikers heeft dit geschreven vanuit een breed gedeelde behoefte aan meer handzame structuur binnen onze partij. Hij wordt ter plekke uitvoerig door Roelof bedankt.

Vraag: waarom geen papieren exemplaar voor iedereen? Dit wordt te bewerkelijk gevonden, ondanks dat het document wel voor ieder die participeert in de partij, van belang is. 1. Aanpassingen HR

  1. N.a.v. het handboek dient Hoofdstuk 5 aangepast en uitgebreid te worden. De voorgestelde aanpassingen van een gemeentelijke/afdeling programmagroep op lokaal niveau zijn aangenomen.

  2. Tevens zijn een paar tekstuele/nummeringfouten in dit Hoofdstuk gecorrigeerd.

 2. Verkiezingen

  1. Principebesluit bestuur

Als bestuur hadden we liefst alle leden inbreng in de keuze gegeven om al of niet mee te doen met de komende Tweede Kamerverkiezingen, maar organisatorisch was dat op dat moment niet te doen. Het bestuur heeft hierover uitvoerig met elkaar gesproken en er unaniem “ja” tegen gezegd. Van veel leden kwam positieve bijval. En het bestuur wordt gecomplimenteerd met haar harde werk.

Ontwikkelingen m.b.t. internationale netwerken van spirituelen politieke partijen: in Duitsland heb je de Violetten, waar het nóg moeilijker is door de 5% drempel. Lea gaat Duitse lezing geven op internatonaal congres met andere spirituele politieke partijen binnenkort.  1. Besluit Algemene Vergadering om deel te nemen aan de verkiezingen.

Voors: we zitten nu in een goed tijdsgewricht om mee te doen. Grote partijen kunnen ineens heel klein worden, zo blijkt en dus kan een kleine ook groot worden. Het zal in ieder geval een uitbreiding geven van ons netwerk en ledenaantal.

Tegen: het zal een hele aanslag op de organisatie (in opbouw) zijn.

Unaniem wordt besloten om mee te doen met de verkiezingen op 12 september.

Er vindt een ingelaste presentatie door Sjoerd Hania plaats met de volgende strekking: Doe vooral niet je bést, dat werkt onnatuurlijk. Hij heeft Boris v/d Ham gevraagd om bij ons in te stappen. Griekenland denkt gedurende een jaar na over wat ze wil, misschien niet eens zo verkeerd.

Bestuur heeft hem gevraagd om de campagne aanpak uit te leggen. We zitten in een golfbeweging, ook als het gaat om oud-denken en nieuw-denken, en oud-doen en het nieuwe doen. Als je dit in een kwadrantenfiguur vervat, dan krijg je 4 verschillende versies van campagne voeren: 1.0 de geijkte methode, 2.0 renoveren, 3.0 innoveren óf 4.0 samen operationaliseren.

P A U Z E

12 Vervolg


  1. Bespreking en vaststelling MenS verkiezingsprogramma 2012-2016

Vele krachten zijn verzameld om een programma samen te stellen. Het bestuur is van mening dat de leden het programma nog moeten kunnen aanvullen of corrigeren, onder voorbehoud dat de uitgangspunten niet aangetast worden. Dit kon in de vorm van het indienen van amendementen tot vrijdag 19 uur voorafgaand aan deze vergadering. Er is afgelopen weekend een document samengesteld van maar liefst 100 pag’s amendementen op het Concept verkiezingsprogramma. Deze willen we hier bespreken. Bij de start van bespreking van dit punt zijn 45 mensen aanwezig.

Ter verduidelijking: tekst die Geel is weergegeven in het programma, is waarop het amendement betrekking heeft. Amendement zelf is te vinden in ‘t 100 p. tellende stuk tekst dat leden gisteren per e-mail kregen aangeboden. Het is nu niet te bedoeling om vragen te stellen. Lea neemt plaats in de Programmacie., samen met Anna van der Heijden en Hans van Steenbergen, de voorzittersrol wordt nu overgenomen door Roelof Timmer.

Bianca Fens geeft aan de juiste amendementen in te willen dienen, i.t.t. degene die in het Amendementendocument zijn terecht gekomen: deze zijn onjuist. Dit kan bij het betreffende hoofdstuk. Martin Smeets geeft aan dat van zijn ingediende amendement maar een deel geplaatst is. Hier geldt hetzelfde.

Tevens zijn er mensen niet aanwezig, die wel amendementen hebben ingediend; ook over deze zullen we gewoon besluiten.

De eerdere regel dat mensen die nog maar kort lid zijn, niet mogen stemmen over dit onderwerp, wordt alsnog in stemming gebracht, omdat er anders maar weinig leden aanwezig zijn met stemrecht. Dit wordt aangenomen.

De behandeling van de amendementen wordt genotuleerd door Hans, Rob en Anna, ter ontlasting van de huidige notuliste, die slechts het volgende heeft geregistreerd:

Het gaat in eerste instantie nu tussen indiener en programmacommissie. Als programmacie. het amendement niet ondersteunt, dan wordt amendement besproken. In het geval van het amendement m.b.t. het Ministerie van Dialoog is dit het geval. (18.54 19.13????) Dit wordt alsnog i.s.m. de programmacie. bekeken.

6.3, p. 10 Partijprogramma r. 1 t/m 42 aangenomen.

p. 35 Amendement Rob Greuter wordt strekking ervan door de programmacie. meegenomen, maar niet de letterlijke lange tekst.

p. 10 Koningshuis amendement van Alja Hoeksema, 18 onthoudingen van stemmen. Aangenomen met toevoeging van economische waarde (Rob).

Leo Sonneveld legde zijn amendement uit met het achterliggende idee dat we als burgers het geldscheppingsproces (weer) in eigen handen zullen nemen, o.a. via het principe van sale & lease back. Scenario 1 of scenario 2? Amendement is aangenomen.

Gouddekking 49.14 uit Amendementenstuk is aangenomen.

Het verloop van de bespreking van de amendementen verloopt niet naar ieders wens (zo zijn er ook steeds meer mensen die zich onthouden van stemming omdat het voor hen te snel gaat of anderszins), daarom besluit het bestuur een pauze in te lassen, om te bekijken hoe verder te gaan met deze vergadering. De volgende opties worden aan de leden voorgelegd ter bespreking:

I Schorsen van het Amendementen agendapunt en afsluiten van deze algemene ledenvergadering;

II Volgende week vervolgen van deze vergadering, zonder andere leden, alleen met de nu aanwezige mensen;

III Instellen van een zgv. Wijze MenSen-commissie die namens de leden beslissingen neemt m.b.t. de ingediende amendementen;

IV Mandaat aan de programmacommissie om de amendementen zo goed mogelijk te verwerken i.s.m. het bestuur.

Het laatste voorstel wordt aangenomen door de algemene ledenvergadering.

Het ontwerp verkiezingsprogramma zal na de bespreking in de Algemene Vergadering nog op doublures, punten en komma’s fijngeslepen worden en op de website geplaatst.

Hoe kun je als bestuur zorgen dat ieder zich democratisch gehoord voelt? Er komt een duidelijke behoefte naar boven in deze ALV aan uitwerking van programma-onderdelen. 1. Lijstverbindingen kunnen worden aangegaan met meer dan één partij.

  1. het bestuur heeft een verzoek ingediend bij de Partij voor de Dieren

  2. een mogelijk alternatief is de Piratenpartij of de Partij van de Toekomst

  3. of het initiatief de Alliantie, om als alle nieuwe partijen een lijstverbinding aan te gaan.

  4. of Nederland Lokaal

  5. of De Groenen.

Voor het aangaan van een lijstverbinding krijgt het bestuur mandaat om dit verder uit te werken, daar waar gewenst en effectief. De ervaring van 2010 wordt hierin meegenomen.

 1. Voorstellen eerste 10-15 kandidaten voor de Tweede Kamer

Roelof Timmer en Laura vormden i.s.m. Lea de kandidatenselectiecommissie. Criteria die deze gehanteerd heeft zijn:

 • Kun je het partijprogramma inhoudelijk ondersteunen?

 • Persoonlijkheden moeten aansluiten bij het profiel van een Tweede Kamerlid;

 • Zie verder ook Kandatenprofiel Tweede Kamer, zoals door de partij opgesteld.

 • Na het persoonlijkheidsonderzoek zou nog een gesprek met iedere potentiële kandidaat plaatsvinden, dit is niet bij iedere kandidaat gelukt.

 • De positie op de lijst is niet in directe relatie met al of niet als fractiemedewerker aan de slag gaan in Den Haag.

De bovenste 10 kandidaten krijgen de ruimte om zich persoonlijk voor te stellen.

 1. Vaststellen lijst, inclusief volgorde kandidaten

  1. Uitleg selectieprocedure, zie ook hierboven.

  2. Voorbehoud bovenste 10 kandidaten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag door Justitie) / verklaring van afdracht. Jos gaat de VOG’s aanvragen namens MenS.

  3. Voorstel Kandidatenlijst van het bestuur (bijlage)

  4. Het bestuur vraagt de ALV toestemming om de plaatsen 10 e.v. nog aan te vullen met kandidaten naar haar keuze en tot een maximum van 50 en om akkoord te gaan met voorgestelde lijst. Dit wordt, na enige discussie, door de ledenvergadering met meerderheid van stemmen aangenomen.

Hierna neemt Lea het voorzitterschap van deze vergadering weer over, aangezien ze teruggekeerd is van een gesprek met Sjoerd Hania, de beoogde campagneleider, met de woorden: Hoe groter onze partij groeit, hoe meer stormen we zullen moeten doorstaan, ook politiek. Over het tussentijdse vertrek van Sjoerd: hij ging ervan uit 1,5 uur voor zijn presentatie te hebben, maar hem was 30 minuten toebedeeld en hij was hier verbolgen over. Hij vond het een 1.0 manier van vergaderen.

 1. Campagne/communicatie (Rob Greuter)

  1. Mededelingen inzake algemene communicatie (Fontys is al verteld door Lea, werkt aan productie van een nieuwe folder, nieuw forum op de website en nieuwe website: applaus!)

  2. Presentatie campagne door Sjoerd Hania wordt vervangen door intermezzo-filmpje van Ferdinand.

Vraag Martin Smeets: Wat gaan we de komende tijd doen, nu onduidelijk is wat/hoe de rol van Sjoerd? Antw: zal vorm krijgen in een gesprek deze week.

  1. Bespreking met de leden

Posters/affiches plakken staat wat Rob betreft nog ter discussie: hoe je dit vormgeeft kan ook meer afgewogen gebeuren met inzichten door ervaring uit eerdere campagnes van MenS. Ook het aanschrijven van netwerken; steunverklaringen verzamelen; gebruik maken van sociale media, 3 inhoudelijke speerpunten kiezen en gebruiken. Van de kandidaten wordt veel inbreng verwacht.

Voorstel van Theo de L.: elke kandidaat heeft een zekere expertise (die nog op de website komt), wij allen kunnen kandidaten hierbij ondersteunen! Beleidsdragers en ondersteuners voor de kandidaten zijn tijdens en na de campagne. 1. Vrijwilligersoverzicht en -behoefte (Ron Houweling)

  1. Algemeen

Er zijn zeker 100 mensen die zich aangemeld hebben sinds maart voor diverse klussen, afhankelijk van de campagne en visie. We hebben een database met 475 mensen die zich aangemeld hebben om actief bij te dragen. 64 medewerkers zijn nu actief binnen de partij. Daarop aanvullend: Louis Bervoets in Groningen, Friesland en Drenthe tezamen met 8-10 mensen, Wayne in Arnhem-Nijmegen kieskringcoördinator, Baukje voor Almere/Flevoland, Peter den Boer… in Amsterdam is een kieskringcoördinator hard nodig.

  1. Vacatures Coördinatoren Kieskring

Nu zijn er 20 kieskringen doordat Bonaire erbij is gekomen. Ook daar zouden we het liefst 30 handtekeningen verzamelen, zodat we centraal kunnen inleveren en politieke zendtijd op tv. Krijgen. Ron.Houweling@mensenspirit.nl coördineert het verzamelen van de steunverklaringen en het aanbod van vrijwilligers.

  1. Vraag Anna: Hoe houd je overzicht over al die vrijwilligers die zich hebben aangemeld? Bundel ze qua regio en/of inhoudelijk thema waar ze affiniteit mee hebben. Of via Facebook, of Open Source media.

 1. Rondvraag

Hoe staat het met Jong Mens? Ligt stil, ook vanwege dat vanuit Fontys onderzoek blijkt dat maar weinig jongeren kiezen en daardoor een iets minder interessante doelgroep voor ons geworden zijn.

Jos: ik word niet blij van deze vergadering; in Limburg zijn we al zoveel verder. 1. Sluiting om ca. 18 uur, aansluitend diner met leden die zich hiervoor aangemeld hebben in de Coehoorn.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina