Blok 9: veel voorkomende problemen slaapstoornissenDovnload 108.87 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte108.87 Kb.
BLOK 3.9: VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN


 1. Slaapstoornissen
 • Eerst iets over de slaapfysiologie

 • De slaap bestaat uit een aantal cycli van elk 1,5-2 uur; het aantal cycli is afhankelijk van de totale slaapduur:

  • bij de meeste mensen is dat 7-8 uur

  • langslapers ( 2% ): > 10 uur

  • kortslapers ( 8% ): < 5 uur

 • In elke cyclus worden bepaalde slaapstadia doorgemaakt, die onder te brengen zijn in 2 “soorten” slaap:

  • NREM ( = non-REM )-slaap: achtereenvolgens:

   • ondiepe slaap:

    • stadium 1: sluimerstadium

     • in dit stadium kunnen hypnic jerks ( schokkende bewegingen van het lichaam ) optreden; deze zijn volkomen fysiologisch

    • stadium 2: wat diepere slaap dan in stadium 1

     • overgang van stadium 1 naar stadium 2: knikkebollen

   • diepe slaap: stadia 3 en 4:

    • tijdens de diepe slaap vindt het cerebrale herstel plaats

    • diepe slaap komt vnl. voor in de eerste 2 slaapcycli ( dus in de eerste 3-4 uur van de slaap )

  • REM ( = rapid eye movement )-slaap: het einde van de slaapcyclus; lijkt op de wakkere toestand, maar met volledige verslapping van de skeletspieren

   • REM-slaap komt vnl. voor in het laatste deel van de slaap

   • dromen treden vnl. tijdens de REM-slaap op

 • Bij toenemende slaapdiepte dalen spierspanning, bloeddruk, hart- en ademfrequentie

 • In de loop van de slaap neemt de hoeveelheid diepe slaap af en de hoeveelheid REM-slaap toe

 • Na slaaponthouding wordt vnl. de diepe slaap ingehaald, ten koste van ondiepe en REM-slaap

 • Kortslapers hebben evenveel diepe slaap als anderen; de hoeveelheid ondiepe en REM-slaap is dus minder

 • De leeftijd heeft een belangrijke invloed op de slaap: bij toenemende leeftijd neemt de hoeveelheid diepe slaap af en word je vaker wakker

  • b
   ij jong volwassenen is 2-3 keer per nacht wakker worden normaal

  • ouderen slapen oppervlakkiger ( weinig diepe slaap ) en worden dus vaak wakker, maar de totale slaapduur is hetzelfde als in andere leeftijdsgroepen
 • Tijdens slaap treden niet alleen cerebrale veranderingen op ( vnl. tijdens de eerste 2 slaapcycli ), maar ook hormonale veranderingen:

  • secretie  van groeihormoon en prolactine tijdens diepe slaap

  • corticolsecretie  voor slapen gaan en  tegen de ochtend

 • Slaapstoornissen: indeling en oorzaken

 • De meest voorkomende slaapproblemen betreffen in- en doorslaapstoornissen ( >95% )  insomnie; slapeloosheid is gedefinieerd als insomnie gedurende minstens 2 nachten per week en met klachten overdag ( moeheid, slaperigheid, prikkelbaarheid, concentratie-/prestatiestoornissen )  in alle andere gevallen spreek je van pseudo-insomnie

 • Slapeloosheid:

  • kortdurende slapeloosheid ( < 3 weken ):

   • belangrijkste oorzaken:

    • psychosociale problemen:

     • acute emotionele problemen ( b.v. sterfgeval, plotseling ontslag, e.d. )

     • situationele problemen ( b.v. examenperiode, overbelasting op het werk, e.d. )

    • lichamelijke klachten die slaap kunnen verstoren ( b.v. pijn, jeuk, dorst, nycturie, hoest, pyrosis, dyspnoe, neusverstopping, nachtzweten, palpitaties, e.d. )

    • circadiane ontregeling = verstoring van dag/nacht-ritme ( b.v. jetlag, ploegendienst, ziekenhuisopname, onregelmatige leefwijze, overdag slapen, e.d. )

   • therapie:

    • voorlichting over normale slaap en over slaaphygiëne ( zie tabel 1 + 2 in het Farmacotherapeutisch Kompas, hoofdstuk “Hypnotica” )

    • slaapmedicatie ( terughoudend beleid! ): kortdurend en in zo laag mogelijke dosering; alleen te geven bij:

     • acute psychosociale problemen

     • jetlag

  • langer durende slapeloosheid ( > 3 weken ):

   • belangrijkste oorzaken:

    • geconditioneerde insomnie: negatieve associaties met slapen  angst om niet te kunnen slapen houdt je uit je slaap

     • speelt vrijwel altijd een rol ( bovenop de oorspronkelijke oorzaak, die bovendien vaak op de achtergrond geraakt is )

    • chronische somatische aandoeningen die slaap kunnen verstoren ( b.v. angina pectoris, hartfalen, astma, COPD, prostaathypertrofie, gastro-oesofageale reflux, artrose, rheumatoïde artritis, e.d. )

    • chronische psychosociale problemen

    • psychiatrische stoornissen, vnl. depressie ( moeheid en slaperigheid nemen hierbij in de loop van de dag af )

    • slechte slaapgewoontes

    • intoxicaties:

     • alcohol

     • caffeïne

     • nicotine

     • psychofarmaca

     • codeïne/NSAID’s

     • lipofiele -blokkers ( b.v. metoprolol ) kunnen de bloed-hersenbarrière passeren en nachtmerries veroorzaken

    • typische slaapaandoeningen zoals slaapapneusyndroom, RLS en PLMD ( komen straks ter sprake )

   • therapie:

    • voorlichting over normale slaap en over slaaphygiëne

    • deconditionering, met gedragstherapie, ontspanningsoefeningen, slaapcursus

    • zo mogelijk een causale behandeling van de oorspronkelijke oorzaak

    • meestal geen slaapmedicatie

  • chronisch slaapmiddelengebruik: gebruik van slaapmedicatie gedurende > 3 maanden, evt. met tussenpozen van < 2 weken

   • de belangrijkste factoren die chronisch slaapmiddelengebruik in stand houden, zijn:

    • ( vrees voor ) onttrekkingsverschijnselen

    • slaapmiddel is onderdeel van slaapritueel geworden

    • er is een automatisme ontstaan waarbij de arts telkens het recept verlengt en de patiënt afhankelijk is geworden

   • therapie: stoppen van slaapmedicatie:

    • signaleren van chronisch gebruik

    • peilen van motivatie tot stoppen

    • stoppen van gebruik ( abrupt of volgens afbouwschema )

    • begeleiden van stoppen + waarschuwen voor onttrekkingsverschijnselen gedurende eerste
     2 weken

 • Enkele opmerkingen over slaapmiddelen: benzodiazepinen

  • alleen op strenge indicatie

  • altijd combineren met slaaphygiënische adviezen

  • schrijf kortwerkende slaapmiddelen voor in lage dosering, b.v. temazepam 10 mg dd of
   nitrazepam 2,5 mg dd

  • schrijf niet meer dan 10 tabletten/capsules voor

  • contraïndicaties:

   • ernstige leverinsufficiëntie

   • myasthenia gravis

   • overgevoeligheid voor benzodiazepinen

   • slaapapneusyndroom

   • ernstige respiratoire insufficiëntie

  • bijwerkingen:

   • sufheid

   • afhankelijkheid + rebound na plotseling staken

   • anterograde amnesie

   • libido 

   • eetlust + gewicht  • Naast in-/doorslaapstoornissen kunnen slaapproblemen ook klachten van overmatige slaap ( slaperigheid overdag en ongewenst in slaap vallen overdag ) betreffen  hypersomnie: belangrijkste primaire oorzaken:

  • slaapapneusyndroom:

   • 2 vormen ( in de praktijk zijn er meestal mengbeelden ):

    • obstructief: verslapping van de pharynx- en tongmusculatuur tijdens slaap  obstructie
      geen ademhaling, wel adembeweging

    • centraal: geen ademprikkel vanuit de hersenstam  geen ademhaling, geen adembeweging

     • ontstaat meestal als reactie op obstructieve slaapapneu

   • pathofysiologie: apneu  hypoxie  “arousal” ( ontwaken of ondieper gaan slapen )
     normalisatie van adempatroon  opnieuw inslapen  apneu  hypoxie  “arousal”  enz.

   • klinisch beeld:

    • overmatige slaperigheid overdag

    • futloosheid

    • niet uitgerust ontwaken

    • snurken

    • onrustige slaap met veel zweten

    • adem-/snurk-stops tijdens slaap

   • epidemiologie:

    • meestal mannen van middelbare leeftijd ( 2-4% van alle mannen van middelbare leeftijd )

    • toename van klachten door:

     • alcohol

     • benzodiazepinen: deze zijn ook gecontraïndiceerd bij slaaapneusyndroom omdat ze voorkomen dat je wakker wordt als je ophoudt met ademen

     • overgewicht

   • therapie:

    • CPAP ( continuous positive airway pressure ): mechanische beademing ’s nachts om de luchtwegen open te houden

    • orale orthesen om de onderkaak naar voren te bewegen

    • operatie ( heel zeldzaam ): tracheotomie

  • narcolepsie: overmatige slaperigheid overdag door het optreden van partiële uitingen van REM-slaap overdag

   • klinisch beeld:

    • kataplexie: plots optredend symmetrisch tonusverlies van skeletspieren zonder bewustzijns-verlies, uitgelokt door emoties

    • hypnagoge hallucinaties: zeer levensechte droombeelden bij de overgang van/naar slaap

    • slaapparalyse: tonusverlies bij inslapen of ontwaken

    • onvermogen om een bepaalde bewustzijnstoestand vol te houden ( kunnen niet lang achtereen wakker blijven of slapen )

    • incomplete uitingen van bewustzijnstoestanden ( b.v. de spierverslapping bij kataplexie is hetzelfde als tijdens REM-slaap )

    • totale hoeveelheid slaap per etmaal is niet afwijkend van normaal

   • epidemiologie:

    • prevalentie: 0,05% van de bevolking

    • meestal bij mannen

    • begint meestal in adolescentie met overmatige slaperigheid als eerste symptoom

   • etiologie/pathogenese: hypocretine-deficiëntie, mogelijk door een auto-immuunreactie, speelt waarschijnlijk een belangrijke rol

   • therapie:

    • advies:

     • dutjes plannen

     • regelmatige dag/nacht-ritme

    • medicatie:

     • stimulantia tegen de slaperigheid

     • tricyclische antidepressiva tegen de REM-slaap-geassocieerde symptomen ( vnl. kataplexie )

  • idiopathische hypersomnie: allemaal ziektebeelden waar we verder niets van weten

  • RLS ( = restless legs syndrome )/PLMD ( = periodic limb movement disorder = myoclonus nocturnus ):

   • bij RLS zijn er vreemde sensaties in de benen  onweerstaanbare bewegingsdrang  verhindert het inslapen

   • bij PLMD is er tijdens de slaap om de 10-20 sec. een ritmisch aanspannen van de benen

   • therapie: dopamine-agonisten of clonazepam
 1. Moeheid • Moeheid is gedefinieerd als een aanhoudend gevoel van uitputting en verminderd vermogen tot lichamelijke en geestelijke inspanning

 • Epidemiologie van moeheid:

  • in de huisartsenpraktijk presenteren zich per jaar 63/1000 patiënten met moeheid ( man:vrouw  2:1 )

  • bij ouderen > 75 jaar is dat 126/1000 patiënten per jaar

  • bij 96% van alle patiënten is de moeheid na 6 maanden over

 • Oorzaken van moeheid:

  • somatische ziekten ( 17-28% ):

   • infecties ( 20% ):

    • virusinfecties, b.v.:

     • hepatitis

     • mononucleosis infectiosa

    • bacteriële infecties, b.v.:

     • tuberculose

     • bacteriële endocarditis

     • ziekte van Lyme

   • metabole stoornissen:

    • hyper-/hypothyreoïdie

    • ziekte van Addison

    • ziekte van Cushing

    • hypercalciëmie ( o.a. door hyperparathyreoïdie )

    • ernstige nierinsufficiëntie

    • ernstige leverinsufficiëntie

   • hematologische en oncologische aandoeningen:

    • ernstige anemie

    • lymfoproliferatieve aandoeningen ( leukemie/lymfoom )

    • uitgezaaide carcinomen

   • cardiopulmonaire ziekten:

    • terminale decompensatio cordis

    • chronische ernstige respiratoire insufficiëntie

   • intoxicaties:

    • alcohol/drugs

    • antihypertensiva, vnl. -blokkers ( vermoeidheid, vaak met verslechtering van perifere circulatie  koude acra )

    • cytostatica

    • slaapmiddelen

    • prednison

   • neuromusculaire aandoeningen:

    • polymyalgia rheumatica: vermoeidheid met proximale spierzwakte ( vnl. schouder- en heup-spieren ) en pijn bij bewegen; vnl. bij ouderen

    • myasthenia gravis: door inspanning geprovoceerde/verergerde spierzwakte, vnl. oogleden
     (  ptosis ), uitwendige oogspieren (  dubbelzien, scheelzien ), bulbaire spieren
     (  verslikken, ongearticuleerd spreken, moeite met kauwen ), proximale ledematen, ademhalingsspieren; veroorzaakt door auto-immuunreactie met antilichamen tegen actetylcholine-receptoren

    • polyneuropathie: dove gevoelens/paresthesieën/pijn aan tenen, voeten, onderbenen, vingers en handen  later paresen van distale spieren ( eerst benen, dan handen )

    • multipele sclerose

    • parkinsonsisme

  • psychische/sociale stoornissen ( 11-17% ) :

   • depressie ( 2-3% )

   • acute/chronische stress

  • fysiologisch ( 3% ):

   • recente geestelijke/lichamelijke inspanning

   • slaaptekort ( slaapstoornis! )

   • recente ziekte/operatie

   • recente inactiviteit

  • slaapstoornissen

  • onverklaard ( 38% ), o.a.:

   • chronisch vermoeidheidssyndroom ( CVS ):

    • klinisch beeld:

     • extreme moeheid gedurende  6 maanden, niet afnemend in rust

     • significante (  50% ) beperkingen in algeheel functioneren

     • bijkomende klachten:

      • concentratie-/geheugenklachten

      • keelpijn

      • cervicale of axillaire lymfadenopathie

      • spierpijn

      • gewrichtspijn

      • hoofdpijn

      • duizeligheid

      • slaapproblemen

      • misselijkheid, braken

      • depressieve klachten

    • epidemiologie:

     • prevalentie in huisartsenpraktijk: ca. 112/100000 patiënten

     • meer bij vrouwen dan bij mannen

     • vnl. 25-50 jaar

 • Schema:

 • Belangrijk is, dat je alarmsymptomen op het spoor komt, o.a.:

  • dorst/polyurie/gewichtsverlies  diabetes mellitus

  • koorts/nachtzweten/gewichtsverlies/verminderde eetlust  chronische infectie, maligniteit

  • veranderd defaecatiepatroon  tractus digestivus-maligniteit

  • bleekheid/bleke slijmvliezen  anemie denk aan:

   • leukemie

   • tractus digestivus-bloeding ( NSAID-gebruik? )

  • gejaagdheid/warmte-intolerantie/struma/hartkloppingen  hyperthyreoïdie

  • traagheid/koude-intolerantie/myxoedeem/struma  hypothyreoïdie

  • dikke enkels/dikke vingers/peri-orbitale zwelling  nefrotisch syndroom

  • dikke enkels/nycturie/orthopneu  hartfalen

  • spierzwakte/pijn bij bewegen/stijfheid/sensibele klachten  neuromusculaire stoornissen

  • somberheid/anhedonie/suïcidale gedachten  depressie

  • recent griepachtig beeld  virusinfectie

   • icterus  hepatitis

   • lymfadenopathie  mononucleosis infectiosa

  • recente bevalling  denk aan:

   • postpartum anemie

   • postpartum depressie ( postnatale depressie is een foute term: dat betekent nl. dat de baby depressief is na de bevalling )

   • postpartum hypothyreoïdie  • verdenking op schildklierfunctiestoornissen: TSH en vrij-T4

  • verdenking op nierinsufficiëntie: creatinine, urine-eiwit, urine-sediment

  • verdenking op leverinsufficiëntie: bilirubine, ALAT, ASAT, GT, AF, LDH

 • Verder wordt er bij ouderen die zich met moeheid presenteren en bij moeheid gedurende > 1 maand standaard bloedonderzoek gedaan naar:

  • BSE

  • Hb

  • leucocytendifferentiatie

  • TSH

  • glucose

  • urine-eiwit/-sediment
 1. Hoofdpijn • Oorzaken van hoofdpijn:

 • Subarachnoïdale bloeding ( SAB ): intracraniële bloeding waarbij het bloed zich in de subarachnoïdale ruimte ophoopt

  • etiologie/pathogenese: bloeding door gebarsten aneurysma van cirkel van Willis

   • ontstaan van aneurysmata ( lokale uitstulpingen van de vaatwand )

    • onderbreking van elastica interna, o.a. door:

     • toegenomen bloeddoorstroming

     • arteriosclerose:

      • stenose  veranderde bloeddoorstroming

      • d
       irecte aantasting van elastica interna

   • voorkeurslocaties van aneurysmata zijn hieronder aangegeven met het percentage van voorkomen:
  • klinisch beeld:

   • peracute, hevige hoofdpijn ( ontstaat van het ene op het andere moment ) die patiënt nooit eerder heeft gehad

   • bewustzijnsverlies ( bij 50% van alle patiënten )

   • misselijkheid, braken ( door intracraniële drukverhoging )

   • tekenen van meningeale prikkeling ( ontstaan vaak pas na enkele uren ):

    • nekstijfheid: passieve flexie van de nek niet mogelijk

     • extreme vorm: spontane hyperextensie van de nek  opisthotonus

    • teken van Kernig: patiënt in rugligging  been gebogen in heup en knie  bij poging om been te strekken ontstaat hevige pijn

    • teken van Brudzinski: patiënt in rugligging  poging nek te flecteren  benen worden opgetrokken

   • stuwing in oogfundus = preretinale bloedingen: plotseling verhoogde intracraniële druk
     v. centralis retinae dichtgedrukt  veneuze stuwing  extravasatie van bloed preretinale bloedingen zijn vrijwel pathognomonisch voor SAB

   • bij 60%: neurologische uitvalsverschijnselen, o.a.:

    • cerebrale uitvalsverschijnselen ( hemiparese, afasie, gezichtsvelduitval ) bij uitbreiding van bloeding tot in het hersenparenchym

    • uitval van bepaalde hersenzenuwen, b.v. oculomotoriusuitval (  oogspierparese + afwijkende pupilreflexen ) bij aneurysma van a. communicans posterior

   • vaak eventjes een zeer hoge bloeddruk ( Psyst > 220 mm Hg )  dient om cerebrale doorbloeding te handhaven bij verhoogde intracraniële druk

  • diagnostiek:

  • therapie: operatie  afbinden van aneurysma

  • acute complicaties van SAB + therapie van die complicaties:

   • hydrocephalus  drainage van ventrikelsysteem

   • epileptisch insult  anticonvulsiva

   • hypertensie: in acute fase: terughoudend beleid voeren, maar bij Pdiast > 120 mm Hg
     dihydralazine i.v.

   • cerebrale ischemie  calciumanatgonisten

  • een recidief-SAB is meestal fataal

 • Acute inspanningshoofdpijn: peracute, heftige hoofdpijn tijdens of direct na activiteit  diagnose stellen als SAB zeker uitgesloten is ( peracute, heftige hoofdpijn is SAB totdat het tegendeel bewezen is ), dus CT en lumbaalpunctie  therapie bij recidiverende klachten: NSAID’s of propranolol voor de activiteit • Bacteriële meningitis:

  • epidemiologie en etiologie:

   • incidentie: 7/100000/jaar

   • 30% bij kinderen < 5 jaar

   • verwekkers in relatie tot leeftijd:

    • neonaten:

     • E. coli

     • Streptococcus agalactiae

     • Listeria monocytogenes

    • < 6 jaar:

     • Neisseria meningitidis ( = meningokok )

     • S. pneumoniae

    • 6 jaar – volwassenen:

     • N. meningitidis

     • S. pneumoniae

     • L. monocytogenes

    • ouderen:

     • S. pneumoniae

     • N. meningitidis

     • E. coli

     • H. influenzae

     • L. monocytogenes

   • verwekkers in relatie tot risicofactoren:

    • aanwezige ziekten:

     • diabetes mellitus:

      • S. pneumoniae

      • S. aureus

      • E. coli

      • H. influenzae

     • alcoholisme :

      • S. pneumoniae

      • L. monocytogenes

     • otitis media, sinusitis:

      • S. pneumoniae

      • H. influenzae

     • pneumonie:

      • S. pneumoniae

      • N. meningitidis

     • immunodeficiëntie:

      • L. monocytogenes

      • S. pneumoniae

     • otorrhoe, rhinorrhoe:

      • S. pneumoniae

      • E. coli

      • H. influenzae

    • trauma: open schedelfractuur, craniotomie:

     • S. pneumoniae

     • andere streptokokken

     • S. aureus

     • E. coli

     • H. influenzae

    • overig :

     • intracraniële shunt/reservoir :

      • S. epidermidis

      • S. aureus

      • E. coli

      • H. influenzae

     • IC-patiënten :

      • E. coli

      • H. influenzae

      • S. aureus

     • meningitis bij familieleden :

      • N. meningitidis

      • H. influenzae

  • klinisch beeld:

   • in korte tijd opgekomen hoofdpijn

   • koorts

   • misselijkheid, braken

   • petechiae over het hele lichaam

   • fotofobie

   • tekenen van meningeale prikkeling:

    • teken van Kernig en Brudzinski slechts bij 50% van de patiënten met bacteriële meningitis aanwezig

    • nekstijfheid aanwezig bij 80%, ontbreekt bij:

     • neonaten

     • ouderen

     • comateuze patiënten

     • immunodeficiënte patiënten

  • diagnostiek en therapie:

   • aanpassing van antibiotica:

    • N. meningitidis of S. pneumoniae:

     • penicilline G 2 miljoen eenheden i.v. 6dd of

     • chlooramfenicol 750 mg i.v. 4dd of

     • cefotaxim 2 g i.v. 6dd

    • H. influenzae:

     • amoxicilline 2 g i.v. 6dd of

     • chlooramfenicol 750 mg i.v. 4dd • Migraine:

  • epidemiologie:

   • prevalentie:  10%

   • na de puberteit geldt: vrouw:man  2-3:1

   • meestal 1-2 aanvallen per maand, maar 10% heeft wekelijkse aanvallen

   • aanvallen duren meestal 1 dag, maar bij 25% 2-3 dagen

  • klinisch beeld:

   • prodromale verschijnselen ( enkele uren voor aanval ):

    • sufheid

    • depressiviteit of prikkelbaarheid

    • verhoogde preceptie

    • nekpijn

    • vocht vasthouden

    • “craving”

   • aura (  1 uur voor aanval; 20% heeft altijd aura, 33% af en toe ):

    • afwijkende neurologische verschijnselen:

     • visueel, b.v. fortificatiecentrum met centraal scotoom, sterretjes, e.d.

     • sensibel: paresthesieën of doof gevoel

     • motorisch: hemiparese

     • spraak: afasie

    • duurt 4-60 minuten, uitbreiding in 10-20 minuten

    • vrijwel altijd ( bij 99% ) gevolgd door hoofdpijn

    • wisselt per aanval van lichaamszijde

   • hoofdpijnaanval: diagnostische criteria:

    • aanval duurt ( onbehandeld of niet succesvol behandeld ) 4-72 uur

    • aanval met minstens 2 van de volgende kenmerken:

     • unilateraal

     • kloppend/pulserend/bonzend

     • matige tot ernstige intensiteit  belemmering van dagelijkse activiteiten en/of noodzaak tot bedrust

     • toename van ernst bij eenvoudige lichamelijke activiteiten ( zoals traplopen )

    • aanval met minstens 1 van de volgende bijverschijnselen:

     • misselijkheid/braken

     • foto-/fonofobie

N.B. kinderen met migraine hebben vaak kortere aanvallen en bovendien staan gastro-intestinale verschijnselen ( o.a. buikpijn ) dan vaak op de voorgrond

  • therapie:

 • Clusterhoofdpijn ( = Hortonse neuralgie ):

  • epidemiologie:

   • prevalentie: ca. 1/100000

   • man:vrouw  9:1

  • klinisch beeld:

   • hoofdpijnaanvallen: kenmerken:

    • hevige, intense, borende unilaterale pijn ( supra- )orbitaal en/of temporaal, vaak met bewegingsdrang ( pijn kan zo erg zijn dat patiënten hun hoofd tegen de muur gaan rammen of suïcidaal worden! )

    • duren 15 minuten tot 3 uur ( meestal 1 uur )

    • frequentie: eens in de 2 dagen tot 8 keer per dag

    • minstens 1 van de volgende bijverschijnselen aan de pijnzijde:

     • tranend oog

     • conjunctivale roodheid

     • o
       vormen samen het syndroom van Horner
      edeem van het ooglid

     • pupilverkleining ( miosis )

     • afhangend ooglid ( ptosis )

     • neusverstopping

     • rhinorrhoe

     • profuus zweten

   • 2 vormen:

    • episodische clusterhoofdpijn ( ca. 85% ): aanvallen in clusters ( duren 7 dagen tot 1 jaar, meestal 8-12 weken ), afgewisseld door hoofdpijnvrije periodes van minstens 14 dagen
     ( kunnen echter jaren duren )

    • chronische clusterhoofdpijn ( ca. 15% ): geen of veel kortere ( < 14 dagen ) pijnvrije periodes

  • therapie: altijd profylactica geven met aanvalstherapie:

   • profylaxe: kies uit:

    • verapamil

    • lithium

    • methysergide

    • prednisolon

    • pizotifeen

   • aanvalstherapie:

    • 100% O2 ( 7 l/min. gedurende 15 minuten )

    • sumatriptan subcutaan

 • Spanningshoofdpijn:

  • klinisch beeld:

   • hoofdpijnaanvallen: diagnostische criteria:

    • aanval met minstens 2 van de volgende kenmerken:

     • dubbelzijdig

     • drukkend, klemmend, zeurend, “bandgevoel”

     • licht tot matig van ernst

     • geen toename van ernst bij eenvoudige lichamelijke activiteiten

     • geen braken of heftige misselijkheid

    • aanval met hoogstens 1 van de volgende bijverschijnselen:

     • lichte misselijkheid

     • fotofobie

     • fonofobie

   • 2 vormen:

    • episodische spanningshoofdpijn:

     • hoofdpijnaanvallen > 30 minuten en < 7 dagen

     • > 180 dagen per jaar hoofdpijn

    • chronische spanningshoofdpijn:

     • minstens 15 dagen per maand met hoofdpijn gedurende minstens 6 maanden

  • therapie: vnl. uitleg en voorlichting

 • Misbruikhoofdpijn: ontstaat door overmatig gebruik van pijnstillers ( zowel simpele analgetica als
  NSAID’s ) en caffeïne

  • typisch verhaal: vroeger wel eens hoofdpijn  is steeds vaker/meer pijnstillers gaan gebruiken  frequentie van hoofdpijn is toegenomen, met toegenomen ( chronisch ) pijnstillergebruik

  • therapie: stoppen met middelen ( gedurende minstens 3 maanden )  eerst verslechtering van de hoofdpijn, daarna verbetering  goed voorlichten en ondersteunen!

 • Trigeminusneuralgie:

  • heftige pijnscheuten in een tak van de n. trigeminus:

   • n. ophthalmicus ( zeldzaam )  uitstraling naar oog

   • n. maxillaris  uitstraling naar neusvleugel

   • n. mandibullaris  uitstraling naar kin

  • soms zijn er duidelijke trigger-zones  provocatie bij aanraken van dat gebied ( b.v. scheren, maar soms ook bij windstoten ) of bij eten

  • therapie:

   • onderhoudsbehandeling met:

    • carbamazepine of fenytoïne ( 1ste keus )

    • tricyclische antidepressiva ( 2e keus )

   • indien medicatie niet helpt  operatie

 • Chronische aangezichtspijn kan veroorzaakt worden door verschillende KNO-aandoeningen, o.a. chronische sinusitis en rhinitis

 1. Duizeligheid • Schema’s ( zie ook volgende pagina ):


 • Ik ga nu niet alle aandoeningen uitgebreid behandelen, maar wat korte opmerkingen over de belangrijkste ziektebeelden

 • Acute draaiduizeligheid met neurologische uitnal maakt een centrale oorzaak waarschijnlijk:

  • syndroom van Wallenberg: infarct in laterale medulla oblongata ( door afsluiting van a. vertebralis )

   • zie pag. 196 van Neurologie

  • ischemie van de hele hersenstam

 • BPPD = benigne paroxysmale positieduizeligheid:

  • pathofysiologie: vrij bewegende “steentjes” in halfcirkelvormig kanaal  bij bewegen van het hoofd bewegen die naar het laagste deel van het kanaal  langdurige stimulatie van cupula

  • klinisch beeld:

   • aanvalsgewijze draaiduizeligheid:

    • aanvallen van < 1 minuut, 3-10 sec. na bepaalde hoofdbewegingen

    • met rotatoire nystagmus

    • met misselijkheid, braken

    • geen oorsymptomen

   • positieve kiepproef ( = proef van Dix-Hallpike ): provocatie van de symptomen bij snel achterover kiepen van bovenlichaam met hoofd 45 gedraaid

    • de symptomen verminderen bij herhaling van de kiepproef (  habituatie )

   • therapie: kiepproef enkele malen achter elkaar herhalen, evt. met fragmentatie van het materiaal in het halfcirkelvormig kanaal d.m.v. externe vibratie

 • Ziekte van Menière:

  • epidemiologie:

   • prevalentie: ca. 1/1000

   • vnl. 40-60 jaar

  • etiologie : onbekend, maar verondersteld wordt dat endolymfatische hydrops een belangrijke rol speelt
   ( tijdens een aanval stijgt de endolymfatische druk )

  • klinisch beeld:

   • aanvalsgewijze draaiduizeligheid:

    • aanvallen van minuten tot uren

    • met misselijkheid, braken

    • met eenzijdige oorsymptomen ( bij 10% dubbelzijdig )

     • oorsuizen

     • doofheid

     • “verstopt gevoel”

    • met horizontale nystagmus naar aangedane zijde

   • in de loop van de ziekte ontstaat progressieve doofheid aan de aangedane kant met gelijktijdige vermindering van de duizeligheidsklachten

  • diagnostiek:

   • toon-/spraakaudiometrie

   • electronystagmogram

  • therapie:

   • vnl. uitleg, evt. anxiolytica bij overmatige angst

   • het nut van antiduizeligheidsmiddelen is niet bewezen

 • Ataxie wijst op een coördinatiestoornis; de coördinatie wordt geregeld door het cerebellum, dat informatie krijgt vanuit de ogen en via de achterstreng vanuit de rest van het lichaam:

  • bij cerebellaire ataxie is er een stoornis in het cerebellum, zodat het niets uitmaakt of de ogen open of dicht zijn ( er wordt toch niets met alle binnenkomende informatie gedaan )

  • bij achterstrengsataxie is de achterstreng aangedaan, zodat het cerebellum alleen informatie kan krijgen van de ogen  de ataxie wordt dus versterkt in het donker of als de ogen gesloten zijn

 • Parkinsonsisme: aanwezigheid van minstens 3 van de volgende symptomen:

  • tremor in rust

  • rigiditeit ( = verhoogde spiertonus )

  • hypokinesie ( = vermindering van spontane motoriek )  maskergelaat, armen bewegen niet mee, kleine schuifelpasjes

  • gestoorde houding en houdingsreflexen

 • Ziekte van Parkinson = idiopathische parkinsonsisme = parkinsonsisme met afwezigheid van de volgende symptomen:

  • oogbewegingsstoornissen, blikparese

  • autonome functiestoornissen

  • stoornissen van 1ste motorneuron

  • stoornissen van 2e motorneuron

  • cerebellaire stoornissen

  • ontbrekende reactie op dopamine-agonisten • Bij de anamnese van duizeligheidsklachten zijn de volgende punten belangrijk:

  • beloop:

   • acuut, eenmalig

   • paroxysmaal

   • chronisch

  • luxerende momenten

  • aard

  • begeleidende symptomen:

   • vegetatief ( misselijkheid, braken, zweten, e.d. )

   • oor

   • neurologisch

   • visueel

   • psychisch
 1. Chronische lichamelijke klachten • Verwacht hier niet al teveel van: ik heb nog geen werkgroep gehad en ga dus nu uit van het blokboek en
  3 volkomen nutteloze colleges

 • Chronische lichamelijke klachten = klachten, die somatisch onvoldoende verklaard zijn en minstens 6 maanden bestaan

 • Epidemiologie:

  • 80-90% van de bevolking heeft per week minstens 1 klacht

  • 10-20% van de bevolking heeft chronische pijn

  • beloop van chronische pijnklachten:

   • na 3 maanden is 50% hersteld

   • na 1,5 jaar is 75% hersteld

 • Schema:
 • Het verschil tussen somatoforme stoornissen en specifieke psychiatrische stoornissen zoals psychose, depressie, angststoornis, e.d.:

  • somatoforme stoornissen: de lichamelijke klachten worden veroorzaakt, in stand gehouden en versterkt door psychische factoren, die meestal niet klinisch merkbaar zijn

  • specifieke psychiatrische stoornissen: de lichamelijke klachten zijn min of meer bijverschijnselen naast duidelijk merkbare psychische symptomen

 • Somatoforme stoornissen: zie het blokboek voor een prachtig mooi overzicht

 • Nagebootste stoornis: het produceren van klachten met het doel zich de patiëntenrol te verwerven

  • geen externe bekrachtiging zoals uit de weg gaan van wettelijke verplichtingen, financieel voordeel, enz.

  • belangrijkste voorbeelden:

   • syndroom van Münchhausen

   • bepaalde vormen van automutilatie

 • Simulatie: het bewust voorwenden van klachten met een extern doel, zoals financieel voordeel of dienstplichtontduiking

 • Conversiestoornis: onbegrepen neurologische of pseudoneurologische klachten

 • S
  omatisatiestoornis: langdurig bestaande geschiedenis van uiteenlopende, organisch onbegrepen klachten van verschillende orgaansystemen  DSM-IV-criteria:
 • De overige stoornissen staan duidelijk in het schema

 1. Gewichtsverlies ( hebben we al eerder in dit jaar gehad, dus alleen een schema )
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina