British American Tobacco Niemeyer B. V. (Bat niemeyer) te Groningen 1april 2009 tot 1 april 2011 inhoud paginaDovnload 304.81 Kb.
Pagina4/5
Datum22.07.2016
Grootte304.81 Kb.
1   2   3   4   5

UITVOERINGSREGELING E

Functielijst
Groep A

(betreft alleen de huidige functievervullers)


Programmeur (o)
Groep B
Analist/Programmeur

Account Manager (Non Food, Automaten)

Events manager

Expediteur/douanedeclarant

Inkoper B

Inkoper hulpstoffen/alg. benodigdheden

Jr. Management Accountant Algemeen

Leaf Account Manager

Medewerker Production en Marketing Accounting

Produktieplanner

Salarisadministrateur

Statistisch medewerker

Systems Engineer

Tekenaar/Constructeur

Werkvoorbereider/ass. projectleider
Groep C
Account Manager (Food 1 en Food 2)

Assistent Personeelschef

Assistent Saus- en flavourspecialist

Chef Algemene Zaken

Districtleider

Marketing Accountant

Opleidingsfunktionaris (niet-technisch)

Productieleider pijpvoorbereiding

Product Manager

Sr. expediteur/douanedeclarant

Sr. systeembeheerder

Technisch opleidingsfunctionaris


Groep D
Chef Bedrijfsbureau

Chef Chemisch/Fysisch Laboratorium

Chef Kwaliteitsdienst Verpakkingen en Verpakkingsontwikkeling

Chef Werktuigbouwkundige afd.

Coördinator Sociaal-medische zaken

Inkoper A

Juridisch medewerker

Management Accountant algemeen

Marktonderzoeker

Productieleider

Project Engineer E en I

Projectleider Werktuigbouw

Sales Service manager

Saus  en flavourspecialist

Sr. Administrateur Financiële Afdeling

Sr. medewerker Organisatie- en Informatieplanning

Sr. Organisatie  en Informatieanalist

Systeemontwerper


Groep E
Account Group Manager

Chef Electro afdeling

Hoofd Verwerking en Support

Sr. Administrateur Sal./Pens./Soc. Voorz.

Sr. Management Accountant Algemeen
Groep F
Bedrijfsjurist

Chef Inkoop

Hoofd Organisatie  en Informatieplanning

Hoofd Productontwikkeling/procescontrole

Hoofd Systeemontwikkeling en beheer

Inkoop en blendingdeskundige

Medewerker Formatie en Organisatie

Sr. Production en Marketing Accountant

(o) Overwerkvergoeding volgens de bepalingen van

Uitvoeringsregeling A lid 5.3.

(c) Consignatie als bedoeld in Uitvoeringsregeling A lid 8.2.

Bijlage 1
REGELING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN
Considerans
BAT Niemeyer B.V. en de werknemersorganisaties zijn van oordeel dat het wenselijk is voor de werknemers die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, gedurende een bepaalde tijd een regeling te treffen die hun in staat stelt hun werkzaamheden te beëindigen en daarna een uitkering te ontvangen tot het tijdstip waarop zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
Artikel 1
Definities:
T.N. (ondernemer)   BAT Niemeyer B.V. gevestigd te

Gronin­gen, alsmede de met de B.V. verbon­den

vennootschappen.
Bestuurder   de Directie van T.N.
Werknemer - degene die in de onderneming werkzaam is uit hoofde van

een met de ondernemer gesloten arbeidsovereenkomst.


Deelnemer - hij, die gebruik maakt van de regeling Vrij­willig Vervroegd

Uittreden.


Artikel 2
1. De regeling is van toepassing op de werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- geboren vóór 1 april 1942;

- reeds in dienst van T.N. op 31 maart 1997;

- voor onbepaalde tijd in dienst van T.N.;

- een ononderbroken dienstverband hebben van tenminste 10 jaar;

- de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt.


2. Voor de werknemer met een ononderbroken dienstverband van minder dan 10 jaar, die niet voor een bepaald project is aangenomen en die voorts voldoet aan de overige in lid 1 gestelde voorwaarden, is de rege­ling eveneens van toepassing, maar met een verhoudingsgewijs later tijd­stip van uittreden.
Artikel 3
1. De regeling is niet van toepassing op de 60 jarige of oudere werkne­mer, die aanspraak heeft op een volledige uitkering krachtens de ZW, WAO en/of WW, alsmede de 60 jarige of oudere werknemer die onder een afvloeiingsregeling of nonactiviteitsregeling valt.

2. Voor de 60 jarige of oudere werknemer die aanspraak heeft op een uitkering krachtens de sociale verzekeringswetten en die op het moment dat hij aan de regeling zou kunnen gaan deelnemen nog een aanvulling op deze uitkering ontvangt van T.N. is deelneming eveneens mogelijk. In dit geval is de uitkering uit hoofde van sociale verzekeringswet­ten, waarvoor T.N. gemachtigd is tot inning, begrepen in de uitkering bedoeld in artikel 10.


Artikel 4
1. Nog niet opgenomen vakantiedagen/uren en/of vrije inhaaldiensten, waarop de werknemer tot aan de datum van uittreding recht heeft, dienen door hem voor deze datum te worden opgenomen. Niet opgenomen vakantieda­gen/uren en/of vrije inhaaldiensten worden niet uitbetaald, tenzij het niet opnemen gebeurd is op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de onderneming.
2. Seniorendagen waarop de werknemer tot aan die datum van uittreden recht heeft kunnen eveneens worden opgenomen; voor niet opgeno­men senio­rendagen wordt op generlei wijze een vergoeding gegeven.
3. De verlofdagenregeling genoemd in uitvoeringsregeling C van de Collec­tieve Regeling Arbeidsvoorwaarden is niet van toepassing.
Artikel 5
1. De uittreding heeft plaats op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de 60 jarige leeftijd bereikt wordt dan wel de 59-jarige leeftijd bij een onafgebroken dienstverband van ten minste 40 achter­eenvolgende jaren bij Theodorus Niemeyer.

Een daartoe strekkend verzoek moet tenminste 3 maanden voor de ingangsdatum door de betrok­ken werknemer bij de afdeling Personeel en Organisatie worden inge­diend.


2. De werknemer die niet overeenkomstig lid 1 op de voor hem geldende datum is uitgetreden, kan desgewenst alsnog op een later tijdstip uittre­den. Het verzoek hiertoe dient eveneens 3 maanden voor de ge­wenste datum van uittreden te worden ingediend.
Artikel 6
Van de werknemer, die vrijwillig vervroegd uittreedt, eindigt de arbeids­overeenkomst met T.N. op de eerste dag van de maand dat de regeling vervroegd uittreden voor hem in werking treedt.
Artikel 7
Voor de werknemer die de wens te kennen heeft gegeven van de regeling gebruik te maken en die voor de datum van uittreden ziek wordt en op deze datum nog niet hersteld is, dan wel binnen 30 dagen na de datum van uittreden ziek wordt, wordt de datum van uittreden verschoven tot de datum van herstel.
Artikel 8
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft tot gevolg dat de deelnemer niet meer verzekerd is ingevolge de werknemersverzekeringen ZW, WAO en WW. Dit betekent dat de deelnemer geen aanspraak kan maken op uitke­ringen op grond van deze verzekeringen en dat er geen premie meer behoeft te worden betaald.
Artikel 9
De deelnemer blijft verzekerd ingevolge de volksverzekeringen AOW, AWW, AKW en AWBZ.
Artikel 10
1. De deelnemer ontvangt per periode van een maand een bruto uitkering ter grootte van 82,5% van het bruto maandsalaris, dat hij direct vooraf­gaande aan zijn vrijwillig vervroegd uittreden genoot. In deze uitkering is dus, voor zover van toepassing, begrepen een ploegen­dienst­toeslag vervangende uitkering.
2. De deelnemer ontvangt 8% vakantietoeslag over de uitkering. Met ingang van 1 januari

1992 wordt de vakantietoeslag in maandelijkse termij­nen tegelijk met de uitkering uitbe-

taald.
3. De uitkering zal 2x per jaar, per 1 juli en 1 januari worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud. Hierbij wordt de volgende methode gehanteerd:

per 1 januari worden de uitkeringen verhoogd met het procentuele verschil tussen de geschoonde indexcijfers van de kosten van levensonderhoud zoals deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden vastgesteld over de voorafgaande periode april oktober. Per 1 juli worden de uitkeringen verhoogd met het procentuele verschil tussen de geschoonde indexcijfers van de kosten van levensonderhoud   zoals deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden vastgesteld   over de voorafgaande periode oktober april. Een en ander met dien verstande dat bij een verlaging van de kosten van levensonderhoud de uitkeringen niet zullen worden verlaagd, doch dat dit percentage op de volgende aan-passing(en) in mindering zal (zullen) worden gebracht volgens een rekening courant systeem. Overige verhogingen worden niet toegekend.


4. De deelnemer ontvangt een eindejaarsuitkering van 8,33% over de uitkering. De einde­jaarsuitkering wordt in maandelijk­se termijnen tegelijk met de uitkering uitbetaald.
5. De onder lid 1 genoemde en conform lid 3 van dit artikel aangepaste uitkering zal bruto niet minder zijn dan het bruto wettelijk minimum­loon.
6. Was voor de uittreding met de deelnemer een onvolledige werktijd overeengekomen (parttime werknemer), dan zal het minimum genoemd in lid 5 worden verminderd in verhouding van de onvolledige werktijd tot de normale volledige werktijd.
7. Uitbetaling van de uitkering geschiedt op dezelfde wijze als de uitbetaling van salaris.
Artikel 11
De uitkering eindigt op de laatste dag van de kalendermaand, direct voorafgaand aan de kalendermaand waarin de deelnemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Artikel 12
Bij overlijden tijdens het deelnemerschap heeft een uitkering plaats gelijk aan de uitkering als bedoeld in artikel 14 van de Collectieve Regeling Arbeidsvoorwaarden op basis van de inkomensvervangende uitkering bedoeld in artikel 10 lid 1 en aangepast conform artikel 10 lid 3.
Artikel 13
Indien de deelnemer gedurende de looptijd van de regeling in aanmerking komt voor een uitkering krachtens de sociale verzekeringswetten of over­eenkomstige regelingen dient hij T.N. te machtigen tot inning van deze uitkering krachtens de sociale verzekeringswetten of overeenkomstige regelingen. In dit geval is artikel 3 lid 2 van overeenkomstige toepas­sing.
Artikel 14
De deelnemer die verplicht verzekerd was krachtens de ziekenfondswet blijft verzekerd tot de pensioengerechtigde leeftijd. T.N. zal het werkne­mersdeel van de premie inhouden op de uitkeringen en dit, tezamen met het werkgeversdeel, aan de bevoegde instanties afdragen.
Artikel 15
De deelnemer die niet verplicht verzekerd was krachtens de ziekenfondswet kan zijn deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering van T.N. op de gebruikelijke voorwaarden, ook wat de werkgevers  en de werknemersbij­dragen in de premie betreft, voortzetten.
Artikel 16
De opbouw van de pensioenaanspraken zal voor de deelnemer worden voortge­zet overeenkomstig de reglementaire bepalingen, als ware er geen sprake van vrijwillig vervroegde uittreding. De deelnemer blijft de reglementaire bijdrage in de kosten van de pensioenregeling verschuldigd als ware hij niet uitgetreden, d.w.z. uitgaande van het salaris dat zou zijn uitgekeerd indien de werknemer geen deelnemer was geweest.
Artikel 17
Het is de deelnemer slechts in beperkte mate toegestaan betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een bedrijf te voeren.
De deelnemer dient T.N. inlichtingen te verstrekken over de te ondernemen activiteiten voordat hij daarmee aanvangt, alsmede over de uit die activi­teiten te verwerven inkomsten. Latere wijzigingen in de activiteitsgraad en in de inkomsten dienen eveneens aan T.N. te worden gemeld.

Indien de uit de activiteiten verkregen inkomsten meer bedragen dan het verschil tussen het inkomen, dat de deelnemer het laatst bij T.N. ontving en de uitkeringen uit hoofde van de regeling, zal het meerdere op de uitkeringen in mindering worden gebracht.

Inkomsten uit nevenwerkzaamheden die reeds bestonden op het moment van vrijwillig vervroegd uittreden blijven buiten beschouwing, doch zullen ten tijde van de uitkering schriftelijk moeten zijn vastgelegd.
Artikel 18
De deelnemer zal voor dezelfde evenementen worden uitgenodigd en dezelfde faciliteiten hebben als de gepensioneerde bij T.N.
Artikel 19
Overeenkomstig ter zake van leningen en financieringen of garantiestellin­gen, die reeds waren afgesloten tussen de werknemer en T.N., blijven tijdens de duur van het deelnemerschap aan deze regeling onverkort van kracht.

De deelnemer die ten tijde van de uittreding deelneemt aan de bedrijfs­spaarregeling kan deze deelname tot 31.12.1994 ongewijzigd voortzetten.


Artikel 20
De deelnemer die privé­ verzekeringen heeft aangesloten als werknemer van T.N., daarbij gebruik makende van een collectieve regeling (b.v. persoon­lijke ongevallenverzekering), kan deze verzekeringen voortzetten op dezelfde voorwaarden als voor de werknemer geldt.

In die gevallen waar T.N. de premie via inhouding op het salaris verreken­de, zal dit via inhouding op de uitkering geschieden.


Artikel 21
De deelnemer kan gebruik maken van de diensten van de Arbo-dienst, waartoe hij zich in voorkomende gevallen kan wenden.
Artikel 22
Voor deelnemers die vóór 1 januari 1995 zijn toegetreden tot de VUT-regeling geldt dat, indien de deelnemer tussen het tijdstip van vervroegde uittreding en pensionering een 12½ jarig, 25 jarig, 40 jarig of 50 jarig dienstjubileum gevierd zou hebben, dan ontvangt hij ten tijde van de vervroegde uittre­ding dat deel van de jubileumgratificatie dat belas­tingvrij kan worden uitgekeerd.
Op het tijdstip waarop het dienstjubileum zou zijn gevallen wordt hem het restant van deze gratificatie uitgekeerd, waarbij de eventu­eel verschuldigde belasting voor rekening van T.N. zal zijn.
Artikel 23
De deelnemer verplicht zich tijdig alle inlichtingen en gegevens aan T.N. te verstrekken, die van belang zullen zijn voor een goede uitvoering van de regeling. Bij nalatigheid zullen eventueel ten onrechte verstrekte uitkeringen teruggevorderd worden door T.N., al dan niet door verrekening met toekomstige uitkeringen.
Artikel 24
Tussen de deelnemer en T.N. wordt schriftelijk een aanvullende overeen­komst gemaakt. Hierin wordt vastgelegd de datum waarop de arbeidsovereen­komst wordt beëindigd, terwijl voorts in de overeenkomst wordt verwezen naar deze regeling.
Artikel 25
In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, en/of tot onbillijkheden leidt, beslist T.N. na overleg met de Ondernemingsraad, zoveel mogelijk in de geest van deze regeling.

Bijlage 2. IMMATERIËLE ARBEIDSVOORWAARDEN
1. Indien de werknemersorganisaties binnen BAT Niemeyer B.V. te Groningen een Bedrijfscontactcommissie hebben inge­steld met als doel:

a. de communicatie tussen de werknemersorganisaties en hun leden te bevorderen;

b. ondersteuning van het werk van de ondernemingsraad;
en de instelling en de samenwerking van de bedrijfscontactcommissie tijdig aan de werkgever hebben bekend gemaakt, zal de werkgever desgewenst faciliteiten verlenen, voor zover hierdoor de voort­gang van de werkzaamhe­den en de bestaande overlegstruc­turen niet worden geschaad.
Binnen dit kader worden de volgende afspraken gemaakt:
a. het toestaan van aankondigingen op de publicatieborden van bijeenkomsten van de werknemersorganisaties;

b. het beschikbaar stellen door de werkgever   als regel buiten werktijd   van bedrijfsruimte voor vakbondsvergaderingen over bedrijfsaan­gelegenheden;

c. het vrijaf geven aan kaderleden van de werknemersorga­nisaties, werkzaam in ploegendiensten, voor het bijwonen van de voor hen bestemde bijeenkomsten van de werknemersorganisaties over bedrijfsaangelegenheden.
In de hierboven genoemde gevallen zal steeds vooraf met de werkgever overleg

plaatshebben.


2. De werkgever draagt er zorg voor dat de leden van de inge­stelde bedrijfscontactcommissie niet wegens hun werkzaamheden in het kader van hun vakbondswerk in de onderneming worden benadeeld in hun positie in de onderneming, b.v. ten aanzien van beloning of promotie.
3. De werkgever draagt er zorg voor dat hij de dienstbetrekking met iemand, van wie op grond van het in lid 1 gestelde bekend is, dat hij een functie vervult in het zogenaamde bedrijvenwerk, niet doet beëin­digen dan na voorafgaande toestemming van een geschillencommissie, behoudens het geval dat de beëindiging geschiedt wegens een dringende reden of ontbin­ding ex art. 685 BW. Deze bepaling moet gezien worden analoog aan de bescherming van OR leden.
4. Ten behoeve van het vakbondswerk binnen de onderneming stelt de werkgever aan de bedrijfscontactman een noodzakelijk te achten aantal uren ter beschikking waarbij onder meer rekening wordt gehouden met het aantal georganiseerde werknemers. De afwezigheid of werkonderbreking wordt op een door de werkgever vast te stellen wijze geregistreerd.
5. Als uitgangspunt voor het sociaal beleid geldt het Sociaal Beleidspro­gramma van BAT Niemeyer B.V.
6. 1. Ter bevordering en begeleiding van het sociaal beleid zullen aan der ondernemingsraad eenmaal per jaar schriftelijk feitelijke gegevens worden verstrekt, waaruit blijkt het gevoerde en te voeren beleid ten aanzien van de in het Sociaal Beleidsprogramma genoemde doelstellin­gen.

2. Deze feitelijke gegevens zullen in ieder geval betrek­king hebben op:

a. de ontwikkeling van de personeelsbezetting naar leeftijden, func­tiegroepen en afdelingen.

b. de soorten opleidingen en de aantallen deelnemers aan de oplei­dingen naar leeftijden, functiegroepen en afdelingen.

c. een overzicht van de interne verschuivingen en promoties naar leeftij­den, functiegroepen en afdelingen.

d. een overzicht van het verloop naar leeftijden, func­tiegroe­pen en afdelingen.

e. de omvang en de inhoud van het werkoverleg in de afde­lin­gen, waar dit is gevoerd.

3. De werkgever zal dit sociaal jaarverslag tenminste 14 dagen voor de bespreking in de ondernemingsraad ter visie van het personeel leggen.


7. De werkgever zal alvorens een definitieve opdracht te verle­nen aan een extern organisatiebureau om een onderzoek in te stellen met betrekking tot de organisatie van de onderneming, indien daaraan voor de werkne­mers sociale consequenties zijn verbonden, de ondernemingsraad en de werkne­mersorganisaties inlichten over de opzet en de probleemstelling van dit onderzoek. De procedure met betrekking tot de uitvoering en de wijze van informa­tie aan het personeel vormen een punt van overleg in de

onderne­mingsraad.


8. a. Onverminderd de verplichting die voortvloeit uit de SER fusiege­dragsregels, de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet "Melding Collec­tief Ontslag" dient de werkgever als hij overweegt:

  een fusie aan te gaan

  een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of

  de personeelsbezetting ingrijpend te reorganiseren bij het nemen van zijn

beslissing de sociale conse­quenties te betrekken.

b. 1. In verband daarmee zal de werkgever zo spoedig als mogelijk is, de werkne­mersorganisaties inlichten over de overwogen maat­rege­len en met hen overleg plegen over de wijze en het tijdstip waarop de onder­ne­mingsraad en de medewerkers zullen worden ingelicht.

2. Daarna zal de werkgever de overwogen maatregelen en de daaruit eventu­eel voor de werknemers of een aantal werkne­mers voort­vloeiende gevol­gen bespreken met de werknemersor­ganisaties en met de ondernemings­raad.

c. Indien de hierboven genoemde gevolgen voor de werkne­mers of een aantal werknemers zijn te verwachten, zal de werkgever in over­leg met de werknemersorganisaties een sociaal plan opstellen, waarin wordt aangegeven met welke belangen van de werknemers in het bijzonder rekening dient te worden gehouden en welke voor­zieningen in verband daarmee kunnen worden getroffen.d. De financiële regelingen, voorkomende in een sociaal plan, komen ten laste van de betrokken onderneming, voor zover daarin niet wordt voorzien door een wettelijke regeling.

Bijlage 3 PROTOCOLAFSPRAKEN 2009-2011


  1. Resultaatafhankelijke uitkering

De huidige resultaatafhankelijke uitkering gebaseerd op conversiekosten (artikel 9C CRA) wordt vervangen door een resultaatafhankelijke uitkering die uit meerdere prestatie-indicatoren bestaat. De prestatie-indicatoren met bijbehorende targets worden jaarlijks met de ondernemingsraad vastgesteld. De uit te keren bedragen blijven ongewijzigd.


  1. Eenmalige uitkering en herstelpremie pensioenfonds

In vervolg op het voorgaand CAO overleg is afgesproken dat de eenmalige uitkering van € 375,- zal worden gebruikt door de werkgever als eenmalige storting in het pensioenfonds. De in het voorgaand onderhandelingsresultaat opgenomen herstelpremie van 0,5% komt hiermee te vervallen.


  1. DC-regeling nieuwe medewerkers

In het najaar van 2009 wordt een voorstel uitgewerkt voor invoering in 2010 van een pensioenregeling op basis van defined contribution (beschikbare premie) voor nieuwe medewerkers. De vakorganisaties zijn uitgenodigd in de werkgroep te participeren.


  1. EVC

Werknemers zullen gefaseerd in de gelegenheid worden gesteld een zgn. EVC-traject te doorlopen met als doel hun arbeidsmarktpositie te verbeteren (EVC = Erkenning Verworven Competenties).  1. Vakbondscontributie

De werknemer heeft, mits en voor zolang de fiscus dit toestaat, de mogelijkheid om de vakbondscontributie jaarlijks bij de salarisbetaling in december fiscaal vriendelijk te laten verrekenen.


  1. Reiskosten woon-/werkverkeer

De werknemer heeft, mits en voor zolang de fiscus dit toestaat, de mogelijkheid om de reiskosten voor het woon-werkverkeer jaarlijks bij de salarisbetaling in december fiscaal vriendelijk te laten verrekenen.


  1. Fiscale fiets

Werknemers die voldoen aan de daaraan door de fiscus gestelde voorwaarden worden door werkgever in staat gesteld op fiscaal vriendelijke wijze een fiets aan te schaffen.


  1. Overige afspraken

CAO/CRA-partijen starten in het najaar van 2009 met overleg over een veelheid van onderwerpen ter voorbereiding op het volgende CAO-overleg in 2011. Onderwerpen die daarbij onder andere aan de orde zullen worden gesteld zijn arbeidsinzet en flexibiliteit, arbeidstijdmanagement, tijdspaarregeling, levensfasebeleid, vervangingstoeslag, overwerk, werkingssfeer CRA, integratie en verbetering leesbaarheid CRA/CAO en de afronding van eerder gemaakte studieafspraken.


  1. Werkgeversbijdrage vakorganisaties

De werkgeversbijdrage aan vakorganisaties wordt ongewijzigd voortgezet.

INDEX

A

ADV-sparen

uitvoeringsregeling A

ADV-dagen

zie: roostervrije dagen

afbouwregeling ploegentoeslag

uitvoeringsregeling A.6

arbeidsduur

uitvoeringsregeling A

arbeidsongeschiktheid, uitkering bij-

artikel 15

arbeidsovereenkomst, individuele -

artikel 2

B
begrafenis, betaald verzuim bij -

uitvoeringsregeling C

beoordeling

uitvoeringsregeling D

betaald verzuim

artikel 8.1

C
compensatie-uren

uitvoeringsregeling A.7

concurrentiebeding

artikel 3

consignatie

uitvoeringsregeling A.9

D
dagdienstrooster

uitvoeringsregeling A

deeltijdwerk

artikel 16.6

dertiende maand-uitkering

artikel 9

detachering

artikel 2.3

dienstreizen en overuren

uitvoeringsregeling A.6

dienstroosters

uitvoeringsregeling A

E
eindejaarsuitkering

artikel 9B

F
feestdagen

zie: zon- en feestdagen

functiegroepen

artikel 6.2

functiewaardering

uitvoeringsregeling D

G
geboorte, betaald verzuim bij -

uitvoeringsregeling C

geheimhouding

artikel 17.4

H
huwelijk, betaald verzuim bij -

uitvoeringsregeling C

I
indiensttreding

artikel 4

J
jubileum, betaald verzuim bij -

uitvoeringsregeling C


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina