Brieven uit de hemel’Dovnload 47.79 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte47.79 Kb.
Treffer

Brieven uit de hemel’


5e jaargang nummer 4
Voel jij je thuis in je gemeente? Een belangrijke vraag. In ‘gemeente’, zit het woordje ‘gemeen’, wat je met ‘samen’ zou kunnen vergelijken. De gemeente is een groep mensen die samen iets deelt, die iets gemeenschappelijks heeft. Bij een kerkelijke gemeente is dat het samen komen rondom Gods Woord. In deze Treffer gaat het ook over gemeenten. We noemen hen de Zeven Gemeenten van Klein-Azie. In Openbaring 2 en 3 kun je van deze gemeenten lezen. De Heere Jezus schrijft aan elke gemeente een brief. Hij prijst en vermaant hen in deze brieven. Hij raadt hen aan om naar Hem te luisteren, dan zal er voor hen een schat weggelegd zijn in de hemel. Zit jij ook zo te luisteren op zondag in je gemeente? Doe jij ook zo mee in het jeugdwerk. De Heere Jezus zegt: “Wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.”

Inhoudsopgave
Pagina 3 Een indrukwekkende droom

Pagina 4 Efeze: verlaten liefde

Pagina 5 Smyrna: zekere overwinning

Pagina 6 en 7 Pergamum en Thyatira: een beetje plezier moet kunnen


Pagina 8 en 9 Bijbelstudie: Sardis en Filadelfia


Pagina 10 en 11 Laodicea: die Ik liefheb kastijd Ik

Pagina 12 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop

Pagina 3

Een indrukwekkende droom
Op één van de eilandjes voor de kust van Turkije zit een man gevangen. Hij is verbannen uit zijn gemeente. Eenzaam brengt hij er zijn de avond van zijn leven door. Hij mag niet meer vrijuit spreken over zijn Heiland. Maar de Meester is hem niet vergeten! Als Gods Geest de geest van Johannes aanroert, dan mag hij zien, wat geen mens heeft gezien.
Er staan zeven kandelaren opgesteld. En tussen die kandelaren is de Heere Jezus in al Zijn macht en majesteit te zien. Alles aan Hem blinkt. Hij draagt een lang kleed met een gouden gordel. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Zijn stem is zo machtig als de donder. In Zijn rechterhand draagt Hij zeven sterren. En in Zijn mond is een scherp zwaard.
Als Johannes Hem ziet, valt hij uit eerbied aan Zijn voeten neer. Maar de Heere Jezus legt Zijn rechterhand op hem en zei: ‘Vrees niet!’ Johannes was de wereld ingetrokken om te getuigen van het sterven en de opstanding van zijn Meester. En nu moet hij gaan schrijven aan de zeven gemeenten in Klein Azië. Dat heet tegenwoordig Turkije. Die gemeenten worden afgebeeld als de zeven kandelaren. En de Heere Jezus wandelt in hun midden. Hij ziet de gemeenten. Hij zorgt voor hen. Nu heeft Hij hen wat te zeggen. En Johannes is Zijn dienstknecht.
Pagina 4

Efeze: verlaten liefde
Kader

Efeze was een belangrijke stad in het zuidwesten van Turkije. Paulus was er drie jaar geweest (Handelingen 19 en 20). We kennen Efeze van Demetrius, de zilversmid, en de inwoners die twee uur lang geschreeuwd hadden: “Groot is de Diana der Efezeren!” Toen Paulus afscheid nam van de gemeente, had hij gewaarschuwd voor zware wolven die de kudde zouden binnendringen. In Efeze 3 vers 14-21 schrijft Paulus dat hij voor de gemeente zal bidden om de Heilige Geest. Want hij wilde graag dat ze de liefde van de Heere Jezus in al haar diepte zouden leren kennen.

Einde kader
Wat een vreugde hadden ze gekend toen Paulus hen het Evangelie had verteld! Ze hadden hun ogen vol vertrouwen opgeslagen naar het kruis. Ze waren trouw geweest in hun werk voor de Heere Jezus. Ze hadden Zijn liefde geproefd. Dat, waar Paulus om gebeden had, was verhoord. Totdat…
Altijd maar weer waren er mensen, die het Woord van Paulus verdraaiden. Ze waren sterk, daar in de gemeente van Efeze. Alles wat gezegd werd, werd onderzocht. Was het wel waar? Stond het er wel echt zo? Als er maar iets afweek van het Woord van God, dan werd het ontmaskerd. Langzaam maar zeker veranderde de toon van de gesprekken. Eerst was er liefde, brandende liefde voor hun Heiland. Nu hoorde je harde woorden, bitter verwijt.
Dan is daar plotseling die brief van de Heere Jezus. Het lijkt wel alsof Hij ineens in hun midden staat. En Hij komt om… hun liefde. Zij zijn wel weggelopen, maar Hij laat ze niet gaan. Hij wil hun hart terug. Zoals de vader stond uit te kijken naar de terugkomst van zijn verloren zoon, zo ziet de Heere Jezus uit naar hén. Het is ook een waarschuwing. Hij zegt: bekéér je. Hij blijft niet altijd vragen. Er komt een einde aan.
Zou je niet terug willen naar zo’n God? Wat heb je te verliezen? Hij wil weggelopen, uitgehongerde kinderen terug hebben. Hij wil Zijn liefde delen.
Kader

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het Paradijs van God is.” (Openbaring 2 vers 7)

Einde kader
Pagina 5

Smyrna: zekere overwinning

Kader


Smyrna, een havenstadje. De handel bloeide er. De vervolging ook. De gemeente werd door de Joden vervolgd, gesmaad, uiteengejaagd. Ze heeft bemoediging nodig in de zware strijd.

Einde kader


dood - levend

eerste - Laatste

arm - rijk

Jood - schijn-Jood

synagoge van God - synagoge van satan

Zo ziet deze brief eruit. Alles is vol tegenstellingen. Een wereld van schijn.

arme mensen, toch rijk

dode Jezus, nee: Hij leeft

tot de dood toe strijden...

maar “na de dood, is ’t leven mij bereid. God neemt mij op in Zijne heerlijkheid!” (Psalm 49 vers 6)


Wat een vreugde als er in zo’n ontzagwekkende strijd een brief van vrienden komt. Hoe wonderlijk, als de Heere Zelf je gaat bemoedigen. Want wie kent de bittere strijd beter dan Hij? Wie heeft meer geleden: in Gethsemané en op Golgotha? Maar Wie is ook zo zeker van de overwinning als Hij? Hij lééft immers! En het grootste werk ís gedaan. Satans macht ís overwonnen. Hij probeert mensen nog wel in zijn greep te krijgen. En dat doet pijn. Misschien is de strijd te zwaar. Maar houd moed! Er komt een einde aan! Misschien zul je inderdaad moeten sterven vanwege je geloof in Mij. Maar Ik sta gereed om je de kroon des Levens te geven. Zo kan deze gemeente het gevaar moedig in de ogen zien. Want ze rust in de armen van Hem, die dood geweest is en weer leeft.


 1. De gemeente van Efeze was bang voor mensen die het Evangelie verdraaien. Paulus had het hun al gezegd: er zouden wolven in schaapskleren komen. Het is goed om op je hoede te zijn. Zoek op in 1 Johannes 4 vers 1-3 en Mattheüs 7 vers 15-23 waaraan je dominees en evangelisten die wel de waarheid verkondigen kunt herkennen.

 2. Welke bemoediging zit er in de brief aan Smyrna?

 3. Vul in het schema de belangrijkste kenmerken van Efeze en Smyrna in.Efeze

Smyrna

positieve dingen

1

1
2

2
3

3

negatieve dingen

1

1
2

2

moeilijke omstandigheden

1

1
2

2
 1. Lijkt jouw gemeente misschien op Smyrna of op Efeze?

Kader


Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden.” (Openbaring 2 vers 11)

Einde kader


Pagina 6

Pergamum en Thyatira: een beetje plezier moet kunnen…
Kader

Pergamum was bekend om zijn heiligdommen: een altaar voor Zeus, de tempels van Asklepios (god van de genezing) en van de keizers van Rome (Augustus). Het valt niet mee om in zo’n stad heilig te leven naar de geboden van God! De Heere Jezus noemt de stad een plaats waar satan woont. Je kunt zijn invloed bijna voelen. Eén van de mensen is inmiddels om het geloof gedood. Maar de gemeente geeft het niet op. De Naam van God is haar alles waard.

Einde kader
Bileam was de man die Israël moest vervloeken. En toen dat niet mocht, wist hij nog wel een list, om de Israëlieten bij hun God vandaan te krijgen. Als ze nou eens verleid konden worden om mee te gaan doen met de heidense offerfeesten? Beetje eten, sterke drank en mooie vrouwen.
En dat gebeurt ook hier in Pergamum en Thyatira. Zo erg is het toch niet om wat te genieten? Je mag best je respect voor de keizer laten zien door een korreltje wierook te strooien op het altaar. Je kunt heus wel lid worden van zo’n vakbond. Je moet tenslotte brood verdienen voor je gezin. En die feesten, nou ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Zondag keer je weer terug naar de Avondmaalstafel.
Weet je wat de Heere Jezus in deze brieven zegt? “Ik haat dat.” Hij is niet zomaar Iemand. Hij staat hier voor hen als Degene met het tweesnijdend scherp zwaard. Met ogen als vuur. Hij ziet haarscherp wat er in deze gemeenten gebeurt. Hij weet ook, dat velen Hem trouw zijn gebleven. Maar de anderen zijn een groot gevaar. De rotte plek moet weggesneden worden.
Kader

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het Manna dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven welke niemand kent, dan die hem ontvangt. (Openbaring 2 vers 17)

Einde kader


Pagina 7
Kader

Thyatira was een handelsstadje. Lydia de purperverkoopster kwam er vandaan (Handelingen 16). Iedere vakman was opgenomen in een gilde, een vakbond. Was je daar niet bij aangesloten, dan liep je het risico dat je winkel door iedereen werd gemeden. Maar als je wel lid zou worden, dan moest je meedoen met de offers en de feesten voor de bescherm-god van jouw gilde. In zo’n omgeving leefde een gemeente van de Heere Jezus. Trouw, vol liefde en geloof, met een warm hart voor mensen in moeilijkheden. Nu was er een profetes gekomen. Ze had haar boodschap rechtstreeks van de ‘heilige geest’ gekregen. Ze verkondigde dat het allemaal zo nauw niet kwam.

Einde kader


 1. Waar de satan woont… (Openbaring 2 vers 13 en 24) Hoe probeert satan de gemeenten van de Heere Jezus te verleiden?

 2. Ook de Heere Jezus werd door satan aangevochten (Mattheüs 3 vers 16 – 4 vers 11). Hoe heeft Hij de strijd gewonnen?

 3. Soms hoor je zeggen dat het niet zo erg is om een beetje mee te doen met de wereld om je heen. Daardoor sta je dichter bij de mensen en heb je ook eerder kans dat ze iets van je willen horen over de Heere Jezus. Wat vind je hiervan?

 4. Er ligt voor de overwinnaar een rijke beloning: manna, een witte keursteen, een nieuwe naam, macht over de heidenen, de morgenster. Denk over één van deze beloningen eens wat verder na. Lees eventueel de kanttekeningen hierbij.

Kader


Die overwint en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen (..) Ik zal hem de morgenster geven. (Openbaring 2 vers 26-28)

Einde kader
Pagina 8

Bijbelstudie: Sardis en Filadelfia

Kader


Er was niets bijzonders aan Sardis. Gewoon een stadje met wat textielindustrie. In de loop van de eeuwen hadden de vijanden tot twee keer toe hun citadel ingenomen omdat ze niet gewaakt hadden. Die machtige burcht lag immers op een onneembare berg! Zo was de sfeer in dat stadje: zorgeloos. Zo was ook de houding van de christenen. Er was geen vervolging. Er waren geen bijzondere moeilijkheden voor de christenen. Maar ook geen brandende ijver en geen hartstocht voor God. Iedere dag was zomaar hetzelfde.

Einde kader

Iedere brief is opgebouwd in een bepaalde volgorde. Laten we de brieven aan Sardis en aan Filadelfia eens naast elkaar leggen en bekijken. Beantwoord de volgende vragen eerst voor Sardis en dan voor Filadelfia.

1 Schrijf aan de engel van de gemeente ….


Wie is dat, de engel?

2 Hoe stelt de Heere Jezus Zichzelf voor? Wat betekenen deze Namen?


3 Ik weet uw werken…

Welk oordeel heeft de Heere Jezus over de gemeente?Geldt dit oordeel voor de hele gemeente?

4a Bekeert u…

In de brief aan Sardis betekent bekering vooral: waken, wakker zijn. Zoek in Mattheüs 24 vers 36 t/m 51 op wat dat betekent. Je kunt ook 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 t/m 8 er bij lezen.

4b Bekeer u…

Dat hoeft de Heere Jezus tegen de christenen in Filadelfia niet te zeggen want zij hebben Zijn Woord trouw bewaard. De Heere Jezus had hen een geopende deur gegeven. Welke twee dingen kan dat betekenen? Denk voor de eerste betekenis aan vers 7. Zoek de andere betekenis op in 1 Korinthe 16 vers 9 en 2 Korinthe 2 vers 12.

5 Die overwint…

Wat belooft de Heere aan degenen die de strijd volhouden?

6 Die oren heeft die hore…

Zeg dat eens in eigen woorden!
Kader

Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en Zijn engelen. (Openbaring 3 vers 5)

Einde kader

Pagina 9
Kader

Filadelfia is gebouwd door koning Attalus Filadelfos. Omdat er regelmatig aardbevingen voorkwamen, bloeide de stad niet erg. Maar de christelijke gemeente was trouw en vol liefde. Wat meer is, de Heere heeft hen lief. Filadelfia betekent broederliefde.

Einde kader


 • Als de Heere Jezus nu eens een brief aan jou zou schrijven, wat zou er dan in moeten staan? • De Heere Jezus stelt Zich in iedere brief weer met een andere Naam voor. Soms gebruikt Hij een Naam waaruit Zijn trouw blijkt of Zijn zorg. Soms ook een Naam waarin Hij laat zien dat Hij dwars door alle vrome praatjes heenkijkt. Zijn Naam kan vertroosten en bemoedigen, maar soms is ook een terechtwijzing nodig. Noem eens zo veel mogelijk Namen van de Heere Jezus op! Je kent er vast wel meer dan tien.
 • Er zijn soms mensen waarvan je denkt: ‘Zó zou ik ook willen zijn’. Misschien zijn het wel mensen die de Heere liefhebben. In welke dingen zou je op hen willen lijken? • Ik weet uw werken. Schrik je daarvan, of mag Hij in je hart kijken? • Die overwint. Wat zou voor jou de mooiste beloning zijn? • Die oren heeft. Jij hebt oren. Wat vraagt de Geest van jou?

Kader


Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de Naam van Mijn God en de naam van de stad van Mijn God, namelijk van het nieuwe Jeruzalem. (Openbaring 3 vers 12)

Einde kader


Pagina 10 en 11

Laodicea: die Ik liefheb kastijd Ik
Kader

In Laodicea bloeiden de handel en wetenschap. Er was kledingindustrie, er waren banken en een opleiding voor artsen. Speciale oogzalf had hen bekend gemaakt. Het water van de kalksteen terrassen had geneeskundige krachten. In dit stadje was ook een christelijke gemeente ontstaan. Paulus schrijft erover in zijn brief aan de gemeente van Kolosse: ze moeten de brief vooral ook aan de gemeente in Laodicea laten lezen! (Kolossenzen 4 vers 16)

Einde kader
Ze hadden het goed getroffen, daar in Laodicea. Er was geld en eten genoeg, zorgen kenden ze niet. De gemeente van de Heere Jezus was ook zo geworden. Waar zouden ze zich druk om maken? Het ging toch prima! En ze merkten niet eens, dat ze dreigden te stikken in deze bedorven lucht. De Heere Jezus noemt hen lauw. Het vuur van Zijn liefde brandt niet meer. Hun hart is niet meer voor Hem.


 • Rijk – arm, ogenzalf - blind, kledingindustrie – naakt. Wat betekent dat, als je in Gods ogen ellendig bent of arm, blind of naakt?

 • Noem eens voorbeelden van dingen die eigenlijk niet verkeerd zijn maar die je wel af kunnen trekken van God. Denk aan Job 1 vers 1-5 of Lukas 10 vers 38 – 42.

 • Hoe komt dat dan, dat iets dat goed lijkt voor jou toch niet goed ís?

 • Is het bij jou ook zo als bij deze gemeente: dat de wereld in onze kleren zit en dat we het niet merken? Hoe?

De Heere Jezus heeft raad:

Koopt goud, witte klederen en ogenzalf bij Mij” (vers 18)


 • Wat betekenen die dingen?

 • Wat is de prijs ervan? Er staat toch immers ‘koopt’!

Als je denkt: ‘Hoe kom ik daar aan?’ dan is daar de liefdevolle uitnodiging van de Heere Jezus. In deze gemeente was het zo erg geworden dat ze de grendels voor de deuren geschoven hadden. Hun hart afgesloten voor God. Hoewel ze Hem eens zo hartelijk lief hadden gehad! Maar de Heere Jezus blijft kloppen. En dan hoopt Hij dat er iemand zal zijn die zó geraakt wordt bij het horen van Zijn stem, dat de liefde overwint. Dat de grendels weggeschoven worden zodat Hij binnen kan komen. Dat bruid en Bruidegom feest kunnen vieren. Avondmaal houden. De bruiloft van het Lam.

Kader

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon., gelijk Ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. (Openbaring 3 vers 21)

Einde kader


Pagina 12

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop
Zeven kandelaren zag Johannes. Zeven gemeenten. En midden tussen die gemeenten de Heere Jezus. Trouw, Waarachtig, de Levende.
En als Hij dan bij die zeven gemeenten aanklopt, dan is het hier een klop van bemoediging

en daar een klop van aansporing en soms zelfs een klop van beschuldiging. Maar altijd weer:

De klop van de Meester. Van Zijn liefde, die niet één schaap van de kudde kwijt wil. Zo staat diezelfde Herder ook te kloppen aan jouw hart. Hij wil er in wonen, Zijn liefde aan je schenken.
Al de eeuwen door heeft Hij Zijn gemeente onderwijs gegeven en bemoedigd en vertroost.

Dat zal Hij blijven doen, tot Hij terug komt. Zul je er bij zijn? Bij die ontelbare schare mensen die hun langverwachte Heiland met vreugde tegemoet zingen!


Kom, Heere Jezus! Ja, Ik kom haastelijk.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina