Bijlage BegrotingsbeleidDovnload 0.61 Mb.
Pagina1/6
Datum21.08.2016
Grootte0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010

Bijlage

Begrotingsbeleid
Het kabinet wil de overheidsfinanciën weer gezond maken. Door de vergrijzing, de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis is het saneren van de overheidsfinanciën een harde noodzaak. Doen we dat niet, dan schuiven we bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de maatschappij en de economie simpelweg door naar de toekomst ten laste van onze kinderen. Het bezuinigingspakket biedt onderliggend uitzicht op begrotingsevenwicht. Hiermee zal Nederland naar verwachting ook voldoen aan de vereisten van het Stabiliteits- en Groeipact.

Voor het budgettair beleid wordt vastgehouden aan het trendmatige begrotingsbeleid, waarbij de uitgaven en ontvangsten worden gescheiden. Het budgettair beleid wordt aangescherpt conform de adviezen uit het dertiende rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte. Zo worden alle conjunctuurgevoelige uitgaven weer onder de kaders gebracht en wordt voorgesteld om meevallende rente-uitgaven niet tot extra ruimte te laten leiden. Daarmee worden de neerwaartse risico’s beter beheerst en kan meer zekerheid worden verkregen over het realiseren van de budgettaire doelstelling. Aan de inkomstenkant wordt gewerkt met een inkomstenkader, waardoor de automatische stabilisatie aan de inkomstenkant mogelijk wordt gemaakt.


Indien Nederland voldoet aan de MTO-doelstelling van het SGP en het feitelijk EMU-saldo bij de besluitvorming over de lastenkant in augustus meerjarig een overschot laat zien dan wordt 50% van het overschot bestemd voor aflossing van de staatsschuld en zal een lastenverlichting van 50% van het overschot boven de 0% BBP worden gegeven. Het feitelijk EMU-saldo wordt berekend inclusief de tariefverlaging, rekeninghoudend met toepassing van het vorenstaande en een behoedzame raming voor het saldo van de medeoverheden. 
Ook dragen de begrotingsregels (een nieuwe set zal gepubliceerd worden) bij aan de beheersing van de begroting. Met het oog op het beperken van risico’s worden de begrotingsregels over het verstrekken van garanties aangescherpt. Belastinguitgaven in enge zin worden beter gemonitord.

Additioneel ingrijpen is vereist wanneer het EMU-saldo zich niet ontwikkelt in lijn met de afspraken uit het Stabiliteits- en Groeipact of met budgettaire doelstellingen. Hiervan is sprake indien het geraamde EMU-saldo 1 procentpunt negatiever is dan het saldopad na doorrekening van het regeerakkoord.De belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van middelen op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis/Innovatie wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds respectievelijke de departementale begrotingen. Er vindt deze periode geen additionele voeding plaats van het FES. De onbelegde ruimte komt ten goede aan de algemene middelen.
Bij de budgettaire verwerking van dit akkoord zijn de bedragen in de financiële bijlage leidend. Ombuigingen worden geboekt op het betreffende begrotingshoofdstuk; intensiveringen worden aangehouden in enveloppen op de aanvullende post en jaarlijks tranchegewijs uitgedeeld.


Totaaloverzicht_(in_€_mld,_+/+_is_saldoverbeterend)__2011__2012__2013'>Totaaloverzicht (in € mld, +/+ is saldoverbeterend)

2011

2012

2013

2014

2015

struc

Terugdraaien eigen betalingen zorg (MLT)

0,00

-0,31

-0,64

-0,95

-1,26

-1,26

Ombuigingen

1,54

5,60

9,38

13,36

18,26

25,42

Intensiveringen

-0,48

-1,91

-2,60

-2,94

-3,51

-4,73

Lasten

0,38

0,77

1,47

2,22

1,34

2,21

Subtotaal

1,44

4,16

7,61

11,69

14,83

21,64

Aansluiting MN / MLT 2011-2015 (stand september 2010)

1,43

2,36

2,79

2,97

3,14

3,14

Totaal

2,9

6,5

10,4

14,7

18,0

24,8

Totaal budgettair
In de onderstaande tabellen is het totaal aan ombuigingen en intensiveringen per thema weergegeven. 

Ombuigingen

2011

2012

2013

2014

2015

struc

A

Kleinere overheid

0,2

1,2

2,7

4,1

6,1

6,6

B

Subsidies

0,2

0,5

0,8

1,1

1,4

2,5

C

Immigratie en Integratie

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

D

Internationale samenwerking

0,4

0,9

0,8

1,8

1,9

1,9

E

Gematigde loonontwikkeling

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

F

Inkomensoverdrachten

0,0

1,5

2,7

3,6

4,3

9,0

G

Onderwijs

0,0

0,5

1,0

1,1

1,3

1,5

H

Zorg (CARE)

0,0

0,0

0,1

0,3

0,7

0,9

I

Zorg (CURE)

0,0

0,2

0,3

0,3

1,4

1,8

J

Overig

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,4
totaal

1,5

5,6

9,4

13,4

18,3

25,4 

Intensiveringen

2011

2012

2013

2014

2015

struc

A

Zorg (CARE)

0,0

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

B

Veiligheid

-0,4

-0,4

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

C

Immigratie en Integratie

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

D

Infrastructuur

0,0

0,0

-0,1

-0,2

-0,5

-0,5

E

Kwaliteit onderwijs

0,0

-0,5

-1,0

-1,1

-1,3

-1,5

F

Natuur en leefomgeving

0,0

0,0

-0,1

-0,2

-0,3

-1,4
totaal

-0,5

-1,9

-2,6

-2,9

-3,5

-4,7 

Lasten

2011

2012

2013

2014

2015

struc

1

Podiumkunsten, kunst en verzamelvoorwerpen naar 19%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

Afschaffen heffingskortingen box 3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Doorwerkbonus één jaar opschuiven

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4

Aftrek levensonderhoud kinderen beperken tot 21 jaar

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5

Giftenaftrek beperken tot ANBI’s met renseigneringsplicht

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Leeftijdsgrens jongste kind naar 12 jaar bij alleenstaande (aanvullende) ouderkorting

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

7

Assurantiebelasting: gezinnen

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

8

Witteveen aanpassen (taakstellend)

0,0

0,0

0,7

0,7

0,7

0,7

9

Schrappen uitzonderingen OAHK (cohorten 63-72 en gezinnen met jonge kinderen)

0,0

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

10

Assurantiebelasting: bedrijven

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

11

Terugsluis bedrijven

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

12

Lastenverlichting bedrijfsleven (i.p.v. subsidies EZ)

0,0

-0,1

-0,3

-0,4

-0,5

-0,5

13

SDE-plusheffing

0,0

0,0

0,1

0,2

0,3

1,4

14

Doorstroming huurmarkt

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

0,8

15

Vitaliteitsregeling

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Effect ombuigingen cure

0,0

-0,2

-0,2

-0,3

-1,2

-1,5
totaal

0,4

0,8

1,5

2,2

1,3

2,2


OMBUIGINGEN
A. Kleinere overheid

 

Ombuigingen

2011

2012

2013

2014

2015

struc

A

Kleinere overheid

0,20

1,17

2,74

4,10

6,14

6,56

1

Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende ZBO's0,44

1,08

1,52

1,79

2

Nationale politie

-0,09

-0,04

0,03

0,05

0,08

0,23

3

Kosten evenementen
0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

4

Rechtsbijstand


0,05

0,05

0,05

5

Toespitsen hoger beroep, cassatie0,01

0,01

0,01

0,01

6

Minder groepstaakstraffen

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

7

Griffierechten0,24

0,24

0,24

0,24

8

Politieonderwijs

0,06

0,06

9

ANPR (uitgavenkant)


0,01

0,01

0,01

10

verkorten RAIO-opleiding

0,00

0,01

11

Meldkamers

0,01

0,05

12

Plukze

-0,01

-0,01

-0,01

0,00

0,02

0,04

13

Toezicht beroepsgroepen


0,01

0,01

0,01

14

Politietoezichthouder
0,01

0,02

0,03

0,03

0,04

15

Montfransgelden
0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

16

Doelmatige inzetbaarheid Defensie en minder JSF’s

0,20

0,40

0,50

0,50

0,50

0,50

17

Stopzetten ISV/BLS

0,23

0,23

18

Leefomgeving en natuur


Schrappen bijdrage Afvalfonds0,12

0,12

0,12

0,12
Bundeling verantwoordelijkheden waterschappen0,01

0,02

0,02

0,02
Bodembescherming: minder beschikkingsmomenten
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
Efficiency winst uitvoering natuurbeheer
0,01

0,02

0,03

0,04

0,04
Geen inzet SBB buiten EHS (inclusief verkoop gronden)0,01

0,02

0,03

0,04
Versoberingsmaatregelen0,01

0,02

0,03

0,03
Afschaffen RodS

0,04

0,04

0,04

0,01

0,01

0,01
Ontstapeling gebiedscategorieën

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03
Bodemsanering NS

0,01

0,01
Geluidsanering spoor doorberekenen

0,00

0,00
Gebiedsconcessies natuurgebieden

0,00

0,01

0,02

0,03

0,03

0,03
Bovenplanse verevening voor natuurinvesteringen0,00

0,01

0,01

0,01
Kosten MER commissie doorberekenen


0,01

0,01

0,01
Robuuste verbindingen schrappen

0,01

0,03

0,04

0,05

0,05

0,05

19

Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur0,01

0,03

0,05

0,05

20

Verhogen opbrengst spoorsector en meer doelmatigheid

0,16

0,16

21

Aanbesteden OV grote steden0,06

0,06

0,12

0,12

22

Niet invoeren kilometerheffing
0,04

0,04

0,04

0,30

0,00

23

Hogere gebruiksvergoeding spoor

0,05

0,05

24

Temporisering en versobering kaderrichtlijn water

0,02

0,02

0,02

0,04

0,05

0,05

25

Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk
0,02

0,03

0,05

0,05

0,05

26

Vereenvoudiging omgevingsrecht


0,05

0,05

0,05

27

Doorwerking GF/PF via normeringssystematiek
0,31

0,70

1,06

1,34

1,34

28

Overige maatregelen openbaar bestuur


a. Taakverbreding provincies
0,13

0,13

0,10

0,09

0,09
b. Maatregelen waterschappen
0,00

0,00

0,05

0,10

0,10
c. vermindering aantal politieke ambtsdragers (25%)
0,00

0,00

0,00

0,12

0,12
d. verminderen aantal leden Staten-Generaal (33%)
0,01

29

Opzetten van regionale omgevingsdiensten
0,05

0,08

0,10

0,10

0,10

30

Overhevelen zorg voor jeugd naar gemeenten

0,08

0,30

31

Takenpakket publieke omroep0,05

0,10

0,20

0,20
  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina