BrandweerKennisNet voor en door het Brandweerveld Een Business Model voor de toekomstDovnload 0.77 Mb.
Pagina1/33
Datum27.09.2016
Grootte0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


BrandweerKennisNet

voor en door het Brandweerveld
Een Business Model voor de toekomstAfstudeerscriptie geschreven in het kader van de opleiding Bedrijfskunde aan de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.BrandweerKennisNet

voor en door het Brandweerveld
Een Business Model voor de toekomst

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Bedrijfskunde


Organisaties Nibra en de NVBR

Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem


Project BrandweerKennisNet
Datum Groningen, 22 november 2005
Auteur Nauwal Rian
Studentennummer 1273701
Begeleiding universiteit Ir. J. Slagter

Ir. G. Henstra


Begeleiding Nibra Ir. L. Visser
Begeleiding NVBR Drs. E. Pijnenborg

‘De auteur is verantwoordelijk voor de Inhoud van het afstudeerverslag; het auteursrecht van het afstudeerverslag berust bij de auteur.’Management samenvatting

Begin 2003 gaf BZK het Nibra en de NVBR de opdracht een internetsite, genaamd BrandweerKennisNet (BKN) voor het brandweerveld op te zetten. BKN is een site die ten behoeve van vakontwikkeling relevante en actuele informatie/kennis voor en door Brandweermensen, verzamelt, beheert en verspreidt. Voor de ontwikkeling van BKN is een projectteam samengesteld, dat zich tot 2006 bezig houdt met de site. Tegelijk met het projectteam zal ook de ontwikkelsubsidie afkomstig van BZK stoppen.

De Stuurgroep wil na aanleiding van deze ontwikkelingen weten welke aanpassingen BKN moet ondergaan, zodat het als zelfstandige dienst binnen het Nibra en de NVBR kan voort blijven bestaan. Het Business Model van BKN zal zodanig aangepast moeten worden, dat continuïteit voor BKN gerealiseerd kan worden.

De doelstelling van dit onderzoek luidt daarom als volgt:Het ontwikkelen van concrete aanbevelingen voor de Stuurgroep en het Projectteam van BKN voor het bereiken van continuïteit.

De vraagstelling:Welke aanpassingen moet het Business Model ondergaan in consistentie met de Business Strategie gericht op continuïteit?

De deelvragen van dit onderzoek zijn aan de hand van een conceptueel model opgesteld. Dit conceptueel model is opgesteld door middel van een vooronderzoek over Business Modellen. Om te komen tot een antwoord op de deelvragen is er gebruik gemaakt van een SWOT-analyse. Uit dit onderzoek komen de volgende thema’s naar voren:


De missie en visie van BKN vanaf 2006

In dit onderzoek wordt de volgende missie voor BKN aanbevolen:BrandweerKennisNet wil als spin in een web van brandweerinformatie en -kennis het brandweerveld ondersteunen in vakontwikkeling en uniformiteit.

De visie van BKN is afgeleid van de klantwaarde-dimensie. Uit dit onderzoek blijkt dat BKN de klantwaarde Customer Intimacy voor gebruikers nastreeft, maar dat er in werkelijkheid meer Operational Excellence is bereikt. Voor 2006 en verder wordt, in verband met het mee laten betalen van het brandweerveld, aangeraden om Customer Intimacy te realiseren door BKN meer aan te laten sluiten bij de behoeften van gebruikers.

De visie voor BKN luidt als volgt:

BKN wil de internetmediatheek van de gehele brandweerbranche worden, waarop actuele en relevante informatie en kennis van en voor brandweermensen effectief wordt verzameld, beheerd en verspreid.
De beoordeling van klanten met betrekking tot klantwaarde

Uit interviews met gebruikers blijkt dat BKN klantwaarde creëert. Gemiddeld kreeg BKN van de geïnterviewden een 7.

Toch blijkt uit de SWOT-analyse en de interviews dat er verbeteropties zijn, die de klantwaarde en (dus continuïteit van BKN) kunnen vergoten. In grote lijnen zijn dit de volgende opties:


 • Het vergoten van de bekendheid, zichtbaarheid en de snelheid van de validatie.

 • De effectiviteit en het gebruiksvriendelijkheid vergroten op het gebied van zoekmogelijkheden.

 • Inspelen op actuele onderwerpen binnen het brandweerveld.

Uit een interview met de stakeholder BZK blijkt dat de klantwaarde van BZK afhankelijk is van de mate van vakkennisverspreiding door BKN. BZK wil namelijk de vakinhoudelijke kennis van het brandweerpersoneel vergroten. In een interview geeft BZK verbeteropties aan de inhoud van BKN. De verbeterpunten ziet BZK als voorwaarde om te blijven investeren in BKN. Verder wil BZK vanaf 2006 een cofinanciering. Op deze manier wil BZK de geïnvesteerde kosten/middelen verlagen.

De beoordeling van de interne stakeholders met betrekking tot organisatiewaarde

Uit interviews met stuurgroepleden en projectleden blijkt dat het Nibra en de NVBR in grote lijnen tevreden zijn met de resultaten van BKN en dat zij met het project door willen gaan om in de toekomst van alle voordelen van BKN te kunnen profiteren.

Beide organisaties geven aan dat de organisatiewaarde vergroot kan worden door:


 • De site ook als distributiekanaal van het Nibra te gebruiken.

 • De dienst nog beter bij de maatschappelijke functies van de organisaties aan sluiten door het vergroten en verbeteren van kennisverspreiding.


De inkomstenbronnen van BKN vanaf 2006

Sinds de start van het project wordt de site door BZK betaald. BZK heeft echter laten weten vanaf 2006 een cofinanciering te willen.

Uit gesprekken met stuurgroepleden blijkt dat er kans is op het werven van inkomsten via de Raad van Regionale Commandanten. Dit is voor BKN van de beste optie, omdat deze inningmethode administratief het goedkoopst en meest lange termijn gericht is. Daarnaast wordt aanbevolen een subsidie aan BZK te vragen; aangezien BKN aansluit bij de realisatie van het kabinetsbeleid.
Aanbevelingen voor het vergroten van de marktpositie

Uit zowel interviews met gebruikers als uit de webstatistieken komt naar voren dat BKN nog geen internettoegangspoort van het brandweerveld is.

Om de marktpositie van BKN te verbeteren worden de volgende strategische opties aanbevolen:


 • Het werven van gebruikers onder brandweerstudenten

 • Het aanbieden van diensten die ook aansluiten op de behoeftes van het lage personeel, zoals les en leerstof en kennis in beeld en geluid.

 • Samenwerken met andere sites op gebied van product en doelgroepdifferentiatie.

 • Richten op de kernactiviteiten van BKN. Dus afbouw rubriek “Vraag en Aanbod”


Aanbevelingen met betrekking tot primaire activiteiten

BKN voert activiteiten uit op het gebied van het verzamelen, beheren en verspreiden van actuele en relevante informatie en kennis. Voor het bereiken van continuïteit worden de volgende aanbevelingen gedaan: • Het aannemen van uitvoerende medewerkers voor zowel beheer en promotie activiteiten.

 • De productiviteit op het gebied van beheer verbeteren door het CMS gebruiksvriendelijker te maken of door middelen vrij te maken voor de aanschaf van een nieuwe CMS.

 • De capaciteit op het gebied van validatie verbeteren door sequentieel te valideren en de netwerken te laten valideren.


Aanbevelingen met betrekking tot ondersteunende activiteiten

Omdat BKN een project van het Nibra en de NVBR is, worden de ondersteunende activiteiten door de twee organisaties uitgevoerd. Voordeel hiervan is dat BKN zich op de kernactiviteiten kan richten. Een nadeel is dat de faciliteiten niet specifiek BKN gericht zijn.

Op het gebied van Technologieontwikkeling kan dit problemen geven als BKN een eigen koers wil varen, die buiten de capaciteiten van het Nibra ligt. Bij de ontwikkeling van de technologiestrategie van BKN wordt aanbevolen hiermee rekening te houden.

Bij de projectstructuur van BKN valt op dat er zeven beleidsbepalers zijn en één reguliere uitvoerende persoon is. Door de ondercapaciteit bij de uitvoering blijven er plannen liggen. Er wordt daarom aanbevolen het evenwicht tussen het aantal beleids- en uitvoerende medewerkers te verbeteren.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina