Bijlage a: inventarisDovnload 117.05 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte117.05 Kb.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Ref.: Client Lifecycle Management


BIJLAGE A: INVENTARIS

De voorstelling van de in de offerte vermelde prijzen moet op straffe van nietigverklaring worden ingedeeld volgens de onderstaande tabellen. Met prijzen die op een andere plaats worden vermeld, wordt geen rekening gehouden. In geval van afwijkingen tussen onderhavige inventaris en een gedetailleerde inventaris van de inschrijver, zullen uitsluitend de prijzen van de inventaris, die in bijlage van dit bijzonder bestek worden voorzien, in aanmerking worden genomen.
Prijslijst configuratie-items CLM-oplossing


Prijslijst configuratie-items


Deel

Eenheidsprijs (inclusief garantie, exclusief BTW)

BTW-tarief

Eenheidsprijs (inclusief garantie, inclusief BTW)

1 eenheid Computing nodes services (server) inclusief installatie en configuratie

1 eenheid Computing nodes services (server) is de prijs om de volledige CLM-oplossing te implementeren.

Deel

Eenheidsprijs licentie (inclusief garantie, exclusief BTW)

BTW-tarief

Eenheidsprijs licentie (inclusief garantie, inclusief BTW)

1 eenheid

Operating System services (server) inclusief installatie en configuratie
1 eenheid Database Management Services

inclusief installatie en configuratie1 eenheid Operating System services (server) is de prijs om de volledige CLM-oplossing te implementeren

1 eenheid voor Database Management services (server) is de prijs om de volledige CLM-oplossing te implementeren


Deel

Eenheidsprijs site licentie (inclusief garantie, exclusief BTW)

BTW-tarief

Eenheidsprijs site licentie (inclusief garantie, inclusief BTW)

1 eenheid CLM-licenties voor aangeboden oplossingen beschreven in III.4.1.1


1 eenheid CLM-licenties voor aangeboden oplossingen beschreven in III.4.1.2


1 eenheid CLM-licenties voor aangeboden oplossingen beschreven in III.4.1.3
De eenheidsprijs per 1 eenheid CLM-licenties voor aangeboden oplossingen beschreven in III.4.1.1, III.4.1.2 en III.4.1.3 is de licentiekost voor een site-licentie voor het totaal aangeboden softwarepakket zoals beschreven in paragraaf III.5.2.
Prijslijst onderhoud configuratie-items


Deel

Eenheidsprijs maandelijks onderhoud (exclusief BTW)

BTW-tarief

Eenheidsprijs maandelijks onderhoud (inclusief BTW)

1 eenheid Computing nodes services (server)


1 eenheid

Operating System services (server)
1 eenheid Database Management Services


1 eenheid CLM-licenties voor aangeboden oplossingen beschreven in III.4.1.1


1 eenheid CLM-licenties voor aangeboden oplossingen beschreven in III.4.1.2


1 eenheid CLM-licenties voor aangeboden oplossingen beschreven in III.4.1.3


De eenheidsprijs maandelijks onderhoud is de prijs per maand onderhoud gedurende een periode van 33 maanden die gevraagd wordt in het bestek.Het onderhoud slaat hier op het preventief, correctief en evolutief onderhoud, niet op het adaptief onderhoud. Het onderhoud is ook van toepassing op de geleverde hardware.

Prijs CLM-oplossing per bijkomende schijf van 1000 mobile devicesEenheidsprijs (inclusief garantie, exclusief BTW,)

Eenheidprijs maandelijks onderhoud op software (prijs per maand onderhoud, exclusief BTW)

BTW-tarief

Eenheidsprijs (inclusief garantie, inclusief BTW,)

Eenheidprijs maandelijks onderhoud op software (prijs per maand onderhoud, inclusief BTW)

Implementatie CLM-oplossing (III.4.2)
Er wordt één globale prijs gevraagd voor de implementatie van de CLM-oplossing.


Globale prijs excl. BTW

BTW-tarief

Globale prijs incl. BTW
Prijstabel opleidingen (III.6.1)Benaming van de cursus

Eenheidsprijs per sessie (exclusief BTW)

BTW-tarief

Eenheidsprijs per sessie (inclusief BTW)

1 Opleidingssessie “Systeembeheerder”


1 Franstalige opleidingssessie “Systeemgebruiker”


1 Nederlandstalige opleidingssessie “Systeemgebruiker”


Prijstabel bijstand (III.6.2)
Er wordt een prijs per mandag voor bijstand gevraagd :


Prijs per mandag excl. BTW

BTW-tarief

Prijs per mandag incl. BTW


De eenheidsprijs van de opleiding is per sessie, en dus niet per persoon, noch per opleidingsdag.

BIJLAGE B: Functionaliteitentabel

Zie paragraaf III.4.1Functionaliteit

ParagraafWERKCONFIGURATIES
Inventarisatie
Asset management
Deployment
Beveiligingsbeheer
Rapportage
Interface
Hulp en beheer op afstand
Gebruikersportaal
Wipen van opslagmedia
Gedecentraliseerde beheersystemen


MOBILE DEVICES
Inventarisatie
Asset management
Deployment
Rapportage
Interface
Remote Wipe
Beheersregels


ENCRYPTIE
Encryptie beheren op werkconfiguraties
Encryptie beheren voor mobile devices
Encryptie beheren voor externe schijven of andere externe media
Interface
Werkconfiguraties softwarematig encrypteren

BIJLAGE C: OFFERTEFORMULIER
Voorwerp van de inschrijving : Client Lifecycle Management

Bestek : Client Lifecycle Management


Identificatie van de inschrijver:
Onderneming

Firmanaam of benaming :

Juridische vorm :

Nationaliteit :


Maatschappelijke zetel
Straat : Nr : Bus :

Plaats : Postcode :

Land :

Telefoonnummer :Faxnummer :

BTW-nummer :

Ondernemingsnummer :en voor dewelke DeHeer/Mevrouw (*)

(naam)

(functie)
gedomicilieerd op het adres :
(straat)
(postcode en gemeente)
(land)
Bij goedkeuring van deze offerte zal de borgstelling worden gevormd volgens de voorwaarden en termijnen, beschreven in dit bestek.
De betalingsinstelling van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde sommen voldoen via storting of overschrijving


Op het rekeningnummer :
IBAN-code
BIC-code


Voor de interpretatie van het contract wordt als taal

het Nederlands/Frans (*)


gekozen.

Alle briefwisseling betreffende de gunning en de uitvoering van de opdracht dient naar het volgende adres te worden verzonden:


Contactpersoon :

Telefoon :

Fax :

E-mail :


Postadres :
Bij deze aanvaard ik/aanvaard ik niet (schrappen wat niet past) het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (e-mail) voor de correspondentie met de aanbestedende overheid in het kader van onderhavige opdracht.

Geldigheidsduur van de inschrijving

Deze inschrijving blijft geldig tot: ……………………………………. (minimaal 240 dagen)Verbind ik mij om in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig bestek, de prestaties/leveringen uit te voeren die gedetailleerd worden opgesomd in de inventaris die bij onderhavige inschrijving gevoegd is, en dit in overeenstemming met de tarieven die erin worden vermeld.Gedaan:

te
op


De inschrijver of de gevolmachtigde:


(naam)

(functie)

(*)schrappen wat niet past

Bijlage D: curriculum vitae

NB : het gebruik van dit model is verplicht.

De inschrijver moet bij het invullen van de CV’s erop toezien dat de namen van de personen voluit worden geschreven en ook de behaalde diploma’s en onderwijsinstellingen waar deze behaald werden, duidelijk moeten worden beschreven. De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe deze gegevens met uiterste discretie te zullen behandelen en ze enkel te gebruiken voor het beoordelen van de offerte.

De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om CV’s, die niet op deze manier werden ingevuld als onvoldoende te beschouwen, en bijgevolg niet in rekening te nemen bij de evaluatie van de offerte.


Indien de vermelde diploma’s niet in overeenstemming zijn met de behaalde diploma’s, houdt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte uit te sluiten.

Naam ……………………………………………………
Functie in onderhavig project ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
Beschrijving van de relevantie van de voorgestelde persoon binnen deze opdracht:

De inschrijver dient hierbij in zo gedetailleerd mogelijk aan te tonen dat het voorgestelde profiel zijn nut zal hebben bij deze opdracht.


Opleidingen:
Humaniora of gelijkwaardig:

 • diploma behaald op (datum) ……………………………………………………

Niet universitair hoger onderwijs (eventueel meerdere malen te herhalen): • Titel ……………………………………………………

 • Diploma behaald op (datum) ……………………………………………………

 • Aan de instelling ……………………………………………………

Universitair hoger onderwijs (eventueel meerdere malen te herhalen): • Titel ……………………………………………………

 • Diploma behaald op (datum) ……………………………………………………

 • Aan de instelling ……………………………………………………


Professionele ervaring:
Bij de inschrijver:


 • Huidige functie

  • Titel ……………………………………………………

  • Functieomschrijving ……………………………………………………

  • Sinds ……………………………………………………

 • Voorgaande functie (eventueel meerdere malen te herhalen)

  • Titel ……………………………………………………

  • Functieomschrijving ……………………………………………………

Van ……….…..……… tot …………..……….

 • Betrokken bij volgende projecten, opgenomen in addendum « referentiemodel »  (project en functie) …………………………………………………… ……………………………………………………

 • Betrokken bij andere grote projecten (naam, klant en vervulde functie) …………………………………………………… ……………………………………………………

Bij maximaal 3 andere bedrijven: • functie (maximaal 3x te herhalen) ……………………………………………………

Van ……….…..……… tot …………..……….
Technische vaardigheden:

 • Hardware …………………………………………………… ……………………………………………………

 • Software

 • Besturingssystemen ……………………………………………………

 • Databases ……………………………………………………

 • Programmeertalen ……………………………………………………

 • Kantoortoepassingen ……………………………………………………

 • Andere (specifiëren) ……………………………………………………


Andere vaardigheden:

 • Op het vlak van management ……………………………………………………

 • Op het vlak van consultancy ……………………………………………………

 • Andere (enkel indien relevant) ……………………………………………………


Talenkennis:

 • Frans begrijpend - actief - passief (schrappen wat niet past) commentaar ……………………………………………………

 • Nederlands begrijpend - actief - passief (schrappen wat niet past) commentaar ……………………………………………………

 • Engels begrijpend - actief - passief (schrappen wat niet past) commentaar ……………………………………………………

 • Andere (enkel indien relevant) ……………………………………………………


Bijlage E : Referentiemodel1. Naam van het project 

…………………………………………………………………….

2. Naam van de onderneming

 ……………………………3. Bedrijfssector
…………………………………………………………………….

4. Naam van een contactpersoon

……………………………5. Contactgegevens
…………………………………………………………………….

6. Toepassingsgebied van de ontwikkeling of het project

……………………………7. Beoogde doelstellingen

…………………………………………………………………….8. Aanvangsdatum (fase per fase)

- ……………………………

- ……………………………


 

9. Einddatum 
……………………
10. Budget (EUR)

……………………………A. Hardware

……………………


B. Software

……………………


C. Services

……………………


11. Lijst en korte beschrijving van rol en aandeel van eventuele onderaannemers

A.Naam onderneming(en)

……………………


B. Aandeel in opdracht
……………………

C. Vakkennis
……………………

12. Complexiteit

<< Aantal gebruikers, aantal IT-systemen (aantal mainframes, mini’s en servers,…) / … >>
…………………………………………………………………….

13. Lijst en korte beschrijving van de bronsystemen

A. Hardware
……………………

B. Software
……………………

C.Ontwikkelingsomgeving
……………………

14. Lijst en korte beschrijving van de systemen voor de realisatie van het project

A. Hardware
……………………

B. Software
……………………

C.Ontwikkelingsomgeving
……………………

15. Projectbeheer

Tool / methode
…………………………………………………………………….

16. Lijst van aan project toegewezen profielen; (TOTAAL) aantal personen en mandagen voor integrale project

 Profiel 1
……………………

 Profiel 2
……………………

 Profiel 3
……………………


 Profiel 4
……………………

 Profiel 5
……………………

Profiel …
……………………


Bijlage F : Vraag en antwoord formulier
Opmerking: Indien de vraag niet aan een paragraaf kan gekoppeld worden, wordt in de eerste kolom “algemeen” vermeld.


paragraaf

paginanr.

taal

Vraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blz.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina