Bijlage aanvraagformulier om geldlening als bedoeld in artike 10. 2, Eerste lid, van de regeling nationale ez subsidies, titel 10 seed capital technostarters aanvraagformulier Seed capital technostarters 2015Dovnload 73.64 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte73.64 Kb.


BIJLAGE AANVRAAGFORMULIER OM GELDLENING ALS BEDOELD IN ARTIKEL3.10.2, EERSTE LID, VAN DE REGELING NATIONALE EZ SUBSIDIES, TITEL 3.10 SEED CAPITAL TECHNOSTARTERS

Aanvraagformulier Seed capital technostarters 2015

I.1 Gegevens aanvrager
Naam startersfonds:

     

Postadres:

     

Postcode:

     

Plaats:

     
Bezoekadres:

     

Postcode:

     

Plaats:

     
Bankgegevens
IBAN Nummer:

     

BIC Code:

     


Contactpersoon:

     
 Dhr

 Mw

Titel(s):

     

Initialen:      

Functie:

     

Telefoon:

     

Telefax:

     

E-mail:

     


I.2 Gegevens met betrekking tot de structuur van het startersfonds
Startdatum investeringsperiode:

     

Einddatum investeringsperiode:

     

Einddatum fondsplan:

     Totaal investeringsbudget (excl. beheerskosten): €

     
Gevraagde subsidie: €

     
Totale beheerskosten1 Startersfonds: €

     


Aandeelhouders of hoofdelijk aansprakelijke vennoten van het startersfonds (tenminste 3):
Naam

Belang in %

1.

     

     

2.

     

     

3.

     

     

4.

     

     

5.

     

     

6.

     

     


Op welke wijze wordt belangenverstrengeling voorkomen respectievelijk wordt tegengegaan dat het belang van één partij of persoon doorslaggevend is in het participatiebeleid (denk aan belangen van investeerders, maar ook aan eventuele gelieerde fondsen)? Verwijs naar gedragscodes, een beschrijving van het besluitvormingsproces of andere documenten waaruit de integriteit van het startersfonds blijkt.
     
I.3 Groepsverband

Maken de aandeelhouders of hoofdelijk aansprakelijke vennoten deel uit van een groep: Ja

 Nee

Zo ja:


Geef per deelnemer aan:


Naam organisatie:

     

Adres:

     

Postcode:

     

Plaats:      

Naam contactpers.:

     

Dhr

Mw

Titel(s):     

Initialen:      

Telefoon:

     

Telefax:      

E-mail:

     Voeg als bijlagen I toe:

I.a Een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van het startersfonds waaruit blijkt (i) dat het Startersfonds is opgericht of in oprichting is en (ii) wie de bevoegde functionaris(sen) van het Startersfonds is respectievelijk zijn.

I.b Statuten, aandeelhoudersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst van het startersfonds. Dit mogen concepten zijn, mits deze concepten wel specifiek gemaakt zijn voor het betreffende startersfonds.

I.c Een beschrijving van de private partijen die deelnemen in het fonds en hun primaire (bedrijfs)activiteiten.

I.d Een beschrijving van de wijze waarop de financiering van het Startersfonds gerealiseerd wordt. Voeg bewijsstukken toe waaruit blijkt dat de private funding (investeringsbudget én beheerskosten) van het startersfonds voor tenminste 50% onvoorwaardelijk2 is gecommitteerd. Maak aannemelijk dat de volledige financiering van het private aandeel in het investeringsbudget alsmede de financiering van de totale beheerskosten van het startersfonds uiterlijk drie maanden na indiening van de aanvraag kunnen worden gerealiseerd.

I.e Bewijsstukken zoals jaarverslagen, jaarrekeningen inclusief accountantsrapporten over het laatst afgesloten boekjaar van de aandeelhouders/vennoten of andere documenten (originelen) waaruit blijkt dat de aandeelhouders over voldoende financiële draagkracht beschikken om hun financiële toezeggingen aan het startersfonds na te komen.

II.1 Gegevens met betrekking tot het fondsplan
Begroting participaties:Aantal

initiële

participaties


Aantal

vervolgfinancieringen

in participaties

=


Totaal investeringsbedrag

in €


Totaal verwachte inkomsten uit investering in €

Jaar 1

     

     
     

     

Jaar 2

     

     
     

     

Jaar 3

     

     
     

     

Jaar 4

     

     
     

     

Jaar 5

     

     
     

     

Jaar 6

     

     
     

     

Jaar 7 t/m 12

     

Totaal

     

     
     

     
Gemiddeld investeringsbedrag per portfoliobedrijf:

€      

* De verkrijgingsprijs van een participatie in één vennootschap (technostarter en of creatieve starter) bedraagt ten minste € 100.000 en ten hoogste € 3.500.000. Gemiddeld bedraagt de totale verkrijgingsprijs over alle vennootschappen (technostarters en/of creatieve starters) ten hoogste € 1.200.000.
Geef een samenvatting van het fondsplan met daarin de doelgroep waarin het startersfonds gaat investeren, de wijze waarop technostarters en/of creatieve starters begeleid gaan worden, de sterkten en zwaktes van het plan en de belangrijkste meerwaarde van het fondsplan in relatie tot de doelstelling van de Regeling nationale EZ subsidies Titel 3.10 Seed capital technostarters(zie de Toelichting op Titel 3.10).

     II.2 Onderbouwing van het fondsplan op de rangschikkingscriteria
II.2.1 Relevante ervaring en deskundigheid van de betrokkenen

Onderbouw de meerwaarde van de capaciteiten van de betrokkenen bij het fondsmanagement, hun relevante ervaring, deskundigheid en netwerken, zowel voor het verkrijgen, beheren en afstoten van participaties als voor het begeleiden van technostarters en/of creatieve starters. Verwijs hierbij naar relevante pagina’s van het volledige fondsplan.

     

II.2.2 Bijdrage aan de opbouw van succesvolle ondernemingen

Geef aan waarin het onderscheidend vermogen van het fondsplan schuilt. Onderbouw waarom het fondsplan zich kwalificeert om technostarters en/of creatieve starters te traceren, te beoordelen en te selecteren en vervolgens tot bloei te brengen. Verwijs hierbij naar relevante pagina’s van het volledige fondsplan.

     


II.2.3 Doelmatigheid

Hoe kosteneffectief zal het startersfonds gaan opereren? Waaruit blijken de ambitie van het startersfonds en de ‘time commitments’ van de sleutelpersonen? Geef aan in welke mate met het fondsinitiatief daadwerkelijk de financieringskansen voor technostarters en/of creatieve starters worden vergroot. Verwijs hierbij naar relevante pagina’s van het volledige fondsplan.

     
Voeg als Bijlage II het volledige fondsplan toe.

Het fondsplan moet een gedetailleerd beeld geven van de investeringsactiviteiten van het startersfonds waarvoor u subsidie aanvraagt. Het is van groot belang dat uit het plan blijkt dat de opzet van het fonds goed doordacht, uitgewerkt en zo mogelijk vernieuwend is en voldoet aan de doelstellingen en de voorwaarden van de regeling. Het plan dient in te gaan op de volgende punten:


II.a Fondsmanagement, besluitvorming en administratie

 • Geef duidelijk aan hoe de organisatie is opgezet en wie het fondsmanagement voert.

 • Beschrijf de capaciteiten van de betrokkenen in het fondsmanagement, hun relevante ervaring, deskundigheid en netwerken, zowel voor het verkrijgen, beheren en afstoten van participaties als voor het begeleiden van technostarters en/of creatieve starters.

 • Voeg CV’s en het (financieel) track record toe van de sleutelpersonen (bestuurders/beheerders).

 • Voeg referenties toe van de sleutelpersonen (bestuurders/beheerders).

 • Wat is de rol/inbreng van het relatienetwerk?

 • Hoe vindt besluitvorming plaats (rol van aandeelhouders/vennoten en anderen)?

 • Wat is de frequentie en methode van verslaglegging en rapportage tussen de betrokkenen?

 • Hoe wordt de administratie van het fonds ingericht m.b.t. de verkrijging, het beheer en de vervreemding van participaties?

 • Wat zijn de vergoedingsafspraken tussen investeerders en het fondsmanagement?

 • Wat zijn de ‘time commitments’ van het fondsmanagement en andere sleutelpersonen m.b.t. het startersfonds?


II.b Participatiebeleid

Positionering en doelgroep

 • Geef aan hoe het fonds zich positioneert in de investeringsmarkt en waarin het onderscheidend vermogen schuilt.

 • Geef aan in welke doelgroepen het fonds wil investeren, wat het technologische of creatieve gebied is van deze technostarters en/of creatieve starters, hun levensfase en geografische focus.

 • Wat zijn de criteria voor de te selecteren technostarters en/of creatieve starters?


Investeringsstrategie

 • Beschrijf hoe technostarters en/of creatieve starters worden benaderd (lead flow generatie).

 • Hoe verloopt het due diligence proces (risico-inschatting, doorlichting technostarters en/of creatieve starters)?

 • Is er bij het genereren, beoordelen en selecteren van investeringsproposities sprake van samenwerking met andere partijen, zo ja welke?

 • Geef de verhouding aan in participaties in aandelenkapitaal en achtergestelde leningen (max. 50%). Wat is het beoogde rente/dividend percentage?

 • Is er sprake van een combinatie/samenwerking met andere financiers? Zo ja, welke?

 • Op welke wijze worden de technostarters en/of creatieve starters na een investeringsbeslissing begeleid? Wat wordt de technostarters en/of creatieve starters precies geboden m.b.t. begeleiding, training en netwerken?

 • Is er bij het begeleiden van technostarters en/of creatieve starters sprake van samenwerking met andere partijen? Zo ja, welke?

 • Hoeveel tijd van het fondsmanagement en andere betrokkenen is gemiddeld beschikbaar voor de technostarters en/of creatieve starters? Is deze tijd kosteloos? Zo niet, geef aan hoe de gemaakte kosten voor beheer/begeleiding verrekend worden tussen fonds en technostarter.

 • Wat is de cash-flow prognose voor het fonds: met name investeringsbedragen in technostarters en/of creatieve starters per jaar?

 • Welke mogelijkheden tot vervolgfinancieringen zijn er en hoe kunnen die worden geregeld?

 • Beschrijf de exit strategie van het startersfonds.


Kosten fonds

 • Specificeer alle kosten die gemoeid zijn met het startersfonds (opstartkosten, personeelskosten/management fee, huisvesting, promotie/pr, kantoorkosten, commissarisvergoedingen, vergoedingen voor het begeleiden/coachen van technostarters en/of creatieve starters, etc.). Geef voor alle kosten duidelijk aan voor wiens rekening deze kosten komen (dus ook de kosten specificeren die niet voor rekening van het startersfonds komen).


III Overige subsidies

Is er voor het investeringsbudget van dit fonds reeds door een ander bestuursorgaan of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen subsidie verstrekt c.q. is een dergelijke subsidie aangevraagd en nog niet afgewezen?
 Ja

 NeeZo ja:


Door:      

Ten bedrage van: €      

Door:      

Ten bedrage van: €      

Door:      

Ten bedrage van: €      

Door:      

Ten bedrage van: €      Voeg als Bijlage III toe:
III.a Bewijsstukken van andere subsidies die ten behoeve van het startersfonds of onderdelen daarvan zijn verstrekt of aangevraagd.


IV Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat alle voor de aanvraag benodigde stukken zijn bijgevoegd en dat hij/zij bekend is met de voorwaarden en procedures van het Kaderbesluit EZ-subsidies en de Regeling nationale EZ subsidies.


Aldus naar waarheid ingevuld,


Naam:

     

Functie:

     

Plaats:

     

Datum:

     

Handtekening : …………………………………………………….

Indienen: ondertekenen door tekenbevoegde en per post verzenden (niet per fax of email) naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Garanties, Kredieten en Risicokapitaal

Postbus 93144

2509 AC DEN HAAG
1 Beheerskosten als bedoeld in artikel 3.10.1 van de Regeling nationale EZ subsidies titel Seed capital technostarters. De beheerskosten komen volledig voor rekening van de private investeerders in het startersfonds.

2 Behoudens de voorwaarde dat de gevraagde subsidie zal worden verkregen

Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina