Bijlage 1 Voorbeeld ri&e inhoudsopgaveDovnload 256.92 Kb.
Pagina1/3
Datum26.08.2016
Grootte256.92 Kb.
  1   2   3
Bijlage 1 Voorbeeld RI&E

Inhoudsopgave

 1. Organisatorische V&G-aspecten

 2. Omgeving bouwlocatie

 3. Bodemgesteldheid, bestaande (ondergrondse) infrastructuur en sloopwerk

 4. Inrichting bouwterrein

 5. Bouwput-/grond-/funderingswerkzaamheden

 6. Casco/skelet

 7. Ruwbouw

 8. Gevel- en daksluiting

 9. Inbouw/afbouw

 10. Installaties

 11. Afwerking, inrichting en nieuwe infrastructuur

 12. Beheer en onderhoud (renovatie en sloop)


Toelichting

Het betreft hier een voorbeeld. Voor het uitvoeren van een deugdelijk RIE dient u deskundig te zijn of een deskundig bijstand in te zetten zodat de risico’ s al vanuit het ontwerp kan worden ondervangen of inzichtelijk gemaakt. Bij een enkel onderwerp is een voorbeeld omschreven, dus niet bij alle onderwerpen! Let op actiehouders moeten aantoonbaar bekend worden gemaakt. Dit kan vanuit het V&G plan. Andere optie is een extra kolom toevoegen waarin de actiehouder wordt aangegeven.
Inleiding

Het Arbobesluit bouwproces legt opdrachtgevers de verplichting op om gevaarlijke en ongezonde werksituaties al in de ontwerpfase van een bouwproject te voorkomen. Immers, een belangrijk deel van de risico’s die werknemers gedurende de uitvoering lopen, vindt zijn oorsprong in beslissingen die in de ontwerpfase worden opgenomen. Zo’n projectrisico-inventarisatie en -evaluatie (ontwerp-RI&E) moet leiden tot een V&G-plan met passende maatregelen voor de uitvoeringsfase en het Dossier.Normen en regels

Bij het Arbobesluit bouwproces is het zogenaamde preventieprincipe uit de Arbowet van toepassing. Dit houdt in dat gevaren in beginsel aan de bron moeten worden bestreden. Deze verplichting betekent dat risico’s tijdens het ontwerpproces moeten worden herkend en zoveel mogelijk voorkomen.


Enkele aandachtsgebieden:

- de keuze van bouwmaterialen en verwerkingsmethoden die zo min mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid (denk aan verven, kitten, oliën en stof);

- de keuze van bouwmaterialen die met aanvaardbare lichamelijke belasting kunnen worden verwerkt of waarvoor passende hijs- of hefwerktuigen in de handel zijn (onder andere voor metselblokken/elementen, bestratingsmaterialen).

- De opdrachtgever dient de organisatie van het werk, de planning en de bouwmethodiek zodanig in te richten, dat de uitvoerende partijen en zelfstandigen in staat worden gesteld om hun arbo-wettelijke verplichtingen na te komen.

- De opdrachtgever dient hierbij zonodig rekening te houden met tijdens de bouw doorgaande explotatie-werkzaamheden, die een negatieve invloed kunnen hebben op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de bouwplaats. Dit speelt onder andere in de grote industriële bedrijven.
NB. De verdere invloed van de omgeving op de veiligheid van het bouwwerk valt buiten het kader van de huidige versie van het besluit, maar het is toch raadzaam om omgevingsrisico’s reeds in het voortraject te beheersen, bijvoorbeeld gevaarlijke onder- of bovengrondse leidingen of kabels (ook in de onmiddellijke omgeving van het bouwwerk).
De verplichting een ontwerp-RI&E uit te voeren en daaruit voortvloeiend maatregelen te treffen geldt voor ieder bouwwerk, ook indien er geen verplichting is een V&G-plan op te stellen.
Praktische invulling

Risico’s moeten in principe aan de bron worden bestreden. Collectieve bescherming gaat boven individuele en de mens moet centraal staan bij de keuze van materialen, werkmethoden en hulpmiddelen. Hierbij moet de stand der techniek worden aangehouden, dus deze verplichting behelst meer dan alleen de formeel wettelijke bepalingen. De opdrachtgever wordt geacht rekening te houden met convenantsafspraken en arbocatalogi, afkomstig uit de betreffende branche(s). Dat kan om zaken gaan als materiaal- en materieelkeuze, fysieke belasting en werkmethoden.

Het ligt voor de hand dat een opdrachtgever taken, die uit deze verplichting voortvloeien, opdraagt aan een voldoende deskundige interne of externe functionaris. Deze taak opdragen aan de coördinator voor de ontwerpfase is een logische keuze:

- de opdrachtgever geeft de coördinator instructies over zijn taakvervulling;

- er zijn afspraken gemaakt over het toezicht op de door de coördinator uit te voeren taken;

- bij geconstateerde tekortkomingen geeft de coördinator aanwijzingen voor herstel.

Bronvermelding: Aboma bv

Omschrijving project.

Het project bestaat uit het bouwen / renoveren / uitvoeren van:

Na het slopen van:Globale projectomvang: circa
miljoen euro.

Adres / ligging van het project:

Telefoon:
Fax:
Planning en uitvoeringsgegevens.

Geplande aanvangsdatum:
Geplande bouwtijd:
Vermoedelijk maximum aantal werknemers (gelijktijdig):
Vermoedelijk aantal (onder)aannemers:
Namen en adressen van betrokken partijen (niet uitvoerenden):

a.

Opdrachtgever

b.

Ontwerpende partij
Naam

:Naam

:Adres

:Adres

:Postcode/plaats

:Postcode/plaats

:Contactpersoon

:Contactpersoon

:Telefoon

:Telefoon

:
c.

Directievoerder

d.

V&G coördinator ontwerpfase
Naam

:Naam

:Adres

:Adres

:Postcode/plaats

:Postcode/plaats

:Contactpersoon

:Contactpersoon

:Telefoon

:Telefoon

:
e.

Externe V&G deskundige (optie)

f.

V&G-coördinator uitvoeringsfase
Naam

:Naam

:Adres

:Adres

:Postcode/plaats

:Postcode/plaats

:Contactpersoon

:Contactpersoon

:Telefoon

:Telefoon

:Aard en frequentie werkzaamheden V&G deskundige:


 1. Organisatorische V&G-aspecten
Onderwerp

toelichting/risico

aanbevelingen/acties

1.1

Programma van Eisen

In het Programma van Eisen (PvE) dient te worden opgenomen dat tijdens het ontwerp op een verantwoorde wijze moet worden omgegaan met arbeidsomstandigheden op de bouwplaats en tijdens de onderhouds- en beheersfase. Veilig en gezond kunnen werken heeft immers een positief effect op de werksfeer, de projectvoortgang en de kwaliteit van het eindproduct.

 • Neem richtlijnen voor arbeidsomstandig-heden op in het PvE.

1.2

Planning

Bij het opstellen van een planning (ontwerp en uitvoering) en de uiteindelijke opleverdatum dient rekening te worden gehouden met arbeidsomstandigheden. Bij een korte bouwtijd zal de werkdruk worden verhoogd, wat welzijnsrisico’s met zich meebrengt. Daarnaast lopen de project- voortgang en de kwaliteit bij een te krappe planning gevaar.
Bij een korte bouwtijd zal derhalve overwogen moeten worden om eventueel over te stappen op een andere bouwmethode (bijvoorbeeld prefabricage). Ook de invloed van de seizoenen is van belang voor de planning van de verschillende werkzaamheden. Dit punt loopt principe in alle fasen van het ontwerpproces door.
1.3

V&G-coördinator ontwerp­fase (CO)

Onvoldoende kennis en kunde

Vanuit de opdrachtgever dienen de eisen te worden gesteld waaraan een V&G coordinator ontwerpfase moet voldoen.

1.4

Verantwoordelijkheden CO1.5

V&G-coördinatie-structuur/ planning1.6

RI&E’s van de diverse partijen

Onvoldoende projectspecifiek.

Plan controleren en laten aanpassen totdat de risico’ s en de te nemen maatregelen staan omschreven.

1.7

Externe V&G-expertise1.8

Budgetaire ruimte V&G

Onvoldoende middelen beschikbaar stellen waardoor verkeerde keuzes.
1.9

Taken CO1.10

Worden V&G-aspecten mee­genomen en gewogen bij het vergelijken van verschil­lende varianten?1.11

Planning werkzaamheden1.12

Is er een definitieve overall­planning gereed met een reële bouwtijd?2. Omgeving bouwlocatie
Onderwerp

toelichting/risico

aanbevelingen/acties

2.1

Verkeerssituatie2.2

Belendingen en aan­grenzende bijzondere gebouwen en objecten

De risico’s die bij het onderwerp belendingen moeten worden gewogen, zijn:

 • instortingsgevaar door slechte status bestaande bebouwing, door ontgravingen nabij het belendende perceel.

 • instortingsgevaar als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand (denk aan paalrot).

 • schade/scheurvorming aan fundering en ander constructies, als gevolg van trillingen (door onder andere funderingswerkzaamheden zoals heiwerk).

 • gevaar voor bewoners (eigenaren van belendingen) en van omwonenden door recht van overpad.

 • Tijdig een onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de belending en een mogelijke tijdelijke verlaging van de grondwaterstand.

 • Trillingsonderzoek uitvoeren.

 • Bouwwerk schoren, afstempelen/ afsteunen zodat instortingsgevaar wordt voorkomen.

 • Alternatieve route kiezen.

 • Niet met lasten boven belendend perceel draaien.

 • Voorzieningen aanbrengen zoals hekwerken/vangschotten.

 • Algemeen geldt: Overleg met BoWoTO over de te treffen voorzieningen en de te nemen maatregelen.

2.3

Aangrenzende bouwpercelen derden

Schade aan panden waarbij vooraf niet is vastgesteld of de oorzaak ligt aan de sloop en/ of bouwwerkzaamheden.

Vooropname laten uitvoeren door onafhankelijk bouwbureau.

Afhankelijk van de vooropname maatregelen treffen tegen het voorkomen van schade.2.4

Geluidsoverlast omgeving

Geluidsoverlast kan zich voordoen bij omwonenden. Het zijn dan vaak bouwmachines voor funderingen sloopwerk die tot hinder leiden. Bij onvoldoende informatie over de bouwwerkzaamheden, de overlast en de tijdsduur zal dit kunnen leiden tot een stagnatie van de bouw.
Daarnaast kunnen door gemeenten eisen gesteld worden aan het maximale geluidsniveau op de gevels van aangrenzende/ omliggende woningen.

 • Informeer bij de gemeente welke geluidsnormen voor de omgeving moeten worden gehanteerd (gemeentelijke verordening)

 • Informeer de omwonenden over de te verwachten geluidshinder (overlast) en de periode waarin deze hinder op zal treden.

 • Kies een geluidsarme methode voor bijvoorbeeld de fundering en eventueel sloopwerk.

2.5

Afbakening

Onvoldoende afgeschermd terrein waardoor betreding onbevoegden.

Zorg voor volledige afscherming bouwterrein.

2.6

Veilige in- en uitritten

Aanrijdgevaar

 • Overleg met wegbeheerder

 • Hekken, bebording, gecertificeerd verkeersregelaars

2.7

Bescherming tegen vallende voorwerpen (publieksveiligheid)

Letsel bouwplaats medewerkers, derden.

Voorzieningen afstemmen op de bouwveiligheidszone. Een gebouw van 12 meter hoogte heeft een valzone van 3 meter uit de gevellijn.

2.8

Bronnering/bemaling2.9

Kabels en leidingen2.10

Gronddepots/taluds2.11

Bereikbaarheid hulp­diensten zoals:

 • brandweer

 • ambulance

  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina