Bloemen. De bloemen worden gebracht door: fam. Baan Afgelopen zondag zijn de bloemen met een groet van de gemeente gebracht naar: mw. Z. Brinks-Kroeze, Schakelpad 17 ZiekenDovnload 45.65 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte45.65 Kb.
Bloemen.

De bloemen worden gebracht door: fam. Baan

Afgelopen zondag zijn de bloemen met een groet van de gemeente gebracht naar: mw. Z. Brinks-Kroeze, Schakelpad 17
Zieken.

Opgenomen in GGZ Drenthe locatie Hoogeveen, mw. C. Vennik, adres:

Mevr. C. Vennik. p/a GGZ Drenthe locatie Hoogeveen.

Dr. G.H.Amshoffweg 3, Hoogeveen.

Laten we in gebed en daad meeleven met onze zieken en zorgdragenden.
Agenda

Wo 4 nov. 19.30 uur: gemeenteavond. In de lokalen achter de kerk

Vr 6 nov. Weeksluiting Oldersheem 19.00 uur

Zo 8 nov. 10.00 uur: kerkdienst voorganger ds. G.C. Kajim uit Emmen


Activiteitenagenda najaar 2015
Woensdag 4 november Gemeenteavond aanvang : 19.30u in de zalen achter de Noorderkerk.
Zondag 8 november In onze Dankdagdienst verleent het ” Ichthuskoor” uit Emmen medewerking aan de kerkdienst.

Dinsdag 15 december Workshop ‘Creatief voor kerst’, zie artikel in Meeleven

1e Kerstdag, 25 december Dhr. Kloppenburg als organist verleent samen met 2 trompettisten medewerking aan de kerkdienst.

Dankdag/gemeenteavond

Op de gemeenteavond woensdag 4 november willen we de stand van toezeggingen van de dankdagcollecte bekendmaken. De onderwerpen die verder besproken worden zijn: Financieel verslag Kerk 2014, begroting Kerk en Diaconie 2016

Wat te doen met de pastorie, Beleidsplan, Hemelvaartsdag/dienst

U bent allen van harte uitgenodigd!!!
Mededelingen voor de Nieuwsbrief s.v.p. uiterlijk woensdag 18.00 uur doorgeven aan Gé Visser: nieuwsbrief@noorderkerk.info

Zondag 1 november 2015

Ngroup 45oorderkerk

Voorganger: Ds. J. van Breevoort

Ouderling van dienst: dhr. Harry Vos

Inzameling van gaven 1. Zending, uitgang Kerk

Organist: dhr. Koos Salomons

Ontvangst: fam. Kuik

Koster: Peter Vermaas

Kindernevendienst: Liesan Masselink

Kaars aansteken: Koen Seip

Kinderoppas: Anita Seip en Corrie BaanKoffiedrinken na de dienst

Mededelingen ouderling van dienst
Aanvangslied Psalm 73:1,9,10

Stilte-Votum-Groet

Klein Gloria (lied 195)

Gebed.


ter verootmoediging: lezen Rom. 8:14 t/m 28 ,38 ,39.

Zingen lied 675:2.

Rom. 12:9-21

Zingen lied 723:2.

Kinderen naar de nevendienst

Zingen: wij gaan voor even uit elkaar...

lezen Heidelbergse Catechismus uit zondag 10: wat verstaat gij onder voorzienigheid van God.?

Antw. : De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor Hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja alle dingen ons niet bij toeval maar uit zijn vaderlijke hand toekomen.

Gal. 5:25.

Zingen lied 902:3,4.

ter overdenking

Zingen lied 904:1,4.

Gebed

kinderen komen terug van de kindernevendienst en oppasInzameling van gaven

Slotlied: Psalm 62:4,5

Zegen

Zingen lied 416:1,2,3,4.


Zondag 1 november – Najaarszendingdweek

Deze zondag is er één collecte in de dienst.

Predikant in Thailand

Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten,

naar Thailand. Slechts 1 % van de Thaise bevolking is christen.

Christenen zijn een kleine minderheid te midden van een over-

wegend Boeddhistische samenleving. Voor voorgangers van de

kerk is er een eigen opleiding. Hier studeren niet alleen toe-

komstige predikanten uit Thailand, maar ook uit naburige landen

als Laos, Myanmar, Cambodja en Nepal. Ze hoeven niet naar

Amerika of Europa, maar kunnen in hun eigen regio studeren.

Kerk in Actie steunt vijf talentvolle studenten die de kans krij-

gen om met een beurs een theologisch opleiding te volgen.

Met uw bijdrage versterkt u de kerken in Thailand en steunen

we studenten met een beurs.

Inzameling van gaven:

Zondag 25 oktober voor de diaconie €109.81

Hartelijk dank! de Diaconie
Beleidsplan Diaconie en begroting 2016

Voor de gemeenteavond van 4 november liggen er een aantal

exemplaren van het beleidsplan en begroting 2016 in het voor- portaal van de kerk.

Het beleidsplan kunt u ook vinden op de website:www.Noorderkerk.info

Jaarrekening

Tijdens de gemeente avond zal de jaarrekening 2014 worden toegelicht.

Een verkorte versie van het financieel verslag is vanaf zondag 1 november verkrijgbaar, voor belangstellenden liggen exemplaren ter beschikking, in het portaal van de kerk.

De uitgebreide versie, is op verzoek in te zien via het college van kerkrentmeesters.


Geluidsproblemen kerkomroep

Een technisch probleem heeft gezorgd voor klachten bij de ontvangers van de kerkomroep.

Een kastje dat nodig is de geluidsproblemen op te lossen is besteld en zal zo spoedig mogelijk worden geïnstalleerd. Wij vragen uw begrip hiervoor, en hopen op een snelle oplossing.
Blokkalenders en dagboeken.

Ook dit jaar kunt uw bestelling weer doorgeven voor 8 november via de bestellijst in de kerk of bij Bert en Karin Keizer tel: 551146 via de mail: bert.karinkeizer@ziggo.nl

Dit zijn de prijzen: Philippus dagboekje 2015 € 7,50

Blokkalender 2015 € 10,-


Vanaf half oktober ligt de bestellijst in de kerk, de bestelde artikelen worden voor de kerst thuisbezorgd.

Eerste Zondag van de Maand

In ons tweelingdorp worden iedere twee weken +/- 45

voedselpakketten uitgereikt. Om dit werk te ondersteunen en iets

extra toe te voegen vraagt uw Diaconie elke eerste zondag van de

maand een product mee te nemen naar de kerk.

Voor Zondag 1 November Afwasmiddel

U kunt het inleveren zondags in het voorportaal van de kerk of

brengen bij één van de diakenen. Zij zorgen dat het uitgereikt

wordt door de Voedselbank in onze dorpen.

Wij rekenen opnieuw op uw medewerking.

De Diakenen.
Rectificatie

Betreft: Giften Diaconie

In Meeleven staat een foutje namelijk:

€ 50,00 Diaconie moet zijn € 150,00 en

€ 100,00 Vluchtelingen via Penningmeester moet zijn € 200,00

WMO, veranderingen in de Zorg.

De Zuiderkerk te Nieuw-Amsterdam organiseert een informatieavond over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO ). Een medewerker van de gemeente Emmen zal vertellen over de WMO en

wat de actuele stand van zaken is. Iedereen is van harte welkom. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze avond wordt gehouden op maandag 2 november, aanvang 19.30 uur achter de Zuiderkerk te Nieuw-Amsterdam, Vaart zz. 86. De toegang is gratis.


Mantelzorg

Landelijk wordt ieder jaar op 10 november de Dag van de Mantelzorg gehouden. Ook zal er aandacht zijn voor de mantelzorgers op zondag 8 november in de dienst.Thema Dag van de Mantelzorg 2015: Laat je zien!

"Laat je zien!" staat voor de persoon achter de mantelzorger, dat je gezien mag worden in deze specifieke rol die je vervult, dat je daarvoor erkenning krijgt en dat de omgeving jou als mantelzorger waardeert. "De omgeving", dat zijn andere familieleden, vrienden, maar ook de gemeente of het wijkteam. Je kunt hen om steun en hulp vragen als dat nodig is. Jij mag er zijn, dus laat jezelf zien.

Ook voor de partners waarmee je te maken hebt, is het fijn als jij je laat zien. Bij de huisarts, bij de gemeente, in het ziekenhuis, bij het steunpunt Mantelzorg, etc. Maar ook de gemeente kan zich laten zien, of het wijkteam, of ....

Op deze dag wordt er verspreid over Nederland veel aandacht besteed aan Mantelzorg en Mantelzorgers. In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen.
Even naast de vluchtelingen staan.

Dinsdag 27 oktober heeft de Noorderkerk met 14 vrijwilligers

bij het station in Emmen gestaan om de eerste opvang naar de

bus te verzorgen. Op deze dag die zijn zij om 14.00 uur begon-

nen, de laatste 4 vluchtelingen kwamen in de nacht om 1.15 u

Op dit moment komen er tussen de 150 en 200 vluchtelingen

binnen. Wij als Noorderkerk mochten naar schatting 140-150

vluchtelingen begroeten. Aan hen zijn 25 kg bananen, 90 koek-

repen en 95 flesjes water uitgereikt. Daarnaast koffie en thee en

warme kleding. Iedere dag, vanaf begin september, zijn kerken

aanwezig bij het station. Voor de Noorderkerk de derde keer.

De diaconie wil haar vrijwilligers bedanken en de sponsors die

dit weer mogelijk hebben gemaakt.

De Diaconie


Avondsluiting Oldersheem

Vrijdag 6 november is er een weeksluiting in Oldersheem.

Voorganger: dhr. J.H. Vijlbrief aanvang: 19.00 uur
Verlangen naar God

De volgende avond is 26 november; dan zal een overdenking worden gehouden door mw. Hennie Haan-de Braal over ‘uw wil geschiede’ (ook uit het ‘Onze Vader’)


Clubnieuws

 Noteer alvast in uw agenda

vrijdag 18 december 19.00 Kerstwandeling, start bij de Welput

Saudi-Arabië: mensenrechtenactivist voor lange tijd in de cel

Dr. Abdulrahman al-Hamid is een van de oprichters van de onafhankelijke Saudische mensenrechtenorganisatie ACPRA. De autoriteiten ontbonden de organisatie in 2013 en zetten bijna alle leden achter slot en grendel.

Al-Hamid is op 13 oktober 2015 veroordeeld voor het oproepen tot demonstraties, het niet respecteren van de rechterlijke autoriteiten, en het opzetten van een ongeregistreerde organisatie. De rechterbank legde hem een lange gevangenisstraf op van negen jaar, gevolgd door een even lang reisverbod.

Stuur in november 2015 een brief naar de Saudische autoriteiten en roep hen op Dr. Abdulrahman al-Hamid en alle andere ACPRA-leden onmiddellijk vrij te laten. Porto: wereldzegel 1. Stuur s.v.p. een kopie van de brief naar de ambassade van Saudi-Arabië in Nederland (een kopie omdat de ambassade niet wordt aangesproken, slechts geïnformeerd). Ambassades hebben een rapportageplicht naar de autoriteiten in het desbetreffende land. Adres gegevens ambassade:  1. The Royal Embassy of Saudi Arabia

His Excellency Mr. Abdul Aziz Abdullah Abdulaziz Abohaimed

Koninginnegracht 26, 2514 AB Den Haag (E-mail: amboffice.nl@mofa.gov.sa)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina