Bijlage concept Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (nsl)Dovnload 1.12 Mb.
Pagina8/15
Datum22.07.2016
Grootte1.12 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Voorstellen voor wijzigingen in het NSL:

Verduidelijking van de procedure hoe afwijkingen van IBM-projecten (indien groter dan in NSL opgenomen) alsnog binnen het NSL kunnen worden uitgevoerd;

Verduidelijken van de mogelijkheid van beroep/bezwaar tegen projecten in het NSL;

Bijstelling locatiespecifieke maatregelen in de saneringstool;

Opnemen van het resultaat van het onderzoek naar aanvullende nationale maatregelen;

In het definitieve NSL zal uitgebreider ingegaan worden op de effecten van luchtverontreinigende stoffen op de gezondheid en de relatie met de maatregelen.
57 Amsterdam Airport Schiphol, D.F. van Vroonhoven, Schiphol

Kernpunt(en) van de inspraak:

Reactie van Bevoegd Gezag:

Amsterdam Airport Schiphol vraagt om opname een drietal IBM-projecten in het NSL, namelijk geheel Transfercity, de verdere groei van Schiphol tot 510.000 VTB per jaar en de uitplaatsing van vluchten vanaf Schiphol naar regionale luchthavens.


Algemeen

Het NSL is een programma dat in samenwerking met verschillende overheden tot stand komt. Dat proces van totstandkomen beslaat onvermijdelijk een langere periode, waardoor gegevens over (potentiële) IBM-projecten kunnen wijzigen. Het toevoegen van nieuwe IBM-projecten naar aanleiding van de inspraakperiode acht ik echter niet wenselijk. Het NSL laat immers zien met welke maatregelen we in Nederland en de verschillende NSL regio’s de grenswaarden voor NO2 en PM10 gaan halen. Daarbij is rekening gehouden met de huidige in het NSL opgenomen IBM ontwikkelingen. Het NSL is in die zin in balans. Nieuwe IBM-projecten toevoegen aan het NSL betekent – zeker als die projecten zich bevinden in overschrijdingsgebieden - dat moet worden nagegaan óf en welke extra maatregelen nodig zijn om te zorgen dat per saldo het op tijd halen van de grenswaarden niet in gevaar komt. Daarvoor kent de Wet milieubeheer in artikel 5.12, twaalfde lid, onder b, de mogelijkheid om aan de hand van een melding extra voorgenomen besluiten aan het programma toe te voegen. Voorwaarde daarbij is dat de melding - ondersteund met berekeningen - duidelijk maakt dat er met de nieuwe IBM-projecten per saldo een vergelijkbaar of positiever effect op de luchtkwaliteit ontstaat. Als extra maatregelen nodig zijn dient de melding die te benoemen alsmede aan te geven op welke termijn die maatregelen zullen worden getroffen. De melding behoeft de instemming van de minister van VROM die daarover binnen zes weken dient te beslissen en kan worden gedaan zodra het NSL in 2009 definitief is geworden.


Doorgroei tot 510.000 VTB

De besluitvorming over de verdere groei van Schiphol (zie hiervoor de brief van 3 september 2008 van Schiphol Group aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat) is recent getemporiseerd. In 2009 zal worden bezien op welke wijze het besluitvormingstraject voor de verder ontwikkeling van Schiphol en de regio voor de middellange termijn dat tot een wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit moet leiden, zal worden voortgezet. Dat betekent dat er op zijn vroegst begin 2010 daadwerkelijk behoefte zal zijn aan duidelijkheid over hoe de beoogde verdere groei van Schiphol zal worden geregeld met betrekking tot de regelgeving op het gebied van de luchtkwaliteit. Op dat moment zal het ook mogelijk zijn dit project als IBM-project voor opname in het NSL aan te melden. Naast de algemene lijn om nu vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid geen nieuwe IBM-projecten aan het NSL toe te voegen, is er dus ook geen praktische noodzaak om dit nu al te doen.


Regionale luchthavens

In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 is een aantal afspraken opgenomen over de ontwikkeling van regionale luchthavens. Van belang in dit kader is de volgende passage:


“De exacte verdeling van de vliegtuigbewegingen over de regionale luchthavens dient in de Luchtvaartnota te worden vastgesteld.”
Dit betekent dat het in kaart brengen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit van de herverdeling van de vliegtuigbewegingen in beginsel pas mogelijk is na publicatie van de Luchtvaartnota en parlementaire behandeling van de Luchtvaartnota. De verwachting is dat dat in de eerste helft van 2009 gaat plaatsvinden.
58 Astmafonds, M.R. Rutgers, Leusden

Kernpunt(en) van de inspraak:

Reactie van Bevoegd Gezag:

De grenswaarden voor PM10 en NO2 zijn onvoldoende als normen voor de luchtverontreiniging. Ook onder de grenswaarde voor PM10 treedt gezondheidsschade op. Bovendien is PM10 geen goede maat voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Andere indicatoren zoals zwarte rook, NO en ultrafijn stof zijn geschikter.

Ik ben met u eens dat het vanuit oogpunt van gezondheid van groot belang is dat de concentraties van PM10 en NO2 zo laag mogelijk zijn. Het NSL heeft als doel om in ieder geval zo spoedig mogelijk aan de grenswaarden te voldoen. Bij de totstandkoming van de grenswaarden heeft naast het gezondheidsaspect, op basis van input van de Wereldgezondheidsorganisatie, ook de praktische haalbaarheid een rol gespeeld.
Er bestaat vanuit gezondheidskundig oogpunt met name veel zorg over de roetdeeltjes afkomstig van verbrandings­processen, zoals bij het verkeer. In het NSL wordt via maatregelen bij het verkeer veel aandacht besteed aan het terugdringen van juist deze stofdeeltjes. Concentraties net onder de norm kunnen inderdaad ook gezondheidsschade veroorzaken. Wat niet wegneemt dat concentraties beneden de vastgestelde norm minder schade veroorzaken dan concentraties daarboven. Het is ook correct dat de PM10 norm geen onderscheid maakt naar fijn stof en nog fijner stof. De schadelijkheid neemt toe naarmate het stof fijner is. Binnen de Europese gemeenschap zijn daarom wel afspraken gemaakt om ook voor het fijnere stof (PM2,5) tot streef- en grenswaarden te komen. In het definitieve NSL zal over het gezondheidsaspect aanvullende informatie worden opgenomen. Dit alles neemt niet weg dat het vanuit het gezondheids­perspectief wel wijs is om als eerste stap de PM10 grenswaarden te bereiken.

De overheid had zich meer moeten inzetten voor schone lucht en het voldoen aan de normen. Het voldoen aan normen betekent overigens niet dat de luchtkwaliteit goed is.


Het NSL moet een oplossing bieden voor een complex probleem. Een belangrijk onderdeel van het NSL is de monitoring, om ieder jaar na te kunnen gaan of de genomen maatregelen wel effectief zijn. Ik ben met u eens dat we zo snel mogelijk resultaat moeten boeken, maar helaas is er tijd nodig om maatregelen en beleid als het NSL te ontwikkelen. Zoals ik hierboven al heb gezegd wordt middels het NSL ingezet op het zo snel mogelijk halen van de grenswaarden.

De gehanteerde rekenmethodiek in het NSL leidt niet tot betrouwbare gegevens. De concentratie fijn stof, de ontwikkeling van de verkeersemissies en de achtergrondconcentratie worden te rooskleurig voorgesteld.
De rekenmethode moet realistischer worden wat betreft verkeersemissies en achtergrondconcentraties.


Als u hiermee bedoeld dat er onzekerheden zitten in de modellering dan ben ik dat met u eens. De effecten van maatregelen zijn niet exact te voorspellen. Er is gerekend met de best beschikbare kennis op dit terrein.
De gebruikte modellen (dit geldt voor alle modellen) zijn in hun aard onzeker. In veel opzichten is met de saneringstool wel rekening gehouden met een worst case scenario om de situatie niet mooier (rooskleuriger) voor te spiegelen dan de toekomst kan brengen. Zo is gerekend met het hoogste economische groeiscenario met de navenant hoogste mobiliteitsgroei. Deze percentages zijn hoger dan de laatste jaren hebben laten zien.

De Nederlandse overheid wil met het NSL niet alleen de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook stimuleren dat bouwprojecten doorgang vinden. Deze bouwplannen zullen zeker negatieve gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Van de maatregelen die de luchtkwaliteit moeten verbeteren zijn de positieve effecten onzeker.


De kracht van het NSL is de doorrekening van zowel de debets (de bouwprojecten) als de credits (de maatregelen) van de balans van de programma-aanpak. Het zou immers niet van realisme getuigen als de overheid geen rekening zou houden met de effecten van bouwprojecten die de concentraties kunnen verslechteren. De NSL aanpak laat zien dat de balans positief uitvalt.
Wat betreft de onzekerheden verwijs ik graag naar het antwoord hierboven.

Verder kunnen effecten van maatregelen niet exact worden voorspeld. Het kan zo zijn dat de komende jaren uit de monitoring blijkt dat effecten tegen vallen. In dat geval zullen extra maatregelen moeten worden ingezet (en bovenal ontwikkeld moeten worden) om tegenvallers op te vangen. Ik geef de voorkeur aan deze “al-doende-leert-men-aanpak”, boven eerst langdurig onderzoek laten verrichten naar de precieze effecten om pas daarna te implementeren. Die tijd heb ik niet en wil ik niet nemen.De gezondheidseffecten van de maatregelen van het NSL moeten inzichtelijk en meetbaar worden gemaakt. De maatregelen moeten effectief en haalbaar zijn.

Als reactie daarop zal ik bij de vaststelling van het definitieve NSL uitgebreider ingaan op de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid. .

Blootstelling van mensen aan vervuiling in hun woon- en leefomgeving is een resultaatgebied van het NSL. Per gemeente wordt in kaart gebracht wat de bronnen van vervuiling zijn.

Voor adequate berekening van het effect van maatregelen is inderdaad inzicht nodig in de locatie en de grootte van de bronnen van vervuiling waarop die maatregelen worden toegepast. Hiervoor zijn diverse databases beschikbaar, die ook voor de berekeningen in het NSL zijn gebruikt. Voor de grotere bedrijven is gebruik gemaakt van de door hen gerapporteerde emissies, en voor bijvoorbeeld de verkeersbijdrage


Voorstellen voor wijzigingen in het NSL:

In het definitieve NSL zal uitgebreider ingegaan worden op de effecten van luchtverontreinigende stoffen op de gezondheid en de relatie met de maatregelen
59 Gemeente Vlaardingen, dhr. H.C. Christerus, Delft

Kernpunt(en) van de inspraak:

Reactie van Bevoegd Gezag:

Het kantorenpark Vijfsluizen in Vlaardingen moet alsnog in het NSL worden opgenomen.


Bij het vaststellen van de Rotterdamse en stadsregionale nota ‘Dat lucht op!’ van april 2008, de regionale inbreng voor het provinciale RSL van Zuid-Holland, is een bijlage gehanteerd afkomstig van het Ruimtelijk Plan 2020 zoals vastgesteld door provincie Zuid-Holland en stadsregio Rotterdam.

Hierin is voor Vlaardingen sprake van 45.000 m2 BVO in de NSL-periode voor locatie Vijfsluizen.

Alleen kantoorlocaties groter dan 100.000 m2 BVO met één ontsluitingsweg of groter dan 200.000 m2 BVO met twee ontsluitingswegen zijn IBM-project die in het NSL dienen te worden opgenomen. De kantorenlocatie Vijfsluizen in Vaardingen is daarom niet in het NSL opgenomen.

Dat na vaststelling van RP2020, het RSL en het NSL er wijzigingen optreden in ruimtelijke plannen is niet uitgesloten. Om hieraan het hoofd te bieden wordt na vaststelling van het NSL een meldings- en wijzigingsprocedure van kracht om eventuele wijzigingen, met daarbij horend de consequenties voor de luchtkwaliteit, te kunnen formaliseren.


60 Mw. A. Etienne-Al, Warnsveld

Kernpunt(en) van de inspraak:

Reactie van Bevoegd Gezag:

Hoewel in en om Zutphen geen overschrijdingen (te verwachten) zijn van de normen voor NO2 en fijn stof moeten gestelde regels en maatregelen tegen de uitstoot van vervuilende stoffen eerst gehandhaafd worden voordat besloten wordt tot aanleg van nieuwe wegen.
De praktijk - vieze stoffig vette vensterbanken ondanks geregeld onderhoud - bewijst dat de ingestelde 30 km zone een wassen neus is zonder controle!
Aanleg van nieuwe wegen (bijv. de doorgetrokken A15 door het Rijnstrangengebied en de Achterhoek/Twente vergroot slechts de problemen door het toegenomen (vracht)verkeer.


Uit de berekeningen van de gemeentelijke luchtkwaliteitsrapportage voor het jaar 2006 en uit de berekeningen met de saneringstool blijkt dat er inderdaad geen overschrijdingen zijn van de luchtkwaliteitsnormen in de gemeente Zutphen, en ook voor de toekomst niet worden verwacht. Uiteraard geldt ook in Zutphen het vereiste dat ten gevolge van nieuwe bouwprojecten, waaronder wegen, geen overschrijdingen mogen optreden.

De maatregelen die gemeenten nemen om de luchtverontreiniging te bestrijden moeten gehandhaafd worden. Indien u van mening bent dat dat in uw omgeving niet of niet voldoende gebeurt kunt u contact opnemen met de gemeente (0575 587 777), of, waar het snelheidsmaatregelen betreft, met de politie (0900 8844). 

Voor de Abersonlaan waaraan u woont is gezien de geringe verkeersintensiteit sowieso geen overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen aanwezig.


61 Vereniging tegen Milieubederf, mw. L. ter Horst, Rotterdam

Kernpunt(en) van de inspraak:

Reactie van Bevoegd Gezag:

In het NSL worden de gezondheidsdoelstellingen niet gekwantificeerd (bijvoorbeeld de afname van het aantal (ernstig) gehinderden en de toename van het aantal gezonde jaren van omwonenden). Het NSL heeft slechts één doel: het ongehinderd uitvoeren van voorgenomen ruimtelijke en infrastructurele plannen, ondanks de gevolgen voor de volksgezondheid. Dit is bestuursrechtelijk aanvechtbaar en in strijd met de Europese luchtkwaliteitsregelgeving.


Als reactie op het niet kwantificeren van de gezondheidswinst wil ik u graag wijzen op het feit dat ik bij de vaststelling van het NSL uitgebreider in zal gaan op de relatie tussen gezondheid en luchtkwaliteit.
Het NSL dient er juist toe om zo spoedig mogelijk aan de Europese regelgeving voor luchtkwaliteit te voldoen. Het meenemen van toekomstige projecten, zoals in het NSL gebeurt, leidt ertoe dat nu al rekening wordt gehouden met de effecten daarvan. Daardoor worden nu al maatregelen genomen om ook in de toekomst minimaal aan de grenswaarden te voldoen. Het feit dat we in Nederland rekening houden met toekomstige projecten is juist winst voor de volksgezondheid.

Bij het knelpunt Weena in Rotterdam zijn de overschrijdingen weggecijferd door herberekening van de gevelafstand. Dagelijks en vooral tijdens de spits wordt hier een groot aantal fietsers blootgesteld aan de emissies. Er wordt geen rekening mee gehouden dat piekconcentraties een groter nadelig effect op de ademhalingsorganen hebben dan het jaargemiddelde. Ook is geen rekening gehouden met de effecten op gevoelige groepen, zoals kinderen en ouderen.


In het model om de luchtkwaliteit te berekenen zijn enkele fouten geconstateerd, waaronder de ingevoerde gevelafstand op het Weena. Deze is gecorrigeerd zodat het in overeenstemming is met de landelijke regelgeving voor het berekenen van de luchtkwaliteit.
Wat betreft de piekconcentraties wil ik u erop wijzen dat de gezondheidseffecten bij de huidige concentratie niveaus met name verbonden zijn met langdurige blootstelling. Daarom richt ik in het beleid vooral op een dag- en een jaarnorm.

In het NSL wordt geen aandacht besteed aan geluidsbelasting en geuroverlast van lucht- en scheepvaart en van het wegverkeer. Het is niet ondenkbaar dat cumulatieve milieueffecten de uitvoering van de projecten alsnog dwarsboomt.

Wethouder Harbers van Rotterdam heeft in een schrijven d.d. 9 april 2008 een aantal risico's van het NSL gesignaleerd: verkrijgen van derogatie, inspraak en parlementaire behandeling, wijze van monitoring, stapeling van onzekerheden in de tools en de onzekerheid van 20 % van de module uitkomsten. Dit onderbouwt de scepsis over de uitvoerbaarheid en maatschappelijke wenselijkheid van het NSL.
Geur- en geluidsoverlast maakt inderdaad geen onderdeel uit van het NSL. Hier is apart beleid voor ontwikkeld.
Het is, zoals u zelf schetst, een complex proces. Verder is het juist dat de effecten van maatregelen niet exact zijn te voorspellen. De gebruikte modellen (dit geldt voor alle modellen) zijn in hun aard onzeker. In veel opzichten is met de saneringstool rekening gehouden met een worst case scenario om de situatie niet mooier voor te spiegelen dan de toekomst kan brengen. Er is gerekend met de best beschikbare kennis op dit terrein. Desondanks kan het zijn dat de komende jaren uit de monitoring blijkt dat effecten tegen vallen. In dat geval zullen extra maatregelen moeten worden ingezet (en bovenal ontwikkeld moeten worden) om tegenvallers op te vangen. Daarbij moet niet vergeten worden dat er ook meevallers kunnen zijn. Ik geef de voorkeur aan deze “al-doende-leert-men-aanpak”, boven eerst langdurig onderzoek laten verrichten naar de precieze effecten om pas daarna te implementeren. Die tijd heb ik niet en wil ik niet nemen.

Kostbare maatregelen (zoals afvangen van emissies in tunnels en invoering van milieuzones) zijn conjunctuurgevoelig en afhankelijk van politieke prioritering. Het NSL doorkruist bovendien de eigen verantwoordelijkheid van de burger door het wegcijferen van norm overschrijdingen.


Door het NSL zijn regionale en lokale overheden verplicht om maatregelen te nemen om op een zo kort mogelijke termijn aan de grenswaarden te voldoen. Wat betreft het afvangen van emissies bij tunnelmonden geldt dat dergelijke maatregelen alleen worden ingezet als ze noodzakelijk zijn om ter plaatse aan de normen te voldoen. Bronmaatregelen genieten de voorkeur.
Verder wordt er geen norm weggecijferd. De saneringstool is juist ontwikkeld om het proces betrouwbaar en transparant te laten zijn. Zoals ik hierboven heb aangegeven ga ik al uit van een worst case scenario. Daarnaast zal er door lokale overheden met maatregelen als het stimuleren van het gebruik van de fiets wel degelijk een beroep worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

Het NSL maakt op slinkse wijze een aantal projecten in Zuid-Holland mogelijk, ongeacht de gezondheidsrisico's, afname van de leefomgevingkwaliteit en garantie van emissieverminderende maatregelen. Het betreft de A4-zuid en noord MD, A13/16, Maasvlakte 2, bedrijventerreinen in het landelijk gebied en de uitbreiding van VINEX locaties. Overigens kan de economische recessie ervoor zorgen dat de milieudoelstellingen alsnog gehaald worden.
In het NSL wordt geen aandacht besteed aan het gegeven dat meer asfalt (bijvoorbeeld rond Schiphol) leidt tot meer verkeer. De 20 Ke-contour rond Rotterdam Airport draagt niet bij aan de leefomgevingkwaliteit van omwonenden. Er wordt geen rekening gehouden met het tijdstip van opstijging en landing.


Het NSL omvat een programmatische aanpak van de luchtkwaliteit in Nederland, die er onder meer voor zorgt dat op projectniveau geen toetsing aan de luchtkwaliteitseisen meer behoeft plaats te vinden. Dat hoeft niet meer, omdat het NSL garandeert dat tegenover elke (in het NSL voorziene) verslechtering van de luchtkwaliteit voldoende verbeterende maatregelen staan. Ik verwijs hierbij mede naar mijn antwoord bij punt 1 van deze inspraakreactie.

Met de gevolgen voor de luchtkwaliteit van de meeste van de door u genoemde projecten wordt inderdaad in het NSL rekening gehouden. Zo zit bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte in de uitgangssituatie, omdat besluitvorming over dit project voor de start van het NSL heeft plaatsgevonden. De A4 Delft-Schiedam zit als "in betekenende mate"-project in het NSL. Dat wil zeggen dat de luchtverontreiniging die dit project wordt veroorzaakt, wordt gecompenseerd door maatregelen die de luchtverontreiniging terugdringen. Met de aanleg van de A4-zuid wordt in het NSL nog geen rekening gehouden, omdat besluitvorming over dat project niet binnen de planperiode van het NSL (2009 - 2014) wordt voorzien.

In de verkeersmodellen, die ten grondslag liggen aan het NSL, is al het asfalt meegenomen, dat in de loop van het NSL wordt voorzien. Derhalve is de verkeersaantrekkende werking van nieuw asfalt in het NSL wel meegenomen.

De opmerking over de Ke-contour rond Rotterdam Airport heeft betrekking op het thema geluid. Dat valt buiten het kader van het NSL. Zie ook mijn antwoord bij punt 3 van deze inspraakreactie.
Voorstellen voor wijzigingen in het NSL:

In het definitieve NSL zal uitgebreider ingegaan worden op de effecten van luchtverontreinigende stoffen op de gezondheid en de relatie met de maatregelen
62 Gemeente Venlo, dhr. W.W.F.T. Stevens, Venlo

Kernpunt(en) van de inspraak:

Reactie van Bevoegd Gezag:

De gemeente Venlo heeft tijdig verkeersgegevens aangeleverd voor verwerking in de saneringstool. Gebleken is echter dat deze informatie niet in de saneringstool is opgenomen. Daarom heeft de gemeente Venlo geen vertrouwen in de werking van de saneringstool en kunnen daar geen conclusies aan worden verbonden.

De saneringstool maakt gebruik van gemeentelijke verkeersmodellen. Ook in het geval van Venlo is het gemeentelijke verkeersmodel gebruikt. In het kader van de voorbereiding van het kabinetsbesluit is de gemeente Venlo aangeboden om de gegevens in de saneringstool te actualiseren indien daar behoefte aan bestond.

In de aanloop naar de definitieve vaststelling van het NSL kunnen eventueel nog aanpassingen worden gedaan. U wordt verzocht hierover contact op te nemen met de betrokken ambtenaren op mijn departement.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina