Bijlage raadsvergadering 20 februari 2007: Moties en amendementenDovnload 41.23 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte41.23 Kb.

BIJLAGE Raadsvergadering 20 februari 2007: Moties en amendementenAANGENOMEN Amendement 1 Vergaderstructuur: raadsgesprek

De Raad van het stadsdeel Zeeburg in vergadering bijeen op 20 februari 2007,


Gezien het advies van de werkgroep nieuwe werkwijze d.d. 11 januari 2006,
Gezien het voorstel om de een Raadsgesprek over ingrijpende beslissingen mogelijk te maken,
Gezien de derde voorwaarde die bij dit Raadsgesprek gesteld wordt: “een meerderheid in de Raad vindt dat een bijeenkomst moet worden georganiseerd”,
Besluit:
Deze derde voorwaarde te veranderen in:

“wanneer minimaal vier raadsleden uit minimaal twee fracties vinden dat een bijeenkomst moet worden georganiseerd.”


En gaat over tot de orde van de dag,
Mark van Dongen – SP-Zeeburg


INGETROKKEN Amendement 2 Vergaderstructuur


De Raad van het stadsdeel Zeeburg in vergadering bijeen op 20 februari 2007,


Gezien

• het advies van de werkgroep nieuwe werkwijze d.d. 11 januari 2006,


• het voorstel om een Raadsgesprek over ingrijpende beslissingen mogelijk te maken,
• de derde voorwaarde die bij dit Raadsgesprek gesteld wordt, luidt: “een meerderheid in de Raad vindt dat een bijeenkomst moet worden georganiseerd”,

Overwegende

• dat de voor in de deelraad vertegenwoordigde partijen het initiatief voor een raadsgesprek gelijkwaardig toegankelijk moet zijn


• dat een niet al te hoge drempel moet worden opgeworpen om een raadsgesprek te organiseren
• dat, gezien het ingrijpende karakter van de voorliggende beslissing er tegelijkertijd sprake moet zijn van voldoende draagvlak in de Raad
• dat een enkelvoudige meerderheid automatisch in het voordeel van grote(re) partijen werkt


Besluit:
De genoemde derde voorwaarde te wijzigen in:
“wanneer minimaal 1/3 van de raadsleden verdeeld over minimaal twee partijen vinden dat een bijeenkomst moet worden georganiseerd.”

En gaat over tot de orde van de dag,


Fractie Groenlinks

Herman HuijzenONGEWIJZIGDE MOTIE 3 Nieuwe vergaderstructuur stadsdeelraad Zeeburg [niet in stemming gebracht; zie hierna voor gewijzigde motie]
De Stadsdeelraad in vergadering bijeen op 20 februari 2007.
Overwegende en constaterende dat:

 • Door de werkgroep Nieuwe werkvormen zeer veel en goed materiaal is verzameld over een nieuwe werkwijze

 • Veel van de genoemde knelpunten te maken hebben met houding en gedrag en dat de meeste voorgestelde maatregelen structuurmaatregelen zijn

 • Een aantal zaken waaronder de sprekershoek nader uitgewerkt moeten worden

Stelt aan de stadsdeelraad voor: 1. Spelregels op te stellen voor (duo) raadsleden van Zeeburg waarin staat hoe de leden met elkaar, met het DB en met de ambtenaren willen omgaan tijdens en voor de vergaderingen; en tevens hoe dit te monitorren met elkaar

 2. De ambitie uit te spreken voor de sprekershoek dat per avond minimaal 10 bewoners aanwezig zijn en dit vorm te geven door duidelijke communicatie, heldere opvolging van afspraken en het publiceren hiervan, aanwezigheid van iedere fractie, etc.

 3. Het besluit om van 3 naar 2 commissie te gaan een maand uit te stellen. En tijdens de volgende raadsvergadering een lange termijn bestuurlijke agenda te laten presenteren door het DB waardoor de workload per commissie in de komende maanden helder wordt en een betere afweging gemaakt kan worden in het wel of niet laten vervallen van de commissie AZM. En deze agenda maandelijks voor een jaar vooruit te laten opstellen en mee te laten sturen met de raadstukken.

 4. Meer verantwoordelijkheid en vrijheid van handelen bij de voorzitters van de commissies en raad neer te leggen in plaats van alle details te regelen. En hiervoor de punten 2 en 3 te schrappen uit de notitie. Regels en gewoonten kunnen terugkomen in de op te stellen gedragscode.

En stelt tevens aan de stadsdeelraad voor: • Een implementatiecommissie in het leven te roepen om de nieuwe vergaderstructuur te implementeren en deze commissie tevens de opdracht te geven de punten 1 en 2 uit deze motie uit te werken.

 • Per fractie 1 persoon af te vaardigen in deze commissie die het mandaat van de fractie heeft voor het implementatieplan en de uitwerking.

En gaat over tot de orde van de dag.


VVD Zeeburg

D66 Zeeburg
AANGENOMEN GEWIJZIGDE MOTIE 3 Nieuwe vergaderstructuur stadsdeelraad Zeeburg

De Stadsdeelraad in vergadering bijeen op 20 februari 2007.


Overwegende en constaterende dat:

 • Door de werkgroep Nieuwe werkvormen zeer veel en goed materiaal is verzameld over een nieuwe werkwijze

 • Veel van de genoemde knelpunten te maken hebben met houding en gedrag en dat de meeste voorgestelde maatregelen structuurmaatregelen zijn

 • Een aantal zaken waaronder de sprekershoek nader uitgewerkt moeten worden

Stelt aan de stadsdeelraad voor:  1. Spelregels op te stellen voor (duo) raadsleden van Zeeburg waarin staat hoe de leden met elkaar, met het DB en met de ambtenaren willen omgaan tijdens en voor de vergaderingen en daarin de punten 2 en 3 uit het voorstel mee te nemen en te heroverwegen.

  2. De ambitie uit te spreken voor de sprekershoek dat per avond minimaal 10 bewoners aanwezig zijn en dit vorm te geven door duidelijke communicatie, heldere opvolging van afspraken en het publiceren hiervan, aanwezigheid van iedere fractie, etc.

  3. In april 2007 een lange termijn bestuurlijke agenda te laten presenteren door het DB waardoor de workload per commissie in de komende maanden helder wordt en deze agenda maandelijks voor een jaar vooruit te laten opstellen en mee te laten sturen met de raadstukken.

En stelt tevens aan de stadsdeelraad voor: • De griffie opdracht te geven een implementatieplan te maken waarbij deze beroep kan doen op de implementatiecommissie van de Raad.

En gaat over tot de orde van de dag.


VVD Zeeburg

D66 Zeeburg
AANGENOMEN Motie 4 Vergaderstructuur: internet


De Raad van het stadsdeel Zeeburg in vergadering bijeen op 20 februari 2007,


Gezien ‘Een vergaderstructuur met vernieuwde elementen’, een advies van de werkgroep nieuwe werkwijze,
Constateert dat een van de doelstellingen van de werkgroep is om de toegankelijkheid van de stadsdeelraad voor bewoners te verbeteren,
Constateert dat elders in de stad en in het land het mogelijk is voor bewoners om via internet live uitzendingen te volgen van raads- en commissievergaderingen,
Spreekt als zijn mening uit het wenselijk te vinden dat ook in Zeeburg de bewoners via internet de vergaderingen kunnen volgen,
Draagt het DB van Zeeburg op:

-Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om raads- en commissievergaderingen via internet uit te zenden en te becijferen wat de kosten van dit project zijn,

-Hierover zo spoedig mogelijk te rapporteren aan de deelraad,
En gaat over tot de orde van de dag,
Mark van Dongen – SP-Zeeburg


AANGENOMEN MOTIE 5 Mobiliteit en luchtkwaliteit

De Stadsdeelraad in vergadering bijeen op 20 februari 2007.


Overwegende dat:

 • Een schonere lucht zorgt voor een prettiger woon- en leefklimaat voor Amsterdammers

 • Luchtkwaliteit een prioriteit is van het staddeel, zoals uitgesproken in het Actieplan Luchtkwaliteit;

 • Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit nauw verbonden zijn met mobiliteit en leefkwaliteit in de wijken.

Constaterende dat: • luchtkwaliteit positief beïnvloed wordt door bronmaatregelen, gecombineerd met het verbeteren van de doorstroming en het ontmoedigen van ‘niet-bestemmingsverkeer’

 • een combinatie van maatregelen reeds die in het Verkeersplan Oude Stad (VOS) wordt voorbereid, maar duidelijke keuzes vereist.

Spreekt als haar mening uit: • Een combinatie van maatregelen uit het actieplan luchtkwaliteit het programma-akkoord. Waarbij aan de ene kant het ‘niet-bestemmingsverkeer’ wordt ontmoedigd en aan de andere kant de bewoners en bedrijven hier aantoonbaar iets voor terug krijgen, zoals ondergrondse bewonersgarages, meer fietsenstallingen bij bestemming en woning en verbetering van de de openbare ruimte.

 • Een voorkeur te hebben bezoekers en forensen van de stad/stedelijke voorzieningen meer te laten betalen voor parkeren en bezoekers van bewoners te ontzien met kraskaarten. Hiervoor is invoering van het A-tarief binnen de A10 bespreekbaar.

 • Zeeburg dit wil combineren met het verplaatsen en verbeteren van het P+R terrein Zeeburg tot een volwaardig welkomstcentrum bij de afslag S114 met schone vervolgmogelijkheden zoals zeer frequent openbaar vervoer (om de 10 minuten), schone taxi’s of fietsen en/of andere schone vervoersmiddelen.

Verzoekt het dagelijkse bestuur: • Te becijferen wat de additionele inkomsten in het parkeerfonds zullen zijn als in het stadsdeel Zeeburg binnen de A10 het A-tarief voor parkeren wordt ingevoerd.

 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er voorts zijn om deze additionele gelden aan te wenden voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en mobiliteit en hierbij te kijken naar:

 • Het verbeteren van de doorstroming en de openbare ruimte in combinatie met de genoemde mogelijkheden voor bewoners, bezoekers van bewoners en bedrijven .

 • Mogelijkheden voor samenwerking met horeca of retail in het stadsdeel of het centrum op deze punten

 • Zich in te zetten voor de bovengenoemde punten aangaande het P+R terrein, het openbaar- en alternatief vervoer.

 • Inzichtelijk te maken wat het parkeren van auto’s onder grond voor effect heeft op de luchtkwaliteit door een afname van het gebruik van geparkeerde auto’s.

En gaat over tot de orde van de dag.


VVD Zeeburg

Groen Links ZeeburgPvdA Zeeburg

AANGENOMEN Motie 6: De wet boven persoonlijke bezwaren.
De stadsdeelraad van Zeeburg, in vergadering bijeen op

20 februari 2007.
Overwegende dat:

 • het huwelijk op 1 april 2001 is opengesteld voor twee mensen van dezelfde sekse

 • dat artikel 1 van de grondwet luidt:

 • "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

 • dat het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en Christen Unie de mogelijkheid creëert voor ambtenaren van de burgerlijke stand om met beroep op gewetensbezwaren te weigeren om het zogenaamde 'homohuwelijk' te voltrekken


Constaterende dat:

 • dat in Amsterdam het eerste officiële ‘homohuwelijk’ ter wereld is voltrokken en dat ter gedachtenis daaraan op 14 februari j.l.een plaquette is onthuld door burgermeester Cohen

 • dat het eerste Zeeburgse ‘homohuwelijk’ is gesloten op 26 mei 2001 door de toenmalige stadsdeel voorzitter Tjeerd Herrema.

 • dat in Zeeburg een ‘homohuwelijk’ is voltroken door een moslima.

 • dat het voltrekken van huwelijken, dus ook de zogenaamde 'homohuwelijken', tot een onlosmakelijke taak van een ambtenaar van de burgerlijke stand behoort


Van mening zijnde dat:

 • het een groot goed is dat ook twee mensen van dezelfde sekse officieel kunnen trouwen

 • er geen enkel principieel onderscheid is tussen het sluiten van huwelijken tussen personen van gelijk geslacht en personen van verschillend geslacht

 • het ook niet zou kunnen worden toegestaan dat ambtenaren vanwege gewetensbezwaren geen huwelijk zouden willen sluiten tussen bijvoorbeeld islamieten, katholieken, joden, zwarte of gemixte kleuren of twee personen met welke achtergrond dan ook

 • juist in deze tijd van oplaaiende intolerantie jegens- en discriminatie van homo's-- stelling genomen moet worden, en dat het knabbelen aan moeizaam verworven rechten ongepast is. Een overheid die toestaat dat ambtenaren een ‘homohuwelijk’ weigeren te voltrekken, schept een klimaat dat discriminatie, niet enkel op dit vlak maar op velerlei vlakken, legitimeert.


Spreekt zijn mening uit dat:


 • Zeeburgse ambtenaren van de burgerlijke stand álle huwelijken zonder onderscheid moeten sluiten en dit niet om principiële redenen mogen weigeren


besluit dat:

 • deze bereidheid ook expliciet wordt verlangd van zowel bestaande als nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand in Zeeburg


besluit het dagelijks bestuur op te dragen:


 • om in de instructies, taakomschrijving en reglement uitdrukkelijk op te nemen dat een “huwelijksambtenaar” alle wettige huwelijken dient te voltrekken.

 • om de onder schrijving van die taak tot een expliciet deel van vacatures en sollicitatieprocessen te maken en het weigeren of niet accepteren van de bepaling diskwalificerend te laten werken voor de sollicitant
 • bij het kabinet dit standpunt kenbaar te maken en te pleiten voor het intrekken van de uitzonderingsbepaling zoals opgenomen  in Hoofdstuk VI, (bepaling 11) van het regeerakkoord.

GroenLinks ZeeburgAstrid KuiperDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina