Bijwerken rijksregister bestand algemeen 1 definities opbouw structuur bijwerkingDovnload 150.12 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte150.12 Kb.


BIJWERKEN RIJKSREGISTER BESTAND
ALGEMEEN
1 DEFINITIES


  1. OPBOUW STRUCTUUR BIJWERKING


1.1.1 Transactiecodes
TC 97 = bijwerking van het dossier

TC 99 = bijwerking van dossier met antwoord RRN1 fiche

TC 98 = basiscollecte om een dossier aan te maken(zie bijlage)

TC 93 01 = orgaandonatie


1.1.2 Operatiecodes
Zijn de codes die gebruikt worden om een bijwerking/verbetering in het RR uit te voeren.
OC 10 = toevoegen

OC 11 = verbeteren

OC 12 = supprimeren

OC 13 = verwijderen

OC 17 = historiek

OC 20 = verbeteren van datum


1.1.2.1 Bijzondere operatiecodes
OC 14 = aanduiding van de gebruikelijke voornaam

OC 15 = aanpassen infotypes KSZ

OC 16 = toevoeging koppelteken

OC 19 = toevoeging of verwijdering van de fusie van twee gemeenten

OC 21 = toevoeging van voornamen

OC 23 = hernummering

OC 25 = verbetering of toevoeging van een aktenr
1.1.3 Dienstcodes
DC 0 = normale bijwerking

DC 1 = om verschillende feiten in te voeren die op éénzelfde dag plaatsvonden

DC 2 = om informatie in historiek te verbeteren

DC 3 = om IT001 en 020 voor de gezamelijke wijziging van de hoofdverblijfplaats van een

gezin in te voeren

= om een fusie tussen twee gemeentebesturen in te voeren

DC 4 = om infotype 120 en 121 in te voeren wanneer echtgenoot jonger is dan de wettelijke

toegelaten leeftijd

= voor het verwijderen van een fusie

= voor invoeren ambtshalve schrapping als EID moet behouden blijven

(referentieadres OCMW)

DC 5 = bij code 01 bij IT073 als jaar en maand van brevetnr niet gelijk is aan deze van het

NN

DC 7 = om verkorte structuur van IT132 in te voeren


1.1.4 Datum
Bestaat uit 8 karakters

1.2 SOORTEN STRUCTUREN
1.2.1 Bijwerken
Gebeurd met TC97 of 99
Is toevoegen van een nieuw feit of situatie= met operatiecode 10
TC 93 01 registratie van een verklaring i.v.m. orgaandonatie : heeft als resultaat een IT 192 in RR-bestand

1.2.2 Verbeteren
Is een vergissing door de ambtenaar gemaakt rechtzetten= OC 11 of indien feit zich nooit heeft voorgedaan OC 13 annuleren
Met een OC 20 kan men een datum verbeteren = 20/IT/0/slechte dd/goede dd

Voor IT 001 020 120 191 195 2101.2.3 Supprimeren
Feit of situatie heeft bestaan maar stopt op bepaalde datum= OC 12
1.2.4 Annuleren
Annuleren van een feit of gegeven dat nooit bestaan heeft voor dat specifiek dossier
Of annuleren van IT 005 019 bij adreswijziging die niet doorgaat
Annulatie IT 001 altijd met bewijsmateriaal !
1.2.5 Invoeren in historiek
Gegevens in historiek worden ingevoerd met OC 17
De informatie komt volgens datum in IT te staan

1.3 SOORTEN OPVRAGINGEN (zie bijlagen)


 • voor het bekomen van een (voor)naam code

 • Voor het bekomen van een NN (fonetisch)

 • op basis van een NN

 • op basis van een adres

 • op basis van een EID nr

 • bestand van de EID

 • attesten en uitreksels


1.4 ALGEMENE WERKWIJZE
1.4.1 BASISVERZAMELING
Formulier A83 (zie bijlagen)
Gebeurd met TC98/Δ/01/NIS…gemeente van beheer
Gebeurd met TC98/Δ/02/NIS…gemeente van geboorte

 1. DE INFORMATIES
  1. IT001 = Hoofdverblijfplaats


Toegestane codes:

10 12 11 “13” 17 19 20


Normale structuur:

10/001/0/dd/NIS


NIS = gemeente van beheer
Invoeren fusie gemeenten:

Deelgemeente al in dossier. Na invoering fusiegemeente fusie invoeren

19/001/3/datum installatie nieuwe gemeenteraad

19/001/4/datum foute invoering


Speciale codes en wanneer te gebruiken:

99990 = overlijden : nooit inbrengen(automatisch na invoer 150) of verwijderen in IT001 ALTIJD VIA IT150

99991 = afvoering van ambtswege na collegebeslissing

99992 = afvoering van ambtswege in buitenland (ENKEL voor FOD Buitenlandse Zaken en het RR)

99993 = schrapping – einde functies (IT210/4 – IT210/2 – IT210/3)

99994 = geannuleerd dossier DOOR DIENST A&E in te brengen

99995 = vrijgesteld van inschrijving = nu 210/4

99996 = afwezig verklaard automatisch na invoering 151

99997 = afvoering – verlies van verblijfsrecht(Alle vreemdelingen behalve WR) na beslissing DVZ(niet voor WR/5: steeds voor schepencollege) geen attesten meer afleveren

99998 = afvoering – geen recht van inschrijving (WR EU) na negatieve woonstcontrole(voor WR/6) geen attesten afleveren

21099 = NIS DVZ = hebben een eigen adres

00landencode = NIS land: bij Belgen door BUZA in te brengen!! gemeenten of wij alleen voor Vreemdelingen


Datum inbreng IT001 staat in IT251.

Bijgevolg bij annulatie 001 dient men ook de 251 te annuleren(vanaf 01/04/2011).
Controle IT020 + IT005
!!!!Steeds rechtvaardiging van annulatie + datum <1 maand terug anders doorgeven aan de Regionale afgevaardigde.
Bij afschrijving naar het buitenland van Belg:

Eerst gezinssamenstelling bijwerken indien er maar een lid van het gezin afgeschreven wordt - daarna IT018 + IT001

10/001/0/dd/00992

Bij afschrijving naar het buitenland van vreemdeling:

Eerst de kaart annuleren, gezinssamenstelling bijwerken, daarna IT001 +019(018 + 001 ook mogelijk toegelaten)

10/001/0/dd/landencode in vijf karakters
Bij afvoering van ambtswege:

Kaart annuleren, gezinssamenstelling bijwerken, daarna IT001

Annulatie afvoering van ambtswege : steeds via beslissing Schepencollege
Uitzondering:

Afvoering van ambtswege inschrijving referentieadres OCMW:

Afvoering van ambtswege met DC4 gevolg kaart blijft aktief


  1. IT010 = Familienaam en voornamen


Toegestane codes:

10 11 13 20


Bijzonder codes;

14 mogelijkheid om de gebruikelijke voornaam aan te duiden, wanneer deze niet de eerst voornaam is = 14/010/N/code voornaam (de gebruikelijke voornaam wordt, na de naam en de voornamen, tussen haakjes vermeld

16 plaatsen van een koppelteken tussen 2 bestanddelen van de familienaam of tussen 2 voornamen = 16/010/0/code (voor)naam = vóór dewelke een koppelteken moet ingelast worden

21 toevoegen van voornamen wanneer deze niet allemaal in de collecte werden opgenomen = 21/010/0/voornaamcode (max 4 voornamen toevoegen)


Structuur:

10/010/0/dd/codes naam- voorna(a)m(en)


De datum = geboortedatum of datum vanaf wanneer een wijziging van familienaam uitwerking heeft (wijziging of verbetering van de familienaam)
Verschillende naam- en voornaamcodes = bij collecte is het aantal codes beperkt tot ZES. Bij verbetering of bijwerking mag het aantal codes niet meer dan 15 bedragen
N.B. Elke naamswijziging moet gerechtvaardigd worden in IT013
De codes van namen en voornamen:

Naamcode begint met een cijfer van 1 tot 9 of met letters, E,F,G,H,I,J,K,L gevolgd door 5 cijfers


Voornaamcode begint met het cijfer 0 gevolgd door 5 cijfers, ofwel met de letters A,B,C,D,Z,Y,X gevolgd door 5 cijfers
Een partikel moet altijd bij de naam en/of voornaam gehouden worden.
Speciale codes:

999998 Koppelteken tussen 2 naamcodes

099998 Koppelteken tussen 2 voornaamcodes

G21943 Dubbel koppelteken (voornl in Franse naamgeving)

812545 Naam onbekend (indien persoon geen bekende familienaam bezit)

802507 Nom inconnu in het Frans

762132 Unbekannter Name in het Duits

964695 XXX (ingeval van bijwerking onbekende naam)

964.695 Personen die geen familienaam hebben (voornl vreemdelingen uit Zuidoost-Azië) wordt vertaald op alle documenten door “XXX”

Structuur wijziging van naam, voornaam en adelijke titel
10/010/0/dd/nieuwe naamcodes/nieuwe voornaamcodes +
10/013/0/dd/code die de aard van wijziging of verbetering aangeeft/code wijziging/toelichting
Code wijziging: 01 = koninklijk besluit

02 = arrest of vonnis

03 = ministerieel besluit

08 = overlegging van officieel stuk (bv. Erkenning, adoptie, materiële

misslag cf. art. 99-100 BW, …) of nationaal identiteitsdocument van

vreemdeling (paspoort of identiteitskaart)

15 = adelijke titel
Toelichting: max 60 alfanumerieke tekens voorzien
OPGELET

OC13 De datum moet gelijk zijn aan deze van het IT010 in het dossier

Minstens 2 IT’s010 moeten in het dossier aanwezig zijn. Met andere woorden OC13 kan niet tot gevolg hebben dat het IT010 verdwijnt in het dossier: OPGEPAST: bij OC13 volgt er GEEN autogeneratie in IT120 en IT140-141 van dossier partner-referentiepersoonmanuele aanpassing van deze dossiers!!


* Bij naamswijziging wordt een autogeneratie doorgevoerd in de informatie 120 of 123 van het dossier van de partner wanneer een reëel identificatienummer gebruikt wordt. Indien het dossier een actieve informatie 140 bevat, zullen de dossiers van de GZL worden bijgewerkt(IT141). Indien het dossier een informatie 141 bevat, waarvan de code “plaats in het gezin” verschilt van 01(alleenstaande) of 20(gemeenschappen), wordt het dossier van de referentiepersoon van het gezin bijgewerkt. Deze autogeneratie werd niet geprogrammeerd voor de informatie 110(afstamming) – ieder dossier moet afzonderlijk bijgewerkt worden.
** Vreemdelingen die in hun naam “de zich noemende …” hebben:

Naamcode 105,463,108 020 en 897 031 vanaf 22 juli 2008 enkel nog code 105 463 gebruiken met als vertaling (Decl.:)Vanaf 15 januari 2010 moet deze informatie ingevoerd worden in het IT011

De verklaarde nationaliteit wordt ingevoerd in het IT031

2.3 IT018 = Aangifte adres buitenland
Toegestane codes:

10 13
Structuur met vermelding van adres en land:

10/018/0/dd/volledig adres intypen met ; /landcode tussen haakjes(3 karakters)


 • Minstens 1 keer ” ; “ gebruiken en max 2 keer


Structuur met enkel de vermelding van het land:

10/018/dd/landencode tussen haakjes(=3 karakters)


OPGELET: Eerst altijd de IT018 bijwerken en in het IT001 moet daarna op dezelfde datum een code 00992(afgeschreven naar het buitenland) worden ingevoerd. De Diplomatieke post past als nieuwe beheergemeente de IT001 aan met de landencode (00xxx).
Het IT018 wordt automatisch gesupprimeerd wanneer de informatie met betrekking tot de verblijfplaats in het buitenland (IT022) wordt bijgewerkt door de diplomatieke post.

  1. IT005 019 = Aangifte adreswijziging


Toegestane codes:

10 12 13
Structuren:

10/005/0/dd/NIS

10/019/0/dd/gemeente intypen, gevolgd door adres voluit


13/005/0/dd

12/019/0/dd


Speciaal geval:

“Voorstel afvoering van ambtswege” wordt toegelaten in de 019

10/019/0/dd/voorstel afvoering van ambtswege

Bij afvoering van ambtswege wel eerst 12/019 toepassen.  1. IT020 = Adres hoofverblijfplaats


Toegestane codes:

10 11 13 17 20 23


Stuctuur:

OC/020/DC/dd/postcode/straatcode/huisnr in 4 karakters/busnr in 4 karakters


Speciale gevallen:
*Hernummering = 23/020/0/huisnr in 4 karakters
*Verandering straatcode ALTIJD via straatomzetting door dienst A&E

Gebeurt via een speciaal programma door dienst in Brussel of regionaal afvaardiging
*Referentieadres: Altijd eerst IT020 en dan IT024 inbrengen.

*Bij referentieadres op bestaand adres: Alleen IT024 bijwerken

*Bij nieuw adres (IT020) automatisch suppressie IT024

*Als referentieadres stopt, en adres wijzigt niet, manuele suppressie van IT024 (door delegatie – niet mogelijk voor gemeente)2.6 IT024 = Referentieadres
Toegestane codes:

10 (12 13 voor de delegaties)


Structuur:

OC/024/DC/dd


Structuur bij suppressie van referentieadres:

12/024/0/dd van suppresie


Structuur bij correctie van referentieadres:

Indien het een fout betreft van de gemeenteambtenaar (verkeerd dossier)

13/024/0/dd van de 024
Opgelet:

Personen die een referentieadres nemen worden als apart gezin ingeschreven van de persoon die het referentieadres toestaatVoorwaarden voor verkrijgen van referentieadres :


 • Verblijf in mobiele woning + gebruik als mobiele woning

 • Studie- of zakenreizen minder dan 1 jaar

 • Burger- en militairpersoneel van de krijgsmacht

 • Ontwikkelingshelpers

 • Diplomatiek- en consulair personeel

 • Zonder bestaansmiddelen : altijd OCMW-attest + ambtshalve schrapping

Bij natuurlijk persoon of OCMW

  1. IT 031 = Nationaliteit


Toegestane codes:

10 11 13 17 20


Structuur:

Zonder rechtvaardiging : OC/031/DC/dd/code nationaliteit in 3 karakters


Met rechtvaardiging : OC/031/DC/dd/code nationaliteit in 3 karakters/code rechtvaardiging in 2 karakters/Niscode plaats verwerving Nat./eventueel commentaar(max 60 tekens)
Zonder rechtvaardiging met commentaar : OC/031/DC/dd/code nationaliteit in 3 karakters/commentaar
Verwerving Belgische nationaliteit in Diplomatieke Post :

OC/031/DC/dd/150/29/0Nis diplomatieke post/(landencode 3 karakters)


Soorten rechtvaardigingscodes nationaliteit:
Geboren in België - Toekenning

Te gebruiken rechtvaardigingscodes vanaf 01/01/1985


11 = geboren uit Belgische ouder (Art.8,§1,1°)

12 = geadopteerd door een Belg (Art. 9,1°)

13 = staatloze (Art. 10,1e lid)

14 = vondeling (verondersteld in België te zijn geboren) – (Art. 10, 2e lid)

15 = van wie één ouder of adoptant die in België geboren is, een verklaring heeft afgelegd tot toekenning van de Belgische nationaliteit tot 01/01/1992 (Art.11)
Te gebruiken rechtvaardigingscodes vanaf 01/01/1992 tot 04/12/2012
16 = geboren in België uit een ouder die zelf in België geboren is en die er gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaren die aan de geboorte van het kind voorafgaan, zijn hoofdverblijf heeft gehad (Art. 11, 1e lid)
17 = geboren in België en geadopteerd door een vreemdeling die zelf in België geboren is en die er zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaren voorafgaan aan de dag waarop de adoptie uitwerking heeft; de betrokkene wordt Belg op de dag dat de adoptie uitwerking heeft op voorwaarde dat deze op de dag van de adoptie de leeftijd van achttien jaar niet bereikt heeft en niet ontvoogd is (Art. 11, 2e lid)
18 = geboren in België, van wie de ouders of in geval van adoptie de adoptanten, een verklaring afleggen tot toekenning van de Belgische nationaliteit vóór het kind twaalf jaar wordt. De ouders of adoptanten moeten hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad gedurende de tien jaren voorafgaand aan de verklaring, en het kind sedert zijn geboorte (Art. 11bis, §1)

19 = geboren in België, die er sedert zijn geboorte hoofdverblijf heeft, die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en minder dan dertig jaar oud is, en die een verklaring aflegt om de Belgische nationaliteit te bekomen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft(Art. 12bis,§1) (tot 1 mei 2000)
 • Geboren in België, die er sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijf heeft, die de leeftijd van achttien jaar bereikt heeft, en die een verklaring aflegt om de Belgische nationaliteit te verkrijgen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft (Art. 12bis, §1 1°, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een zeker aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit).(vanaf 01/05/2000)

Geboorte in buitenland – Toekenning

(Codes met uitwerking vanaf 1 januari 1985)


21= Geboren uit een Belgische vader die in België geboren is (Belgische of vreemde moeder ) Art.8,§1,2°,a
22= Geboren uit een Belgische moeder die in België geboren is (Belgische of vreemde vader)

Art. 8,§1,2°,a

23 = van wie een ouder Belg is die in het buitenland geboren is en die binnen vijf jaar na de geboorte een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind

Art. 8, §1,2°,b


24 = van wie de vader Belg is en in het buitenland geboren is, indien het kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot de leeftijd van 18 jaar (of ontvoogding) Art. 8,§1,2°c
25 = van wie de moeder Belg is en in het buitenland geboren is, indien het kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot de leeftijd van 18 jaar (of ontvoogding) Art. 8,§1,2°,c
26 = geadopteerd door een Belg(ische) geboren in België Art. 9.2°,a
27 = geadopteerd door een Belg(ische) geboren in het buitenland, die binnen vijf jaar na de adoptie een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind

Art. 9.2°,b


28 = geadopteerd door een Belg(ische) geboren in het buitenland indien het kind geen andere nationaliteit bezit Art.9.2°,c
29= Verklaring van behoud van de nationaliteit (≥01/01/95 – art. 22,§1,5°)
30 = Naturalisatie Art. 19
51 = op verklaring ingevolge huwelijk Art. 16
60 = door nationaliteitskeuze Art. 13 → 15
65 = Belg door collectief effect Art. 12; Hoofdverblijf in België
70 = door herkrijging Art. 24
90 = bijzondere gevallen die een commentaar vergen Art. 22,5,c a contrario en Art. 28
91 = door bezit van staat Art. 17
Codes met uitwerking vanaf 01/05/2000
85/86 reeds vervangen door 87/89
Codes te gebruiken met toepassing van de wet van 27/12/2006
87 Art. 12bis §1,2°
88 Art. 12bis §1,3°

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit

Codes te gebruiken met toepassing van de wet van 4 december 2012
40 = de vreemdeling die: leeftijd van 18 jaar bereikt heeft; en in België geboren is; en er sedert zijn geboorte wettelijk verblijft (Art. 12bis, §1,1°)
41 = de vreemdeling die: leeftijd van 18 jaar bereikt heeft; en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft; en het bewijs levert van kennis van één van de drie landstalen; en zijn maatschappelijke integratie bewijst; en zijn economische participatie bewijst (Art. 12, §1, 2°)
42 = de vreemdeling die: leeftijd van 18 jaar bereikt heeft; en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft; en het bewijs levert van kennis van één van de drie landstalen; en gehuwd is met een Belg, indien de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België hebben samengeleefd, of de ouder is van een Belgisch minderjarig of niet- ontvoogd minderjarig kind; en zijn maatschappelijke integratie bewijst (Art. 12, §1, 3°)
43 = de vreemdeling die: leeftijd van 18 jaar bereikt heeft; en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft; en het bewijs levert omwille van een handicap of invaliditeit geen betrekking of economische activiteit te kunnen uitoefenen of de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt (Art. 12, §1, 4°)
44 = de vreemdeling die: leeftijd van 18 jaar bereikt heeft; en tien jaar wettelijk verblijf in België heeft; en het bewijs levert van de kennis van één van de drie landstalen; en het bewijs levert van zijn deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap (Art. 12, §1, 5°)
Verlies van de Belgische nationaliteit

Codes met uitwerking vanaf 01/01/2013


95 = verlies van de Belgische nationaliteit Art. 23
96 = Verlies van de Belgische nationaliteit – bedrieglijke handelwijze Art.23, §1,1°
97 = Verlies van de Belgische nationaliteit – inbreuk < 10 jaar na bekomen van de nationaliteit Art. 23/1, §1, 1°
98 = Verlies van de Belgische nationaliteit – inbreuk > 5 jaar na bekomen van de nationaliteit Art. 23/1, §1, 2°
99 = Verlies van de Belgische nationaliteit – huwelijk nietig wegens schijnhuwelijk Art. 23/1, §1, 3°
Verklaarde nationationaliteit
10/031/0/dd/nationaliteitscode/45/Niscode/eventueel commentaar(max 60 tekens)

  1. IT070 = Het beroep


Toegestane codes:

10 11 13 17 20


Structuur:

OC/070/DC/dd/code beroep


De code 59990(zonder beroep-student) kan ingevoerd worden vanaf de leeftijd van 12 jaar.
Voor alle andere codes mag de informatiedatum nooit kleiner zijn dan de geboortedatum +17 jaar.
59991 zonder beroep vanaf 12j (ontbreekt veelvuldig op de ster-lijst)

59990 zonder beroep-student vanaf 18j


Vanaf 01/05/2013 : automatisch invoeren bij 18-jarigen code 59990  1. IT101 = aangegeven geboortedatum


Toegestane codes:

10 13
Codes bewijsstuk:

00 = Geboorteakte

01 = Paspoort

02 = Inlichtingenbulletin voor vreemdelingen (DVZ)

03 = Inlichtingenbulletin voor asielzoekers (DVZ)

04 = Uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand afgeleverd door de plaatselijke

overheid van het land van herkomst

05 = Uittreksel uit de geboorteakte (Consulaat)

06 = Uittreksel uit de huwelijksakte (Consulaat)

07 = Identiteitskaart land van herkomst

08 = Getuigschrift afgeleverd door Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatslozen

09 = Uittreksel uit de huwelijksakte of huwelijksakte opgemaakt in België

10 = Trouwboekje

11 = Inlichtingenbulletin Buitenlandse Zaken

99 = Zonder bewijsstuk
Structuur:

10/101/0/Geb Datum/Geb Datum/bewijsstuk in 2 karakters

Moet alleen bij Vreemdelingen worden aangepast of bij vreemdelingen die Belg worden.

Bij een Belg is de rechtvaardiging ALTIJD geboorteakte!!


Attesten en EID halen hun informatie uit het IT101 NN wijzigt niet.

  1. IT110 = de afstamming


Toegestane codes:

10 11 13 17


Codes – wijzen van afstamming vanaf 6 juni 1987:

10 = Kind geboren uit huwelijk

11 = afstamming van moederszijde met erkenning door de vader bij de geboorte

12 = afstamming van moederszijde (vermelding in de akte van geboorte)

13 = afstamming van moederszijde door erkenning

14 = adoptie

15 = volle adoptie

16 = vondeling

17 = afstamming van moederszijde ingevolge de nietigverklaring van de afstamming van vaderszijde

18 = onbekende afstamming (indien ouders niet gekend)

19 = onbepaalde afstamming (ouders gekend, maar wijze van afstamming kan niet worden vastgesteld)

20 = afstamming van vaderszijde door erkenning

21 = afstamming van moeders- en/of vaderszijde door vonnis

22 = afstamming van vaderszijde door nietigverklaring van de afstamming van moederszijde

23 = nietigverklaring van de afstamming van moeders- en/of vaderszijde

24 = herroeping van de adoptie


Structuur afstammingscode 10 of 19:

10/110/0/dd/code 10 of 19/RRnr vader/*/RRnr moeder/*/commentaar


Structuur met fictief RRnr van moeder:

10/110/0/dd/code 10 of 19/RRnr vader/*/Fictief RRnr moeder/naamcode/voornaamcode/*/commentaar


Structuur met fictief RRnr van vader:

10/110/0/dd/code 10 of 19/Fictief RRnr vader/naamcode/voornaamcode/*/RRnr moeder/*/commentaar


Structuur met fictief RRnr van vader en moeder:

10/110/0/dd/code 10 of 19/Fictief RRnr vader/naamcode/voornaamcode/*/Fictief RRnr moeder/naamcode/voornaamcode/*/commentaar


Stuctuur afstammingscode 11, 14, 15, 19, 21:

10/110/0/dd/code 11,14,15,19 of 21/RRnr vader/*/RRnr moeder/*/aktenr/NIS/commentaar


Structuur afstammingscode 20 :

10/110/dd/code20/RRnr vader/*/aktenr/NIS  1. IT120 = Burgerlijke staat


Toegestane codes:

10 11 12 (enkel voor code 50.51) 13 17 20 25


Ongehuwd: 10/120/0/dd/10
Onbepaald: 10/120/0/dd/90 (enkel op geboortedatum)
Gehuwd: 10/120/0/dd/20/aktenr 4 karakters/NN partner/*/NIS (of plaats + (landencode))
Gehuwd met fictief NN indien het een man is:

10/120/0/dd/20/aktenr 4 karakters/00000199900/naamcode(s) partner/voornaamcode(s) partner/*/NIS of landencode


Gehuwd met fictief NN indien het een vrouw is:

10/120/0/dd/20/aktenr 4 karakters/00000100000/naamcode(s) partner/voornaamcode(s) partner/*/NIS of landencode


Gescheiden vanaf 1 oktober 1994 in België: 10/120/0/dd kracht van gewijzigde/41/aktenr/NN partner/*/1/NIScode rechtbank/dd vonnis/*/datum overschrijving/NIS overschrijving

∟ code 1 = rechtbank van eerste aanleg / code 2 = rechtbank in beroep


Gescheiden vanaf 1 oktober 1994 in België(Bijwerking in historiek): 10/120/0/dd kracht van gewijzigde/41/aktenr/NN partner/*/1/NIScode rechtbank/dd vonnis/*/datum overschrijving/NIS overschrijving/@/plaats volgorde

∟ code 1 = rechtbank van eerste aanleg / code 2 = rechtbank in beroep


Echtscheiding buitenland:

10/120/0/dd overschrijving/41/aktenr/NNpartner/naamcode(s) partner/voornaamcode(s) partner/**/dd overschrijving/NIS land 5 karakters/*/te … (landencode 3 karakters)

∟is aan te vullen aan hand van vonnis

Nietigverklaring huwelijk zonder autogenratie:

Bij nietigverklaring huwelijk wordt code “25” gebruikt

10/120/0/datum overschrijving/25/aktenr/rrnr echtgeno(o)t(e)/*/NIS overschrijving/@/plaats volgorde
Nietigverklaring huwelijk met autogeneratie:

10/120/0/datum overschrijving/25/aktenr/rrnr echtgeno(o)t(e)/*/Nis overschrijving/@/plaats volgorde/plaats volgorde It120 partner


Speciaal geval:

*Echtscheiding op bijzondere wijze (voorheen verstoting) (code60) niet voor Belg. Nationaliteit

*Huwelijk personen van hetzelfde geslacht mogelijk vanaf 01.06.2003 of recenter.

Verschillende vormen van buitenlandse relaties en vormen van samenleven moeten worden opgenomen in de registers. Dit is met code 80 (partnerschap) of code 81 (beëindiging partnerschap) (structuren zoals bij code 20 en 41).  1. IT121 = Geboorteplaats van de echtgeno(o)t(e)


Toegestane codes:

10 11 13 17


Structuur:

10/121/0/huwelijksdatum/*/NIS geb.plaats echtgeno(o)t(e)


Structuur indien echtgenoot uit het buitenland:

10/121/0/huwelijksdatum/*/plaats voluit + landencode tussen haakjes
NB: indien de huwelijksdatum niet met zekerheid gekend is, moet een fictieve datum vermeld worden (4nullen + jaar en eeuw uitgezonderd)

Het is noodzakelijk voor bepaalde gemeente het district, waar de akte van geboorte wordt bijgehouden, op te nemen met de betrokken NIS-code (maximumlengte van de informatie is 40 tekens)  1. IT123 = Wettelijke samenwoning


Toegestane codes:

10 13
Normaal:

10/123/0/dd verklaring/NIS verklaring/dd inschrijving van verklaring/NN partner
Via notaris:

10/123/0/dd verklaring/NIS verklaring/dd inschrijving van verklaring/NN partner/NIS code notaris/naam en voornaam notaris


Via notaris na de verklaring:

10/123/0/dd verklaring/NIS verklaring/dd inschrijving van verklaring/NN partner/NIS code notaris/naam en voornaam notaris


Beëindigen van de wettelijke samenwoning indien betrokkene nog in zelfde gemeenten wonen:

10/123/0/dd beëindiging/code/NIS gemeente

∟ 1 = huwelijk van één van de samenwonende

2 = overlijden van één van de samenwonende

3 = onderlinge overeenstemming

4 = eenzijdige verklaring

5 = vonnis
Beëindigen van de wettelijke samenwoning wanneer betrokkene niet meer in dezelfde gemeenten wonen:

10/123/dd beëindiging/code/NIS gemeente van verklaring/dd betekening/NIS gemeente van betekening


Programma controleert de aanwezigheid van een IT120 (huwelijk)

2.14 IT 140 141 = Gezinssamenstelling
Toegestane codes:

10 11 12 13


AARD GEZINSSAMENSTELLING:

02 echtgeno(o)t(e) 03 zoon/dochter 04 schoonzoon/dochter 05 kleinkind 06 moeder/vader

07 schoonouders 08 grootouders 09 broer/zus 10 schoonbroer/zus 11 verwant 12 niet-verwant 13 stiefkind 14 achterkleinkind 15 oom/tante 16 neef/nicht(3egr) 17 neef/nicht(4egr) 20 gemeenschappen
Altijd opletten dat bij verhuisdossiers, de gezinssamenstelling correct wordt gedaan en dat de nieuwe bewoners dus niet ingeschreven worden bij de vertrokken bewoners.

Invoeren alleenstaande: (via IT 141 MAAR komt in dossier als IT140)

10/141/0/dd/01/00Annuleren van alleenstaande: (enkel door de regionale afvaardiging)

Met suppressie: 13/140/0/datum suppressie/01

Zonder suppressie: 13/140/0/datum alleenstaande/01

Invoeren van een gezinslid:

10/141/0/dd/02-17/00/NNreferentiepersoonAnnuleren van gezinslid:

Met suppressie: 1)13/141/0/datum suppressie – 2)dossier referentiepersoon: 13/140/0/datum suppressie/NNgezinslid

Zonder suppressie: 13/141/0/dd (genereert in dossier referentiepersoon)

Referentiepersoon (=140):

ANNULEREN van IT 140 altijd VIA dossier van gezinslid IT141: als er suppressies in het dossier zijn: zowel in dossier van gezinslid als in dossier van referentiepersoon eerst die annuleren:

ALS er in het dossier van het gezinslid geen IT141 aanwezig is MAAR deze is wel aanwezig in het dossier van de referentiepersoon IT140, dan zal men de IT140 moeten wissen in het dossier van de referentiepersoon : 13/140/0/dd/NNgezinslid

Indien er tevens een suppressie vandezelfde dd aanwezig is als de IT140(die men wil verwijderen) zal automatisch de suppressie eruit gehaald worden, dus zal men deze handeling twee keer moeten uitvoeren om ook de IT140 te kunnen verwijderen, daarna moet men de suppressie dd er terug in zetten die men eruit heeft gehaald (oftewel moet men dit uitvoeren met speciale sleutel en lijnnr)

Het dossier van een overledene/GZL wijzigt niet door overlijden. Bij de referentiepersoon wordt de toestand op datum van overlijden gesupprimeerd. Als de referentiepersoon overlijdt wijzigt dit dossier niet, maar worden de GZL eerst als alleenstaande gezet, en dan GZL gemaakt van de nieuw gekozen referentiepersoon.

Gezinslid wordt referentiepersoon:

Eerst GZL alleenstaand maken, daarna nieuwe GZL toevoegenReferentiepersoon wordt gezinslid:

 1. Nieuw referentiepersoon alleenstaande maken,

 2. daarna alle gezinsleden bij nieuw referentiepersoon voegen,

 3. dan oude referentiepersoon toevoegen aan nieuwe referentiepersoon

Gemeenschappen:

Een persoon is alleenstaand maar woont in gemeenschappen

10/141/0/dd/20/00

Zorgwonen:

Zorgbehoevende(n) worden als apart gezin ingeschreven (max twee personen)

Bij de zorgverstrekker ziet men hier geen melding van in het dossier

Alleenstaande: 10/141/0/dd/01/01

Gezin: Referentiepersoon: 10/141/0/dd/01/01

Gezinslid: 10/141/0/dd/02/01/NNOPMERKING:

Bij wijziging van aard van gezinssamenstelling steeds een 10/141 gebruiken. Een 11/141 wordt enkel gebruikt indien ambtenaar of bediende een fout gemaakt heeft (situatie heeft nooit bestaan)

Voorbeeld: als een niet-verwante trouwt en bijgevolg echtgenote wordt, wordt dit bijgewerkt met een 10/141 (invulscherm = toevoegen gebruiken en niet verbeteren)

2.15 IT 150 = Overlijden
Toegestane codes:

10 13 25
10/150/0/dd overlijden/aktenr 4 karakters/NIS/0 of 1


Code 0 = Bevolking

Code 1 = Burgerlijke stand


Overlijden in het buitenland:

10/150/0/dd/0000/*/plaats voluit(landcode)


Indien aktenr toegevoegd moet worden of gewijzigd:

25/150/0/dd/aktenr 4 karakters


Gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden:

10/150/0/dd overlijden volgens beslissing/1/dd overschrijving/NIS overschrijving/*/commentaar


Opmerkingen:

Bij overlijden van gehuwd gezinslid wordt IT120 en IT140 partner aangepast

Bij overlijden van gehuwde referentiepersoon wordt enkel IT120 partner aangepast

Bij overlijden van niet-gehuwde referentiepersoon dient er een nieuwe referentiepersoon te worden aangeduid.


OPGELET:

Indien overlijden moet aangepast worden omwille van verkeerde dd/plaats = controle dossier 120/140/141 bij eventuele partner (annulatie verkeerde info)

STEEDS OVERLIJDENSAKTE vragen bij wijziging

2.16 IT191 = Rijbewijs
Toegestane codes:

10 11 13 20 26


10/191/0/begindd/einddd/type/NIS/landcode/Code verval/*/rijbewijsnr max22 karakters

∟00 = onbekend ∟00= geen vervallenverklaring

01 = rijbewijs 01= gedeeltelijke vervallenverklaring

02 = internationaal 02 = totale vervallenverklaring

03 = voorlopig rijbewijs

04 = leervergunning


Einddd = reële datum of waarde 99999999 indien geen einddatum

NIS = NIS van de gemeente waar rijbewijs werd afgeleverd of NIS van de gemeente waar

rijbewijs werd ingeschreven indien afgeleverd in het buitenland

Landcode = code van het land van uitgifte rijbewijs (België = 150)


Annuleren: 13/191/0/dd
Indien er meerdere rijen zijn met dezelfde dd: 13/191/2/dd/rijnr
Vervallenverklaring zonder rijbewijs:

10/191/0/datum gerechtelijke uitspraak//99999999 of vervaldd/type/NIS/landcode/rijbewijsnr


Vervallenverklaring van het recht tot sturen:

26/191/0/datum waarom vervallenverklaring ingaat/Code verval/rijbewijsnr


Bij brief van 17.02.2009 structuren voor vervallenverklaring ingetrokken

2.17 IT195 = Identiteitsbewijs

Toegestane codes:

10 11 12 13 20Speciale codes:

98005 = FOD BUZA

70000 = NIS Provincie Limburg

02070 = NIS RRN Hasselt

0code diplomatieke post = NIS diplomatieke post

Types identiteitsbewijzen:


 1. identiteitsbewijs Belg

10 bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR)

11 BIVR – tijdelijk verblijf A

12 BIVR B

13 identiteitskaart voor vreemdeling C

14 EU- langdurig ingezetene D

15 E kaart

16 E+ kaart

17 F kaart

18 F+ kaart

20 identiteitskaart vreemdeling (IK)

21 verblijfskaart familielid van Unieburger

22 duurzame verlijfskaart familielid van Unieburger

30 attest van immatriculatie (AI)(modellen A en B)

40 EU-kaart (- zelfstandigen)

41 verklaring van inschrijving

42 document staving duurzaam verblijf

50 identiteitskaart Belgen in het buitenland

60 identiteitsstuk voor kinderen -12 jaar

70 identiteitsbewijs voor kinderen -12 jaar

71 Elektronisch identiteitsbewijs -12 jaar

80 EU-kaart (zelfstandigen)

90 ander identiteitsbewijs (voor vreemdelingen, Shape of Nato)

0091 bijzondere identiteitskaart P

0092 bijzondere identiteitskaart E

0093 bijzondere identiteitskaart S

0094 bijzondere identiteitskaart C

0100 bijlage 15 – attest (kaartnr = 12 nullen)

0110 bijlage 35 – speciaal verblijfsdocument (kaartnr = 12 nullen)

0120 bijlage 12 (verlies/diefstal/vernietiging)

0121 bijlage 6 (verlies Kids-ID Belgen jonger dan 12j)

0200 voorlopige identiteitskaart (VIK)

0210 voorlopig bewijs van identiteit -12 jaar (VIB)Eenheidsstructuur voor alle identiteitskaarten en –bewijzen:

OC/195/0/afgifte datum/N/type/kaartnr/NIS gem afgifte/vervaldatum/dup/verl/duur

Indicatie N = moet worden ingevoegd om onderscheid te maken met de oude structuren

Type = de bestaande types blijven behouden en worden voorafgegaan door 2 nullen

Kaartnr = 12 cijfers, kaartnummer minder dan 12 tekens = links beginnen met het invullen van het nummer, de overblijvende vakken worden ingevuld met spaties - Indien geen kaartnr = 12 nullen

Duplicaat = volgnummer van duplicaat in twee cijfers (01, 02, 03, …)

Verlenging = uitsluitend bij type 10

Duur = geldigheidsduur in maanden (twee cijfers)Supprimeren of intrekken kaart:

12/195/0/datum van aanvraag/kaartnr of 12 nullenOpmerking:

Bijlage 19 en 20 (vreemdelingen) worden niet opgenomen in de IT195OPGELET:

De laatste drie zones moeten worden ingevuld met “nullen” als zij niet van toepassing zijn.Structuur voor de identiteitskaart van Belgen – Europees Model:

OC/195/0/afgifte datum/N0000/kaartnr (12 cijfers)Structuur voor identiteitsstuk van kinderen -12 jaar:

OC/195/0/afgifte datum/N0060/identiteitsstuk nr (6 cijfers)/NIS gem afgifte

Identiteitsstuk nummer: Bestaat uit jaartal 2 cijfers gevolgd door volgnummer in 4 cijfers (of 5 cijfers voor de grote steden)

Structuur voor identiteitsbewijs van kinderen -12 jaar:

OC/195/0/afgifte datum/N0070/identiteitsbewijs nr/NIS gem afgifte/vervaldatumStructuur voor type 50:

OC/195/0/afgifte datum/N0050/identiteitskaart nr(12 cijfers)/*/plaats van aflevering = landencode land van uitgifte/vervaldatumStructuur voor Voorlopige itdentiteitskaart - Belg:

OC/195/0/dd/N/0200/kaartnr/ΔΔΔ/NIS delegatie/dd/0000/02Structuur voor Voorlopig identiteitsbewijs kind -12jaar - Belg:

OC/195/0/dd/N/0210/kaartnr/ΔΔΔ/NIS delegatie/dd/0000/02Structuur voor verlies/diefstal/vernietiging – Bijlage 12:

10/195/0/dd/N/0120/000000000000/NIS/vervaldatum/00/verlenging/01Structuur voor verlies KIDS-ID - Bijlage 6 kind -12jaar – Belg:

10/195/0/dd/N/0121/000000000000/NIS/00/00/00Oude structuren om bijwerkingen te doen in Historiek van 195

Structuur voor type 00 en 60:

OC/195/0/afgifte datum/type/nr van het bewijs/NIS gem uitgifteStructuur voor type 20. 30. 40. 80 en 90:

OC/195/0/afgifte datum/type/nr van het bewijs/NIS gem uitgifte/vervalddStructuur voor type 10:

OC/195/0/afgifte datum/10/nr van het bewijs/NIS gem uitgifte/vervaldd/duur

Duur: A = onbeperkte duur B = beperkte duur

Structuur voor type 10 met verlengingsnummer:

OC/195/0/afgifte datum/10/nr van het bewijs/NIS gem uitgifte/vervaldd/duur/verlengingsnr

Verlengingsnummer: 0,1,2,3 (enkel voor type 10)

OPGELET:

De toevoeging van een verlenging in een bestaande informatie gebeurt met OC11(verbetering) en verlengingsnr 0, terwijl de bijwerking van een verlenging gebeurt met OC10 en verlengingsnr 1,2,3.

Datum verlenging = datum van uitreiking (is géén nieuwe uitreiking met nieuw nummer)

2.18 IT199 = Paspoort

Toegestane codes:

10 13 17


Speciale codes:

98005 = FOD BUZA

70000 = NIS Provincie Limburg

0code diplomatieke post = NIS diplomatieke postCode status:

 1. aflevering

 2. annulatie

 3. vernietiging

 4. verlies

 5. diefstal

 6. ongeldigverklaring

 7. intrekking of inbewaringneming

Structuur:

OC/199/DC/dd/N/paspoortnr 8 karakters/status/NIS = 5 karakters van gem, provincie, ambassade die paspoort uitreikt/productiedatum/vervaldatum2.19 IT202 = Bijzondere informatie (vreemdelingen)

Toegestane codes:

10 13


Structuur:

10/202/0/dd/01/codeStructuur met ref. persoon:

10/202/0/dd/01/code/NN van ref persoon

Eerst de volledige historiek van voor 3 maart 2008 verwijderen.

!Bij Zwitserse of EU- student eerst IT007 invoeren!

!Bij Vluchteling (code 2.1.0) eerst IT031 aanpassen naar “vluchteling van …”!

2.20 IT210 = Vermelding van het register

Toegestane codes:

10 11(1 en 2) 13 20(1 en 2)Code status:

 1. vreemdelingenregister

 2. bevolkingsregister

 3. ambtenaar Europese Unie (omzendbrief 13 maart 1989)

 4. vreemdelingen (K.B. 30 oktober 1991 betreffende de verblijfsdocumenten van bepaalde geprivilegieerde vreemdelingen)

 5. wachtregister (asielzoekers)

 6. W.R. EU-Burger, die een verklaring van inschrijving heeft aangevraagd

 7. V.R. Familielid, die een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie heeft aangevraagd

 8. Collecte burgerlijke stand door de gemeente van geboorte

Structuur:

10/210/0/dd/status

Opmerking:

Bijwerken van IT210 veronderstelt wel dat betrokkene een IT001-020 heeft van een Belgische gemeente.pag. Versie 1.1 dd 17/10/2013

: fileadmin -> user upload
user upload -> Wedderveer “Uitgestrekte buurt in de gemeente Bellingwedde tussen Blijham en Wedde aan de westoever van de Westerwoldsche Aa; aan de overkant ligt het recreatieoord Wedderbergen (camping).
user upload -> Verslag Werkatelier Eiland van Schalkwijk
user upload -> Persdossier haring
user upload -> Symposium on the Rwandan Genocide: Remembrance & Reflection on the aftermath
user upload -> Nieuwsbrief cnv onderwijs passend onderwijs Nummer 1 17 januari 2013
user upload -> Een stukje over de geschiedenis van de club
user upload -> Herfstvakantie van 13 T/M 20 oktober
user upload -> Formulier verklaring vakbondslidmaatschap voor maandelijkse werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie
user upload -> Winschoterhoogebrug
user upload -> Maandelijks juli 2010 nr. 7 Business Cooperation Newsletter
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina