Bijlagen bestek overheidsopdracht voor leveringenDovnload 83.68 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte83.68 Kb.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Ref.: D&A - ANPR
BIJLAGEN BESTEK
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN
ANPR” – update 27/09/2012


ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 18 oktober 2012 om 10.00 uur

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER
Voorwerp van de inschrijving : ANPR

Bestek : D&A - ANPR


Identificatie van de inschrijver:
Onderneming

Firmanaam of benaming :

Juridische vorm :

Nationaliteit :


Maatschappelijke zetel
Straat : Nr : Bus :

Plaats : Postcode :

Land :

Telefoonnummer :Faxnummer :

BTW-nummer :

Ondernemingsnummer :en voor dewelke DeHeer/Mevrouw (*)

(naam)

(functie)
gedomicilieerd op het adres :
(straat)
(postcode en gemeente)
(land)
Bij goedkeuring van deze offerte zal de borgstelling worden gevormd volgens de voorwaarden en termijnen, beschreven in dit bijzonder bestek.
De betalingsinstelling van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde sommen voldoen via storting of overschrijving


Op het rekeningnummer :
IBAN-code
BIC-code


Voor de interpretatie van het contract wordt als taal

het Nederlands/Frans (*)


gekozen.

Alle briefwisseling betreffende de gunning en de uitvoering van de opdracht dient naar het volgende adres te worden verzonden:


Contactpersoon :

Telefoon :

Fax :

E-mail :


Postadres :
Bij deze aanvaard ik/aanvaard ik niet (schrappen wat niet past) het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (e-mail) voor de correspondentie met de aanbestedende overheid in het kader van onderhavige opdracht.

Geldigheidsduur van de inschrijving

Deze inschrijving blijft geldig tot: ……………………………………. (minimaal 240 dagen)Verbind ik mij om in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig bestek, de prestaties/leveringen uit te voeren die gedetailleerd worden opgesomd in de prijstabellen die bij onderhavige inschrijving zijn gevoegd, en dit in overeenstemming met de tarieven die erin worden vermeld.Gedaan:

te
op


De inschrijver of de gevolmachtigde:


(naam)

(functie)

Bijlage B: curriculum vitae

NB : het gebruik van dit model is verplicht.

De inschrijver moet bij het invullen van de CV’s erop toezien dat de namen van de personen voluit worden geschreven en ook de behaalde diploma’s en onderwijsinstellingen waar deze behaald werden, duidelijk moeten worden beschreven. De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe deze gegevens met uiterste discretie te zullen behandelen en ze enkel te gebruiken voor het beoordelen van de offerte.

De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om CV’s, die niet op deze manier werden ingevuld als onvoldoende te beschouwen, en bijgevolg niet in rekening te nemen bij de evaluatie van de offerte.


Indien de vermelde diploma’s niet in overeenstemming zijn met de behaalde diploma’s, houdt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte uit te sluiten.

Naam ……………………………………………………
Functie in onderhavig project ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
Beschrijving van de relevantie van de voorgestelde persoon binnen deze opdracht:

De inschrijver dient hierbij in zo gedetailleerd mogelijk aan te tonen dat het voorgestelde profiel zijn nut zal hebben bij deze opdracht.


Opleidingen:
Humaniora of gelijkwaardig:

 • diploma behaald op (datum) ……………………………………………………

Niet universitair hoger onderwijs (eventueel meerdere malen te herhalen): • Titel ……………………………………………………

 • Diploma behaald op (datum) ……………………………………………………

 • Aan de instelling ……………………………………………………

Universitair hoger onderwijs (eventueel meerdere malen te herhalen): • Titel ……………………………………………………

 • Diploma behaald op (datum) ……………………………………………………

 • Aan de instelling ……………………………………………………


Professionele ervaring:
Bij de inschrijver:


 • Huidige functie

  • Titel ……………………………………………………

  • Functieomschrijving ……………………………………………………

  • Sinds ……………………………………………………

 • Voorgaande functie (eventueel meerdere malen te herhalen)

  • Titel ……………………………………………………

  • Functieomschrijving ……………………………………………………

Van ……….…..……… tot …………..……….

 • Betrokken bij volgende projecten, opgenomen in addendum « referentiemodel »  (project en functie) …………………………………………………… ……………………………………………………

 • Betrokken bij andere grote projecten (naam, klant en vervulde functie) …………………………………………………… ……………………………………………………

Bij maximaal 3 andere bedrijven: • functie (maximaal 3x te herhalen) ……………………………………………………

Van ……….…..……… tot …………..……….
Technische vaardigheden:

 • Hardware …………………………………………………… ……………………………………………………

 • Software

 • Besturingssystemen ……………………………………………………

 • Databases ……………………………………………………

 • Programmeertalen ……………………………………………………

 • Kantoortoepassingen ……………………………………………………

 • Andere (specifiëren) ……………………………………………………


Andere vaardigheden:

 • Op het vlak van management ……………………………………………………

 • Op het vlak van consultancy ……………………………………………………

 • Andere (enkel indien relevant) ……………………………………………………


Talenkennis:

 • Frans begrijpend - actief - passief (schrappen wat niet past) commentaar ……………………………………………………

 • Nederlands begrijpend - actief - passief (schrappen wat niet past) commentaar ……………………………………………………

 • Engels begrijpend - actief - passief (schrappen wat niet past) commentaar ……………………………………………………

 • Andere (enkel indien relevant) ……………………………………………………


Bijlage C : Referentiemodel1. Naam van het project 

…………………………………………………………………….

2. Naam van de onderneming

 ……………………………3. Bedrijfssector
…………………………………………………………………….

4. Naam van een contactpersoon

……………………………5. Contactgegevens
…………………………………………………………………….

6. Toepassingsgebied van de ontwikkeling of het project

……………………………7. Beoogde doelstellingen

…………………………………………………………………….8. Aanvangsdatum (fase per fase)

- ……………………………

- ……………………………


 

9. Einddatum 
……………………
10. Budget (EUR)

……………………………A. Hardware

……………………


B. Software

……………………


C. Services

……………………


11. Lijst en korte beschrijving van rol en aandeel van eventuele onderaannemers

A.Naam onderneming(en)

……………………


B. Aandeel in opdracht
……………………

C. Vakkennis
……………………

12. Complexiteit

<< Aantal gebruikers, aantal IT-systemen zonder pc’s (aantal mainframes, mini’s en servers) / … >>
…………………………………………………………………….

13. Lijst en korte beschrijving van de bronsystemen

A. Hardware
……………………

B. Software
……………………

C.Ontwikkelingsomgeving
……………………

14. Lijst en korte beschrijving van de systemen voor de realisatie van het project

A. Hardware
……………………

B. Software
……………………

C.Ontwikkelingsomgeving
……………………

15. Projectbeheer

Tool / methode
…………………………………………………………………….

16. Lijst van aan project toegewezen profielen; (TOTAAL) aantal personen en mandagen voor integrale project

 Profiel 1
……………………

 Profiel 2
……………………

 Profiel 3
……………………


 Profiel 4
……………………

 Profiel 5
……………………

Profiel …
……………………


Bijlage D : Vraag en antwoord formulier
Opmerking: Indien de vraag niet aan een paragraaf kan gekoppeld worden, wordt in de eerste kolom “algemeen” vermeld.


paragraaf

paginanr.

taal

Vraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BIJLAGE E: INVENTARIS

ANPR”De voorstelling van de in de offerte vermelde prijzen moet op straffe van nietigverklaring worden ingedeeld volgens de onderstaande tabellen. Met prijzen die op een andere plaats worden vermeld, wordt geen rekening gehouden. In geval van afwijkingen tussen onderhavige inventaris en een gedetailleerde inventaris van de inschrijver, zullen uitsluitend de prijzen van de inventaris, die in bijlage van dit bijzonder bestek worden voorzien, in aanmerking worden genomen.

Nr.

Beschrijving

Type

Eenh.

Hoev.

EHP. in cijfers excl. btw

Eenheidsprijs in letters excl. btw

Totaal excl. btw

Btw%
verwerving toestel ANPR

Per toestelinstallatie

Per toestelonderhoud

Per toestel/per jaarvorming

Per sessie
Totaal incl. btw :De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden.Blz. update 27/09/2012 - BIJLAGEN

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina