British American Tobacco Niemeyer B. V. (Bat niemeyer) te Groningen 1april 2009 tot 1 april 2011 inhoud paginaDovnload 304.81 Kb.
Pagina1/5
Datum22.07.2016
Grootte304.81 Kb.
  1   2   3   4   5


#409741
COLLECTIEVE

REGELING

ARBEIDSVOORWAARDEN

voorBritish American Tobacco Niemeyer B.V.

(BAT Niemeyer)
te
Groningen
1april 2009 tot 1 april 2011

INHOUD pagina
Artikel 1. Definities 4

Artikel 2. De arbeidsovereenkomst 5

Artikel 3. Concurrentiebeding 6

Artikel 4. Indiensttreding en ontslag 6

Artikel 5. Standplaats 7

Artikel 6. Salariëring 7

Artikel 7. Vakantie  en feestdagen 8

Artikel 8. Afwezigheid 9

Artikel 9A Vakantietoeslag 9

Artikel 9B Eindejaarsuitkering 10

Artikel 10A Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds 10

Artikel 10B Stichting Prepensioenfonds Niemeyer 10

Artikel 11. Vrijwillig vervroegd uittreden 10

Artikel 12. Seniorenregeling 10

Artikel 13 Collectieve ziektekostenverzekering 11
Artikel 14. Uitkering na overlijden 11

Artikel 15. Uitkering bij arbeidsongeschiktheid 11


Artikel 16. Verplichtingen van de werkgever 15

Artikel 17. Verplichtingen van de werknemer 16

Artikel 18. Verplichtingen van de werknemersorganisaties 16

Artikel 19. Tussentijdse wijziging 17

Artikel 20. Duur van de collectieve regeling arbeidsvoorwaarden 17

Uitvoeringsregeling A: Ar­beidsduur, dienstrooster, roostervrije dagen,

ploe­gentoeslag en over­werk, 18

Uitvoeringsregeling B: Vakan­tie  en snipperuren 23

Uitvoeringsregeling C: Afwe­zigheid met behoud van salaris 26

Uitvoeringsregeling D: Func­tie indeling, beoordeling, salariëring 28

Uitvoeringsregeling E: Func­tielijst 31
Bijlagen

Bijlage 1: Rege­ling Vrijwillig Vervroegd Uittreden 33

Bijlage 2: Immateriële arbeidsvoorwaarden 39

Bijalge 3: Protocolafspraken 2009-2011 42


Index 44
COLLECTIEVE REGELING ARBEIDSVOORWAARDEN

voor werknemers in de groepen A t/m E.


De ondergetekenden:

British American Tobacco Niemeyer B.V. (BAT Niemeyer) te Groningen

als partij ter ene zijde, hierna te noemen de werkgever
en
de VHP Theodorus Niemeyer te Groningen

de FNV Bondgenoten te Utrecht

de CNV BedrijvenBond te Houten
hierna tezamen te noemen de werknemersorganisaties

zijn met ingang van 1 april 2009 het volgende overeengekomen.


Artikel 1 DEFINITIES
In deze collectieve regeling wordt verstaan onder:

a. werknemer : degene die in dienst is van de werkgever en wiens functie

is ingedeeld in één van de ORBA groepen A t/m E;
b. maand : een kalendermaand;
c. dienstrooster : een regeling die aangeeft op welke tijdstippen de

werknemers als regel hun werkzaamhe­den aan­vangen

en deze beëindigen en onder­breken;
d. gemiddelde arbeidsduur : het gemiddelde aantal uren per week gedu­rende welke

de werknemers als regel vol­gens dienst­rooster hun

werkzaamheden ver­richten;
e. basisjaarsalaris : het tussen de werkgever en werknemer over­eengekomen

jaarsalaris, exclusief vakan­tie­toeslag en andere

overeengeko­men toe­sla­gen;
f. maandinkomen : een twaalfde gedeelte van het basisjaarsalaris

vermeerderd met de eventuele ploegentoeslag als

bedoeld in uitvoeringsre­geling A lid 6.1.;
g. ondernemingsraad : de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de

Ondernemingsraden of een commissie van deze raad;


h. uurinkomen : maandinkomen gedeeld door het gemiddelde aantal

arbeidsuren per maand;


i. standplaats : de door de werkgever, na overleg met de werkne­mer,

vastgestelde woonplaats, respectievelijk het gebied, van waaruit de werkzaamheden worden verricht;


j. echtgeno(o)t(e) : waarin deze regeling het begrip echtge­no(o)t(e) wordt

gehanteerd kan tevens wor­den begrepen samen­levings-­

partner. Het sa­menlevingsverband moet dan wel

aangetoond worden.


Artikel 2 DE ARBEIDSOVEREENKOMST
1. De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst aangaan, waarin verwezen wordt naar deze collec­tieve regeling.

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer een exemplaar van deze collec­tieve regeling en andere bedrijfsregelingen voor zover van toepas­sing ontvangt.


2. De arbeidsovereenkomst vermeldt onder meer:

a. naam, adres en vestigingsplaats van de werkgever;

b. naam en voorletter(s) van de werknemer;

c. de datum van de aanvang van de overeenkomst;

d. de aard van de overeenkomst;

e. de functie die door de werknemer zal worden vervuld alsmede de afdeling en de plaats waar hij werkzaam zal zijn;

f. de functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld;

g. indien van toepassing: de duur van de proeftijd;

h. het basisjaarsalaris dat de werknemer ontvangt, alsmede de eventuele toesla­gen;

i. de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week, alsmede het dienstrooster volgens hetwelk de werknemer werkzaam zal zijn en de eventu­eel daaraan verbonden ploegentoeslag;

j. vanaf welke datum de werknemer zal toetreden tot de Stichting Will Nie­meijer Pensioenfonds en de Stichting Prepensioenfonds Niemeyer;

k. indien van toepassing: het geheimhoudingsbeding;

l. indien van toepassing: het concurrentiebeding;

m. indien van toepassing: de verhuiskostenregeling;

n. eventuele andere onderwerpen waaromtrent deze regeling geen voor­schriften bevat en die partijen schriftelijk wensen te regelen.
3. Detachering

1. Onder "detachering" wordt verstaan: een op grond van de arbeids­overeenkomst of op andere wijze overeengekomen tijdelijk tewerk­stelling van de werknemer bij een met de werkge­ver gelieerde onder­neming voor ten hoogste drie jaren c.q. een met wederzijds goed­vinden verlengde periode, gedurende welke het dienst-verband met de werkgever en het eventuele deelnemerschap aan de Stich­ting Will Nie­meijer Pensioenfonds blijven gehandhaafd.

2. Bij detachering zullen de werkgever en de werknemer tijdig overleg plegen over de duur van de detachering en over de voor­waarden die, in afwij­king van de arbeidsovereenkomst en/of de regeling, tijdens de deta­chering van toepassing zullen zijn. Het tussen de werkgever en werkne­mer overeengekomene zal schrifte­lijk worden vastgelegd.

De detacheringregeling geldt met name voor tijdelijke plaatsing in het buitenland.Artikel 3 CONCURRENTIEBEDING
De werkgever kan voor werknemers met een uitgebreide kennis van receptuur of inkoop tabak een concurrentiebeding vaststellen. Het concurrentiebeding zal in de individuele arbeids-overeenkomst worden vastgelegd.

Artikel 4 INDIENSTTREDING EN ONTSLAG
1. Proeftijd

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst geldt wederzijds een proeftijd van twee maanden, tenzij in de arbeidsovereenkomst een kortere proeftijd wordt overeengekomen of een proeftijd wordt uitge­sloten. Bij twee opeenvolgende dienstverbanden kan geen 2e proeftijd overeengekomen worden.


2. Aard van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan:

a. voor onbepaalde tijd;

b. voor bepaalde tijd.


3. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt zonder opzeg­ging op de laatste dag van de kalendermaand, direct vooraf­gaand aan de kalen­dermaand waarin de werknemer de pensioenge­rechtigde leeftijd be­reikt.

Voor de werknemer waarvoor de prepensioenregeling van toepassing is, geldt het volgende ten aanzien van de pensioengerechtigde leeftijd:

a. de pensioengerechtigde leeftijd is gelijk aan de normale prepensioendatum zoals bepaald in het prepensioenreglement van de Stichting Prepensioen-fonds Niemeyer;

b. voor werknemers geboren op of na 1 april 1942 maar vóór 1 april 1947 geldt dat de werknemer zelf de prepensioendatum kan bepalen op voorwaarde dat deze datum is gelegen tussen de 1ste van de maand waarin de 60-jarige leeftijd wordt bereikt en de eerste van de maand waarin de 61-jarige leeftijd wordt bereikt;

c. voor werknemers geboren op of na 1 april 1947 geldt dat de werknemer zelf de prepensioendatum kan bepalen op voorwaarde dat deze datum is gelegen tussen de 1ste van de maand waarin de 60-jarige leeftijd wordt bereikt en de eerste van de maand waarin de 62-jarige leeftijd wordt bereikt.

2. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door de werkge­ver zowel als door de werknemer worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

De opzegtermijn voor de werkgever bedraagt 4 maanden, de opzegtermijn voor de werknemer bedraagt 2 maan­den. Bij beëindiging van een arbeidsovereen-komst door opzegging eindigt de ar­beidsovereenkomst altijd op de laatste dag van een kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

3. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op het tijd­stip genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst. Het bepaalde in artikel 668 B.W. (opzeggingsvereis­te voortge­zette dienst­betrekking voor een bepaalde tijdsduur), alsmede het bepaalde in artikel 670 BW (opzeggingsverbod tijdens arbeidsonge­schiktheid en militaire dienst), is niet van toepassing op het in dit lid bedoelde dienstverband.
4. Collectief ontslag

1. Indien naar mening van de werkgever collectief ontslag in een bedrijfsonderdeel onvermijdelijk is, zal hij tijdig met de werknemersorganisaties overleg voeren over een voor betrokkenen passen­de voorlichting en de uit het ontslag voor betrokkenen voort­vloeiende sociale consequenties.

2. Indien de werkgever tot het weer aannemen van perso­neel over­gaat, zal door hem voorrang worden gegeven aan die sollicitan­ten, die het langste dienstverband bij de werkgever hadden, echter alleen voor zover zij geschikt zijn de op te dragen werk­zaamheden te verrichten.

Artikel 5 STANDPLAATS
De werkgever is bevoegd de werknemer een andere standplaats aan te wijzen. Hierbij zal met de belangen van de werknemer zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Verandering van standplaats zal vooraf met de betrokken werknemer worden besproken, waarbij verwezen wordt naar de verhuiskosten­regeling.

Artikel 6 SALARIËRING
1. Salarisvaststelling

De salarissen van de werknemers die nog niet het maximum van hun salarisgroep hebben bereikt, worden eenmaal per jaar opnieuw vastge­steld overeenkomstig de bepalingen van uitvoe­ringsregeling D.


2. Wijziging salarisgroep

1. De werknemer die door eigen toedoen, wegens onbekwaam­heid of op eigen verzoek wordt geplaatst in een lager ingedeelde functie, wordt in de overeen-komende lagere salarisgroep inge­deeld met ingang van de maand, volgend op die waarin de plaat­sing in de lagere functie is geschied. Bij indeling in de lagere salaris­groep bedraagt de verlaging van het basis­jaarsalaris de helft van het verschil tussen de basisjaarsalarissen op het minimum van de twee betrokken salarisgroepen of zoveel meer als nodig is om op het maximum van de lagere salarisgroep te komen.

2. Indien de werknemer als gevolg van bedrijfsomstandig­heden in een lagere salarisgroep wordt ingedeeld, wordt hem met ingang van de datum van die indeling zijn bestaande salaris als een persoon­lijk salaris gegaran­deerd. Indien de functie daarna in een hogere salarisgroep wordt ingedeeld, de werkne­mer promoveert of als de werknemer een uitkering ingevolge de sociale verzekerin­gen ontvangt, wordt het daardoor ontstane verschil met het maandinkomen verrekend.

3. Indien de werknemer door promotie of functiewaardering in een hogere sala­risgroep wordt ingedeeld bedraagt de verhoging van het basis­jaarsalaris de helft van het verschil tussen de basis­jaarsalarissen op het minimum van de twee betrokken salarisgroe­pen of zoveel meer als nodig is om op het minimum van de hogere salarisgroep te komen.


3. Gehandicapte werknemer

De werkgever zal de geldelijke beloning van een gehandicapte werknemer zodanig vaststellen dat deze gelijk is aan de geldelijke belo­ning die een niet gehandicapte werknemer in een gelijkwaardige functie bij een gelijkwaardige arbeidsprestatie en een gelijk dienstrooster pleegt te ontvangen.


4. Onvolledige functievervulling

Indien de werknemer op grond van medische redenen een lagere functie uitoe­fent;

de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is;

op grond van medische redenen de arbeidsprestatie duidelijk minder is dan in de desbetreffende functie als normaal wordt beschouwd, zal de werkge­ver het salaris naar evenredigheid vast­stellen.


5. Geen salaris

Over de tijd gedurende welke een werknemer niet heeft gewerkt wegens arbeidsonge-schiktheid, afwezigheid zonder behoud van salaris, mili­taire dienst, schorsing zonder behoud van salaris, werk­loosheid, willekeurig verzuim of wegens indiensttreding of ontslag, wordt het maandinkomen met een evenredig deel verminderd.Artikel 7 VAKANTIE  EN FEESTDAGEN
1. Vakantierecht

Het recht van de werknemer op vakantie met behoud van inkomen wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van uitvoeringsrege­ling B.


2. Feestdagen

Als feestdagen worden aangemerkt: nieuwjaarsdag, 1e en 2e paasdag, hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, Koninginnedag en de 5e mei om de vijf jaar, voor het eerst in 1970.


3. Voor de toepassing van dit artikel worden de feestdagen geacht een periode van 24

aaneengesloten uren te omvatten.


4. Op zon  en feestdagen wordt als regel niet gewerkt. Voor zover de feestdagen niet op zaterdag of zondag vallen wordt het maandinkomen doorbetaald.

Artikel 8 AFWEZIGHEID
1. Afwezigheid met behoud van salaris

Met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 629b BW bepaalde geldt het volgende:

1. bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 15 (uitkering bij arbeidsongeschiktheid) bepaalde van toepassing;

2. de werknemer heeft recht op afwezigheid met behoud van salaris overeenkomstig de bepalingen van uitvoeringsregeling C.


2. Afwezigheid zonder behoud van salaris

Het bepaalde in artikel 628 BW met betrekking tot de doorbetaling van salaris is in de daar bedoelde gevallen van kracht in zoverre, dat de werkgever niet gehouden is salaris door te betalen in de volgen­de gevallen:

1. de invoering van een verkorte werkweek, met uitzonde­ring van de eerste

6 weken, (een zogenaamde 0 urenweek daaronder begrepen) mits de werkgever voor die invoering de volgens artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen vereiste vergunning heeft gekregen en hij niet tot het

aanvragen van een vergun­ning overgaat dan nadat met de werknemers-organisaties overleg is gepleegd. Partijen achten een termijn van een week voor dit voorafgaande overleg voldoende;

2. de verlenging van een vergunning tot het aanhouden van een "verkorte werkweek" (een zogenaamde 0 urenweek daaronder begre­pen) mits, wanneer het betreft een verlenging, waarbij de oor­spronkelijke vergunning ongewijzigd wordt overgenomen, hij de vakvereniging tijdig, dat wil zeggen tenminste één week voor het ingaan van de verlen­ging daarvan mededeling doet.


In de gevallen waarin het salaris moet worden doorbetaald wordt daaronder verstaan het basisjaarsalaris naar rato van het aantal gewerkte uren.

Artikel 9A VAKANTIETOESLAG
Aan de werknemers, die op de eerste dag van het kalenderjaar in dienst zijn zal aan het begin van de vakantieperiode een toeslag worden betaald ter grootte van 8% van het voor hen geldende jaarsalaris. Onder jaarsala­ris wordt voor de berekening van deze toeslag verstaan 12x het maandinko­men, hetwelk de werknemer verdient op het tijdstip waarop de toeslag wordt uitgekeerd. Aan de werknemers, die na de eerste dag van het kalenderjaar in dienst treden dan wel aan het einde van het kalenderjaar niet meer in dienst zijn, dan wel onbetaald verlof hebben opgenomen, zal een evenredig deel betaald worden. Op deze toelage zal een eventuele vakantietoe­slag-uitke­ring op basis van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering in mindering worden gebracht.

Artikel 9B EINDEJAARSUITKERING
1. Aan het einde van het kalenderjaar, tegelijk met de salarisbetaling van de maand december, zal aan de werknemers een eindejaarsuitkering worden betaald ter grootte van het maandinkomen van de maand december.
2. Aan de werknemers die na de eerste dag van het kalenderjaar in dienst treden dan wel aan

het einde van het kalenderjaar niet meer in dienst zijn, zal een evenredig deel betaald

worden.

Artikel 10A STICHTING WILL NIEMEIJER PENSIOENFONDS
Aan de onderneming is een pensioenfonds, het "Will Niemeijer Pensi­oen­fonds" verbonden. Deelneming aan deze pensioenvoorziening is voor de werknemers verplicht op basis van het reglement dat als een aparte bijlage bij deze CRA is opgenomen.

Artikel 10B STICHTING PREPENSIOENFONDS NIEMEYER
Voor medewerkers die op 31 maart 1997 in dienst waren van T.N. en geboren zijn op of na 1 april 1942 en voor de medewerkers die na 31 maart 1997 in dienst van T.N. zijn getreden of treden, is de prepensioenregeling van toepassing. De voorwaarden voor deelname zijn vastgesteld in een prepensioenreglement. In verband met de invoering, per 1 januari 2004, van een nieuwe pensioenregeling is de Stichting Prepensioenfonds Niemeyer per die datum een juridische fusie met de Stichting Will Niemeyer Pensioenfonds aangegaan. De Stichting Prepensioenfonds Niemeyer is daarbij de verdwijnende partij; alle rechten en plichten van deze stichting zijn overgenomen door de Stichting Will Niemeyer Pensioenfonds.

Artikel 11 VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN
Voor werknemers die na 31 december 1950 zijn geboren zijn de bepalingen van artikelen 10A, 10B en 11 met ingang van 1 januari 2006 niet meer van toepassing. Daarvoor in de plaats wordt een nieuwe pensioenregeling nader uitgewerkt, die vanaf 1 januari 2006 van toepassing zal zijn.
De VUT-regeling is van toepassing op de werknemers die voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 van het VUT-reglement (bijlage 1).

Artikel 12 SENIORENREGELING


  1. Werknemers van 58 jaar en ouder kunnen op basis van vrijwilligheid met ingang van de eerste maand volgende op die waarin de 58-jarige leeftijd wordt bereikt, per maand 16 uur extra verlof opnemen, waarbij over dit extra verlof 70% van het salaris zal worden doorbetaald; dit heeft geen invloed op de pensioenopbouw. Indien de werknemer voor deze mogelijkheid kiest, vervalt het recht op extra vakantie-uren zoals genoemd in Uitvoeringsregeling B2.
  1. De extra vrije tijd zal geen invloed hebben op eventuele uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten en evenmin op de pensioenaan­spra­ken.
  1. Cursus "Pensioen in Zicht".

De werknemer zal binnen een periode van 2 jaar voorafgaand aan de pensi­oendatum of de datum van vervroegd uittreden kunnen deelnemen aan de cursus "Pensioen in Zicht".

De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de werkgever.Artikel 13 COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Indien de werknemer wordt opgenomen in de bij de vennootschap lopende collectieve ziektekostenverzekering, in aanvulling op de toepasselijke wettelijke voorzieningen ter zake, zal de werkgever bijdragen aan het te betalen premiebedrag voor de deelneming voor de werknemer tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan de door de werkgever te betalen maximum premie ingevolge de bepalingen van de Ziekenfondswet, zoals deze jaarlijks worden betaald.

De werkgever behoudt de bevoegdheid de collectieve ziektekostenverzekering te wijzigen dan wel te beëindigen. In het laatste geval behoudt de werkne­mer zijn aanspraken op de bijdrage van de werkgever zoals vermeld in dit artikel.Artikel 14 UITKERING NA OVERLIJDEN
Indien een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering worden verstrekt, ter grootte van een vierde deel van het de werknemer laatstelijk toekomende jaarinkomen (= 12x maandinkomen vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). Op dit bedrag wordt door de werkgever in minde­ring gebracht hetgeen de nagelaten betrekkingen ter zake van het overlijden van de werknemer toekomt ingevolge de WAO.

Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan:


a. de langstlevende der echtgenoten, mits deze niet duurzaam ge­scheiden leef­den;

b. indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden leefden: de minderjarige wettige of erkende natuur­lijke kinderen.


Indien de huwelijkspartner van een werknemer overlijdt, zal hem een overlijdensuitkering worden verstrekt gelijk aan driemaal het maandinkomen.

Artikel 15 UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID
1. Indien een werknemer door ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 629 BW, de Ziektewet en de Wet op de Arbeidsonge-schiktheidsverzekering (WAO), voor zover hierna niet anders is bepaald. De bepalingen in dit artikel zijn enkel van toepassing op werknemers van wie de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid ligt vóór 1 januari 2004.
2. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende maximaal 52 weken 70% van

het maandinkomen (tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon inzake de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen) worden doorbetaald. Daarenboven ontvangt de werknemer een aanvulling tot 100% van het maandinkomen.

Indien de werkgever een verlengde loondoorbetalingverplichting opgelegd krijgt, wordt de totale aanvullingsperiode in het kader van de arbeidsongeschiktheid verlengd met de opgelegde termijn van loondoorbetaling. De werknemer ondervindt in dit geval geen nadelige inkomensgevolgen.
Indien de werknemer zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Verbetering Poortwachter niet of onvoldoende nakomt, is de werkgever bevoegd om sancties, waaronder het vervallen van de loondoorbetaling of aanvulling dan wel het opheffen van het opzegverbod, toe te passen.
3. Indien aan de werknemer een uitkering krachtens de WAO is toegekend, zal deze uitkering gedurende maximaal 1½ jaar worden aangevuld tot 100% van het maandinkomen.
4. De werknemer die op of na zijn 55e verjaardag toetreedt tot de WAO en niet herplaatsbaar is binnen Niemeyer, ontvangt - onverminderd zijn rechten conform lid 2 en 3 - tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd een aanvulling tot 80% van het maandinkomen.

Voor de werknemers waarop de VUT-regeling van toepassing is, geldt een aanvulling tot VUT-niveau.


5. Bij de vaststelling van bovengenoemde aanvullingen wordt ervan uitgegaan dat over een

eventueel werkloosheidsgedeelte de volledige uitkering krachtens de WW wordt

ontvangen.
6. De werkgever heeft een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten in aanvulling op de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) tot 70% van het jaarinkomen (= 12x maandinkomen vermeerderd met vakantietoeslag en vast overeengekomen jaarlijkse uitkeringen). Hiervoor zal de werknemer afzonderlijk gekeurd dienen te worden. Bij medische geschiktheid zal de werknemer in de regeling worden opgenomen. De premies voor deelneming komen voor rekening van de werkgever.
7. Voor de berekening van de hiervoor bedoelde aanvullingen op de WAO geldt het uitkeringsregime van vóór de wetswijziging WAO van 1 augustus 1993.
8. Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het maandinkomen dat de werknemer zou hebben ontvangen indien hij arbeidsongeschikt zou zijn geweest.
9. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel genoemde loondoorbetalings- respectievelijk aanvullingsregelingen geheel of gedeeltelijk in te trekken voor die werknemer die de in de onderneming geldende voorschriften bij ziekte en arbeidsongeschiktheid overtreedt of misbruik maakt van deze regeling.

10. De werkgever heeft ten behoeve van de werknemers een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, ter compensatie van de financiële gevolgen van de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA) die per 1 augustus 1993 in werking is getreden.Deelname aan deze verzekering is vrijwillig. Uitgesloten van deelname zijn werknemers van 58 jaar en ouder. De premie voor de verzekering is voor rekening van de werknemer en wordt berekend over het WAO-premieloon.
11. In het geval een werknemer zich niet kan vinden in het voor de werknemer opgestelde reïntegratieplan, kan de werknemer een second opinion aanvragen bij het UWV. Tot de uitkomst van deze second opinion bekend is, lopen de eventuele loondoorbetaling en aanvulling door.
Indien de second opinion het eerdere reïntegratieplan bevestigt, is de werknemer gehouden te handelen conform dit reïntegratieplan.
12. Indien een werknemer gedurende de aanvullingsperiode extern een arbeidsovereenkomst aangaat in het kader van reïntegratie en daarbij een lager salaris ontvangt, zal werkgever gedurende de resterende aanvullingsperiode, zoals bepaald in artikel 15 lid 3 van deze CRA, een aanvulling op het inkomen ter beschikking van werknemer stellen tot maximaal 100% van het laatste maandinkomen. Deze aanvulling bedraagt niet meer dan 30% van het laatste maandinkomen.

  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina