Bijlage meldingsformulier inzake de exploitatie van een klasse 3 inrichting, de verandering van een inrichting of de overname van een inrichting door een andere exploitantDovnload 30.53 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte30.53 Kb.
BIJLAGE 3.
Meldingsformulier inzake de exploitatie van een klasse 3 inrichting, de verandering van een inrichting of de overname van een inrichting door een andere exploitant

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)Gewijzigd bij art. 24 B.Vl. reg. 28 oktober 1992, B.S. 2 februari 1993 en bij art. 67 B.Vl.Reg. 12 januari 1999, B.S. 11 maart 1999 en bij artikel 41 B.Vl.Reg. 4 februari 2005, B.S. 28 februari 2005.

Gewijzigd bij art. 13 B.Vl.Reg. 12 mei 2006, B.S. 30 juni 2006, derde editie.

A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE

1. Exploitant

1. 1. Als het gaat om een natuurlijke persoon

Naam Voornamen

Geboorteplaats en datum:

Adres: Gemeente: Postnummer :

Straat: Nr: Busnr:

Telefoonnummers: Werkzetel: Privé:

R.S.Z.-nummer: B.T.W.-nummer:

1.2. Als het gaat om een rechtspersoon

a) De persoon die de melding ondertekent:

Naam: Voornamen:

Hoedanigheid in de rechtspersoon:

b) Rechtspersoon:

Naam:


Maatschappelijke zetel:

Gemeente: Postnummer :

Straat: Nr: Busnr:

Tel.:


Rechtsvorm:

Oprichtingsakte: Datum: Publ. B.S. van Bijl....

Wijzigingen: Data en publicaties B.S. Bijl....

R.S.Z.-nummer: B.T.W.-nummer:2. In geval van overname, de vroegere exploitant:

2.1 Als het gaat om een natuurlijke persoon

Naam Voornamen:

Geboorteplaats en datum:

Adres: Gemeente: Postnummer :

Straat: Nr: Busnr:

Telefoonnummers: Werkzetel: Privé:

R.S.Z.-nummer: B.T.W.-nummer:

2.2. Als het gaat om een rechtspersoon

a) De persoon die de melding ondertekent:

Naam: Voornamen:

Hoedanigheid in de rechtspersoon:

b) Rechtspersoon

Naam:


Maatschappelijke zetel:

Gemeente: postnummer :

Straat: Nr: Busnr:

Tel.:


Rechtsvorm:

Oprichtingsakte: Datum: Publ. B.S. van Bijl....

Wijzigingen: Data en publicaties B.S.: Bijl.....

R.S.Z.-nummer: B.T.W.-nummer:3. Juridische grondslag op basis waarvan de exploitant de beschikking heeft over de bedoelde inrichting(en), alsmede het eigendomsstatuut van de percelen waarop de exploitatie gebeurt of is gepland

- Is de exploitant eigenaar van de inrichting (JA/NEEN):.....

Zo neen:

Indien de exploitant geen eigenaar is van de inrichting dient de akte of overeenkomst gevoegd in bijlage van de aanvraag waaruit moet blijken onder welke vorm de exploitant beschikking heeft over de inrichting. Bijl....

- Is de exploitant eigenaar van de percelen waarop de exploitatie plaatsvindt (JA/NEEN):.....

Zo neen:

Indien de exploitant geen eigenaar is van de percelen waarop de exploitatie plaatsvindt dient de akte of overeenkomst gevoegd in bijlage van de aanvraag, waaruit moet blijken onder welke vorm de exploitant beschikking heeft over de percelen. Bijl....

B. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS BETREFFENDE DE INRICHTING.

1. Ligging met opgave van de gemeente(n) en provincies waarin de percelen gelegen waarop de exploitatie of de verandering van de inrichting gebeurt of gepland is.

Gemeente: Postnr.

Straat: Nr. Busnr.

Kadastrale ligging der percelen waarop de exploitatie of de verandering van de inrichting gebeurt of gepland is:Provincie

Gemeente

Afdeling

Sectie

Perceelnrs.

Grootte

 

 

 

 

 

 2. Maximum aantal te werk te stellen of tewerkgestelde werknemers:

3. De exploitant heeft een comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen zoals bedoeld in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming opgericht? (Ja/Neen)....

Zo ja:


Naam en hoedanigheid van de voorzitter en de secretaris van dit comité hierna vermelden.

4. Het gaat om een inrichting van (aankruisen wat van toepassing is):

O- Staat, de Gemeenschap, het Gewest, een Provincie of een door een van hen opgerichte instelling

O- Een gemeente, een vereniging van gemeenten of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

O- Een niet hiervoren genoemde openbare instelling.C. AARD EN TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE INRICHTING

Gelieve het voorwerp van de exploitatie, alsmede de rubrieken uit de indelingslijst van het VLAREM te vermelden die van toepassing op de inrichting waarvoor de melding wordt gedaan met precisering van, naargelang de opslagcapaciteit en/of het elektrisch of calorisch vermogen.D. VOORWERP VAN DE MELDING (AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS).

O- De melding van een nieuwe inrichting

O- De melding van een inrichting die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst meldingsplichtig wordt

O- [ De melding van verandering van een bestaande inrichting derde klasse die na verandering in de derde klasse blijft ingedeeld en die geen deel uitmaakt van een milieutechnische eenheid vergund als eerste of tweede klasse ]

O- De melding van de overname van een vergunde inrichting

O- De mededeling van een kleine verandering van een bestaande inrichting eerste of tweede klasse, omvattende:

O- het exploiteren van een nieuwe derde klasse-inrichting die een milieutechnische eenheid vormt samen met vergunde inrichtingen vergund:

O- als eerste klasse; 

O- als tweede klasse;

O- het veranderen van een bestaande derde klasse-inrichting die na de verandering in de derde klasse blijft ingedeeld en die een milieutechnische eenheid vormt samen met vergunde inrichtingen vergund:

O- als eerste klasse; 

O- als tweede klasse; 1. het veranderen van een tweede of eerste klasse-inrichting die na de verandering in dezelfde klasse blijft ingedeeld en die een milieutechnische eenheid vormt samen met vergunde inrichtingen vergund:

O- als eerste klasse;

O- als tweede klasse;E. VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

1. Bouw

Is voor de inrichting, de verandering van de inrichting die, of voor het gedeelte van de inrichting dat, het voorwerp van de melding uitmaakt krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw een bouwvergunning vereist?

(JA/NEEN): …

In voorkomend geval een afschrift van de beslissing(en) over vergunningsaanvragen als bedoeld in voormelde wet met betrekking tot de inrichting bijvoegen respectievelijk de datum waarop alsmede de overheid bij wie dergelijke vergunning(en) werd(en) aangevraagd vermelden. Bijl....2. Exploitatie

In geval de melding betrekking heeft op de verandering of de overname van een van de inrichting (artikelen 5 en 42 van het Vlarem) dient tevens een afschrift bijgevoegd van eerdere beslissingen over vergunningsaanvragen die werden ingediend voor de exploitatie, de lozing van afvalwater, de verwijdering van afvalstoffen, of ter bescherming van grondwater met betrekking tot de inrichting of in voorkomend geval de datum waarop alsmede de overheid bij wie dergelijke vergunning(en) werd(en) aangevraagd vermeld. Bijl....F. BIJLAGE

 1. Wanneer de melding betrekking heeft op het exploiteren van een nieuwe derde klasse-inrichting en/of op de verandering van een bestaande inrichting derde klasse die na verandering in de derde klasse blijft ingedeeld en die geen milieutechnische eenheid vormt met inrichtingen vergund als eerste of tweede klasse, dient steeds een plan op schaal van tenminste 1/500 gevoegd waarop de ligging van de inrichting op het betrokken kadastraal perceel is aangegeven.

 2. Wanneer de melding betrekking heeft op een inrichting die ingedeeld is in één of meer van de subrubrieken 9.3 tot en met 9.8 van de indelingslijst dienen daarenboven de volgende bijlagen bijgevoegd :

  1. een lijst met de aantallen dieren gespecificeerd overeenkomstig de diersoorten (categorieën) vermeld in artikel 5 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;

  2. voor zover de meldingsplichtige de cultuurgronden in eigen gebruik nog niet digitaal bij de Mestbank heeft laten registreren, een opgave van de kadastrale percelen welke in eigen gebruik zijn en het bijhorend kaartmateriaal op schaal 1/10.000 met aanduiding van de desbetreffende percelen;

  3. de bij de inrichting behorende mestafzet-, mestafname-, mestexport- en/of mestverwerkingsovereenkomsten.

 1. Wanneer de melding betrekking heeft op de winning van grondwater, dienen voor elk van de grondwaterwinningen gegroepeerd per watervoerende laag de volgende gegevens te worden aangegeven :

  1. de activiteit waarbinnen de grondwaterwinning zich situeert;

  2. de bestemming van het grondwater;

  3. de beoogde of noodzakelijke waterkwaliteit;

  4. de beoogde maximum hoeveelheid te winnen grondwater uitgedrukt in m3 per dag en per jaar;

  5. de diepte waarop het grondwater gewonnen wordt ten opzichte van het maaiveld;

  6. de aard en het maximum vermogen van de pomp(en) uitgedrukt in m3/uur en in kilowatt;

  7. de apparatuur en/of middelen voorzien voor de meting van het gewonnen grondwatervolume;

  8. de situering van alle (geregistreerde en niet-geregistreerde) pompen op kaartmateriaal op schaal van ten minste 1/5.000.

 1. Wanneer de melding betrekking heeft op een mededeling kleine verandering van een inrichting tweede of eerste klasse dienen bij het meldingsformulier de volgende bijlagen te worden gevoegd :

  1. de beschrijving van de toestand vóór de beoogde verandering door een of meer uitvoeringsplannen op schaal van tenminste 1/200 waarop per productie-eenheid, per opslagplaats, per gebouw en per verdieping, de schikkingen van de installaties, machines, toestellen, apparaten (in voorkomend geval met hun bijbehorende motoren en opgave van het vermogen ervan) en opslagplaatsen (met capaciteit) evenals de lozingspunten van de afvalwaters weergegeven zijn alsmede de als hinderlijk ingedeelde handelingen aangegeven zijn;

  2. de beschrijving van de toestand na de beoogde verandering door een of meer uitvoeringsplannen op schaal van tenminste 1/200 waarop per productie-eenheid, per opslagplaats, per gebouw en per verdieping die bij de verandering betrokken zijn, de schikkingen van de installaties, machines, toestellen, apparaten (in voorkomend geval met hun bijbehorende motoren en opgave van het vermogen ervan) en opslagplaatsen (met capaciteit) evenals de lozingspunten van de afvalwaters weergegeven zijn alsmede de als hinderlijk ingedeelde handelingen aangegeven zijn;

  3. een afschrift van de gedane meldingen, evenals een afschrift van eerdere beslissingen over vergunningsaanvragen die werden ingediend voor de exploitatie, de lozing van afvalwaters, de verwerking van afvalstoffen, de winning van grondwater of voor de bescherming van grondwater met betrekking tot de inrichting of in voorkomend geval de datum waarop alsmede de overheid bij wie dergelijke vergunning(en) werd(en) aangevraagd.

[5. Wanneer het gaat om een inrichting aangeduid met een Y in de vierde kolom van de indelingslijst en de melding heeft betrekking heeft op een mededeling kleine verandering inzake “verandering aan een BKG-inrichting” zoals gedefinieerd in artikel 1 van titel I van het VLAREM (wat inhoudt dat een verandering in de aard of werking van een BKG inrichting of een fysieke uitbreiding van de BKG-inrichting, die als gevolg heeft dat ten opzichte van het referentiejaar de productiecapaciteit van de BKG-inrichting met meer dan 10 % zal stijgen of ten opzichte van het referentiejaar de CO2 emissies op jaarbasis met meer dan 5000 ton zullen toenemen) dienen volgende bijlagen te worden gevoegd:

     1. een door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde aanpassing van het monitoring protocol zoals bepaald in artikel 5, § 9;

     2. [een berekening van de verwachte, voor de BKG-inrichting relevante, broeikasgasemissies in het kalenderjaar van opstart van de inrichting;]

     3. [een berekening van de jaarlijks verwachte, voor de BKG-inrichting relevante, broeikasgasemissies in een normaal kalenderjaar van exploitatie;]

De ondertekende verklaart hiermede dat de door hem (haar) verstrekte inlichtingen juist en volledig zijn en dat hij (zij) zich zal houden aan de verplichtingen die hem (haar) hetzij door de wetgever, hetzij door de bevoegde diensten worden opgelegd.

Te de


  Handtekening.

Melding eigenhandig te ondertekenen door de exploitant als het om een natuurlijke gaat en door de verantwoordelijke afgevaardigde van de exploitant, wanneer deze laatste een rechtspersoon betreft.Dit meldingsformulier dient per ter post aangetekende zending of bij afgifte tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan:

 • wanneer de melding een exploitatie of verandering betreft, aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente(n) waarin de percelen zijn gelegen (artikel 2 van het VLAREM)

 • wanneer de melding een overname betreft, aan de overheid die de laatste vergunning heeft verleend (artikel 42 van het VLAREM)

 • wanneer de melding betrekking heeft op de overname van een vergunde inrichting dient de melding eveneens voor akkoord te worden medeondertekend door de vergunninghouder.

: themas -> vergunningen
themas -> Pm 043 Muziekgeschiedenis 1 the beatles pop en Media
themas -> In dit nummer
vergunningen -> De vlaamse regering
themas -> Verklaring van afstand van een hond in te vullen door de verantwoordelijke van het dier (pagina 1/2)
themas -> Dierenasiel : Dossiernummer : Adoptiecontract voor een hond Wij ondergetekende Adoptant
themas -> Contract tussen de erkende dierenarts en de inrichting
vergunningen -> Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor gpbv-installaties
vergunningen -> Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende
vergunningen -> Bijlage 6 bij het besluit van de Vlaamse Regering van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina