Bijzonder bestekDovnload 0.68 Mb.
Pagina15/15
Datum21.08.2016
Grootte0.68 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Bijlage J: SLA

 1. Niveau van beschikbaarheid – Definities


De FOD Financiën wenst een hoge, algemene graad van beschikbaarheid te bekomen voor zijn informaticasystemen. Deze doelstelling is van toepassing op de in de in het bestek gevraagde architectuur die het voorwerp uitmaakt van onderhavig bijzonder bestek en op de platformen die gebruik maken van bestaande infrastructuren.

De onbeschikbaarheid van de voorzieningen wordt op de volgende manier gekwalificeerd:

De onbeschikbaarheid zonder zichtbare impact: de onbeschikbaarheid van de betreffende uitrusting leidt niet rechtstreeks tot een disfunctie of een zichtbaar prestatieverlies. Deze situatie brengt eventueel een grotere kwetsbaarheid met zich mee. Voorbeeld: mankement van een redundante voeding, panne van een schijf in een RAID-set.

De onbeschikbaarheid zonder functionele impact maar met een impact op de prestaties: de onbeschikbaarheid van de betreffende uitrusting leidt niet tot het stopzetten van een functionele service maar heeft een reële impact op het bereikte prestatieniveau.

De onbeschikbaarheid met een functionele impact: het niet beschikbaar zijn van de betreffende uitrusting leidt tot een verzwakking van de beschikbare mogelijkheden en tot het stopzetten van een service.

De onbeschikbaarheid van de voorzieningen wordt ook gekwalificeerd in functie van de voorafgaande kennisgeving in kwestie:

De geplande onbeschikbaarheid, namelijk gepland in gezamenlijk overleg tussen de FOD Financiën en de inschrijver.

De niet-geplande onbeschikbaarheid, namelijk niet gepland en het gevolg van toevallige gebeurtenissen. De niet geplande onbeschikbaarheid kan worden opgedeeld in verschillende categorieën:

Onbeschikbaarheid te wijten aan oorzaken die buiten de informaticasystemen of het gebruik ervan te vinden zijn.

Onbeschikbaarheid te wijten aan een mankement van de informaticasystemen (hardware en/of software) of aan het gebruik ervan.

Voor een bepaalde uitrusting kan men de volgende maatstaven definiëren:

Geplande onbeschikbaarheid: periode van onbeschikbaarheid in overleg met de FOD Financiën (gemeten in uren).

Onbeschikbaarheid van secundair belang: periode van niet geplande onbeschikbaarheid die enkel een impact heeft op het prestatievermogen en die wordt toegeschreven aan de uitrusting.

Onbeschikbaarheid van primair belang: periode van niet geplande onbeschikbaarheid die een functionele impact heeft en die wordt toegeschreven aan de uitrusting.

Indien men stelt (binnen coherente eenheden):

NDP = Geplande onbeschikbaarheid met betrekking tot de uitrusting.

NonDispMineure = Niet geplande onbeschikbaarheid van secundair belang te wijten aan de uitrusting

NonDispMajeure = Niet geplande onbeschikbaarheid van primair belang te wijten aan de uitrusting

NBAutres = Niet geplande onbeschikbaarheid te wijten aan oorzaken die buiten de uitrusting zelf te vinden zijn

AN = duur van een jaar

Dan kan men de volgende verhoudingen bekomen:

Onbeschikbaarheid van secundair belang:

Onbeschikbaarheid:

Evenredige beschikbaarheid:

Onbeschikbaarheid van primair belang:

Onbeschikbaarheid:

Evenredige beschikbaarheid:

In het kader van het beheer van de ICT-dienst kan de aanbestedende overheid de assistentie vragen van een onafhankelijke derde voor de realisatie van een audit van de voorgestelde systemen. Indien de inschrijver zelf een beroep heeft gedaan op een dergelijke instelling dient hij zulks te signaleren in zijn offerte om belangenconflicten te vermijden.

De inschrijver moet in zijn offerte op gedetailleerde wijze uitleggen welke maatregelen worden genomen om de niveaus van beschikbaarheid te bekomen waartoe hij zich verbindt.

De inschrijver moet ook de testprocedures beschrijven die periodiek zullen worden georganiseerd om de efficiëntie te meten van de genomen maatregelen om de aangekondigde niveaus van beschikbaarheid te bekomen.

Beperkt tot de uitrustingen die door hem worden geleverd, verbindt de inschrijver zich ertoe om voor eigen rekening alle maatregelen te treffen met het oog op het wegwerken van gebreken of lacunes die tijdens de testprocedures zouden zijn geïdentificeerd.

     1. De kostprijs voor de uitvoering van deze testprocedures moet worden vervat in de garantie en in de onderhoudskosten.


   1. Beschikbaarheid en engagement op serviceniveau

    1. Definitie “dienstperiode”


De operationele dienst levert zijn diensten ononderbroken gedurende de volgende periode: alle dagen van het jaar, de klok rond.

De dienstperiode neemt een aanvang bij het begin van elke kalendermaand.
dienstperiode voor de beschikbaarheid = nominale dienstperiode – geprogrammeerd onderhoud.
dienstperiode voor de prestatie = dienstperiode voor de beschikbaarheid – online onderhoud van de dienst – onbeschikbaarheid.

Dienstperiode – beschikbaarheid & prestaties
In uren

In minuten

dienstperiode van dertien weken (kwartaal)

2.184

131.040

Ten opzichte van een jaar

8.742

524.520
    1. Beschikbaarheidsbeheer

De leverancier moet een beschrijving geven van zijn proces voor het beschikbaarheidsbeheer.


De beschikbaarheids- en prestatiefactoren worden gemeten op de controlepunten op de grens van het gebied waarvoor de leverancier verantwoordelijk is (de interfaces van bron- en doelsystemen).
Onderstaande tabel geeft de gevraagde beschikbaarheidsscenario’s gedurende de ‘dienstperiodes – beschikbaarheid’ weer.
De nominale dienstperiode is bepaald op drie maanden, dertien weken, 2.184 uur of 131.040 minuten in totaal. Afhankelijk van het gevraagde beschikbaarheidsniveau moet de leverancier een architectuur en een ondersteuning leveren die het mogelijk maakt de dienstniveaus te bereiken.

Periode van 3 maanden

Beschikbaarheid

99,80%

Maximale onbeschikbaarheid:

262 min.

Nominaal (100%)

131.040

Het beginpunt van de onbeschikbaarheid van een dienst is het ogenblik waarop de vereiste functionaliteit van een dienst tijdens de dienstperiode niet meer beschikbaar is ten gevolge van een fout. De dienst wordt geacht onbeschikbaar te zijn zodra één van de elementen waaruit hij bestaat, niet meer geleverd wordt.

Elke inschrijver verbindt er zich toe voor elk van de systemen die hij levert het niveau van beschikbaarheid te verzekeren zoals dat wordt gespecificeerd in dit bijzonder bestek. Dit engagement strekt zich niet uit tot de onbeschikbaarheid van systemen die te wijten is aan een oorzaak die buiten de verantwoordelijkheid van de bewuste inschrijver valt.

De volgende tabel toont de gevraagde niveaus van beschikbaarheid:


ServersGeplande onbeschikbaarheid:

Hoogstens 2 dagen per jaar

Onbeschikbaarheid van secundair belang:

< 0,2%
(beschikbaarheid > 99,8%)

Onbeschikbaarheid van primair belang:

< 0,2%
(beschikbaarheid > 99,8%)

De hierboven vermelde cijfers zijn van toepassing op de individuele uitrustingen.

Ze zijn niet van toepassing in het geval van catastrofes.

De FOD Financiën wenst dat de voorgestelde systemen beantwoorden aan de vooropgestelde doelstellingen. Toch zal de FOD Financiën bepalen hoe bepaalde maatregelen ter verbetering van de beschikbaarheid kunnen worden genomen naarmate de centrale architectuur van het serverplatform zich verder ontwikkelt. Het is dus mogelijk dat er bepaalde maatregelen in werking treden na de periode die wordt gedekt door onderhavig bijzonder bestek. Vanuit technologisch standpunt moeten de voorgestelde systemen niettemin van bij de aanvang voldoen aan de behoeften op lange termijn.

Opmerkingen betreffende de geplande onbeschikbaarheid:

Elke geplande systeemonderbreking zal in gezamenlijk overleg tussen de FOD Financiën en de inschrijver worden voorzien en dit met een aanzeggingstermijn van 1 maand. Van deze termijn kan worden afgeweken voor dringende interventies met de bedoeling een probleem op te lossen en het risico op niet geplande onbeschikbaarheden te verkleinen.

De interventies zullen plaatsvinden buiten de normale werkuren van de FOD Financiën en bij voorkeur op weekendnachten.


   1. Procedures voor gebruik en voor het beheer van incidenten.


Elke inschrijver moet bij zijn offerte een eerste versie voegen van de te volgen procedures voor het dagelijks beheer van de door hem voorgestelde systemen, alsook van de te volgen procedures bij incidenten.
Gebruik Systemen

Maken van Back-ups

Incident/panne Serverhardware

Incident Gebruik Systeem

Tijdens de installatie van de systemen zal de inschrijver deelnemen aan de uitwerking van een gebruikshandleiding waarin alle aspecten op geïntegreerde wijze worden gedocumenteerd (server, opslag, back-ups).
  1. BIJLAGE K: Model van vraag en antwoord
Vragen en antwoorden – Questions et réponses

1

Referentie – Référence:

Voorbeeld: p9 – 1.3.2

Vraag – question:

Réponse – antwoord:

Ingevuld door de FOD Financiën.


2

Referentie – Référence:

Vraag – question:

Réponse – antwoord:

Ingevuld door de FOD Financiën.
3
4
5


Bijzonder lastenboek-x86-2010-Platform-V3-Publicatie-NL-update 26/08/2010 Pagina van1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina