Boekomslag Eeuwfeest logoDovnload 90.72 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte90.72 Kb.

BLZ. 1

(Boekomslag)


Eeuwfeest logo


Uit velen één, uit één velen

Uit velen één, uit één velen logo


Viering van het honderdjarig bestaan van de Kerk van de Nazarener

5 oktober 2008BLZ. 2

(logo over de gehele pagina)

Het Eeuwfeest van de Kerk van de Nazarener

5 oktober 2008

Leiders gids

Eeuwfeest Hoofdredacteur Raad van Algemene Superintendenten


(naam) (namen)

Auteurs


(namen)

Vertaler


Jan Spijkman
Alle statistische gegevens komen uit officiële rapporten uit 2006; de meest recente op het moment van verschijning van dit boekje.
Toestemming tot vermenigvuldiging van deze leiders gids langs mechanische of elektronische weg, zowel geheel als gedeeltelijk, is alleen toegestaan aan de plaatselijke Kerken van de Nazarener. Het gebruik van dit materiaal is bestemd voor niet commercieel gebruik binnen de kerk. Geen van de materialen van dit programma mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden, reclames, of verkoop van een product of dienst. Het gebruik van dit materiaal door andere kerken of organisaties is eveneens verboden zonder toestemming van de houder van het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden.
Copyright  2007

Nazarene Publishing House, Kansas City, MO.


Het Nazarene Publishing House geeft geen toestemming voor materialen die zij niet bezit.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk om te zorgen voor de benodigde toestemming van de houder van het copyright.


De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV),  Nederlands Bijbelgenootschap 2004


BLZ. 3


Wij begroeten alle Nazareners, waar ook ter wereld! Nu wij vandaag samenkomen in


de eredienst in meer dan 18.000 plaatselijke kerken over de gehele wereld en met elkaar het
eeuwfeest vieren, viert de Kerk van de Nazarener een eeuw van geweldige wereldwijde
bediening en een inspirerende hoop voor de toekomst.
Wij, navolgers van Jezus de Nazarener, werden samengebracht door een boodschap
en een opdracht. Wij zijn gegrepen door het leven en de bediening van Jezus Christus. Wij
zijn veranderd door zijn Heilige Geest die ons verlost, vergeven en volkomen geheiligd heeft. Wij zijn enthousiast om Gods liefde te delen met mensen van elke taal, cultuur, ras en natie. Onze opdracht is om in elk land discipelen te maken.

De Raad van Algemene Superintendenten heeft vandaag, 5 oktober 2008, uitgeroepen tot Dag van de viering van het Eeuwfeest. Wanneer wij “Uit velen één, uit één velen” vieren nodigen wij u uit om dit samen te doen met uw broeders en zusters in 151 landen en op deze wijze dit historische moment te markeren. Mag het vieren van ons feest ons stimuleren tot een nog grotere missionaire inspanning wanneer wij “Jezus….de Hoop” verkondigen in een nieuwe eeuw!


De Raad van Algemene Superintendenten
(foto met ruimte voor individuele namen)

BLZ. 4

Eeuwfeest

van de

Kerk van de Nazarener
Als wij vandaag samenkomen in de eredienst doen we dat

Samen met 1.6 miljoen Nazareners in een wereldwijde

viering die 24 tijdzones omspant in meer dan 18.000 kerken

in elk bewoond werelddeel.

Wij vieren onze verscheidenheid aan

landen, culturen en talen.


Wij vieren onze eenheid van

één geloof in verlossing en een leven in heiliging.


Wij vieren Gods trouw

aan zijn Kerk door de eeuwen heen

en zijn belofte voor de toekomst.
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.” –1 Petrus 2:9-10

Viering van 100 jaar verkondiging van heiliging5 oktober 2008


BLZ. 5
WIJ GELOVEN


GELOOFSARTIKELEN
VAN DE

KERK VAN DE NAZARENER

(samenvatting)

I. De Drieënige God
…één eeuwig bestaande, oneindige God, drie-enig in diepste wezen, geopenbaard
als Vader, Zoon, en Heilige Geest.

II. Jezus Christus
…van eeuwigheid één met de Vader; door de Heilige Geest mens geworden en
geboren uit de maagd Maria; Hij stierf voor onze zonden en stond op uit de dood.


III. De Heilige Geest
…voortdurend aanwezig en bezig de wereld van zonde te overtuigen, de
boetvaardigen wedergeboren te doen worden, en de gelovigen te heiligen en te
leiden in alle waarheid.

IV. De Heilige Schriften
…de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament, die door goddelijke inspiratie
gegeven zijn en onfeilbaar Gods wil openbaren voor onze verlossing.


V. Zonde; Erfzonde en Daadwerkelijke Zonde
… erfzonde is de ontaarding van de natuur van alle afstammelingen van Adam;
daadwerkelijke of persoonlijke zonde is een bewuste schending van een bekende
wet van God.

Blz. 6

VI. Verzoening
…de enige grond van verlossing door het vergoten bloed van Jezus Christus en zijn
dood aan het kruis.

VII. Voorafgaande Genade
…van God zodat allen, die het goede wensen en zich van de zonde tot de
gerechtigheid keren vergeving van zonden ontvangen.

VIII. Bekering
…een oprechte en grondige gemoedsverandering met betrekking tot de zonde en
een vrijwillig opgeven van de zonde.

IX. Rechtvaardiging, Wedergeboorte en Adoptie
…volkomen vergiffenis van alle schuld en volledige kwijtschelding van de straf voor
bedreven zonden, een nieuw geestelijk leven, en Gods aanneming van de gelovige
als zijn kind.

X. Volkomen Heiligmaking
…volgend op de wedergeboorte; de doop met de Heilige Geest, die resulteert in een
hart dat gereinigd is van zonde, de inwonende tegenwoordigheid van de Heilige
Geest, en groei in genade.

XI. De Kerk
…het Lichaam van Christus, dat Jezus belijdt als Heer, bijeengeroepen door de
Heilige Geest om het verlossende werk van Christus voort te zetten.

Blz. 7

XII. De Doop
… een sacrament dat het aanvaarden van de weldaden van de verzoening door
Jezus Christus symboliseert en aan de gelovigen wordt voltrokken.

XIII. Het Heilig Avondmaal
…een sacrament ter herinnering aan de offerdood van Jezus Christus en om die te
verkondigen.

XIV. Goddelijke Genezing
…de Bijbelse leer van Goddelijke genezing waarbij wij aandringen op het bidden in
geloof. Wij geloven ook dat God geneest door middel van de medische wetenschap.

XV. De Wederkomst van Christus
…Jezus Christus zal wederkomen. Zij die in Hem blijven zullen opgenomen worden
om de Heer tegemoet te gaan en voor altijd bij Hem te zijn.

XVI. Opstanding, Oordeel en Eeuwige Bestemming
…de opstanding der doden en het verschijnen van ieder mens voor God om zijn
oordeel te ontvangen; voor de boetvaardigen het eeuwige leven en voor de
onboetvaardigen een eeuwig lijden.

BLZ. 8

EEN EEUW VAN ÉÉN EN VELEN

Het Nazarener Eeuwfeest is een jubileum dat een huwelijk markeert waarbij bestaande kerkelijke families samen kwamen en er een nieuwe gesticht werd. Een eeuw geleden waren de Nazareners vooral een Amerikaanse kerkelijke familie met “familieleden” in andere landen. Vandaag zijn we een internationale familie met gemeenten in ieder bewoond werelddeel. Geen enkele taal, ras, of nationaliteit eist een meerderheid van onze leden op.UIT VELEN ÉÉN – EENHEID IN HEILIGING

Als exponenten van de Heiligingsbeweging en haar nadruk op het heiligingsleven kwamen onze stichters samen om één volk te vormen. De geestelijke visie van die eerste Nazareners was afgeleid van John Wesley’s centrale leerstuk: rechtvaardigmaking door genade door het geloof, heiligmaking door genade door het geloof, volkomen heiligmaking en het getuigenis van de Geest van Gods werk in mensenlevens. De Heiligingsbeweging ontstond in de dertiger jaren van de negentiende eeuw om deze leerstukken te propageren, in het bijzonder de volkomen heiligmaking. Rond 1900 was deze beweging echter versplinterd geraakt.

Phineas F. Bresee, C.B. Jernigan, C.W. Ruth en andere toegewijde leidsmannen streefden naar eenheid van deze verschillende heiligingsgroepen. • In oktober 1907 fuseerden de Association of Pentecostal Churches in America en de Church of the Nazarene in Chicago, Illinois, tijdens de eerste Algemene Vergadering.

BLZ. 9

 • In april 1908 zorgde een gemeente die was gesticht in Peniel, Texas, ervoor dat de belangrijkste leiders van de Holiness Association uit Texas zich bij de Nazarener beweging aansloten

 • In september 1908 sloot de synode van Pennsylvania van de Holiness Christian Church zich aan

 • In oktober 1908 werd de tweede Algemene Vergadering gehouden in Pilot Point, Texas, het hoofdkwartier van de Holiness Christian Church. Dit “jaar van vereniging” werd besloten met de fusie van deze denominatie uit het zuiden van de VS met haar tegenhanger uit het noorden

Met de aansluiting van de Pentecostal Church of Scotland en de fusie van diverse Pentecostal Missions in 1915 bestond de Kerk van de Nazarener nu uit zeven voormalige denominaties en delen van twee andere groepen.
VELEN UIT ÉÉN – EEN OPDRACHT VOOR DE WERELD
Eendrachtig ging de Kerk van de Nazarener op weg om een volk van vele culturen en talen te worden. In 1908 waren er kerken in de Verenigde Staten en Canada en tevens in India, Kaap Verdië, Mexico en Japan. Spoedig volgde er werk in Afrika en China. Algemeen Superintendent H.F. Reynolds was een pleitbezorger van “een opdracht voor de wereld” en zo werd de ondersteuning van wereldzending een kenmerkende eigenschap van het Nazarener leven.
Terwijl de kerk op cultureel en taalkundig terrein in verscheidenheid opgroeide, zette zij zich in 1980 in voor internationalisatie – het streven naar één kerk bestaande uit vele gemeenten in de wereld; liever dan op te splitsen in nationale kerken zoals bij oudere Protestantse denominaties. Op de Algemene Vergadering in 2001 sprak 42 % van de gedelegeerden Engels als tweede taal

BLZ. 10

of sprak het in het geheel niet. Vandaag de dag bevinden zich 60 % van alle Nazareners en 80 % van alle kerken in de 428 Districten buiten de VS.

De komende eeuw zal nieuwe uitdagingen met zich meebrengen, maar we hebben een besef van waar wij heen willen. Als een kerk die één is gaan we door met het zoeken van de velen. Als een kerk van velen blijven we één.


BLZ. 11

Wij vieren…

EEN EEUW LANG ZENDING


De Kerk van de Nazarener is altijd een internationale familie geweest. Toen die eerste groepen fuseerden in 1908 werkten zij al in de VS, India (gesticht in 1898), Kaap Verdië (1901), Canada (1902), Mexico (1903) en Japan (1907). De groepen die er bij kwamen in 1915 brachten werk mee in Guatemala (1901), Cuba (1902) en Schotland (1906). Terwijl de Kerk van de Nazarener haar 100-jarig bestaan als verenigde denominatie viert, gaat het werk van die eerste groepen al haar tweede eeuw in.

Op dit moment zendt de afdeling Wereldzending honderden zendelingen uit die samen met duizenden inheemse Nazareners de boodschap van heiligmaking brengen naar ieder bewoond continent.

De Nazarener zending is opgedeeld in zes wereldregio’s, elk met een regionaal leider die onder toezicht staat van de Afdeling Wereldzending: Afrika, Azië-Pacific, Caribisch gebied, Eurazië, Mexico en centraal Amerika, en Zuid Amerika.

Wereldzending helpt de internationale kerk door: • World Mission Literature: Heiligingslectuur in 95 talen.

 • Compassionate Ministries: hulp bij rampen, crisis management, sponsorschap van kinderen, voedsel- en kledingprogramma’s, lange termijn oplossingen

 • Nazarene Missions International: onderwijs, gebed, steun geven

 • World Mission Communications: radio- en tv-uitzendingen, video producties en internet

 • Education: opleiding en onderwijs voor predikanten en leken


BLZ. 12

 • Work en Witness, praktische hulp, korte termijn zending; Mission Corps, vrijwilligers voor zending; en Youth in Mission en Youth Service, korte termijn dienst voor studenten.

 • JESUS Film Harvest partners: evangelieverkondiging door middel van film met meer dan 5 miljoen beslissingen voor Christus en bijna 8000 nieuwe zendingskerken sinds 1998.


BLZ. 13

Wat wij ooit buitenland- en thuiszending noemden is vandaag de dag wereldwijde zending waartoe ook de zendingsgebieden de Verenigde Staten en Canada behoren. Na 100 jaar heeft bijna elke stad en gemeente in de VS en Canada een Nazarener Kerk.

Lokale kerken en districten worden bij hun missie gesteund door:


 • Clergy Development: rekruteren, toerusten en ondersteunen van leiders die zich geroepen voelen en gepassioneerd zijn over heiliging en evangelisatie

 • Mission Strategy: het leiding geven aan initiatieven voor multiculturele- en stedelijke activiteiten en werken van barmhartigheid voor immigranten in de VS en Canada.

 • Evangelism Resources: het bereiken van de verlorenen voor Christus en hen leiden op weg naar discipelschap.

Om dit Nazarener jubileum te vieren, heeft NewStart meer dan 1000 nieuwe kerken gesticht. Op dit moment is de Kerk van de Nazarener in de VS en Canada op weg naar aanzienlijke groei, zoals:

 • 6000 kerken

 • 750.000 lidmaten

 • 500.000 zondagsschool bezoekers

 • 800.000 bezoekers aan de kerkdiensten


BLZ. 14Wij vieren….
EEN EEUW LANG ONDERWIJS
Die eerste leiders in de heiligingsbeweging stichtten aan het einde van de 19e eeuw zo veel universiteiten, seminaries en hogescholen dat tijdens de Algemene Vergadering op de stichtingsdatum in 1908, de Kerk van de Nazarener met slechts 10.000 leden, al 14 onderwijsinstellingen had. Dr. Phineas Bresee, onze eerste Algemene Superintendent, zei: “Hoger onderwijs is van dien aard, dat als de kerk dit overlaat aan de staat of aan anderen, zij zich al snel beroofd zal zien van haar erfgoed.”

De Kerk van de Nazarener die op deze erfenis voort bouwt heeft op dit moment 56 hogescholen, seminaries en universiteiten in 40 landen van de wereld. Meer dan 40.000 studenten volgen wereldwijd de onderwijsprogramma’s. Een aantal intern en anderen in onderwijs-op-afstand programma’s. Onze onderwijsinstellingen bieden predikantenopleidingen en algemene opleidingen van hoge kwaliteit op elk niveau. Deze instellingen helpen predikanten, zendelingen en leken een krachtige invloed voor Christus te zijn door middel van evangelisatie, discipelschap en gemeentestichting.
BLZ. 15


Wij vieren….
EEN EEUW VAN PLAATSELIJKE ZENDINGSBETROKKENHEID

Nazarene Missions International (NMI), de basisorganisatie voor ondersteuning van Wereldzending in elke plaatselijke Kerk van de Nazarener begon in 1899 toen acht vrouwen een organisatie oprichtten om zending te promoten in de Association of Pentecostal Churches of America (APCA). In 1908 telde de vereniging 400 leden. In 1915 erkende de vierde Algemene Vergadering officieel de Woman’s Missionary Society (Vrouwen zendingsorganisatie) als onderafdeling. Vanaf 1952 konden ook mannen, jongeren en kinderen lid worden. Terwijl deze organisatie verschillende keren van naam veranderde, bleef haar doel onveranderd.

Op dit moment heeft de NMI een totaal van ruim 860.000 leden in de plaatselijke kerken wereldwijd. De organisatie richt zich op vier bedieningen om de zendingsbetrokkenheid in de plaatselijke kerken te bevorderen.


 • Gebed: Prayer Mobilization Line, Nazarener wereldwijde week van gebed, en gebed voor de vervolgde kerk

 • Bewustwording: zendingsonderwijs door middel van diverse methoden en bronnen

 • Kinderen en Jeugd: actieve betrokkenheid en zendingservaringen voor de volgende generatie

 • Fondswerving: Wereld Evangelisatie Fonds –ca. 50 miljoen U.S.dollars jaarlijks- Albasten Fonds, Wereld Zendings Radio, deputatiewerk en andere collectes.


BLZ. 16Wij vieren….

EEN EEUW VAN HEILIGINGSUITGAVEN


Uitgerust met twee oude kopieerpersen maar met een overvloed aan geloof en geëngageerdheid begon in 1912 een handvol toegewijde mensen lectuur voor de Kerk van de Nazarener te produceren. Sinds die tijd is het Nazarene Publishing House (NPH) de drukkerij en uitgeverij van de Kerk van de Nazarener.

Onze vroegste kerkleiders zagen het belang en de waarde in van het produceren en drukken van eigen boeken, muziek, tijdschriften en lesprogramma’s om de boodschap van heiligmaking bekend te maken en te onderwijzen. Hun vastberadenheid om een beginselvaste boodschap te produceren versterkte de banden tussen de groepen die het nieuwe kerkgenootschap vormden. Vandaag de dag drukt het NPH meer dan 25 miljoen stuks literatuur per jaar.
 • Beacon Hill Press: Boeken over christelijk leven, geestelijke groei, materialen voor predikanten en leiders en theologische tekstboeken

 • Lillenas Publishing Company: Aanbiddingsmuziek voor koren en ensembles, materialen voor drama en aanbiddingsmuziek en drama voor kinderen

 • Word Action Publishing Company: Onderwijsprogramma’s voor zondagsscholen, kleine groepen en Vakantie Bijbelscholen, Nazarener scouting, en materialen voor kinderen

 • Barefoot Ministries: Online en gedrukte materialen voor de jeugd op het gebied van discipelschap, geestelijke groei en persoonlijke omgang met God.


BLZ. 17


Wij vieren….

EEN EEUW VAN DISCIPELSCHAP


De Algemene Vergadering van 1907 verklaarde: “Het is noodzakelijk dat iedere [Zondagsschool]onderwijzer de ‘volmaakte liefde‘ kent als een onmiskenbare ervaring, zodat iedere leerling een praktisch voorbeeld heeft.” In die eerste dagen waren de meeste leden van de Nazarener Kerk vóór alles leden van de Zondagsschool. Door die plaatselijke Zondagsschool ervoer iedere christen aanvaarding, vormde men vriendschappen en hoorde men de boodschap van verlossing. Die traditie van kleine discipelschap groepen vinden we ook vandaag nog.

De Afdeling Zondagsschool en Discipelschap zorgt voor de noodzakelijke programma’s en initiatieven die christelijk discipelschap vanuit een heiligingsperspectief stimuleert. De Afdeling Kinderwerk biedt Kidz First Club, Nazarener scouting, Quizzen en andere programma’s en lesmaterialen aan. De Afdeling Volwassenwerk biedt les- en andere programma’s aan, zoals Continuing Lay Training (CLT) voor leken, voor gezinnen, mannen, vrouwen, senioren en alleenstaanden.

Op dit moment is het begrip Zondagsschool niet meer beperkt tot een plaats of een dag. In verschillende vormen is het effectief waar discipelschap begint en leiderschap zich ontwikkelt en waar de boodschap van verlossing en heiligmaking wordt doorgegeven aan iedere generatie, van kinderen tot senioren.

BLZ. 18


Wij vieren….

EEN EEUW DIENST AAN DE JEUGD


De oorspronkelijke activiteiten zoals Company E voor jonge vrouwen en de Brotherhood of St. Stephen voor jonge mannen moedigden de jeugd aan om Gods Woord te bestuderen, te bidden, te getuigen en te evangeliseren. Deze pioniers kozen 1 Timotheüs 4:12 als hun motto: “Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.“

Op deze basis groeide het jeugdwerk van 523 leden in 1908 tot 12.768 leden in 1923, toen de Nazarene Young People’s Society formeel werd opgericht. Om uitdrukking te geven aan de toenemende internationalisering van de kerk, werd de naam in 1972 gewijzigd in Nazarene Youth International (NYI).

De Nazarener jeugdbeweging is een wereldwijde organisatie geworden met mogelijkheden om te dienen, met kampen en conferenties, en met mogelijkheden om zendingservaring op te doen en met training. Vandaag de dag bestaat Nazarene Youth International uit meer dan 380.000 jonge mensen, waarbij jeugdprogramma’s worden gebruikt in elke wereld regio. Wij gaan door met het nastreven van het “hogere christelijke leven” en het voortbouwen op belangrijke strategieën voor evangelisatie, discipelschap en rekrutering.

BLZ. 19


Wij vieren….
ONZE KERNWAARDEN
Wij zijn een christelijke gemeenschap

Als lidmaten van de algemene christelijke kerk verkondigen wij samen met alle ware gelovigen de heerschappij van Jezus Christus. Wij zijn speciaal geroepen om de heiligmaking te verkondigen en om trouw te zijn aan de belangrijkste Wesleyaanse heiligings leerstukken: Gods voorafgaande genade en de genademiddelen, bekering, geloof, wedergeboorte, rechtvaardigmaking, volkomen heiligmaking, zekerheid van het geloof, de christelijke gemeenschap en haar richtlijnen en de vervolmaking van liefde.


Wij zijn een heiligingsgemeenschap

God, die heilig is, roept ons tot een geheiligd leven. Wij geloven dat de Heilige Geest ernaar verlangt om in ons een tweede werk van genade te doen, dat met vele termen wordt aangeduid. Onder andere: “volkomen heiligmaking” en “doop met de Heilige Geest”. Hierdoor worden wij van alle zonde gereinigd, worden wij vernieuwd naar Gods beeld, ontvangen wij kracht om God en onze naaste lief te hebben en wordt het karakter van Christus in ons uitgewerkt.


Wij zijn een zendingsgemeenschap

Wij zijn een volk dat uitgezonden wordt om antwoord te geven op Christus’ oproep en dat bekrachtigd wordt door de Heilige Geest om uit te gaan in de gehele wereld. Wij zijn geroepen om te getuigen van de heerschappij van Christus en om samen met God de Gemeente te bouwen door middel van onze erediensten, evangelisatie, discipelschap en toerusting tot dienstbaarheid.BLZ. 20


Voor meer informatie over de Nederlandse Kerk van de Nazarener, haar geloofsartikelen, kernwaarden en wereldwijde bediening, bezoek de website: http:/www.nazarene.nl.
De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV),  Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

BLZ. 21


1887 De eerste moedergemeente van de Kerk van de Nazarener wordt gesticht: de People’s Evangelical Church in Providence, Rhode Island.

 1. De allereerste denominatie in de stamboom van de Kerk van de Nazarener, de Central Evangelical Holiness Association, wordt gevormd uit tien heiligingsgemeenten in New England.

 1. De Kerk van de Nazarener wordt gesticht in Los Angeles. In 1906 zijn er meer dan 40

kerken.

 1. Drie gemeenten in Brooklyn, New York, vormen de Association of Pentecostal Churches of America.

 2. De Central Evangelical Holiness Association en de Association of Pentecostal Churches of America fuseren. In 1907 zijn er bijna 50 kerken in het gebied van Nova Scotia tot Iowa.

 1. Het eerste zendingswerk door een moeder denominatie van de Kerk van de Nazarener wordt geopend in India door de Association of Pentecostal Churches of America. Dit behoort nu tot de regio Eurazië.

 1. De Pentecostal Alliance (later Pentecostal Mission) wordt gesticht in Nashville, Tennessee.

1899 Het allereerste college van de Kerk van de Nazarener wordt gesticht: de Texas Holiness (later Peniel) University in de buurt van Greenville, Texas.


BLZ. 22


 1. De Association of Pentecostal Churches of America begint met werk in Kaap-Verdië, het tweede land voor het officiële ontstaan van onze denominatie en het eerste in de huidige Afrika Regio.

 1. De Pentecostal Mission begint in Guatemala, het derde land voor het ontstaan van onze denominatie en het eerste in de Mexico/Centraal Amerika Regio.

 2. De Pentecostal Mission begint in Cuba, het vierde land voor het ontstaan van onze denominatie en het eerste in de Caribische Regio.

1902 De Association of Pentecostal Churches of America start gemeenten in Canada, het vijfde land voor het ontstaan van onze denominatie.

1903 De Independent Holiness Church begint in Mexico, het zesde land voor het ontstaan van onze denominatie 1. De Holiness Church of Christ ontstaat door een fusie van de Independent Holiness Church en de New Testament Church in Rising Star, Texas. In 1908 bestrijkt zij het gebied van Georgia tot New Mexico.

1904 Thuiszending wordt in de VS begonnen onder Chinese immigranten in Los Angeles.

 1. De Parkhead Pentecostal Church begint in Glasgow, het is de moedergemeente van de Pentecostal Church of Scotland. Schotland wordt het zevende land voor het ontstaan van onze denominatie.

 2. De Pentecostal Church of the Nazarene wordt opgericht in Chicago, Illinois, door een fusie van de Association of Pentecostal Churches of America en de Church of the Nazarene. Dit vindt plaats tijdens de eerste Algemene Vergadering.

BLZ. 23


1907 Het werk in Japan wordt geopend en daarmee het achtste land voor het ontstaan van onze denominatie en de eerste in de huidige Asia-Pacific Regio.

 1. De Holiness Church of Christ fuseert met de Pentecostal Church of the Nazarene tijdens de tweede Algemene Vergadering in Pilot Point, Texas. 8 Oktober 1908 wordt later gekozen als officiële begindatum van onze denominatie.

 1. Werk wordt gestart in Swaziland, het eerste op het Afrikaanse continent.

 1. Het belang van het uitgeven van lectuur wordt tijdens de derde Algemene Vergadering opnieuw bevestigd.

 1. Een groot deel van de synode van de Protestant Methodist Church fuseert met de Pentecostal Church of the Nazarene.

1912 Het Nazarene Publishing House begint in Kansas City, Missouri. De Herald of Holiness start als het officiële orgaan van de denominatie.

1913 Begin van The Other Sheep (later World Mission Magazine)1913-14 De wereldreis van Algemeen Superintendent H.R. Reynolds door Azië en Afrika luidt een nieuw tijdperk voor de zending in.

 1. De Pentecostal Mission fuseert met de Pentecostal Church of the Nazarene waardoor kerken en zendingswerk in het zuidoosten van de VS, India, Cuba, Mexico en Guatemala samengevoegd worden.

 1. De Pentecostal Church of Scotland fuseert met de Pentecostal Church of the Nazarene.

 1. De Woman’s Missionary Society (nu Nazarene Missions International) ontvangt tijdens de vierde Algemene Vergadering haar officiële goedkeuring.BLZ. 24

 1. Het werk in Peru begint, het eerste land in de huidige Zuid Amerika Regio.

 1. De naam wordt door de vijfde Algemene Vergadering officieel ingekort tot Church of the Nazarene (Kerk van de Nazarener).

 1. Werk begint onder de Amerikaanse Indianen.

 1. De eerste nationale Districtssuperintendent heet V.G. Santin in Mexico.

 1. De Algemene Raad wordt opgericht om toe te zien op het totale budget voor de gehele kerk.

 1. De Nazarene Young People’s Society (nu Nazarene Youth International) ontvangt haar officiële goedkeuring.

1925 Twee Nazarener ziekenhuizen worden gesticht: het Bresee Memorial in China en het Raleigh Fitkin Memorial in Swaziland.

 1. De Preacher’s Magazine begint.

 1. De eerste Paascollecte voor wereldzending wordt gehouden.

 1. Het Reynolds Memorial ziekenhuis wordt in India geopend.

 1. Een Australisch kerkgenootschap fuseert met de Kerk van de Nazarener.

 1. De eerste theologie opleiding met een graad wordt geopend: het Nazarene Theological Seminary in Kansas City, Missouri.

1945 De Showers of Blessing radiouitzendingen beginnen.

 1. De Spaanse Afdeling wordt in het Nazarener hoofdkantoor opgericht.

 2. De eerste inzameling van de Albasten Doosjes wordt gehouden.

 3. Een aantal Italiaanse kerken sluit zich aan bij de Kerk van de Nazarener.


BLZ. 25

 1. De International Holiness Mission in Engeland en Zuid Afrika fuseert met de Kerk van de Nazarener.

 2. La Hora Nazarena begint met haar radio uitzendingen.

1955 De Calvary Holiness Church in het Verenigd Koninkrijk fuseert met de Kerk van de Nazarener.

 1. De Gospel Worker’s Church in Canada fuseert met de Kerk van de Nazarener.

 1. Het gouden jubileum wordt gevierd in Pilot Point, Texas.

 1. Het Nazarener evangelisatie team, de Ambassadors, bestaande uit studenten wordt opgericht.

 1. Een Nazarener ziekenhuis wordt geopend in Kudjip, Nieuw Guinea.

 1. De eerste Nazarener Wereld Jeugd Conferentie wordt gehouden in Zwitserland.

 2. Het werk in de grote steden leidt tot de stichting van de Community of Hope in Washington, D.C. en de Lamb’s Club in de binnenstad van New York.

  1. De hongersnood in Haïti en de aardbeving in Guatemala zorgen voor een enorme impuls als het gaat om de zorg voor de naaste.

 1. De Algemene Vergadering geeft opdracht tot een studie naar de internationale structuur van de kerk.

 1. De Algemene Vergadering omarmt de “internationalisatie” en deelt de kerk op in Regio’s.

 1. Nazarene Compassion Ministries opent een eigen afdeling bij de afdeling Wereldzending.

 1. De inheemse Kerk van de Nazarener in Nigeria fuseert met de Kerk van de Nazarener.

 1. De internationale onderwijsraad wordt opgericht.

BLZ. 26

 1. Holiness Today wordt gevormd door de Herald of Holiness en World Mission samen te voegen.

 2. De Nazareners in de VS en Canada vormen nu een minderheid in de kerk.

 1. Het eeuwfeest wordt gevierd in de plaatselijke kerken door meer dan 1,6 miljoen Nazareners in 151 landen van de wereld.

De Nazarener afkomst: De moederkerken

1887-1906
De Kerk van de Nazarener werd gevormd door het samengaan van zeven Wesleyaanse heiligingskerken die ontstonden in de Verenigde Staten en Groot Brittanië.
Een kwart eeuw van consolidering

1896-1922
In 1915 werden, wat eens zeven verschillende heiligingsdenominaties waren plus een deel van nog een achtste groep, samengevoegd tot één enkele kerk.
Naar een nog volmaaktere eenheid

1911-1928
BLZ. 27

De kerkelijke leiders zochten naar verdere eenheid van al die gefuseerde groeperingen door middel van een gezamenlijke aanpak zoals de oprichting van het Nazarene Publishing House en de Herald of Holiness. Algemeen Superintendent Hiram F. Reynolds moedigde de “zending voor de wereld” aan. Een netwerk van algemene opleidingsinstituten zag het licht.Volharding te midden van tegenslagen

1928-1945

Een ernstige financiële crisis en de Tweede Wereldoorlog zorgden voor “inkrimping”, waarbij zendingsvelden moesten worden gesloten en zendingsactiviteiten moesten worden ingeperkt. Niettemin opende de kerk in deze tijd ziekenhuizen in China en Swaziland en nog een derde in India.De kruistocht voor zielen halverwege de eeuw

1945-1960

De uitbreiding van de kerk na de oorlog bracht haar naar nieuwe landen en bracht nieuwe fusies met zich mee. Deze kruistocht naar zielen halverwege de eeuw was kenmerkend voor het zendingsbesef van de kerk. Het eerste seminarie waar een graad kon worden gehaald en radio uitzendingen in diverse talen zagen het licht.
BLZ. 28
Naar een naoorlogse evangelisch elan

1960-1980
De nieuwe postkoloniale landen in Afrika en Azië en de sociale revolutie in de zestiger jaren van de vorige eeuw zorgden voor mogelijkheden voor de zending en voor het bereiken van de kerkjeugd. Op jongeren gerichte muziekgroepen zoals “Lost and Found” en mogelijkheden voor studenten om aan zending te doen door middel van het Student Mission Corps ontstonden in deze tijd. In zeventiger jaren van de vorige eeuw behoorden het werk in de grote steden en het werk van barmhartigheid weer tot het hart van de kerk.

Het tijdperk van de internationalisatie

1976-2003
De Algemene Vergadering van 1980 omarmde de “internationalisatie” teneinde de sociale en nationale grenzen te overstijgen. Een record aantal zendingsgebieden werd binnengegaan. Er vond een snelle groei plaats: het ledenaantal groeide van 674.000 in 1980 naar meer dan 1.4 miljoen in 2001. Nieuwe vormen van sociaal werk kregen hun plaats door de oprichting van Nazarene Compassion Ministries (Zorg voor de Naaste).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina